SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.255 z 18.9.2020

 • Doplnené OAS: Pridanie/úprava cenníkovej ceny z okna výberu kariet do dokladov.
 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť hmotnosť na cenovej ponuke.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena skladu na položkách prijatej faktúry.
 • Opravené OAS: Pridanie vlastnej tlačovej zostavy do zoznamu tlačoviek.
 • Upravené OAS: Na došlých faktúrach je možné opravovať aj položky na ktorých bola uplatnená zľava.
 • Upravené OAS: Upravená viditeľnosť funkcií v kontextovom menu položiek dokladov mimo režim editácie.
 • Doplnené PU : Import z VFP Odpisovaný majetok v parametroch je možné zadať číslo karty majetku pre import.

Verzia: 2.31.254 z 16.9.2020

 • Doplnené OAS: Do zákazky doplnené údaje o zábezpeke: "Prijatá zábezpeka", "Vrátená zábezpeka", "Dátum prijatia zábezpeky", "Dátum vrátenia zábezpeky" a "Zostatok zábezpeky" (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Funkcia načítania tržieb organizácií za posledných 24 mesiacov a grafické zobrazenie. Funkcia je prístupná v tabuľke organizácií. Doplnené spúšťanie nápočtu z príkazového riadku (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa nesprávne nastavila predajná cena v dokladoch z individuálneho cenníka s platnosťou OD DO (pri poslednom dni platnosti cenníka).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nedovolilo uložiť úkolový lístok ("dividing by zero" chyba).
 • Opravené CMMS: Pri pridaní poruchy zo zoznamu zariadení sa nevyplnilo aktuálne zariadenie.
 • Opravené VTZ: Niekedy nefungovalo správne odosielanie notifikácií pre nastaveného používateľa v parametroch VTZ.
 • Upravené: Spúšťanie aplikácie EcoSun s parametrami z príkazového riadku (neinicializovali sa všetky nastavenia aplikácie).

Verzia: 2.31.253 z 14.9.2020

 • Doplnené OAS: Do cenníka doplnené pole Druh ceny (Bežná, Zľava, Výpredaj, Novinka).
 • Doplnené OAS: V tabuľke faktúr vystavených funkcia "Ctrl+Shift+E" vytvorenie faktúry v PDF formáte a príprava na odoslanie e mailom spolu s atestami z katalógu (pre Feva).
 • Upravené OAS: Pri odosielaní upomienok emailom sa ako formát prílohy používa PDF (pôvodný bol RTF).
 • Upravené OAS: Vo výberovom okne kariet na doklady zmenená klávesová skratka pre úpravu najlepšiej ceny na Alt+A (pôvodná bola Ctrl+Alt+C).
 • Upravené OAS: Viditeľnosť tlačidla "Výber obchodných partnerov" v náhľade cenníkov.
 • Upravené OAS: Pri novej vystavenej faktúre nie je možné vybrať neplatný vlastný bankový účet.
 • Upravené OAS: Pri editácii položiek interného príjmu/výdaja cez kláses Enter sa obskakuje pole MJ (ako pri ostatných dokladoch).
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači účtovného predpisu k došlej faktúre.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zbernej faktúry nefungovalo zoradenie podľa poradia položiek z dodacieho listu.
 • Opravené OAS: Pri kópii zberného dodacieho listu s vygenerovanou zbernou faktúrou neodpojilo potrebné väzby.
 • Opravené OAS: Pri neuloženom novom prípade/organizácií nie je možné vytvárať nové doklady.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní úkolového lístka pri nevyplnenom koeficiente obsluhy vo výkonovej norme.
 • Opravené CMMS: Pri vypnutom CRM module nedržalo záložku "Prílohy" v "Stroje a zariadenia".

Verzia: 2.31.252 z 9.9.2020

 • Doplnené OAS: Komunikácia s ručným terminálom MoDo (testovacia prevádzka).
 • Doplnené OAS: Do návrhára šablón upomienok pridané polia aktuálneho dátumu a prihláseného používateľa.
 • Doplnené OAS: Pridané oprávnenia "Zmena dokladu mimo dátumu vytvorenia" pre doklady VE, PE, VI, PI.
 • Upravené OAS: Zrýchlené generovanie súborov pre ručný terminál Unitech HT630.
 • Opravené OAS: Pri exporte kariet do XML pre eshop sa niekedy neuvažovali ceny zo všeobecných cenníkov.
 • Opravené OAS: Číslovanie strán tlačovej zostavy "Príjemka s ON".
 • Doplnené SHOP: Hotovostné úhrady predfaktúr cez SHOP.
 • Doplnené SHOP: Hotovostné úhrady faktúr a predfaktúr cez SHOP je možné robiť aj na dokladoch z minulých rokov (cez Saldo).
 • Doplnené VTZ: V nastaveniach VTZ je možné vybrať používateľa pod ktorým sa budú generovať notifikácie VTZ.
 • Upravené: Globálne nastavenia mailov môže meniť ktokoľvek zo skupiny Administrátorov (doteraz len používateľ Administrátor).

