História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.323 z 23.4.2021

 • Upravené OAS: Pri importe položiek príjmu z Excelu upravená logika pre pole ZmenitCenuPodlaPrirazky (pre Monka).
 • Upravené OAS: Pri importe multikategórií z Excelu sa ich označovanie riadi podľa parametra zo špeciálnych nastavení "Označovať uzly v Multikategóriách".
 • Upravené OAS: Pri zapnutom edit móde v editačnom okne multikategórií slúži klávesa Delete na mazanie textu.
 • Opravené OAS: Pri generovaní faktúr z objednávok / cenových ponúk sa neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).
 • Opravené OAS: Pri zmene položiek sa za určitých okolností neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).
 • Opravené OAS: Ak sa odúčtuje úhrada z denníka, na type dokladu 202 a 204 sa úhradám nezhodil príznak zaúčtovania.
 • Opravené OAS: Položkám dokladu sa pri zmene hromadného množstva nesprávne vyrátala cena ak bola zadaná položková zľava.
 • Opravené OAS: Funkcia "Generovať PDF faktúry" niekedy nevytvorila PDF súbor.
 • Opravené OAS: Import čísiel balíkov z databázy GLS Connect.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena zodpovedného v majetku.
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Počet dní zadaním sa vypočíta z dátumu termín dokončenia (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Prijatá záloha (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Oznámené s tlačítkom pre nastavenie aktuálneho dátumu (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Pri vystavení FA, alebo hotovostného DL sa nastaví na servisný prípad stav "Vyfakturované" (pre Zaťko).
 • Upravené PRO: Doplnená a upravená tlačová zostava Servisnej zákazky a Reklamačného protokolu.
 • Opravené PRO: Odosielanie štvrťročných mailových hlásení aj na konateľov (pre BSS).
 • Opravené: Pri tlači formulárových prehľadov (skladová karta, denník, hlavná kniha) sa nezobrazoval správny nadpis zostavy.
 • Upravené: V tabuľkách Stav prípadu, Stav úlohy a Kategória dokladu zmenená dĺžka textových polí na 100 znakov.

Verzia: 2.31.322 z 20.4.2021

 • Doplnené PU: V závierkových účtovných výkazoch doplnená možnosť nápočtu za účtovné záznamy bez HS.
 • Doplnené PU: V závierkových účtovných výkazoch doplnená možnosť nápočtu po hospodárskych strediskách.
 • Upravené PU: Pri generovaní dávky pre pohyby odpisovaného majetku sa na pohyby v nulovej hodnote nedá príznak zaúčtovania.
 • Doplnené OAS: V nastaveniach do špeciálnych parametrov pridaný príznak "Po zrušení TO zľavy ju pri oprave položky neponúkať".
 • Opravené OAS: V záložke "Externý prijem a výdaj" v prehľade karty opravená sumárna hodnota stĺpca "Hodnota/počet".
 • Opravené OAS: Pri kontrole kreditov neuhradených FV a DL sa nebrali správne do úvahy vysporiadané zberné DL.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zberných faktúr sa neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).

Verzia: 2.31.321 z 19.4.2021

 • Doplnené OAS: Do prehľadu karty doplnená záložka "Externý príjem a výdaj".
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače v cenových ponukách s vyčíslením zliav pridaný parameter "Netlačiť komponenty na sadách".
 • Opravené OAS: Pri generovaní organizácií do XML sa nebrali do úvahy prevádzky.
 • Opravené OAS: Opravený názov tlačovej zostavy Potvrdenie objednávky pri vytváraní PDF.
 • Opravené OAS: Import variantov z Excelu niekedy nenaplnil všetky definované polia.
 • Doplnené PU: Do mesačných odpisov v majetku pridaná funkcia Servisná oprava dokladu.
 • Opravené PU: Refresh tlačidla Odomknúť/Zamknúť výkaz po návrate z editačného okna.
 • Doplnené PU: Účtovná závierka PDF,XML obchodný register z Nastavenia vlastnej organizácie.
 • Doplnené OAS: Import z VFP (ucos, hs, druhd) ak je vo VFP prázdny údaj, tak sa importuje v tvare (ucet=000, hs=Prázdne, druh=Prázdny)
 • Doplnené PAM: Doplnené dôvody prerušenia RLFO.
 • Opravené PAM: Hlásenie na DÚ, počet detí a výška DB.
 • Upravené PAM: Vyhlásenie na 2% zaokrúhľovanie.

