SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.134 z 11.12.2019

 • Doplnené OAS: Agenda spotrebná daň.
 • Doplnené OAS: Tlačítko RESET na obnovu bočného menu programu.
 • Doplnené OAS: Funkcia hromadnej zmeny ceny nad katalógovými kartami.
 • Doplnené OAS: Možnosť "Označené symbolom 'I'" do spôsobu výberu vo funkcií hromadnej zmeny ceny nad skladovými a katalógovými kartami.
 • Doplnené OAS: Riadok "Prirážka ceny 1" do definície importu skladových a katalógových kariet z excelu.
 • Doplnené PAM: Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.
 • Doplnené CRM: Možnosť zapnúť logovanie komunikácie s ústredňou Xapi.

Verzia: 2.31.133 z 9.12.2019

 • Doplnené OAS: Do definície importu katalógových kariet stĺpec "Popis".
 • Doplnené OAS: Do formulára ročnej uzávierky zaškrtávacie pole a mechanizmus na prenos/aktualizáciu nevybavených výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Na prijaté faktúry validátor, ktorý nedovolí uloženie ak je dátum vystavenia vyšší ako dátum prijatia alebo dátum splatnosti.
 • Opravené OAS: Pri položke dokladu s výpočtom zhora dávalo aj napriek 0% sadzbe DPH cenu s DPH.
 • Opravené OAS: Export obrázkov skladových kariet do XML súboru pre eshop nefungoval za niektorých okolností korektne.
 • Upravené OAS: Na cenníku musí byť zvolená platnosť.
 • Upravené OAS: Záložka "Bilancia" na výrobnom príkaze uzamkne všetky svoje upraviteľné prvky ak výrobný príkaz nemá ani jednu položku.
 • Opravené PAM: Chyba pri vytváraní odchýliek pri určitých schémach (skinoch).
 • Upravené PAM: Vytváranie prevodných príkazov záloh.
 • Upravené: Filtre v stĺpcoch zobrazujú čísla dokladov ako zoznam (predtým ako rozsah).
 • Upravené: Import z excelu automaticky orezáva na začiatok a koniec hodnoty bunky o prázdne znaky.

Verzia: 2.31.132 z 2.12.2019

 • Opravené PAM: Generovanie odmeny štrnásteho platu (v staršej verzii použitý priemer z 2 štvrťroku).
 • Upravené: Spôsob otvárania a ukladania príloh. Odstraňuje občasnú chybu 'Entering state GetObjectsNonReenterant'.
 • Upravené: Voľba Systém > Vzhľad má prehľadnejší výber schém a farebných paliet.

Verzia: 2.31.131 z 29.11.2019

 • Doplnené CRM: Pre odosielanie SMS (cez ústredňu Xapi) je možné na používateľovi nastaviť port GSM brány.
 • Doplnené OAS: Oprava najlepšej ceny pri odbyte v tabuľke výberu kariet. Pridaný stĺpec Pôvod najlepšej ceny.
 • Doplnené OAS: Podmienené formátovanie v tabuľke výberu kariet na doklad.
 • Opravené OAS: Chyba pri odosielaní mailov z niektorých typov dokladov.
 • Opravené OAS: Problém pri exporte zmenených skladových kariet do XML súboru pre eshop.
 • Doplnené PAM: Pomocný výpočet na odstupné a odchodné.
 • Doplnené PAM: Výpočet odmeny "Štrnásty plat".
 • Doplnené: Používateľské nastavenie Kompaktné zobrazenie aplikácie (všetky prvky sú viac nahustené, na rovnakej ploche sa zobrazí viac údajov). Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Doplnené: Výrazy filtrov v tabuľkách sa od tejto verzie zobrazujú v tzv. vizuálnom režime. Pôvodné zobrazenie je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad > Zobraziť výraz filtra v textovom tvare (ako pred verziou 2.31) .
 • Doplnené: Nastaviť vlastnú schému zobrazenia pre používateľa. Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.

Verzia: 2.31.130 z 25.11.2019

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 19.2.4.

Verzia: 2.30.129 z 25.11.2019

 • Doplnené OAS: Export filtrov z multikategórií do XML súboru cis_multikat_filter.xml (pre Samtek).
 • Upravené SHOP: Funkcia vrátenia celého bločku vyzve obsluhu na zadanie platidiel.
 • Doplnené: Voľba Pomoc > Dokumentácia zobrazí online dokumentáciu pre moduly OASIS a PU.
 • Doplnené: Do definície importu organizácií doplnený "Právny subjekt".

Verzia: 2.30.128 z 22.11.2019

 • Doplnené OAS: Záložka v tabuľke číselníka organizácií s položkami individuálnych cenníkov.
 • Upravené OAS: V tlačovej zostave preddavkovej FA odobraté pole "Dátum splatnosti".
 • Upravené SHOP: Referencia vrátenia tovaru pre eKasa sa nevyžaduje pri neskladových kartách.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave preddavkovej FA zobrazovalo IBAN v nesprávnom formáte.
 • Opravené OAS: Dokončená zákazka sa nesprávne zobrazovala na formulári dokladu.
 • Doplnené PAM: Export účtovnej dávky do programu Kros OMEGA.
 • Upravené VTZ/UTZ: Výmaz Objektu (Umiestnenia) už nie je možný pokiaľ je použitý v nejakom zariadení.
 • Doplnené: Vytáčanie telefónnych čísel kliknutím na číslo (vyžaduje XAPI ústredňu).
 • Doplnené: Zobrazenie vymazaného číselníkového záznamu vo výberovom prvku (označený * a textom vymazaný).
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.7.2). Logovanie všetkých hlásení do súboru taxis.log.
 • Upravené: Utriedenie a výber činností zo zoznamu na formulári organizácie.
 • Doplnené: Elcom EFox eKasa podporuje pripojenie cez COM port.