Verzia: 2.31.251 z 6.9.2020

 • Doplnené OAS: Forma úhrady "INKASO".
 • Doplnené OAS: Pri pridaní alebo vymazaní obrázku sa na príslušnej karte aktualizuje dátum zmeny.
 • Opravené OAS: Nesprávne správanie sady pri zmene vlastností sady napojenej z objednávky.
 • Opravené OAS: Formát ceny v tlačových zostavách cenových ponúk pri vypnutom zaokrúhľovaní cien.
 • Opravené PAM: Opravené prepínanie prehľadu v tabuľke "Zamestnanci".
 • Opravené: Názov pohľadu nesmie obsahovať na začiatku a konci medzery.
 • Upravené: Zobrazovanie a zapisovanie chybových hlásení.

Verzia: 2.31.250 z 31.8.2020

 • Upravené OAS: Text informačnej položky pri zberných dokladoch (pre Krupa).
 • Opravené OAS: Upravený a zrýchlený export obrázkov kariet do XML pre eshop.
 • Opravené OAS: Opravené otváranie prehľadu z ľavého menu.

Verzia: 2.31.249 z 27.8.2020

 • Opravené OAS: Zväčšené pole kódu colného sadzobníka (spôsobovalo problém pri importe kariet).
 • Opravené PU: Neodpisovaný majetok.
 • Upravené: Zrýchlené hromadné odznačovanie záznamov.
 • Opravené: Chyba OutOfMemory pri dlhšej práci s formulármi organizácie, príjmu externého a objednávok vystavených.

Verzia: 2.31.248 z 20.8.2020

 • Opravené PAM: Import z iného dátového prostredia.

Verzia: 2.31.247 z 18.8.2020

 • Upravené OAS: Import z VFP import obrázkov vytvorí adresár.
 • Upravené OAS: Pri výbere karty do dokladu (len výdaj) sa stĺpec Číslo PLU nahradí za názov tovarovej skupiny (pre Agua).
 • Upravené OAS: Ak je pri výbere karty do dokladu (len výdaj) ako prvý stĺpec názov tovarovej skupiny, druhý stĺpec sa taktiež utriedi (pre Agua).
 • Opravené OAS: Vyhľadávanie karty do dokladu podľa čísla PLU.
 • Opravené OAS: Pri zakázanom oprávnenií "Prístup do agendy BI" ostala voľba Prehľady > BI prehľady povolená (taktiež ostala táto voľba aj v obľúbených ak tam bola pridaná).
 • Opravené OAS: Tlač dodacieho listu tlačili sa zľavy, hoci neboli zafajknuté na tlač.
 • Upravené PU: Neodpisovaný majetok pohyb zaradenie nezadávajú sa odpisové skupiny.
 • Opravené PU: Chyba pri tlačových zostavách salda pre viac ako 2100 parametrov (pri databáze MS SQL).
 • Opravené PU: Import saldo dokladov z excelu vytváral prázdne organizácie pri prázdnych údajoch "IdOrganizacie" a "NazovOrganizacie".

Verzia: 2.31.246 z 11.8.2020

 • Upravené OAS: Generovanie CSV súboru pre SPS.
 • Upravené OAS: Zmena najlepšej ceny pri výbere karty do dokladu.
 • Upravené OAS: Optimalizovaný export zákazníckych cien do XML pre eshop.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností dochádzalo pri tvorbe objednávok k chybe.
 • Opravené: Hromadné odznačovanie záznamov odznačilo len prvých 200 záznamov.

Verzia: 2.31.245 z 10.8.2020

 • Upravené OAS: Import z VFP doplnený import obrázkov pre tovarové skupiny.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie pôvodu najlepšej ceny.
 • Opravené OAS: Po nulovaní o obnovení dokladu dochádzalo k chybnému obnoveniu výdaja/príjmu v MJ.
 • Opravené OAS: Ak boli vypnuté pripomienky úloh, tak pri spustení analýzy dát v BI dochádzalo k chybe.
 • Opravené OAS: Validácia číselného radu pre číslo faktúry pre doklady typu "202".
 • Doplnené PU: Na karte majetku je doplnené označenie "Neodpisovaný". Import z VFP takto označí karty, ktoré majú odpisovú skupinu 99.
 • Upravené PU: Výpočet odpisovaného plánu pri pohyboch po predĺžení doby odpisovania.

Verzia: 2.31.244 z 4.8.2020

 • Doplnené OAS: Pri výbere karty do dokladu (len výdaj) sa ako prvý stĺpec v zozname kariet zobrazí názov tovarovej skupiny (pre Agua).
 • Doplnené OAS: V parametroch odbytu je možné nastaviť vyhľadávanie kariet do dokladov aj pomocou čísla PLU.
 • Doplnené: V tabuľkách, tlačových zostavách a šablónach je možné vybrať údaje z vlastnej organizácie a aktuálneho používateľa.
 • Upravené PU: Formát stĺpca "Suma1" pri riadkoch účtovnej závierky umožňuje zadávať čísla väčšie ako 9 999 999.

