História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.32.507 z 26.6.2022

 • Upravené OAS: Pri tlači FV na kópii s účtovným predpisom netlačiť EAN (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Chyba pri zmene ceny na karte pri zápise došlej faktúry.

Verzia: 2.32.506 z 23.6.2022

 • Doplnené OAS: Odoslať e mail pomocou šablóny meno a mailová adresa odosielateľa z typov dokladov.
 • Doplnené OAS: Zoznam položiek pri okne Prehľad šarží.
 • Opravené OAS: Prečíslovanie bankových výpisov na úhradách v salde sa zmena čísla bankového výpisu neuskutočnila.
 • Upravené PU: Zablokované niektoré špeciálne parametre PU.
 • Upravené PU: Upravený vzhľad pokladničného dokladu.
 • Doplnené VTZ: Možnosť nastavenia definície prehliadok aj po zadaní harmonogramu (elba.dat).*
 • Opravené: Opravené chyby pri vyhľadávaní na MSSQL.

Verzia: 2.32.505 z 22.6.2022

 • Doplnené OAS: Do katalógových kariet doplnený výpočet predajných cien z poslednej nákupnej ceny s ON.
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy "Výdaj po dokladoch, Príjem po dokladoch" doplnený filter pre HS.
 • Doplnené OAS: Do tlačových zostáv Výdaju a Príjmu v Rekapitulácii skladu doplnená voľba "Sumarizovať po jednotlivých typoch". *
 • Doplnené OAS: Prenos HS zo zákazky na faktúru vystavenú (TEBAU).
 • Upravené OAS: Jednotková cena v tuzemskej mene sa pri zadávaní dokladu v cudzej mene nezaokrúhľuje.
 • Upravené OAS: Do DPD API sa posiela poznámka z dokladu (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Pri internom prevode sa použije HS z typu dokladu, nie zo zdrojového/prvého dokladu.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení objednávky z cenovej ponuky sa neprenášala kontaktná osoba.
 • Opravené OAS: Sumy pri tlačovej zostave faktúry vystavenej v zahraničnej mene so zapnutým parametrom "Rozpísať vedľajšiu MJ".
 • Opravené OAS: Stavy variantov pri exporte kariet do XML pre Shoptet eshop.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácie brať do úvahy iba dátum, bez času.
 • Opravené OAS: Chyba na formulári príkazov na úhradu.
 • Opravené OAS: Stĺpec "StavCeny" na položke dokladu, ktorý vracia hodnoty: "Všeobecný cenník, Zákaznícky cenník, Neurčené".
 • Opravené OAS: Validátor výmazu dovolené vymazať doklad, ktorým zvýšime stavy na sklad. kartách.
 • Upravené OAS,PU: Zrýchlené zaúčtovanie spustené priamo z vygenerovanej dávky.
 • Upravené VTZ: Import elektrické zariadenie zo staršej verzie.
 • Upravené: Niektoré formuláre sa po zväčšení nedali zmenšiť pod určitú veľkosť.

Verzia: 2.32.504 z 19.6.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť nastaviť počiatočný stav pre saldo obalov na organizácii.
 • Doplnené OAS: Zakázané vymazať doklad, ktorým vznikne záporný výsledný stav (nebude sa dať ani upraviť doklad, tak aby nastal záporný stav na sklad. karte), ak je "zakázané vydať nad disp./okamžitý stav".
 • Upravené OAS: Kontrola skladových pohybov a okamžitých stavov aj na príjmových dokladoch (podľa globálnych parametrov).Predtým bolo možné prijať záporné množstvo, ktorým sa zmenil stav na záporný (aj keď to podľa nastavení bolo zakázané "vydať pod disp onibilný/okamžitý stav").
 • Upravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu zmenený symbol pre rozdelenie komponentov.
 • Upravené OAS: Zakázané použiť neplatný IBAN ako hlavný účet na organizácii.
 • Upravené OAS: Ak sa zadá celková suma položky príjmu (F7), na danej položke sa neuplatní zaokrúhľovanie.
 • Doplnené PAM: Prehľad príspevkov na stravovanie cez Gastro kartu.
 • Upravené PAM: Parameter pre poistenie PFP.
 • Opravené PAM: Nárok na finančný príspevok na stravu pri OČR 14 a 90 dňovej.
 • Upravené PU: Zrýchlený prepočet hlavnej knihy.
 • Upravené: Filtrácia stĺpca s číselným údajom s desatinným miestom zobrazuje namiesto rozsahu jednotlivé hodnoty (podobne ako pri textoch).
 • Opravené: Filtrácia stĺpcov čísla dokladu neobsahovala možnosť (Prázdne).

Verzia: 2.32.503 z 15.6.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Colnica oznámenie o odbere" (pre Oil). *
 • Doplnené OAS: Doplnené údaje na katalógovej karte. *
 • Upravené OAS: Tlačová zostava: "Zoznam pohybov FA a DL".
 • Upravené OAS: Možnosť editovať "ON z položiek" výber položiek na rozpočítanie ON.
 • Upravené OAS: Upravený formulár pre editovanie pokladničného dokladu.
 • Opravené OAS: Niektoré tlačové zostavy mali duplicitne zobrazený nadpis.
 • Doplnené PU: Bankový výpis "Hromadné odpojenie platieb". *
 • Doplnené PU: Doplnené údaje na predkontácii v PU. *
 • Upravené PU: Import z VFP Druh Investičného majetku ak odpisová skupina z VFP nie je v číselníku, tak program doplní skupinu 1.
 • Opravené PU: XML pre dodatočný KvDPH dával iba jeden opravný riadok pre D1 a D2.
 • Opravené PRO: V zozname všetkých schvaľovaných dokladov sa niektorým pracovníkom nezobrazili všetky záznamy.