Verzia: 2.30.127 z 19.11.2019

 • Doplnené OAS: V zákazníckych úpravách textové parametre "Povoliť slovenské IČDPH na typoch" a "Povoliť 0% sadzbu na typoch" (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Ak sa vyvolá prehľad karty z výberu kariet, nastaví sa obdobie na prehľade podľa dátumu dokladu.
 • Upravené OAS: Pri odosielaní faktúry mailom upravený výber prednastavených mailových adries.
 • Upravené OAS: Pri rozšírenej výrobe sa dátum expedície výrobného príkazu a jeho položky aktualizujú podľa dátumu expedície položky objedávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Rekapitulácia výdaju po dokladoch nezotrieďovala doklady.
 • Opravené: Pri vymazaní textu čísla, alebo mailu na paneli organizácie (prevádzky, osoby) sa niekedy vymazalo aj číslo v príslušnom kontaktnom zázname.

Verzia: 2.30.126 z 17.11.2019

 • Upravené OAS: Povolená zmena IBAN na salde z príkazov na úhradu.
 • Doplnené: Kaso TaxIS umožňuje hlásenie o polohe pre mobilné eKasa.

Verzia: 2.30.125 z 14.11.2019

 • Doplnené OAS: Do formulára výrobného príkazu pole "Dátum výroby" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Položka "Zodpovedný" do objednávky vystavenej.
 • Doplnené OAS: Do zoznamu salda (pohľadávok/záväzkov) pridaná záložka Poznámka k dokladu.
 • Doplnené OAS: Možnosť generovania EAN kódu vo vedľajších EAN kódoch.
 • Doplnené OAS: Verifikačná otázka pri ukladaní duplicitného EAN kódu.
 • Upravené OAS: Zobrazovanie celej adresy pri prázdnom orientačnom čísle na databáze MSSQL.
 • Upravené OAS: Validácia vedľajších EAN kódov sa vykonáva na formulári vedľajších EAN kódov (v minulosti sa vykonávala až pri ukladaní karty).
 • Opravené OAS: Generátor EAN kódov pri kontrole berie do úvahy aj vedľajšie EAN kódy.
 • Opravené OAS: Program vykazoval chybu ak sa ukladal alebo vymazával úkolový lístok bez výrobného príkazu.
 • Doplnené CRM: História SMS, odosielanie SMS, hromadné odosielanie SMS zo zoznamu organizácií (cez ústredňu Xapi).
 • Doplnené: Vylepšená komunikácia s novým Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).

Verzia: 2.30.124 z 11.11.2019

 • Doplnené BI: Do parametrov BI prehľadu Oasis2 doplnené pole "Napočítať maržu na úhrady" (pre Adwings).
 • Doplnené BI: Nápočet marže na saldo. Vykoná sa ak je v parametroch zaškrtnuté "Napočítať maržu na úhrady" (pre Adwings).
 • Opravené OAS: Zotriedenie výrobných príkazov podľa stĺpcov "Dátum expedície výrobku" a "Názov výrobku" spôsobovalo zamrznutie aplikácie (pre Slovtos).

Verzia: 2.30.123 z 8.11.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie spodného limitu na skladovej karte.
 • Upravené OAS: Pri typoch dokladu 117, 217, 467 sa položkám prednastaví 0% DPH.
 • Upravené OAS: V zozname rezervácií a kontraktov vyvolanej z obrazovky karty 1 sa nezobrazujú predfaktúry bez objednávok.
 • Upravené OAS: Priraďovanie a zobrazovanie dodávateľov a ich katalógových čísel na karte.
 • Upravené OAS: Majiteľ zákazníckej karty môže byť súčasne osoba aj organizácia.
 • Upravené OAS: Pri povolených duplicitných EANoch sa vyhlási Warning ak hlavný EAN je duplicitný.
 • Opravené OAS: Niekedy ponúklo pri došlej faktúre zmenu predajnej ceny aj pri odchýlke nákupnej ceny v stanovenom rozsahu.
 • Opravené OAS: Nekorektné zobrazenie niektorých polí na formulári došlej predfaktúry bez objednávky.
 • Opravené OAS: Import položiek z Excelu pri doklade typu 217 neprepočítal DPH.
 • Opravené OAS: Pri importe skladových a katalógových kariet nastavovalo katalógové číslo na nesprávneho dodávateľa.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní vedľajšieho EANu karty sa neuplatňovala validácia.
 • Opravené OAS: Generovanie zbernej faktúry nezobrazilo zoznam dodacích listov na databáze Microsoft SQL (MSSQL).
 • Opravené OAS: Pri importe kariet z VFP do databázy MSSQL program vykazoval chybu ak sa jednalo o duplicitnú katalógovú kartu.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave kontrolného výkazu nesprávne zobrazovalo obdobie ak sa jednalo o kvartálny výkaz.
 • Opravené PU: Pri nápočte a výmaze DP a KV program niekedy vykazoval chybu.
 • Doplnené PAM: Prehľad dní náhrady príjmu a nemoci.
 • Doplnené PAM: Pri generovaní SEPA prevodu miezd doplnená možnosť do XML súboru pri nezobrazované mena zamestnanca doplniť OSČ.