Verzia: 2.31.243 z 24.7.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Obojstranná tlač" na parametre tlače faktúry vystavenej.
 • Doplnené OAS: Import Iné importy Import z EDI objednávky došlé.
 • Doplnené OAS: Možnosť vytvoriť a evidovať skupinové karty na katalógu.
 • Doplnené OAS: Webový obchod Organizácie doplnené "Exportovať aj prevádzky do XML" .
 • Doplnené OAS: Pri importe katalógových a skladových kariet z Excelu doplnená možnosť importu hlavného dodávateľa podľa IČO. Ak sa založí orgranizácia, môže sa doplniť jej názov.
 • Opravené BI: Odstránená chyba "Probable I/O race condition detected while copying memory" pri spustení prehľadu BI cez analýzu dát.
 • Opravené PU: Zápis KR pre úhrady v cudzej mene pri hromadnom párovaní.

Verzia: 2.31.242 z 24.7.2020

 • Doplnené OAS: Na typ dokladu doplnený parameter "Prenášať na doklad poznámku z organizácie".
 • Doplnené PAM: Export/Import ELDP pri prenose zamestnancov medzi organizáciami.
 • Upravené PAM: V odchýlke 171 doplnená hodnota počtu hodín preplatenej dovolenky.

Verzia: 2.31.241 z 23.7.2020

 • Doplnené OAS: Validácia prekročenia číselnej rady pri type pohybu 102, 202, 203.
 • Doplnené OAS: Paragraf 68 d sa na doklady uplatňuje automaticky.
 • Doplnené OAS: Do tabuľky skladových kariet pridané pole "Na nevybavených VP" predstavuje množstvo na nevybavených výrobných príkazoch.
 • Doplnené OAS: Do tabuľky úkolových/mzdových lístkov pridaná možnosť zobraziť len záznamy nevybavených výrobných príkazov.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy cenovej ponuky tlačia v texte poznámky aj obrázky.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy objednávky vystavenej ponúkajú rozpis položiek na vedľajšie MJ.
 • Upravené OAS: Paragraf 68 d sa uplatňuje na organizáciu.
 • Upravené OAS: Odosielanie dát pre Specialized zohľadňuje aj varianty (pre Kaktus Bike).
 • Upravené OAS: Import z Chastie dátum.
 • Upravené OAS: Generovanie CSV súboru pre SPS.
 • Opravené OAS: Chýbajúci príznak Dobropis na položkách DPH ťarchopisu.
 • Upravené PU: Riadky vygenerovaného XML pre kontrolný výkaz sú zoradené podľa čísla dokladu.
 • Upravené PU: XML pre Súhrnný výkaz vynecháva položky s nulovou hodnotou.
 • Opravené PU: Tlačová zostava prehľad majetku za určitých okolností nezobrazovala majetok s hraničným dátumom.
 • Doplnené PAM: Do štatistických prehľadov ISCP, UNP1 01, Práca 2 04 doplnené náhrady príjmu 80% a 100% prekážky na strane zamestnávateľa.
 • Opravené PAM: Oprava odvodov na SP pri skončení pracovného pomeru (minulé roky a ukončenie počas RD).
 • Opravené PAM: XML súbor do SP pri osobitnom poistení (obecný policajt).
 • Opravené PAM: Výber jednotlivých druhov prekážok na strane zamestnávateľa pri vytváraní prehľadu.

Verzia: 2.31.240 z 15.7.2020

 • Opravené OAS: Množstevná zľava sa uplatňovala vždy, aj ked bol parameter odbytu Množstevná zľava na položku vypnutý.
 • Doplnené: Okno pre zmenu obdobia má tlačítka pre rýchlu zmenu rokov a obdobia.

Verzia: 2.31.239 z 13.7.2020

 • Doplnené OAS: Oprava ceny položky cenníka zobrazuje predajné ceny karty.
 • Doplnené OAS: Pri výbere karty na doklad je možnosť meniť cenníkové ceny karty.

Verzia: 2.31.238 z 10.7.2020

 • Doplnené OAS: Rôzne parametre do tlače výdajky A4 a A5.
 • Upravené OAS: Predvolená dĺžka udalosti v kalendári je 2 hodiny (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Hromadné zmena množstva na doklade je povolená, aj keď má doklad zľavy.
 • Opravené OAS: Import z VFP párové doklady, ak vo VFP neboli konzistentné dáta.
 • Opravené OAS: Import z VFP výrobné príkazy, ak neboli napojené na súbor kmen.dbf.

Verzia: 2.31.237 z 7.7.2020

 • Doplnené OAS: Výberové okno kariet do dokladov umožňuje zobrazenie panelu obrázkov (Ctrl+W).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pohyby na skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Nezobrazovať okno zmeny predajnej ceny pri príjme" (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Chastia import doplnený o hospodárske strediská.
 • Doplnené OAS: Velux export z vystavených dokladov do CSV (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Import z VFP EAN na prevádzky.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava pohyby na bankovom účte.
 • Doplnené PU: Vlastné výkazy (skúšobná verzia).

Verzia: 2.31.236 z 2.7.2020

 • Doplnené OAS: Zasielanie notifikácii k cenovým ponukám. Parameter spustenia rNOTIFCPA"" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Export viacerých tovarových skupín do XML pre eshop (pre Cech).
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače predfaktúry vystavenej parameter "Tlačiť obaly".
 • Opravené OAS: Kumulovanie rovnakých položiek pri použití ručného terminálu.
 • Opravené OAS: Import položiek dokladu hlásil za určitých okolnosti chybu.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie krátenia DPH.
 • Upravené OAS: Možnosť tlačiť dodací list aj nad zbernými faktúrami.