Verzia: 2.32.502 z 14.6.2022

 • Doplnené OAS: Stĺpec "StavCeny" na položke dokladu, ktorý vracia hodnoty: "Všeobecný cenník, Zákaznícky cenník, Neurčené".
 • Doplnené OAS: Pri VI nekontrolovať výdaj nad disponibilný stav (Trebor).
 • Upravené OAS: Export DL do EDI dlhé názvy kupujúceho, dodania a fakturácie sú rozdelené na dva údaje (35 znakov a zvyšok).
 • Upravené OAS: Funkcionalita amortizácie na cenových ponukách (pre Kartel).
 • Opravené OAS: Chybná validácia výdaja pod disponibilný stav na objednávkach.
 • Opravené SHOP: Platobný terminál účet sa neprenášal na hlavičku salda.
 • Opravené CRM: Nesprávny zoznam kategórií vo formulári prípadu pri vytvorení nového prípadu z úlohy.
 • Doplnené: Možnosť vypnúť SQLite a zapnúť pôvodné databázy MDB a SDF cez access.dat

Verzia: 2.32.501 z 12.6.2022

 • Upravené: Automatická konverzia zoznamu dátových prostredí na databázu SQLite (DatoveProstredia.db). Pôvodná databáza DatoveProstredia.mdb ostáva na disku, ale nebude sa používať.
 • Upravené: Databáza prednastavených stĺpcov v tabuľkách je prevedená na SQLite (DefaultData.db). Pôvodná databáza DefaultData.sdf ostáva na disku, ale nebude sa používať.

Verzia: 2.32.500 z 10.6.2022

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 21.2.8.

Verzia: 2.31.479 z 10.6.2022

 • Doplnené PRO: Hodnotenia a prieskumy.
 • Upravené OAS: Pridaná možnost pre zákazky na položkách: "Na položkách došlých dokladov".
 • Upravené OAS: Úprava čísla spisu (pre Kovohuty).
 • Upravené OAS: Pri výdaji externom je možné pridať položky, ktoré vykazujú plusový pohyb aj pri zápornom stave na skladovej karte.
 • Opravené OAS: Prepočet cien podľa MJ, pri výbere inej cenovej hladiny ako 1.
 • Opravené OAS: Pri zmene predajných cien na zbernej FA aktualizovať predajné ceny na zdrojových DL prepočet "Celkom".
 • Doplnené PU: Oprávenia na agendy odpisovaný majetok a ostatný majetok.
 • Doplnené OAS: Import objednávok z EDI doplnené balenia, ak sú zadané na skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Import faktúr vystavených z VFP doplnené balenia, ak sú zadané na skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Export vystaveného DL na FTP server (pre MNP).

Verzia: 2.31.478 z 8.6.2022

 • Opravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácia.
 • Doplnené OAS: Hromadné prečíslovanie bankových výpisov.
 • Doplnené OAS: Kontrola vráteného množstva zo zápožičky (pre TEBAU).

Verzia: 2.31.477 z 7.6.2022

 • Opravené OAS: Editovanie položiek pri prekročení kreditu.
 • Opravené OAS: Duplicitné odosielanie mailov po doruční balíka (Ľubica). *
 • Doplnené OAS: Na editačnom formulári položky PI zobrazená predajná cena 1 bez DPH (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende vystavených DL s QR kódom pre MODO vylúčenie IČO podľa zadaného parametra (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Zobrazené ID prevádzky vo vyhľadávaní doručovacej adresy na doklade VE.
 • Upravené OAS: Povolené duplicitné odoslanie objednávky prepravy do API 123Kurier (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Export do EDI upravený názov organizácie do HDD3, ak presahuje dĺžku 35 znakov.

Verzia: 2.31.476 z 6.6.2022

 • Doplnené OAS: Po vytlačení objednávky sa automaticky zmenený stav objednávky na „potvrdená“ (pre Liberty).
 • Doplnené OAS: Generovanie zberných DL triedenie podľa prevádzky.
 • Doplnené OAS: Neaktualizovanie existujúcich kariet pri importe (pre MAC2).
 • Doplnené OAS: Na externých ON možné určiť položky, na ktoré sa majú rozpočítať ON.
 • Doplnené OAS: Import kariet ďalšie EAN kódy.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava stav skladu.
 • Opravené OAS: Pri kumulovaní zbernej FA nastal nesúlad medzi výdaj a výdaj_MJ.
 • Doplnené PAM: Parameter pevného nastavenia poistenia finančnej podpory.
 • Doplnené PU: Do definície mikroúčtovnej závierky doplnený účet 139 (Súvaha, riadok 15)
 • Doplnené PU: Odpisovaný majetok vo vývojárskom móde prístupné tlačítko pre upravený prepočet odpisového plánu.

Verzia: 2.31.475 z 2.6.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava zoznam pohybov FA a DL filtrovanie dokladov z eKasy.
 • Opravené OAS: List organizácií pri tlačovej zostave zoznamu pohybov FA a DL.
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: kontrola dokladov dopĺňa prípadné nové položky dokladov.
 • Upravené OAS: Pri založení nového zákazníka sa automaticky prepočíta obrat a obratová zľava (Ľubica).
 • Upravené OAS: Automatický systém preceňovania CZ cien podľa SK cien prepočet pri zmene sk cien (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Aktualizácia adresy prevádzky pri importe.
 • Upravené OAS: Názov PDF dokumentov pri tlači (pre Adwings).
 • Upravené OAS: Povolené vytvorenie a oprava adresy príjemcu na doklade.
 • Upravené PAM: Čerpanie mzdových prostriedkov (Firebird).
 • Upravené PAM: Import z dochádzkového systému Fingera.
 • Doplnené PAM: Informačná karta o vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
 • Doplnené PAM: Informačná karta o skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Verzia: 2.31.474 z 1.6.2022

 • Upravené OAS: Obrázky na kartách sa zobrazovali príliš "rozmazané".
 • Opravené SHOP: Poradie stĺpcov v režime numerických čísel kariet.