Verzia: 2.30.122 z 4.11.2019

 • Upravené OAS: Import položiek z excelu pre doklad s typom 217 nastavuje 0% DPH sadzbu.
 • Doplnené: Do importu organizácií z Excelu doplnený stĺpec činnosti.
 • Opravené SHOP: TaxIS vklad, výber zo zásuvky.
 • Doplnené OAS: prijaté faktúry Funkcie Export dokladov do XML pre zverejnenie.

Verzia: 2.30.121 z 31.10.2019

 • Doplnené PU: Zostatok v danej pokladni pri každom pokladničnom doklade. Pri výpočte sa neuvažujú nezaradené pokladničné doklady. Pri importovaných dokladoch z VFP je zostatok napočítaný len za deň (nie za každý doklad zvlášť).
 • Doplnené OAS: Vo formulári "Odosielanie upomienok" je doplnený vlastný predmet správy.
 • Opravené OAS: Pri výmaze multikategórie nevymazalo všetky podkategórie.
 • Opravené OAS: Pri vyhľadávaní karty položky cez "." program vykazoval chybu.
 • Opravené OAS: Odstránená funkcia "Prepočet všetkých priemerných cien" a nahradená funkciou "Prepočet všetkých stavov a priemerných cien". Pôvodná funkcia pri PI ovplyvňujúcom priemernú cenu niekedy nefungovala korektne.
 • Upravené OAS: Pri zmene disponibilného stavu na skladovej karte odošle notifikačný e mail, ak je pôvodný stav mínusový a nový stav je väčší ako pôvodný stav.
 • Upravené OAS: Validátor položky typu dokladu 200, 202 povoľuje jej uloženie aj s DPH sadzbou 0% ak sa jedná o komoditu (pre Autocar).
 • Doplnené SHOP: Na hlavičky a položky paragonov doplnené polia Priemerná cena, Spolu priem.cena a Marža.
 • Opravené: Chyba pri konverzii tabuľky tDokladFS s veľmi starými štruktúrami.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.6.0). POZOR, verzia nie je spätne kompatibilná s predchádzajúcimi verziami.

Verzia: 2.30.120 z 29.10.2019

 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní viacerých úhrad z jeden objednávky ponúklo do vysporiadania iba jednu úhradu.
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní úhrad už neponúka nulové úhrady.
 • Doplnené OAS: Parametre na zákaz generovania faktúr a dodacích listov pre typy dokladov objednávok došlých.
 • Opravené PAM: Tvorba výkazov do ZP (v prípade, že nie su zamestnanci vo všetkých ZP).

Verzia: 2.30.119 z 28.10.2019

 • Upravené OAS: Funkcia generovania položiek vrátených obalov berie v úvahu aj novšie výdaje (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Chyba uloženia kopírovania karty z iných skladov a prepočtu kariet (spôsobené vo verzii 2.30.118).

Verzia: 2.30.118 z 27.10.2019

 • Upravené OAS: Doklad typu 215, 415 nie je možné uložiť so slovenským IČDPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 202 nesmie mať hodnotu vyššiu ako 1000 EUR s DPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 200 nie je možné uložiť s iným ako slovenským IČDPH (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Položky dokladu typu 200, 202 nesmú mať 0% DPH sadzbu (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Vytvorenie došlej preddavkovej faktúry s prenosom daňovej povinnosti.
 • Upravené OAS: Vysporiadanie DPH pri čiastočných úhradách došlých faktúr z colnice / s §68d.
 • Upravené OAS: Validátor skladu výroby na komponentári výrobku sa uplatňuje iba pri zapnutom module rozšírenej výroby.
 • Upravené OAS: Spôsob úhrady na objednávke došlej.
 • Opravené OAS: Pri kópii skladovej karty sa nenulovali hodnoty niektorých polí.
 • Upravené PU: Doplnené a upravené prednastavené DPH plnenia.
 • Upravené PU: Pridaný výkaz DPH v4 oslobodené plnenia a trojstranný obchod (riadky 15, 16, 17, 35, 36).
 • Opravené PU: Pri náhľade tlačovej zostavy účtovného predpisu spúšťanej z formulára generovania účtovnej dávky program vykazoval chybu.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2200 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa". Odchýlka "2200". Platné od 1.1.2020.
 • Doplnené PAM: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce UNP 1 01.
 • Doplnené PAM: Štvrťročný výkaz o prácu Práca 2 04.
 • Opravené PAM: Vytváranie prerušenie do RLFO do SP pri ošetrovnom.
 • Opravené PAM: Náhrada príjmu pri nepracovnom úraze (zrušenie).