Verzia: 2.31.235 z 30.6.2020

 • Doplnené OAS: Zobrazenie kalendára po pracovných miestach (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Zmenená postupnosť načítavania kariet v generátore objednávok (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Doplnený podpis a pečiatka na zostavu cenovej ponuky.
 • Opravené OAS: Odstránená chyba pri vytváraní objednávky z cenovej ponuky pre zápornom stave na skladovej karte.
 • Doplnené PU: Na pokladničnom doklade možnosť výberu osoby z organizácie do poľa Komu/Od.
 • Doplnené VTZ: Doplnená nové pole na zariadení "VolnyText1" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené VTZ: Na zariadení nové pole "Objem", "Vykon", "Typ/verzia" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené CRM: Parameter pre ponuku pri výbere zo zariadení "Kategóriu" (EcoSun > Špeciálne > Rôzne > Zobrazenie kategórie vo výbere zariadení).
 • Doplnené CRM: Na servisnom prípade doplnené pole "StavTacho".
 • Doplnené CRM: Parameter "Nezobrazovať otázku pri presune udalosti myšou" v nastaveniach kalendára.
 • Doplnené CRM: Pri vytváraní záznamu nového zákazníka pri zadaní názvu ponúkne program zoznam organizácií s podobným názvom organizácie (pre Autocar).
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: Režim histórie je nastavený na 3 dni (pre Bukna).
 • Upravené PAM: Výber z pracovných pomerov vo formulároch odchýlok a oznámení pre ZP (pri MSSQL).

Verzia: 2.31.234 z 25.6.2020

 • Doplnené OAS: Oprava sadzby DPH pri objednávkach typu 400 (pre Tazar).
 • Doplnené OAS: Pri importe z VFP doplnené polia pre tovarové skupiny (WebObchod) a katalóg (NBZviacMS).
 • Upravené OAS: Pri vytvorení dobropisu zbernej faktúry sa odpoja dodacie listy z pôvodnej zbernej faktúry a je možné z nich opäť vygenerovať zbernú FA.
 • Upravené OAS: Ak je na cenníku nastavený jeden sklad, funkcie a zobrazia údaje zo skladovej karty (inak sa zobrazí katalógová karta).
 • Opravené OAS: Pri prepnutí typu dokladu na zberný DL sa niekedy nekorektne zapol príznak faktúry.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Upravené: Grafické zmeny zobrazovania okien (prebliknutie pri štarte maximalizovaného okna).

Verzia: 2.31.233 z 24.6.2020

 • Doplnené OAS,PU: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Doplnené OAS: Parametre a generovanie súboru pre SPS.
 • Opravené OAS: Pridané pole EAN do zoznamu štítkov obsahuje správny EAN aj v prípade keď na doklade boli prijaté rovnaké karty v rôznych baleniach.

Verzia: 2.31.232 z 22.6.2020

 • Doplnené OAS: V parametroch ručného terminálu je možné zapnúť kumulovanie rovnakých položiek v doklade.
 • Opravené OAS: Po vytvorení dokladu z cenovej ponuky z agendy prípadov sa vyskytovala za určitých okolností chyba.
 • Opravené PU: Tlačové zostavy salda zlučovali firmy s rovnakými názvami.
 • Upravené PU: Formulár tlačových zostáv salda zobrazuje pri výbere organizácie názov a IČO.

Verzia: 2.31.231 z 19.6.2020

 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľke a na editačnom formulári organizácií.
 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľkách a na editačných formulároch zákaziek, projektov, reklamácií, obchodných a servisných prípadov.
 • Doplnené OAS: Do nastavení účtovania OASIS doplnený parameter "Pri generovaní dávky faktúr nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "UcetNeskladovejKarty" a "JeKupon" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Označovanie položiek dokladov cez X + tlač výdajky len označených položiek (pre Samtek).
 • Opravené OAS: Pri ukladaní importovaných položiek príjmu externého sa príznak "ImportXlsPeZmenitPredajnuCenu" vynuloval (pre Monka).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV zobrazovali nesprávny spôsob úhrady pri spôsoboch úhrady: "Platobná karta" a "Závierkový kurzový rozdiel".
 • Opravené OAS: Nápočet celkovej hmotnosti na tlačových zostavách objednávok.
 • Opravené OAS: Hromadný výber skladových kariet do cenovej ponuky hlásil niekedy chybu (pre Pulz).
 • Upravené OAS: Export Alza Feed posiela disponibilný stav (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené PU: Do nastavení PU doplnený parameter "Pri generovaní dávky pokladne nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Upravené PU: Pre neplatné karty majetku sa neúčtujú odpisy.
 • Upravené PU: Zaokrúhľovanie preúčtovania krátenia DPH na pokladničných dokladoch.
 • Upravené: Práca s prílohami, čítanie súborov z temp adresára do príloh.

Verzia: 2.31.230 z 16.6.2020

 • Upravené OAS: Účtovanie dokladov typu 202 a 204 pre Benzol.