Verzia: 2.31.473 z 31.5.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pohybov FA a DL.
 • Upravené OAS: Import z VFP skladové karty ak je vypočítaný koeficient pre druhú MJ, tak sa pri importe označí "Zadávať obe MJ".

Verzia: 2.31.472 z 31.5.2022

 • Doplnené OAS: UDI pri šaržiach (pre Bioxa).
 • Opravené OAS: Drobné úpravy pre import objednávok.
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende vystavených DL s QR kódom pre MODO vylúčenie dobropisov (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Na komponentoch sady povolené meniť cenu (pre Urbár).
 • Upravené OAS: Na doklade povolené do zľava odberateľa zadať zľavu vyššiu ako je tá nastavená na organizácii.
 • Upravené PAM: Nadčasové hodiny 35% pre sťažené prostredie. *
 • Upravené PAM: Hodnota záväzok zamestnanca umiestnená pod hodnotu HM na výplatnej páske.
 • Doplnené PU: Evidencia majetku pohyb Tvorba/Zrušenie opravnej položky doplnené účty MD/DL.*

Verzia: 2.31.471 z 29.5.2022

 • Upravené OAS: Pri nových kartách, alebo kópiách sa zmena predajnej ceny neprenáša do starej ceny.
 • Doplnené: Pridaná kontrola uloženia príloha do súborového systému. V prípade, že sa príloha neuloží ako súbor, program vyhlási chybu (pre Prima Zdroj).
 • Upravené: Zakázané zmeny akýchkoľvek údajov pre databázu nosičov v offline režime (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Asynchrónny zápis do histórie zmien spôsoboval niekedy chyby.

Verzia: 2.31.470 z 27.5.2022

 • Upravené OAS: Triedenie zoznamu vo výdaji pre MODO podľa dátumu DL.
 • Opravené OAS: Množstvo na starých objednávkach dodané korekciou = potrebné dodať, bolo = objednané, vznikali preplatené objednávky (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu.

Verzia: 2.31.469 z 25.5.2022

 • Doplnené OAS: Doplnený špeciálny parameter OASIS, ktorý umožňuje pri zmene predajných cien na zbernej FA aktualizovať predajné ceny na zdrojových DL.
 • Upravené OAS: Doplniť/nedoplniť súvisiace karty (obalové) na doklad (pre Kartel).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: kontrola dokladov za určitých okolností menila sadzbu DPH.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní OBJD a duplicitných neskladových položkách na doklade sa chybne kontrolovala pre tieto položky možnosť dodania.

Verzia: 2.31.468 z 25.5.2022

 • Doplnené OAS: Pri odoslaní faktúry mailom zapísané odoslanie do tabuľky udalostí.
 • Doplnené OAS: Voľba Prehľad šarží.
 • Upravené OAS: Zrýchlené uzavretie dokladov pri zapnutej tlači do PDF pri uložení.
 • Upravené OAS: Export do EDI obchodný register odstránené vbCrLf, skrátené názvy organizácií na 35 znakov.
 • Upravené OAS: Import VFP pre Slovlepex druhá MJ, vzorec_x.
 • Opravené OAS: Nastavenie dokladu objednávky pri importe zo Shoptetu.
 • Opravené OAS: Import kariet z Excelu, dátum platnosti ceny.
 • Opravené OAS: Pri kopírovaní kariet medzi skladmi sa nepreniesla Prirážka 1.
 • Opravené OAS: Vymazanie prevodky medzi skladmi za určitých okolností spôsoboval chybu.
 • Upravené PU: Generovanie kontrolného výkazu DPH na pozadí (počas tohto procesu je možné pracovať s aplikáciou). Dá vypnúť v špeciálnych parametroch PU.
 • Doplnené PAM: Prístupy do jednotlivých volieb pre personalistu.

Verzia: 2.31.467 z 22.5.2022

 • Upravené OAS: Rozšírené chybové hlásenia pri odosielaní objednávky prepravy na 123 Kuriér.
 • Upravené OAS: Zrýchlené listovanie v zozname vystavených faktúr/DL.
 • Upravené OAS: Zrýchlené generovanie účtovných dávok faktúr, skladových dokladov a úhrad. Optimalizácia sa dá vypnúť v špeciálnych parametroch PU.
 • Opravené OAS: Problém s nedostatkom pamäte pri práci s obrázkami kariet.
 • Upravené: Možnosť asynchrónneho zápisu do histórie zmien skracuje dobu zápisu záznamov do databázy. Zapína sa v špeciálnych parametroch systému.

Verzia: 2.31.466 z 20.5.2022

 • Opravené OAS: Pri uložení virtuálneho dokladu vznikal duplicitný výdaj zo skladu (pre Trebor).