Verzia: 2.30.117 z 18.10.2019

 • Upravené OAS: Povolenie zmien na FD po zaúčtovaní (údaje, ktoré nesúvisia s účtovaním).
 • Opravené OAS: Dátum kontrolného výkazu pri DL.
 • Doplnené OAS: Vo formulári dodacích listov doplnený dátum vystavenia.
 • Doplnené OAS: Pri tlači etikiet z príjemiek a FD doplnený parameter pre skladové karty so zmenenou cenou.
 • Doplnené OAS: Importy Iné importy Importy z CSV podľa štruktúry J&J.
 • Doplnené OAS: Súbory pre UPS je možné odosielať cez FTP priamo z EcoSun.
 • Doplnené OAS: Zobrazovanie priebehu hromadnej zmeny cien skladových kariet a cenníkov.
 • Upravené PAM: Vytvorenie výkazu do zdravojnej poisťovne pri nulovej výške preddavkov.
 • Upravené PU: Výber pre tlač účtovného predpisu už neponúka možnosť tlačenia poznámky dokladu namiesto názvu účtu.
 • Doplnené: Prenos súborov cez FTP pripojenie podporuje aplikáciu WinSCP.

Verzia: 2.30.116 z 15.10.2019

 • Doplnené OAS: Do špeciálnych parametrov parameter povinného poľa pre dátum expedície položky ODPFV.
 • Opravené OAS: Validátor dátumu expedície nepovoľoval uložiť položku ODPFV.

Verzia: 2.30.115 z 14.10.2019

 • Doplnené OAS: V tlačových zostavách zahraničných vystavených faktúr texty položkových zliav.
 • Doplnené OAS: Možnosť zoradiť položky rekapitulácie výdaj a príjmu po dokladoch podľa DL alebo FA.
 • Doplnené OAS: Vo formulári položky dokladu VE doplnená funkcia na vygenerovanie položiek vrátenia obalov (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: V náhľade výrobných príkazov pridaný stĺpec "Dátum expedície výrobku" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: V náhľade výrobných príkazov pridaný stĺpec "Ukončené operácie" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: V komponentári výrobku doplnený validátor skladu výroby.
 • Doplnené OAS: V položke výrobného procesu doplnený validátor dátumu expedície.
 • Doplnené OAS: Záložka obrázkov v editačnom okne katalógu a kariet.
 • Doplnené OAS: Hromadné generovanie EAN kódov v skladových kartách.
 • Doplnené OAS: V editačnom okne skladovej karty, v základných údajoch duplicitné polia výrobcu, dodávateľa, JKPOV a nákupnej ceny (pre JLR).
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave rekapitulácie výdaju a príjmu po dokladoch zlučovalo položky zberných dokladov do jedného riadku.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní nového výkazu DPH na databáze MSSQL.
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnom prepočte saldo obalov.
 • Doplnené PAM: Príplatok za profesijny rozvoj "M2_112", základná mzdová položka "M2_012" a odchýlka "2112".
 • Opravené PAM: Výpočet poistného bez právneho dôvodu po skončení PP v minulých obdobiach.
 • Upravené PAM: Rekapitulácia v prípade poistného bez právneho dôvodu ZP.
 • Doplnené: Parameter na vypnutie dvojitého vykresľovania okien. Zapnutý parameter spôsobuje na niektorých PC čierne prebliknutie pred zobrazením okna.
 • Doplnené: Testovacia podpora nového fiškálneho modulu: Elcom EFox eKasa.

Verzia: 2.30.114 z 3.10.2019

 • Doplnené OAS: Import položiek z excelu pri príjmových dokladoch rozkladá sady na komponenty a nastavuje im nákupné ceny (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Na organizácii je možné zakázať predaj na faktúru.
 • Opravené OAS: Pri generovaní výrobných príkazov z objednávky program za určitých okolností vykazoval chybu (pre Slovtos).
 • Upravené: Zmenený spôsob spracovania paralelných databázových dotazov. Mal by odstrániť chyby končiace "prečiarknutím" zoznamu údajov.

Verzia: 2.30.113 z 30.9.2019

 • Doplnené OAS: Texty pre zľavy v cudzích jazykoch HU.
 • Doplnené OAS: Faktúry export do CSV a TXT do názvu exportného súboru je doplnené aj číslo dodacieho listu, aby sa dali exportovať aj DL bez faktúry.
 • Opravené PAM: Zaradenie výkazu do Sociálnej poisťovne zamestnanca "ZECN".

Verzia: 2.30.112 z 26.9.2019

 • Doplnené PAM: Informatívny prepočet hrubej / čistej mzdy.
 • Doplnené PAM: Voľba základných mzdových údajov za všetky pracovné pomery.
 • Doplnené PU: Import úhrad z XLS akceptuje druh dokladu.
 • Doplnené OAS: Texty pre zľavy v cudzích jazykoch CZ, EN, DE, RO.
 • Doplnené OAS: Hromadnú zmenu ceny je možné uplatniť pre vybranú tovarovú skupinu.
 • Doplnené OAS: Import údajov pre NetBiz z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Záložka pre NetBiz v editačnom formulári katalógu a skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Export do MRP doplnená desatinná bodka a dve desatinné miesta.
 • Upravené OAS: Interný príjem ovplyvňujúci priemernú cenu má nastavený počet desatinných miest na cene podľa parametra "Zaokrúhľovanie nákupných cien v tuzemskej mene".
 • Upravené OAS: Generovanie VP z OBJ sa vykonáva podľa poradia riadku položky OBJ.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava príjemky zobrazuje zadané ceny pre doklady ovplyvňujúce priemerné ceny.