Verzia: 2.31.229 z 15.6.2020

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Na tlač etikiet z dokladu pridaný parameter "Počet predvyplniť okamžitým stavom".
 • Doplnené OAS: Hromadný výber skladových kariet prenesie do cenovej ponuky len karty so zákazníckymi cenami, alebo zľavami (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Výber organizácii pri hromadnej zmene cien v cenníkoch (Pre Ivim, "Ivim.dat").
 • Opravené OAS: Export tlačovej zostavy "Cenová ponuka" do .pdf, .rtf a .xls. neobsahoval niekedy všetky strany.
 • Opravené OAS: Doklady s typom pohybu 204 pri importe z FoxPro dostanú číselný rad pre dodacie listy.
 • Opravené OAS: Na cenovej ponuke sa pri výbere katalógovej karty nenastavili merné jednotky.
 • Opravené PAM: Opravný výkaz do ZP z minulých období pri zmene zdravotného stavu.
 • Opravené: Pri SunSoft schémach (VS2010 SunSoft, atď) program vyhlasoval chybu v agendovom zobrazení kalendára.
 • Opravené OAS: Import z FoxPro ak karta nemá mernú jednotku, tak dostane "ks".
 • Opravené OAS: Import z FoxPro import vlastných bankových účtov z parametrov firmy označí jeden účet ako hlavný (pre vystavené doklady)

Verzia: 2.31.228 z 11.6.2020

 • Upravené OAS: Doklady s typom pohybu 202, 203, 204 nie je možné vytlačiť ako faktúru.
 • Upravené OAS: Export kariet pre eshop uvažuje neviazané sklady.
 • Opravené OAS: Import vlastných bankových účtov spadol s chybou, ak bol IBAN v starom programe zapísaný nesprávne.
 • Opravené PU: Nebolo možné spustiť formulár pokladničného dokladu pokiaľ bola vybraná pokladňa v cudzej mene.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa otváral nesprávny formulár pokladničného dokladu.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách sa nastavuje ako parameter v sekcii Navigácia a vzhľad.

Verzia: 2.31.227 z 10.6.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť hmotnosť" na tlačové zostavy objednávok.
 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť bez EAN u" na tlačové zostavy štítkov.
 • Doplnené OAS: Parameter "Rozpísať vedľajšiu MJ" na tlačovú zostavu objednávky došlej.
 • Upravené OAS: Prenos krátenia na preddavkové faktúry.
 • Opravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Opravené OAS: Formulár tlačovej zostavy "Kniha faktúr" vykazoval pri použití databázy MSSQL za určitých okolností chybu.
 • Upravené PU: Upravený výpočet poľa Poslané pre príkaz na úhradu aj úhradu v rovnaký deň.
 • Opravené PU: Nesprávna tvorba zoznamu hospodárskych stredísk na formulári tlačovej zostavy "Pohyby na účte" (spôsobené vo verzií 2.31.226).
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke je možnosť zapnúť kontrolu sumy a počtu dokladov medzi aplikáciou a fiškálnou tlačiarňou.
 • Upravené SHOP: Okno dennej uzávierky vypisuje sumy dokladov rozdelené na predaj, úhrady faktúr, vklady a výbery.
 • Upravené SHOP: TaxIS display, zrýchlená komunikácia.
 • Upravené SHOP: TaxIS algoritmus na vyhodnotenie úspešného odoslania dokladu do CHDÚ.
 • Upravené CRM: Aktualizované knižnice pre prácu s Google kalendárom.
 • Opravené CRM: Farebné zvýraznenie úloh a prípadov podľa omeškania sa niekedy uplatňovalo nekorektne.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.10.0).

Verzia: 2.31.226 z 9.6.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť pridávať a upravovať ceny v individuálnom cenníku priamo v základom zozname.
 • Doplnené OAS: Do okna platných cien v zadávacom poli predajnej ceny pridané ceny zo všetkých cenových hladín.
 • Upravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Upravené OAS: V individuálnych cenníkoch sa neukladala história zmien.
 • Upravené OAS: Import z VFP vystavené faktúry s komoditnými položkami dostanú pri importe DPH plnenie podľa nastavených parametrov (N03).
 • Upravené OAS: Import z VFP faktúry saldo k starým dokladom importuje aj pole "Poslané".
 • Upravené PU: Na tlačovej zostave "Pohyby na účte" možnosť filtrovať denníkové položky podľa hospodárskeho strediska.
 • Opravené PU: Generovanie čísla bankového dokladu sa neriadilo maskou zadanou v číselnej rade parametrov banky.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Kniha neuhradených faktúr" zobrazovala nesprávny dátum úhrady.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave "Kniha neuhradených faktúr" sa nezobrazoval položkový rozdiel.
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: História popisu práce na spisoch. Farebné zvýraznenie dokončených spisov (pre Bukna).

Verzia: 2.31.225 z 5.6.2020

 • Upravené OAS: Spôsob zadávania cien na doklade typu 202 (pre Benzol).

Verzia: 2.31.224 z 5.6.2020

 • Opravené OAS: Zoraďovanie položiek na tlačovej zostave vystaveného zberného dokladu.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3229 Náhrada mzdy §69" a príslušná odchýlka "3229".