Verzia: 2.31.465 z 20.5.2022

 • Doplnené OAS: Import objednávok zo Shoptetu.
 • Doplnené OAS: Kurz z hlavičky FV na tlačovku FV (v cudzej mene).
 • Doplnené OAS: Kurz z hlavičky FD na tlačovku "Účtovný predpis k FA" (v cudzej mene).
 • Doplnené OAS: Export vystavených dobropisov do EDI HDR(20,21,22), LIN(27,28,29) číslo pôvodnej faktúry.
 • Doplnené OAS: Stĺpec v katalógu "Má vedľajšie MJ".
 • Doplnené OAS: Doplniť/nedoplniť súvisiace karty (obalové) na doklad (pre Kartel).
 • Doplnené OAS: Import TXT pre RealK VS.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava inventúrneho podkladu.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní ODPFV cez FV program dá do výdaja iba také množstvo, aké je dovolené podľa globálnych nastavení (kontrola aj pre duplicitné položky).
 • Opravené OAS: Ak je na doklade vybratá prevádzka, tak pri použití parametra "Na hlavičku FV do Zodpovedný prenášať z organizácie Priradený" sa priradený prenesie z prevádzky.
 • Opravené: Chyba "Splash Form is not created".
 • Opravené PU: XML pre KvDPH A2.

Verzia: 2.31.464 z 18.5.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: ďalší stĺpec v hlavičkách dokladu o názve zariadenia/používateľovi (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Pri objednávke prepravy cez 123Kurier API odstránené medzery z PSČ.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači inventúrneho podkladu.
 • Opravené OAS: Pri kópii karty sa prepísali typ karty a tovarová skupina predvolenými údajmi na sklade.
 • Opravené OAS: Pri vybavení OBJD cez FV (pri manuálnom výbere objednávky) program vyhodí duplicitné položky/obj (ak to má povolené v parametroch organizácie) (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností dochádzalo pri výdaji k chybnej validácii stavov na kartách.
 • Doplnené PAM: Tlačivo: Čestné vyhlásenie o osobnej a trvalej starostlivosti o dieťa.
 • Doplnené PU: Načítanie pokladničného dokladu z FS (experimentálne).

Verzia: 2.31.463 z 17.5.2022

 • Doplnené OAS: Predvolený typ karty a predvolená tovarová skupina podľa skladu.
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy rekapitulácia pridaný parameter "za dátumy", ktorým určíme rozmedzie dátumov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: ďalší stĺpec v položkách dokladu o názve zariadenia/používateľovi (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Optimalizované načítanie limitu objednávok (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Pri použití globálneho parametra "uplatniť vyššiu zľavu" neuplatniť žiadnu zľavu, ak je zákaznícka zľava zrušená.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení dokladu na Trebor CZ z virtuálneho dokladu sa chybne preniesol názov odberateľa pre tlač FA.
 • Upravené PAM: Mincovka a zostava záloh bez finančného príspevku.
 • Upravené: Výber používateľov v prihlasovacom formulári (pre Trebor).

Verzia: 2.31.462 z 16.5.2022

 • Upravené OAS: Zákaz odstránenia "bodkovej" karty.
 • Opravené OAS: Pri vybavení OBJV cez faktúru došlú program ukáže všetky nevybavené objednávky pre danú organizáciu (doteraz tam bol nesprávny filter aj na adresu doručenia).
 • Opravené PU: Chyba pri úhrade v banke.
 • Doplnené PAM: Modul pre Gastro karty.
 • Upravené PAM: CSV súbor pre žiadosť pri skrátenom pracovnom čase.

Verzia: 2.31.461 z 15.5.2022

 • Upravené OAS: Optimalizované ukladanie došlých faktúr a príjemiek.
 • Opravené OAS: Opravený výpočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).

Verzia: 2.31.460 z 13.5.2022

 • Doplnené OAS: Kontrola množstva na komponentoch sady (pre Urbár).
 • Doplnené OAS: Prenášať priradeného z organizácie na zákazku a následne do FV a vystavenej predfaktúry (pre Roland).
 • Doplnené OAS: VS_OBJ na zákazke (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Zobraziť všetky zapožičané karty (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Do importu položiek na doklady VE, OBJD, CP je doplnená merná jednotka.
 • Doplnené OAS: Režim numerických čísel kariet (pre Stavebniny).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob možnosť zahrnúť aj karty s pohybom pod určité percento v porovnaní s počiatočným stavom.
 • Doplnené OAS: Import skladových kariet z VFP ak je vyplnený vzorec pre druhú mernú jednotku, tak sa vypočíta konštanta.
 • Upravené OAS: Vypnutie validátora kreditu organizácie pre editovanie položiek dokladu.
 • Opravené OAS: Export do Pohody v >p: priceNone, priceSum, high/none, round.
 • Opravené OAS: Pri pridávaní položky (z ind. cenníka) na OBJ došlú program spadol.
 • Upravené PU: Import denníka je možný tromi spôsobmi 1.: zadaný účet a suma, alebo 2.: zadané účty MD, DL a suma, alebo 3.: zadané účty MD, DL a sumy MD, DL (spôsoby sa nesmú kombinovať).
 • Upravené PU: Správa pamäte pri zápise úhrad z banky a pokladne.

Verzia: 2.31.459 z 10.5.2022

 • Doplnené OAS: Povinné HS na doklade (podľa typu dokladu).
 • Doplnené OAS: Kredit organizácie a nevysporiadané zálohy.
 • Opravené OAS: Import kariet z Excelu prepočet cien.
 • Opravené OAS: Možnosť zmeniť šarže na dokladoch vygenerovaných z výrobného príkazu.
 • Opravené OAS: Zoznam materiálovej potreby bol prázdny v prípade, že sa nepoužíval sklad nedokončenej výroby.
 • Opravené OAS: Oprava generovania dokladov na TreborCZ, zobrazenie listu vygenerovaných dokladov, zobrazenie čísla protidokladu.
 • Upravené SHOP: Komunikácia s platobným terminálom: spracovanie chýb pripojenia, automatické opakovanie pripojenia.