Verzia: 2.30.111 z 23.9.2019

 • Opravené OAS: Import položiek z excelu vykazoval chybu ak v definícií importu bol zadaný aj stĺpec pre mernú jednotku.

Verzia: 2.30.110 z 22.9.2019

 • Doplnené OAS: Do položiek pridané pole "Marža FA z poslednej nákupnej ceny".
 • Opravené PU: Kontácia pokladničných dokladov neobsahovala manuálne korekcie v tabuľke DPH.
 • Opravené OAS: Text sumáru v nemeckom DL.
 • Upravené SHOP: Pri zadaní množstva cez znaky * a / v poli vyhľadávania je možné zadať aj desatinné číslo.
 • Upravené: Polia osoby Meno, Priezvisko, Meno za slobodna, Rodné priezvisko a Funkcia rozšírené na 100 znakov.

Verzia: 2.30.109 z 19.9.2019

 • Doplnené OAS: Upozornenie pri zmene "Dátum výkazu" na prijatých faktúrach a predfaktúrach.
 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Povoliť tvorbu a úpravu objednávok v zamknutých obdobiach. * Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Upravené OAS: Cenové ponuky a dopyty je možné zadávať a upravovať aj v zamknutých obdobiach.
 • Opravené OAS: Výrobný príkaz nevygeneroval výdaj materiálu, ak bola na komponentári zadaná nulová pevná cena.

Verzia: 2.30.108 z 18.9.2019

 • Doplnené: Do príloh je možné pridať aj odkaz na súbor, alebo priečinok.
 • Upravené OAS: Formulár dodatočného napojenia objednávok na faktúry vyšlé.

Verzia: 2.30.107 z 17.9.2019

 • Doplnené OAS: Doplnený číselník "Skupinová karta", vrátane importu z WinOASIS u.
 • Upravené OAS: Zmenený počet znakov v poli "Číslo pôvodnej FA" na 100 znakov.
 • Doplnené PRO: Oprávnenie "V dochádzke zobraziť všetky záznamy/inak len vlastné".
 • Upravené PRO: Prepočty a ďalšie funkcie dochádzky.

Verzia: 2.30.106 z 15.9.2019

 • Doplnené OAS: Emailové notifikácie pri zmene záporného disponibilného množstva na kladné (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov nákupu a predaja doplnené polia Príjem MJ na FA, Príjem MJ na sklad, Výdaj MJ z FA, Výdaj MJ zo skladu, Suma z DL bez DPH, Suma z DL.
 • Doplnené OAS: Do XML pre VFP webový obchod pribudla možnosť pridať ceny pre odberateľov z individuálnych cenníkov a prípadných odberateľských zliav.
 • Opravené OAS: Položky so samozdanením na došlých dokladoch s výpočtom "zhora" za určitých okolností neprepočítavali správne cenu bez DPH.
 • Opravené OAS: Formulár katalógu sa pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam niekedy zmenil na formulár zadania EAN.
 • Doplnené SHOP: Do tlačovej zostavy "Sumárny prehľad predaja" doplnený rozsah obdobia, ktorého sa prehľad týka.
 • Upravené PU: Nastavenie správneho obdobia a dátumov na výkaze DPH pre kvartálnych platcov DPH.

Verzia: 2.30.105 z 12.9.2019

 • Opravené OAS: Pri generovaní úkolových/mzdových lístkov z nového výrobného príkazu dávalo duplicitné čísla ak bola v číselnom rade diera.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky z faktúr niekedy chýbal dátum na položke vyrovnania zaokrúhľovacieho rozdielu.
 • Opravené OAS: Položky so samozdanením spôsobovali na došlých dokladoch s výpočtom "zhora" za určitých okolností chybný výpočet celkovej sumy.
 • Opravené OAS: Pri importe došlých faktúr z VFP boli pri kvartálnych platcoch DPH chybne prenesené určité dátumy výkazu DPH.
 • Upravené PU: Dáta tlačovej zostavy "Pohyby na účtoch" sa teraz zoraďujú pri generovaní.
 • Opravené BI: Na niektorých verziách Windows sa vyskytovala chyba pri zisťovaní verzie Excelu.

Verzia: 2.30.104 z 10.9.2019

 • Doplnené OAS: Do tabuľky výrobného príkazu pridaný stĺpec "Názov výrobku".
 • Doplnené CRM: Do sumáru dochádzky doplnené mesačné údaje (fond, ostáva,...)
 • Upravené: Na roletových výberových prvkoch v editačných formulároch zmenená klávesová skratka pre nový záznam z na . Po optimalizácii dochádzalo ku kolízii so skratkou pre nový záznam v tabuľkách.

Verzia: 2.30.103 z 9.9.2019

 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Importovať položky z Excelu v príjmovej/výdajovej MJ. Ak nie je v excelovom zošite zadaná merná jednotka, položky budú importované v príjmovej/výdajovej MJ (pohyb v hlavnej MJ bude prepočítaný). V opačnom príp ade budú položky importované v hlavnej MJ.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači faktúry s textovými položkami (spôsobené v predošlej verzii).
 • Upravené: V editačných formulároch pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam sa aktuálny záznam uloží, len ak obsahoval zmeny.
 • Upravené: Optimalizované využitie pamäte.