Verzia: 2.31.223 z 4.6.2020

 • Doplnené OAS: Doplnený parameter v špeciálnych nastaveniach "Výdaj nad disponibilný/okamžitý stav sa nastavuje na používateľa".
 • Doplnené OAS: Odosielanie denných predajov na server Specialized (pre Kaktus Bike).
 • Upravené OAS: Výber záznamov pre príkaz na úhradu.
 • Upravené OAS: Zrýchlený výmaz položiek z dokladov.
 • Upravené OAS: Zrýchlené označenie kariet vo výberovom okne a hromadné pridanie do položiek dokladov.
 • Opravené OAS: Výpočet marže na tlačovej zostave "Dodací list príjemka".
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere položiek na doklad sa neuplatňoval vypnutý parameter "Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Opravené OAS: Výmaz obrázkov bol niekedy blokovaný.
 • Upravené PU: Pri uzávierke sa pre podsúvahové účty prevedú koncové zostatky do počiatočných stavov. Počiatočný stav podsúvahových účtov sa zadáva na účte v hlavnej knihe.
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce, grafické úpravy, optimalizácia práce s dátami (pre Bukna).

Verzia: 2.31.222 z 2.6.2020

 • Opravené OAS: Tlačové zostavy faktúry vystavenej zobrazovali pri rozpise vedľajšej mernej jednotky riadok s nulovými hodnotami.
 • Upravené OAS,PU: Výpočet DPH s koeficientom.
 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému rozšírený o nariadené voľno zamestnávateľom 80 a 100 percent.

Verzia: 2.31.221 z 1.6.2020

 • Doplnené PU: Import položiek bankových výpisov z Excelu (pre Autocar).
 • Upravené PU: Párovanie platieb na bankových výpisoch na základe VS a čiastky prebehne aj bez zadanej organizácie.
 • Upravené PU: Prepracovaný algoritmus výpočtu poľa Poslané v saldokonte a potrebnej platby v príkazoch na úhradu.
 • Upravené PU: Pole "Poslané" v salde sa už nedá editovať (obsahuje vždy aktuálny stav), namiesto toho treba nastaviť počiatočný stav "Poslaného" k požadovanému dátumu.
 • Doplnené OAS: Do importu z VFP doplnené načítanie počiatočného stavu pre Poslané.
 • Doplnené OAS: Pridávanie váženého tovaru do položiek dokladov, hmotnosť v EAN kóde (Nastavenia: SHOP Špeciálne Maska hmotnosti v EAN).
 • Upravené OAS: Doplnená sumárna marža na tlačovú zostavu "Dodací list príjemka".
 • Upravené OAS: Stĺpec nákupná cena v tlačovej zostave "Dodací list príjemka s ON" sa zobrazuje bez/s DPH na základe predajnej ceny.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy objednávky vystavenej nebolo možné vytlačiť, ak jedna z položiek bola textová.
 • Opravené OAS: Pri zapnutej tlači vedľajších MJ na DL a FA sa nezobrazoval rozpis pre balenia.
 • Opravené OAS: Pri zapnutej tlači vedľajších MJ na DL a FA sa neuplatňovalo nastavenie viditeľnosti cien na zostave.
 • Opravené OAS: Nesprávny nápočet ceny pri výdaji s prepočtom množstva nafty (pre Benzol).
 • Opravené VTZ: V okne Prehliadky zariadení vypnuté pridávanie záznamov.
 • Doplnené CRM: Výkaz práce, kontrola časových intervalov (pre Bukna).
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce, upravená kontrola časových intervalov, pridaná zmena ikony počas merania času, opravené časy začiatku a trvania (pre Bukna).
 • Opravené: Finstat hlásil chybu ak sa aplikácia spustila cez EcoSunRDP.exe.
 • Doplnené: Vo funkciách webového obchodu test REST API služby EcoSunRAS.

Verzia: 2.31.220 z 27.5.2020

 • Doplnené OAS: Prenos VS z OBJD na FV pre špeciálne formy úhrady (pre Tazar).
 • Opravené OAS: Tlač rekapitulácie príjmu po kartách vykazovala chybu pri niektorých typoch interného príjmu.

Verzia: 2.31.219 z 25.5.2020

 • Upravené CMMS: Program vyžadoval zadanie dátumu aj pri nedokončenej údržbe alebo poruche.
 • Opravené CMMS: Chyba pri otvorení plánovanej údržby zo zoznamu zariadení.
 • Opravené OAS: Stĺpec "MarzaFAzNC" spôsoboval chybu pri zberných dokladoch.