Verzia: 2.31.458 z 9.5.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa do položiek dokladu prenáša informácia o názve zariadenia/používateľovi.
 • Doplnené OAS: Kontrola kreditu organizácie pri VI zápožička (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Import XML zo systému Aura.
 • Doplnené OAS: Pri nastavení DPD stavu balíka na Delivered sa nastaví na príslušných objednávkach stav na Vybavená (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky Kontrola účet: 395.
 • Doplnené OAS: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky Kontrola strán MD = D.
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende prijatých/vystavených DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Odstránené podmienené formátovanie pre karty s parametrom "Neobjednávať", pre parameter "Neplatné po vypredaní" sa prečiarknu karty len so stavom <=0.
 • Upravené OAS: Import skladových kariet pre Oil plastové a kovové obaly končiace na K a P.
 • Upravené OAS: Pri kópii karty sa neprenášajú staré predajné ceny a dátumy platnosti.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zberných FA sa nedali vymazať pôvodné DL, aj keď sme zbernú FA vymazali.
 • Opravené OAS: Doplnené percento pre definíciu Metis RealK.
 • Opravené OAS: Vybavenosť objednávky pri virtuálnom doklade (Trebor).

Verzia: 2.31.457 z 5.5.2022

 • Doplnené OAS: Podpora pre viaceré zvozové adresy DPD.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať testovaciu mailovú adresu (pre Ľubicu).
 • Doplnené OAS: Súpis nevysporiadaných úhrad vystavených/došlých predfaktúr (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Každý nový zákazník B2B (s vyplneným IČOm) dostane automaticky obratovú zľavu a aj odberateľskú (pre Ľubicu).
 • Doplnené OAS: Pri zadávaní položky na OBJ došlú / alebo FV/DL možnosť zadať aj percento prirážky (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Umožnené meniť množstvo na komponentoch sady na doklade (podľa špeciálneho globálneho nastavenia).
 • Doplnené OAS: Sprístupnené súvisiace karty na obaloch.
 • Upravené OAS: Výstraha pri prekročení minimálnej prirážky pri zmene ceny v cenníku (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Import z VFP doklady v EUR sa importujú bez meny.
 • Upravené OAS: Rozšírené logovanie pri posielaní mailov po DPD doručení balíka (pre Ľubicu).
 • Upravené OAS: Úprava Shoptet exportu (pre Style4u).
 • Opravené OAS: Chyba pri kópii karty s nezadanou organizáciou hlavného dodávateľa.
 • Opravené OAS: Chybné zobrazenie prevádzky na skladovej karte (nedala sa vybrať + nezobrazovalo názov vybranej položky).
 • Upravené CRM: Na zoznam osôb a pracovníkov pridané záložky z editačného formulára.
 • Upravené PAM: Zostava podpory pri skrátenom pracovnom čase. CSV príloha po prevádzkach.
 • Doplnené PAM: Prehľad "Prehľad príspevkov do fondov", doplnené položky PFP a OSP.
 • Upravené PAM: Mzdová položka "M3_972 Záloha na stravu (inf.)" nie je súčtovaná.
 • Upravené PAM: Nový záznam neprítomnosti nie je predvyplnený.
 • Doplnené PAM: Tlačová zostava "Zoznam zamestnancov na prekážkach v práci".
 • Upravené PAM: Zmenená položka spôsobu stravovania na formulári pracovného pomeru.
 • Upravené OAS: Import z VFP EAN na organizáciách a prevádzkach sa doteraz neimportoval.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: všetko v nulovej DPH.

Verzia: 2.31.456 z 29.4.2022

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Pri kópii karty skopírovať aj nákupné ceny" do špeciálnych nastavení OASIS.
 • Doplnené OAS: Do výberového zoznamu zákaziek doplnený stĺpec "Názov < Podkategória < Zákazka" (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Filter na neskontrolované doklady v agende prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Servisné funkcie v agende prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: do voliteľných polí kariet pridaná konštanta z príjmovej/výdajovej MJ.
 • Doplnené OAS: V špeciálnych nastaveniach OASIS pridaný parameter "Na nových položkách OBJV neponúkať poslednú nákupnú cenu".
 • Upravené OAS: Ručný terminál: aplikácia množstva zo skenera do pohybov na položkách použite aj nulové položky zo skenera a nastaví príznak stiahnutia na hlavičke dokladu.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: otáčanie dokladu výdaj na príjem pre Herbex 1/doplnené atribúty do 2/všetko v nulovej DPH.
 • Opravené OAS: Tlač štítkov pri neskladových kartách cena s DPH.
 • Opravené OAS: Klávesová skratka Alt+J na tlač etikiet.
 • Opravené OAS: Vytváranie novej odoslanej pošty: V niektorých prípadoch vytvorilo poštu 2x (pre Polystar).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností bolo možné vymazať položku dokladu zo zoznamu pohybov ku karte.
 • Opravené OAS: Číslovanie položiek objednávok po 10 kach + prenos na FA: číslo z externej objednávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Prevodový mostík OIL iba pre vystavené doklady.
 • Upravené PU: Prečíslovanie pokladničných dokladov.
 • Opravené PAM: Výpočet PFP pri zmene zdravotného stavu v priebehu mesiaca.
 • Doplnené PAM: CSV súbor prevádzok pre import do žiadosti na podporu skrátenej práce.
 • Opravené: Chyba pri vytváraní obľúbenej položky v menu s dlhým názvom.