Verzia: 2.30.102 z 8.9.2019

 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS tlačí na prehľadovej uzávierke rozpis DPH.
 • Upravené SHOP: Nastavenie povolenia (alebo zakázania) predaja nad okamžitý stav je nezávislé od nastavenia v OASIS e.
 • Doplnené OAS: Názvy pre cudzie jazyky v tabuľkách katalógu a tovarových skupín.
 • Doplnené OAS: Pri hromadnej zmene cien je možné zmeniť aj prirážky na kartách.
 • Doplnené OAS: Filtrovanie podľa EAN na skladovej karte a katalógu.
 • Doplnené OAS: Parameter pri tlači FV a DL "Tlačiť hmotnosť".
 • Upravené OAS: Generovanie mzdových (úkolových) lístkov výrobného príkazu sa vykonáva postupne podľa poradového čísla operácie (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Premenovanie tlačovej zostavy "Výdajka k VP" na "Požiadavka na materiál" a jej premiestnenie do tlače výrobného príkazu (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Zobrazenie zaškrtávacieho poľa "Neuplatňovať zľavu" na položke dokladu.
 • Upravené OAS: Ak pri importe položiek dokladu z Excelu nie je definovaný stĺpec pre mernú jednotku, nastaví sa podľa typu dokladu príjmová, resp. výdajová MJ. Ak nie je zadaná žiadna z nich, použije sa základná MJ.
 • Upravené OAS: Pri inventúrnom doklade sa ponúkne na položke vždy základná MJ.
 • Opravené OAS: Tlač FA v CM úhrada z predfaktúry.
 • Opravené OAS: Chyba pri exporte tovarov do webového obchodu (Generovať prázdne XML tagy).
 • Opravené OAS: Po spustení webového obchodu ostalo na pozadí spustené okno priebehu.
 • Doplnené PU: Ak je v šablóne účtovného denníka nastavený deň na 0, tak sa ponechá dátum zadaný na doklade.
 • Upravené: Vypnutie upozornenia o nastavení okrajov tlačovej zostavy mimo tlačiteľné oblasti.
 • Upravené: Vo výbere organizácie na prípad sa nezobrazujú neplatné organizácie.
 • Upravené: Predĺžené zobrazenie celého textu v bublinke pri umiestnení kurzoru myši na bunku s čiastočne viditeľným textom.
 • Upravené: Zrýchlené načítanie formulárov s viacerými záložkami.
 • Upravené: Zvýšená stabilita aplikácie v editačných formulároch pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam.

Verzia: 2.30.101 z 26.8.2019

 • Doplnené OAS: Nastavenie webového obchodu pre export organizácií do XML vo formáte VFP.
 • Doplnené OAS: Hromadné zaradenie organizácií do webového obchodu.
 • Opravené OAS: Import počiatočných priemerných cien z VFP nerešpektoval zadanie cien za určený počet MJ.
 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS tlačí na dennej a intervalovej uzávierke rozpis DPH.

Verzia: 2.30.100 z 25.8.2019

 • Doplnené OAS: Zadanie predajných cien za určený počet MJ (napr. za 100 ks). Pri nastavení sa týka všetkých predajných cien aj individuálnych cenníkov danej katalógovej karty. Povoľuje sa v špeciálnych parametroch OASIS a nastavuje sa v katalógu na pane li predajných cien.
 • Doplnené OAS: V skladových kartách je možné nastaviť nápočet stavu na kartách k vybranému dátumu. Dátum sa nastaví kliknutím pravým tlačítkom na stĺpec "Stav k ..." vo voľbe "Nastaviť dátum pre stav".
 • Doplnené OAS: Dodatočné napojenie objednávky na faktúru.
 • Doplnené OAS: Funkcia hromadnej zmeny množstva nad položkami dokladu (F6).
 • Doplnené OAS: Komunikácia s ručným terminálom naviac podporuje objednávky a interné pohyby.
 • Doplnené OAS: Odchýlkové mzdové lístky. Na mzdovom lístku je možné vybrať voľnú výkonovú normu (nepriradenú výrobku). Voľné výkonové normy sa zadávajú a upravujú v zozname výkonových noriem na formulári mzdového lístku. Pre Slovtos.
 • Upravené OAS: Pri generovaní vystavených OBJ a stlačení ESC bola pridaná otázka na zrušenie.
 • Opravené OAS: Pri prepočte skladových kariet sa na kartách bez pohybov za určitých okolností nepreniesol počiatočný stav do jednotlivých období.
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní preddavkových faktúr sa niekedy načítali nesprávne sumy z položiek predfaktúry.
 • Upravené PAM: Upravený formulár pri vytváraní výkazu do ZP.
 • Doplnené BI: Parameter "K dátumu" pre BI prehľad Oasis4 Stav skladu. Do prehľadu musí byť vybraný stĺpec "Stav k dátumu" (stĺpec "Stav" obsahuje vždy aktuálny stav).
 • Doplnené OAS: Uzamykanie dokladov vystavených aj došlých (interné pohyby, faktúry, objednávky a predfaktúry) používateľom.
 • Doplnené SHOP: Ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), SHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka (platí pre Kaso TaxIS).
 • Upravené SHOP: Vzhľad dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Doplnené: Kontrola a aktualizácia novej verzie zohľadňuje aj vývojovú verziu.