Verzia: 2.31.218 z 24.5.2020

 • Doplnené CMMS: Na formulár poruchy doplnené pole na zadanie ďalších vykonávateľov.
 • Doplnené OAS: Náklady v bilancií zákazky je možné počítať aj z hodnoty nákupu na zákazku. Nastavuje sa v špeciálnych parametroch OASIS.
 • Upravené OAS: Upravený nápočet bilancie zákaziek.
 • Upravené OAS: Automatické číslovanie PLU je vypnuté, ak nie je zapnutý modul Registračná pokladnica. Číslo a názov PLU sú vždy viditeľné na druhej záložke karty.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pred založením karty nevykonávala korektne kontrola vybraného skladu.
 • Opravené OAS: Aktualizácia stavu karty na zákazke pri zapnutých zápožičkách.
 • Opravené OAS: Pri výmaze obrázkov zo skladových kariet sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Opravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa na zberné faktúry duplicitne zapísali odkazy na položky súvisiacich objednávok.
 • Opravené OAS: Import z Chastie doplnený o položky s nulovou DPH.
 • Opravené OAS: Tlač objednávky vystavenej bez parametra "Tlačiť obaly" spôsobovala v doklade dočasné skrytie položiek obalov.
 • Upravené PU: V tlačovej zostave "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov" pridané zoskupenie riadkov na základe rovnakého variabilného symbolu.
 • Upravené CRM: Premenovanie agendy "Výjazdy" na "Report správcu" (pre BSS).
 • Opravené CRM: Menenie viditeľnosti voľby "Výjazdy" v menu agend (pre BSS).
 • Upravené: Zápis oprávnení záznamov pre nastavenie nadriadených skupín používateľov.
 • Opravené: Za určitých okolností sa vlastné tlačové zostavy nedali korektne pridať do zoznamu tlačových zostáv.
 • Opravené: Pridaná nová verzia knižnice Finstat.dll (vyžadujú ju zmeny urobené v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 2.31.217 z 20.5.2020

 • Doplnené SHOP: Parameter "Vratný obal DPH § 19 ods. 10" na obalových kartách. Len takto označené karty budú fiškálnym modulom zaradené do vratných obalov nulovej DPH.
 • Opravené SHOP: Použitím vedľajšej MJ s cenovou hladinou ostala táto hladina prepnutá aj pre nové položky.
 • Doplnené OAS: V definícii webového obchodu je pre objednávky možné zadať číslo neskladovej karty pre priradenie položiek objednávok predstavujúcich zľavy.
 • Opravené OAS: Generovanie objednávok z minimálnych a doporučených zásob nevypĺňalo IČDPH.
 • Opravené OAS: Po tlači predfaktúry vystavenej sa za určitých okolností odfiltrovali na položkách obaly.
 • Opravené PU: Pri úhrade zálohy z pokladne sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené: Pridané údaje z Finstat na organizácie: Dátum vzniku, Dátum zrušenia, Tržby, Zisk, SK NACE, Dlhy a nedoplatky, Konkurz.
 • Doplnené: V organizáciách je možné cez "Funkcie > Načítať štatistiky z Finstat" hromadne doplniť vyššie uvedené údaje z www.finstat.sk.
 • Doplnené: Na formulári organizácie sa kliknutím na ikonu lupy na poli IČO zobrazia aj ďalšie údaje z Finstat.
 • Upravené: Zoznam organizácií automaticky zobrazuje len platné organizácie. Doplnená voľba na zobrazenie neplatných organizácií.
 • Upravené: Pri prevode jednej organizácie na druhú sa prevádza aj výkaz prác.

Verzia: 2.31.216 z 19.5.2020

 • Opravené OAS: Potrebná čiastka na úhradu na príkazoch bola za určitých okolností nekorektná.
 • Upravené OAS: Rekapitulácia už neponúka možnosť prechádzať medzi jednotlivými kartami.
 • Opravené PAM: Výkaz pre podporu podnikateľov č. 1.

Verzia: 2.31.215 z 18.5.2020

 • Doplnené PAM: Nové výkazy na podporu podnikateľov od štátu platné od 04/2020.
 • Doplnené PAM: Import základných mzdových položiek z XLS súboru.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka "M0622 Príplatok za riadenie 2". Počas RD neznižuje čiastku na výplatu.
 • Upravené OAS: Do tlačovej zostavy "Účtovný predpis k FA" pridaný riadok s číslom pre KV a VS.
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa automaticky zapne modul Komodity.
 • Upravené OAS: Nastavenie uplatňovania odberateľských cien pri type webového obchodu NetBiz a EcoSun RAS.
 • Opravené OAS: Krátenie DPH na JCD.
 • Doplnené CRM: Import výkazu prác (systém CTT pre Bukna).

Verzia: 2.31.214 z 14.5.2020

 • Doplnené OAS: Export komponentov do XML pre eshop (pre Cech).
 • Upravené PAM: ELDP VZ vylúčené dni (80%).
 • Upravené PAM: Do tlačových zostáv pre DNP doplnené aj ošetrovné bez obmedzenia.
 • Doplnené: Na každom zázname je možné do tabuľky vytiahnuť okrem Oid vlastníka aj jednotlivé polia (napr. LoginMeno).

Verzia: 2.31.213 z 13.5.2020

 • Doplnené OAS: Kontrola duplicity EAN ov pri baleniach/vedľajších MJ.
 • Opravené OAS: Nekorektné správanie pri výmaze spoločného obrázka z katalógu.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu podľa katalógového čísla hľadá prioritne podľa organizácie na hlavičke dokladu.
 • Opravené PAM: Mesačný prehľad na finančnú správu (riadky A F).
 • Upravené: Parameter "Oprávnenia používateľa na celú skupinu platia aj pre záznamy všetkých podriadených používateľov / skupiny".
 • Upravené: Parameter "Používatelia s oprávneniami na celú skupinu vidia záznamy všetkých nadriadených používateľov / skupín".