Verzia: 2.31.455 z 26.4.2022

 • Doplnené OAS: Zápis do logov pri načítaní stavov DPD a odosielaní mailov.
 • Doplnené OAS: Zákaznícky cenník, zobrazenie aktuálnych cien všetkých kariet pre vybraného zákazníka (vrátane cien z individuálnych cenníkov).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: podpora voliteľných polí z kariet pre príjem/výdaj podľa zoznamu.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: funkcia pre voliteľné pole položiek dokladov: EAN vždy nový.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: otáčanie dokladu výdaj na príjem pre Herbex 1/doplnené atribúty do ; 2/01 Hlavní; 3/iba EAN
 • Opravené OAS: Export do Shoptetu opatrenie pri symbole &.
 • Opravené OAS: Možnosť tlačiť poradové číslo aj na zahraničných faktúrach.
 • Doplnené PAM: Evidencia pre podporu skrátenej práce "Kurzarbeit"
 • Opravené PU: Chyba pri vytvorení nového dokladu v účtovnej dávke.
 • Opravené PU: Chyba pri tlači zostavy Prírastky majetku.

Verzia: 2.31.454 z 24.4.2022

 • Doplnené OAS: Intrastat krajina pôvodu sa prenáša na položku dokladu, ak je zadaná v katalógu.
 • Doplnené OAS: Výdaj nad disponibilný stav pridané nastavenie pre jednotlivé skladové karty.
 • Doplnené OAS: Číslovanie položiek objednávok po 10 kach + prenos na FA (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Do objednávok pridaná funkcia "Vytvoriť z nevybavenej objednávky novú objednávku".
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia. Pridaný sumár na stĺpci "Chybovosť", ktorý určuje celkovú chybovosť pre zobrazené výsledky + Stĺpec na výsledkoch výroby: Plán smeny (pre Bang Joo).
 • Opravené OAS: Prepočet obratovej zľavy na partneroch: barometer opravené tlačidlo "Prerušiť" + zobrazený panel "Načítavam organizácie".
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob zjednotenie kariet s rôznymi názvami naprieč rokmi.
 • Opravené OAS: Pri kontrole kreditov sa niekedy chybne započítavali DL medzi neuhradené faktúry.
 • Upravené PU: Rozdelenie oprávnenia "Denník" na "Účtovná dávka" a "Denník".
 • Upravené CMMS: Pri vykonaní plánovanej údržby sa aktualizovali duplicitne niektoré nasledujúce úlohy.
 • Upravené: Skrytá záložka "Všetky" pri tlači zo zoznamu.

Verzia: 2.31.453 z 20.4.2022

 • Doplnené OAS: Tlač etikiet v editačnom formulári príjemky (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Na obchodného partnera doplnený príznak "Posielať faktúry elektronicky".
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: nástroj na kopírovanie nastavení pre iné počítače.
 • Doplnené OAS: Suma dobierky pre prepravu (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Filtrovanie tlače rekapitulácie skladu podľa typov dokladov: usporiadanie filtra podľa kódu typu dokladu.
 • Upravené OAS: Návrat hlavnej karty variantov v Shoptet exporte.
 • Opravené OAS: Otvorenie objednávky vystavenej z okna faktúr došlých.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob.
 • Opravené OAS: Pri došlej faktúre a objednávke vystavenej sa niekedy načítala cena zo všeobecného cenníka.
 • Opravené OAS: Ak boli na mzdovom lístku zadané kusy = 0, tak dochádzalo v stĺpci "Normominúty z OP" k deleniu nulou a zoznam mzdových lístkov sa nezobrazil.
 • Doplnené PU: Tlačovka Stav vrátenej zápožičky.

Verzia: 2.31.452 z 14.4.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť nastaviť na type dokladu 500 cenová ponuka vlastný bankový účet. Na doklade CP sa nastavuje vlastný bankový účet obdobne ako na faktúrach, alebo objednávkach.
 • Upravené OAS: Cesta pre vytváranie PDF súborov pre odosielanie faktúr mailom pri doručení DPD balíka.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní príjmu HV z výrobného príkazu pri kusovej výrobe.
 • Opravené OAS: Odstránenie exportovania hlavnej karty variantov pre Shoptet XML.
 • Opravené OAS: Priraďovanie cenovej hladiny pri importe tovarovo odberateľských zliav.

Verzia: 2.31.451 z 13.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zasielanie faktúr a predfaktúr (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Na objednávkach došlých, z ktorých bude vystavený DL, bude automaticky zmenený stav na „Expedovaná“ (pre Liberty).
 • Doplnené OAS: Preceňovací protokol viditeľnosť marže (pre Tóth).
 • Doplnené OAS: Možnosť editovať objednávky zamknutých rokov.
 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty: Stav odoslaná, zaškrtávacie pole "OP" na záložke "základné údaje" FV (pre Polystar).
 • Doplnené OAS: Filtrovanie tlače rekapitulácie skladu podľa typov dokladov.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Tlačiť poradové číslo" na DL vystavených.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena obratovej zľavy na organizáciách.
 • Doplnené OAS/PU: Možnosť pridať vlastnú tlačovú zostavu na všetkých reportoch OAS/PU.
 • Upravené OAS: Shoptet export stav hlavnej karty ako súčet stavov variantov.
 • Opravené OAS: Chyba pri otváraní kontextového menu niektorých stĺpcov.
 • Opravené OAS: Chybná tlačová zostava nevráteného materiálu bez cien (pre AS Trading).
 • Doplnené PAM: PFP na formulár prílohy poistného do SP.
 • Opravené PAM: Nárok na dovolenku v priebehu roka do veku 33 rokov a deti.
 • Upravené OAS: Import VE.txt z X station doplnené hs=0001 na hlavičky vystavených faktúr.