Verzia: 2.30.099 z 15.8.2019

 • Doplnené OAS: Do importu objednávok z XML webového obchodu vo formáte VFP doplnený import prevádzky.
 • Doplnené OAS: Voľba "Neuvažovať rezervácie" pri generovaní vystavených objednávok.
 • Opravené OAS: Pri kontácii úhrad sa niekedy nebralo do úvahy nastavenie účtu pre účtovanie na HS.

Verzia: 2.30.098 z 13.8.2019

 • Upravené OAS: Tlač mzdových lístkov.
 • Upravené OAS: Číslovanie mzdových lístkov.
 • Upravené OAS: Tlač zliav na faktúre a predfaktúre v cudzej mene.

Verzia: 2.30.097 z 12.8.2019

 • Doplnené PAM: Doplnená voľba zobrazenia prílohy výkazu do ZP
 • Doplnené OAS: Doplnený EAN pre organizácie a prevádzky.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené doplnený export do EDI TXT2. Štruktúra podľa požiadavky Toth.
 • Doplnené OAS: Voľba "Neuvažovať kontrahované (už objednané) množstvá" pri generovaní vystavených objednávok.
 • Doplnené OAS: Do importu objednávok z XML webového obchodu vo formáte VFP pridaný parameter "Ak sa nájde odberateľ podľa názvu ale nezhoduje sa mailová adresa, založiť nového odberateľa".
 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Na objednávkach zaokrúhliť pri výpočte vybavenosti 'Potrebné dodať' na stotiny, t.j. pri množstve potrebnom dodať menšom ako 0.005 sa uvažuje položka ako vybavená.
 • Doplnené OAS: Číslovanie mzdových (úkolových) lístkov. Číselný rad sa nastavuje v parametroch výroby.
 • Doplnené OAS: V strome komponentára doplnený prepínač Optimálna dávka (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Označenie zaúčtovania úhrady pri úhrade FA cez RO fiškálny modul (pre Autocar).

Verzia: 2.30.096 z 6.8.2019

 • Doplnené OAS: Doplnený import individuálnych cenníkov z WinOASIS.
 • Doplnené OAS: Doplnený import ďalších EAN kódov z WinOASIS.

Verzia: 2.30.095 z 5.8.2019

 • Doplnené PAM: Doplnená voľba zobrazenia (a prípadnej úpravy) prílohy výkazu do SP
 • Opravené OAS: VFP webový obchod, export kariet pri chybných dátach.

Verzia: 2.30.094 z 31.7.2019

 • Doplnené OAS: VFP webový obchod zapisuje chybné spracovanie objednávok do LOG u.
 • Opravené OAS: Formulár dokladu umožňuje vymazať vybavenú objednávku na ktorej už je úhrada.
 • Upravené OAS: VFP webový obchod premiestňuje zdrojové XML súbory do podadresárov podľa výsledku spracovania objednávky.
 • Upravené SHOP: Kaso TaxIS, číslovanie denných uzávierok.
 • Upravené SHOP: Globálny parameter za akú cenu predávať bol presunutý do parametrov pre počítač.

Verzia: 2.30.093 z 30.7.2019

 • Doplnené OAS: Pri exporte katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP je možné nastaviť, či sa budú vytvárať aj prázdne XML tagy.
 • Opravené OAS: Import skupín s dlhým názvom (nad 100 znakov) z Excelu sa automaticky skráti na požadovanú veľkosť.
 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS, načítanie predajov z CHDÚ za zadaný rozsah dátumov, výpis dokladov za daný dátum.
 • Opravené SHOP: Tlačová zostava sumárneho prehľadu predaja.
 • Opravené SHOP: Výpočet denného výdaja a okamžitého stavu na kartách.
 • Opravené: Zmena veľkosti okna porušených pravidiel.

Verzia: 2.30.092 z 24.7.2019

 • Doplnené OAS: Aktualizácia DPH plnenia na položkách dokladu pri zmene typu dokladu.
 • Doplnené OAS: Výber kariet pre zaradenie do webového obchodu.
 • Doplnené OAS: Výber kariet pre export katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP.
 • Doplnené OAS: Export katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP je možné rozdeliť po skladoch.
 • Doplnené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku pre optimálnu dávku (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Import doplnkovej položky na skladovej karte "Dopln_No1".
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku pri zadnom počte rezov (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Pri generovaní zbernej faktúry neponúklo možnosť vysporiadať úhrady z PF.
 • Upravené OAS: ZMENA: Vlastný bankový účet sa na novom doklade načíta vždy z prednastaveného BU na vlastnej organizácii, reps. z typu dokladu, alebo z odberateľa.
 • Upravené OAS: Korektné generovanie účtovných dávok úhrad podľa dokladov označených príznakom X.
 • Upravené OAS: Možnosť zadať čiastočnú hotovostnú úhradu faktúry cez SHOP. Predpis k dokladu zostáva pôvodný, generujú sa len úhrady podľa použitých platidiel.
 • Doplnené PAM: Doplnené pole na účet, ktorý bude uvedený vo výkazoch PAM. Tento údaj je v rozšírenom nastavení PAM. Údaj sa automaticky naplní z hlavného účtu pri prvom použití v programe.
 • Doplnené PU: Výkaz DPH v3 s upravenou definíciou a zaradením položky VDC.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Pokladničná kniha"
 • Upravené SHOP: V prehľade predaja a prehľade položiek zapnutý filter na DKP aj pri chybnom nastavení fiškálnej pokladne.
 • Opravené SHOP: Zadanie množstva pri predaji, niekedy nebolo možné zadať inú hodnotu ako 1.
 • Opravené SHOP: Pri oprave položky sa správne sprístupňujú polia množstvo a cena (podľa nastavenia).