Verzia: 2.31.212 z 12.5.2020

 • Doplnené PRO: Špeciálny parameter "Protokolový režim zápisu pri importe/update z Domusu", ktorý zápis dát pri importe z Domusu robí do tzv. log súboru (namiesto bázy dát) (pre BSS).
 • Upravené SHOP: Report prehľadu predaja nezobrazuje neuzatvorené bločky.
 • Opravené SHOP: Pridanie položky bez ďalšej mernej jednotky spôsobovalo chybu. Chyba spôsobená vo verzií 2.31.211.
 • Upravené CMMS: Nie je možné dokončiť úlohu údržby bez zadania dátumu.
 • Doplnené: Na formulároch nie je možné zadať dátum menší ako 1.1.1753 (MSSQL nepodporuje nižší dátum).

Verzia: 2.31.211 z 11.5.2020

 • Upravené PAM: Výkaz do SP pri obecnom policajtovi.
 • Upravené PAM: Mesačný prehľad na finančú správu (riadky A F).
 • Doplnené OAS: Číslo pôvodnej faktúry na dobropise je možné vybrať zo zoznamu faktúr.
 • Doplnené OAS: Vo vedľajších MJ je možné pre MJ a balenia nastaviť parameter "Predajná cena je zadaná z vybranej cenovej hladiny".
 • Opravené OAS: Chyba pri importe položiek dokladu príjmu externého. Chyba spôsobená vo verzií 2.31.210.
 • Opravené: Stlačenie Ctrl+C v zozname úloh spôsobovalo chybu.
 • Opravené: Chyba pri zmene vlastníka na neuloženom zázname.

Verzia: 2.31.210 z 6.5.2020

 • Doplnené OAS: Stĺpec "ZmenitCenuPodlaPrirazky" do definície importu XLS položiek dokladu príjmu externého.
 • Doplnené OAS: Algoritmus na zmenu predajnej ceny podľa prirážky pri ukladaní dokladu príjmu externého s položkami importovanými z excelového zošitu (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Ak je na type dokladu prednastavená tlačová zostava, pri voľbe tlač sa automaticky ponúkne táto zostava.
 • Doplnené OAS: Rozšírené možnosti prednastaviť tlačové zostavy na určených typoch dokladov.
 • Upravené OAS: Cesta na obrázky v nastaveniach môže byť zadaná aj v UNC tvare.
 • Opravené OAS: Pri odosielaní viacerých cenových ponúk mailom boli niektoré prílohy nesprávne priradené.
 • Upravené CMMS: Upravený výkaz prác pre lepšie použitie z CMMS.
 • Opravené CMMS: Opravy chýb pri plánovaní a vykonaní údržby.

Verzia: 2.31.209 z 5.5.2020

 • Opravené CMMS: Pri generovaní plánovanej údržby sa ako zodpovedný nenastavil zodpovedný za CMMS, ale za VTZ.
 • Opravené OAS: Pre obrázky v katalógu sa uplatňujú oprávnenia na výmaz.
 • Opravené SHOP: Import pohybov zákazníckych kariet.
 • Opravené: V tabuľke ročných príloh sa neuplatňovali nastavené oprávnenia pre dokumenty.
 • Opravené: Premenovanie položky v menu Obľúbené sa niekedy stratilo po zmene modulu, alebo reštarte aplikácie.
 • Opravené PAM: VPP do SP za obdobie 03/2020 (číslo výkazu 04/2020) správny XML.

Verzia: 2.31.208 z 4.5.2020

 • Upravené PAM: Opatrenia vlády SR č.3B doplnené hodiny sviatkov.
 • Upravené PAM: VPP do SP za obdobie 03/2020 (číslo výkazu 04/2020) správny XML.
 • Opravené PRO: Pri zmene sumy schvaľovaného dokumentu sa nezmenila príslušná definícia dokumentu (pre BSS).

Verzia: 2.31.207 z 3.5.2020

 • Doplnené PU: Servisná oprava príznaku zaúčtovania na úhrade v saldokonte (prístupná cez voľbu Ďalšie > Servisné funkcie > Servisná oprava dokladu, resp. klávesu Ctrl+Q).
 • Doplnené OAS: Pri tlači zbernej faktúry sú vyčíslené dokladové zľavy zo zberných DL.
 • Upravené OAS: Pri oprave hotovostnej úhrady dokladov typu 102 a 203 je možné zadať čiastku priamo na formulári úhrady.
 • Upravené OAS: Číslovanie úhrad dokladov typu 102 a 203.
 • Opravené OAS: Pri prevode do SHOP sa niekedy neaktualizovali dáta daného dokladu.
 • Upravené: Aktualizácia oprávnení pre agendy.

Verzia: 2.31.206 z 29.4.2020

 • Opravené OAS: Uplatňovanie kupónov nad sumu dokladu (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Prepočet vybavenosti objednávok vykazoval niekedy chybu.
 • Upravené OAS: Optimalizovaný výmaz položiek dokladov.
 • Doplnené: Zobrazovanie Call Stack pri chybe v CommitTransaction.