Verzia: 2.31.450 z 11.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty: Predvyplnené pole vystavil (pre Polystar).
 • Opravené OAS: Pri zbernej FA kumulovať rovnaké položky: v položkách neboli zobrazené všetky DL.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob.
 • Opravené OAS: Chyba pri zápise položky bez skladovej karty (pre Tebau).
 • Upravené PU: Doplnená voľba pre posielanie XML súborov na eDane.

Verzia: 2.31.449 z 11.4.2022

 • Opravené PAM: Poistenie PvN a PFP.

Verzia: 2.31.448 z 9.4.2022

 • Upravené OAS: Prepracovaný výpočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).
 • Opravené OAS: V ASAS API sa množstvo odosielalo len ako celé číslo.

Verzia: 2.31.447 z 8.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty.
 • Doplnené OAS: Zmena dátumov na dokladoch typu 202 v agende servisných prípadov.
 • Doplnené OAS: Na záložke "základné údaje" katalógovej karty je pridané pole JKPOV (skryté).
 • Doplnené OAS: Import cenníkov z XLS aj podľa katalógového (dodávateľského) čísla a EANu.
 • Upravené OAS: Tlač pokladničného dokladu z úhrad OASIS u.
 • Upravené OAS: Nápočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).
 • Upravené OAS: XML export do Shoptetu zmena niektorých tagov a ich zdrojov (pre Style4u).
 • Upravené OAS: Upravený výpočet podkladov pre odmeny (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia. Doplnený výber oddelenia pre plán výroby (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Preceňovací protokol padalo pri tlači položiek len so stavom.
 • Opravené OAS: Prepočet zápožičky.
 • Doplnené SHOP: Zobrazenie bločku z pohybov v zákazníckych kartách.
 • Opravené PAM: PDF pre VPP.

Verzia: 2.31.446 z 6.4.2022

 • Doplnené OAS: Do objednávok vystavených doplnená funkcia "Vytvoriť dodací list z objednávky".
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie pri hromadnej zmene cien.
 • Upravené OAS: Upravenie funkcie "Vytvoriť dodací list z objednávky" na objednávkach vyradenie nulových položiek podľa globálneho nastavenia "Pri vybavení objednávky vyradiť položky s nulovým množstvom".
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy FIFO podľa požiadavky (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Možnosť zapisovať zodpovedného na položky dokladov VE (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Pri tlači objednávky vystavenej s katalógovým číslom dodávateľa sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené SHOP: Tlač dennej uzávierky a stavu zásuvky obsahuje aj počty dokladov (vypočítané z dát).
 • Opravené SHOP: Aktualizácia platidiel v hlavičke bločkov po ich dodatočnej zmene.
 • Opravené SHOP: Rozpis DPH v priebežnej dennej uzávierke započítava všetky bločky bez dennej uzávierky.
 • Opravené PAM: Tlačové výstupy do SP.

Verzia: 2.31.445 z 5.4.2022

 • Doplnené OAS: Pridanie výberu e mailových adries k jestvujúcemu poľu e mail na OBJV (pre Oraving a Kartel).
 • Doplnené OAS: Kopírovanie a nastavenie komponentárov pri kopírovaní kariet na iný sklad (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Agenda prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: podpora JKPOV ako voliteľné pole skladových kariet a dokladov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál: pri otvorenom doklade je možné aplikovať množstvo zo skenera do pohybov na položkách.
 • Upravené OAS: Zmena zdroja pre element ceny a odstránenie štandardnej ceny pre Shoptet xml (pre Style4u).
 • Opravené OAS: Opravená chyba v komisnej zostave (na komisnom prehľade bolo duplicitné množstvo aj z FA aj z DL). Teraz sa množstvo berie len z DL.
 • Opravené OAS: Prvky na formulári vystavenej objednávky.
 • Opravené OAS: Pri generovaní došlej zbernej faktúry sa na faktúru nezapísal zadaný VS a VS pre KV.
 • Opravené OAS: Pri generovaní došlej zbernej faktúry sa nekontrolovalo či je vyplnený typ dokladu.
 • Opravené OAS: Na zápočtoch sa neprepočítal sumár ak sa zmenil dátum zápočtu.
 • Doplnené PAM: Tlačové výstupy do SP.
 • Upravené SHOP: Úprava tlačovky "Sumárny prehľad predaja".

Verzia: 2.31.444 z 4.4.2022

 • Doplnené OAS: Doplnené xml tagy do Shoptet exportu (pre Style4U).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácie za tovarové skupiny.
 • Opravené OAS: Marža1 neskladové karty z komponentov (pre Monka).
 • Opravené OAS: Chyba pri oprave položky preddavkovej faktúry.
 • Opravené OAS: Pri kópii záznamu DPH sa niekedy neprenieslo správne číslo KV.
 • Opravené PAM: PFP pri spätnom prepočte.
 • Opravené PAM: Výkaz MVPP, hlavička PFP pri nulovom odvode PFP.

Verzia: 2.31.443 z 3.4.2022

 • Doplnené OAS: Doplnený typ dokladu 257 "Výdaj interný výdaj s rozpadom podľa komponentára". Interný výdaj typu 257 vytvorí pre výrobky protidoklad príjemku typu 151 (Príjem interný ovplyvňujúci priemernú cenu) s položkami podľa komponentára.
 • Upravené OAS: Na objednávkach došlých funkcia "Vytvoriť objednávku na hlavného dodávateľa" vytvorí objednávku vystavenú s poslednými nákupnými cenami.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty, kumulatívna zľava sa rozpočíta na viac položiek podľa použitých DPH sadzieb.