Verzia: 2.30.091 z 17.7.2019

 • Doplnené OAS: Do príjmu interného doplnená funkcia "Oceniť príjmy z výroby".
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka Ctrl+Alt+I na uplatnenie hromadnej položkovej zľavy.
 • Doplnené OAS: Pri zmene skladu na položke dokladu program automaticky vyhľadá zadanú položku na vybranom sklade.
 • Doplnené OAS: Import objednávok z eshopu (štruktúry XML SunSoft).
 • Upravené OAS: Nulovanie čísla pôvodnej FA na položkách keď sa na doklade vypne príznak dobropis.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe rozdielového inventúrneho dokladu na MS SQL databáze nebolo možné vybrať číslo dokladu.
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny pri internom príjme z výroby.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznaku zaúčtovania skladu pri dokladoch s prázdnou skladovou predkontáciou.
 • Upravené PU: Import SEPA homebankingu zoberie dátum výpisu z tagu , nie z tagu .
 • Opravené PU: Reset príznakov zaúčtovania úhrad pri výmaze zápočtov z denníka.
 • Opravené PU: Zobrazenie pohybu na účtoch z hlavnej knihy pri vypnutom nastavení "Sledovať HK po HS".

Verzia: 2.30.090 z 4.7.2019

 • Opravené OAS: Výpočet plnenia normy na mzdových lístkoch pri zadaní počtu rezov.
 • Opravené OAS: Pri FA duplicitné zobrazovanie udalostí tlače a mailu.
 • Opravené OAS: Nesprávne načítanie OBJ a jej položiek pri vybavení OBJ cez FA.
 • Opravené CRM: V editačnom formulári dochádzky sa niekedy chybne zobrazoval zoznam príchodov/odchodov.
 • Doplnené SHOP: Tlačová zostava "Sumárny prehľad predaja".
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0). Optimalizácia rýchlosti, úprava spracovania chýb a varovaní.

Verzia: 2.30.089 z 30.6.2019

 • Doplnené OAS: Hromadná individuálna zľava na položky dokladu (pre Monček).
 • Doplnené OAS: Import cenovej ponuky a cenového dopytu.
 • Opravené OAS: Bolo možné manuálne nastaviť príznak zaúčtovania aj pre doklady ktoré boli zaúčtované po importe.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznakov OBJ a PF neovplyvňovalo príznaky DL a FA na súvisiacich dokladoch.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV nezobrazovali správnu menu ak sa domáca mena líšila od meny na doklade.
 • Opravené OAS: Doklady interného príjmu z výroby nebolo možné opraviť.
 • Opravené OAS: Nesprávny prepočet poslednej nákupnej ceny upravenej položky.
 • Opravené PU: Program umožnil vymazať položku denníka aj keď bol vypnutý parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend"
 • Upravené PAM: Zmena zadania doplnkového kódu pre štatistické zisťovanie Práca 2 04.
 • Upravené SHOP: Kontrola hodnoty výberu hotovosti zo zásuvky.
 • Opravené VTZ: Pri vytváraní technických parametrov položky elektrického zariadenia program za určitých okolností vyhlásil chybu.
 • Opravené VTZ: Optimalizácia rýchlosti zobrazovania niektorých náhľadov.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.3.1)

Verzia: 2.30.088 z 24.6.2019

 • Opravené PU: Import variabilného symbolu do pokladničných dokladov a bankových výpisov z VFP.
 • Opravené OAS: Zmena IČDPH na doklade pri zmene odberateľa na neplatcu DPH.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP DBPŠ počty dní.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať individuálnu zľavu priamo na formulári položky (nutné zapnúť v Nastavenia > Oasis > Odbyt).
 • Doplnené SHOP: Zmrazenie zliav na všetkých položkách, príznak zmrazenia, zmrazením sa vymažú už zadané zľavy (pre Wood).
 • Doplnené SHOP: Hromadné individuálne zľavy na označených položkách (pre Monček).

Verzia: 2.30.087 z 23.6.2019

 • Upravené OAS: Nastavenie príznaku dobropisu na položkách DPH.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe došlých faktúr z VFP.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní objednávok a CP. Vznikla v predošlej verzii.

Verzia: 2.30.086 z 21.6.2019

 • Opravené OAS, SHOP: Chyba pri ktorej tlačilo zľavy aj keď boli nulové.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP (koniec dohody a začiatok PP a zároveň dohoda bez odmeny).

Verzia: 2.30.085 z 20.6.2019

 • Doplnené OAS: Manuálne zadanie nákladov a výpočet marže na FV (pre Bukna).
 • Opravené OAS: Doplnená validácia duplicity EAN na baleniach.
 • Opravené SHOP: Zmena a použitie platidiel počas predaja pri záporných bločkoch.