Verzia: 2.31.442 z 1.4.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: číselník používateľov a podpora prihlasovania sa v zariadení.
 • Opravené OAS: Jednostranný zápočet: ponúknuť do tvorby zápočtu aj preuhradené FA.
 • Opravené OAS: Objednávka došlá Funkcia Vytvoriť objednávku na hlavného dodávateľa.
 • Opravené PAM: Tlač rekapitulácie.
 • Opravené PAM: Výpočet poistenia na finančnú podporu (hromadný prepočet).
 • Doplnené PAM: Parameter pre finančný príspevok (PV s náhradou nesledované).
 • Upravené PU: Vizuálna úprava pokladničného dokladu.
 • Opravené: Aj keď bol zoznam príloh v prezeracom režime, bolo možné vložiť prílohu cez schránku.

Verzia: 2.31.441 z 31.3.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť tlače na skladových kartách: klávesa 2.
 • Doplnené OAS: Kontrola minimálnej prirážky v odberateľských cenníkoch (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Preceňovací protokol upravené podľa požiadavky.
 • Upravené PU: Vlastný výkaz METIS nápočet z hlavnej knihy pre syntetické účty a pre účty so zadanou analytikou.
 • Doplnené PAM: Tabuľka potvrdenia pre ročné zúčtovanie dane od r. 2022.
 • Doplnené PAM: Účtovanie poistného na finančnú podporu.
 • Doplnené PAM: Suma poistného na finančnú podporu do príkazu na úhradu.
 • Doplnené PAM: Čiastka poistného na finančnú podporu do výpl. pásky.
 • Doplnené PAM: Doplnená hodnota VZ poistného na finančnú podporu do rekapitulácie.
 • Doplnené PAM: Doplnené kódy odchýlok pre import x Excel u.

Verzia: 2.31.440 z 29.3.2022

 • Doplnené OAS: Podpora vo vyhľadávaní kariet kombináciu textov (zložené vyhľadávanie).
 • Doplnené OAS: Funkcia zmena dátumov na type 202.
 • Doplnené OAS: Vylúčiť u vybraných organizácií pravidlo „poslednej položky na objednávke“ (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Vlastná tlačová zostava CZ FV pre virtuálne FA (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Zákaz predaja karty s nulovou alebo zápornou maržou 1 (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Automatické číslovanie ID organizácie (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Názov prílohy v upomienkach sa zhoduje so zadaným predmetom emailu.
 • Upravené OAS: Stĺpec Stav zobrazuje pre doklady, ktoré sú len DL a sú vyradené zo skladu príznak "N".
 • Upravené OAS: Fifo prepočet od 1.1.2022 zaokrúhľuje jednotkovú cenu na 2 desatiny matematicky.
 • Upravené OAS: Pri objednávke prepravy v DPD sa do addressRecipient.name uvádza názov prevádzky ak je adresa doručenia na prevádzku.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní vystavených preddavkov a zapnutom parametri "Zakázať záporný stav na šaržiach".
 • Opravené OAS: Prepočet zápožičiek (posledný deň).
 • Opravené OAS: Import aktualizácie skladových kariet.
 • Opravené OAS: Chyba pri zobrazení stĺpca "Marža voči nákupu" v položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Parameter "Ponúkať dátum z posledného pokladničného dokladu" sa ignoruje pri vytváraní pokladničného dokladu z úhrady.
 • Opravené SHOP: Stavy na kartách pri vrátení celého bločku.
 • Doplnené PU: Výkazy definície definícia pre Metis Kia.

Verzia: 2.31.439 z 27.3.2022

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Pri vybavení objednávky vyradiť položky s nulovým množstvom" do špeciálnych nastavení OASIS.
 • Doplnené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Import z CSV Cora 1/účet na neskladovú kartu, 2/organizácia ako dodávateľ 3/organizácia je právny subjekt, ak má vyplnené IČO; inak nezdaniteľná osoba.
 • Upravené OAS: Import z TXT RealK program založí neskladovú kartu.
 • Upravené OAS: Export DL do Pohody otáčanie dokladu na príjemku oprava IČO na hlavičke XML (nie vlastnú organizáciu, ale odberateľskú organizáciu).
 • Upravené OAS: Do nastavenia 123 Kuriér CZ doplnený parameter "Pripájať sa na slovenské API".
 • Opravené OAS: Chyby pri generovaní virtuálnej FA (pri úprave pre Trebor).
 • Opravené OAS: Chyba pri internom výdaji (pri úprave pre Monka).
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní typu dokladu (pri úprave pre Trebor).
 • Opravené OAS: Prehľad pohybov na karte (9) chybne zobrazoval obstarávacie náklady.
 • Opravené CRM, PRO: Chyba pri posielaní notifikácie o dokončenom projekte, ak nebolo zadané kto projekt vytvoril.
 • Opravené CRM, PRO: Chyba pri otvorení prípadu z formulára správy.

Verzia: 2.31.438 z 23.3.2022

 • Opravené OAS: Import prevádzok.
 • Opravené OAS: Generovanie zberných Fa.
 • Opravené OAS: Pri nastavených tovarovo odberateľských zľavách sa niekedy na položku dokladu načítala cena z nesprávnej cenovej hladiny (spôsobené vo verzii 436).
 • Opravené PRO, CRM: Na editačnom formulári zariadenia sa pri prepnutí na záložku úlohy vyskytovala chyba.