Verzia: 2.31.319 z 11.4.2021

 • Doplnené OAS: V nastaveniach aplikácie a organizáciách pridaná do kreditov možnosť kontroly prekročenia sumy FV a DL.
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače v cenových ponukách pridaný parameter "Netlačiť komponenty na sadách".
 • Doplnené OAS: Možnosť manuálne nastaviť vybrané VP ako vybavené (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP sa pre typy 202 a 204 neimportuje analytický účet, HS a druh dokladu (nastavujú sa v module SHOP).
 • Opravené OAS: Pri exporte do VFP XML pre eshop sa za určitých okolností nekorektne vyexportovali niektoré ceny.
 • Opravené OAS: Vytváranie kariet pri generovaní dokladov z CP s textovými položkami.
 • Opravené OAS: Typ dokladu 202 mal niekedy v hlavičke salda iný analytický účet ako bol na faktúre.
 • Doplnené PU: Do účtovných závierok na lištu doplnené tlačidlo "Zamknúť výkaz".
 • Doplnené PU: Do definície účtovnej závierky sú doplnené anglické názvy riadkov pre výsledovku.
 • Upravené PU: V tlači hlavnej knihy, internej výsledovky a internej súvahy po strediskách sa zobrazia len tie účty, na ktorých je označený príznak "sledovať HS".
 • Upravené PU: Import majetku z VFP, ak na pohybe nie je vyplnený záznam. Import podľa spôsobu pohybu + dátum + čiastka.
 • Upravené PU: Účtovná závierka popis pre mikroúčtovnú jednotku.
 • Upravené PU: Ak má účet vypnutý príznak Sledovať HS, tak sa v hlavnej knihe nevygeneruje po HS (aj keď sú v denníku zápisy s HS).
 • Opravené PU: Pri importe údajov bankového výpisu zo SEPA XML sa za určitých okolností načítal nesprávny dátum dokladu.
 • Upravené CRM: Úprava servisných prípadov (pre Zaťko).
 • Upravené CRM: Dochádzka úprava pri načítaní dochádzky (pre Basler & Hofmann).
 • Upravené CRM: Výkaz práce úprava pri zadávaní výkazu práce (pre Basler & Hofmann).
 • Upravené CRM: Osvedčenie dátum nasledujúceho školenia.
 • Doplnené CRM, PRO: Doplnené základné polia pre zadanie osoby do prípadov (projekty, obchodné prípady, servis, reklamácie a zákazky). V servisných prípadoch a reklamáciách sú polia viditeľné v podrobnostiach, v ostatných ich treba na formulár vytiahnuť cez úpravu rozloženia.

Verzia: 2.31.318 z 31.3.2021

 • Doplnené OAS: Import čísel balíkov z databázy MDB z GLS kuriérskej spoločnosti.
 • Doplnené OAS: Do cenovej ponuky a cenového dopytu doplnená záložka Úlohy.
 • Upravené OAS: V niektorých prípadoch sa po ukončení tlače vykoná obnovenie údajov z databázy.
 • Upravené OAS: Pri exporte do SPS sa pre doklady v cudzej mene napĺňa do CSV súboru suma v cudzej mene.
 • Upravené OAS: Možnosť triediť multikategórie podľa kódu (pre Wood).
 • Opravené OAS: V individuálnom cenníku sa úprava ceny na položkách neriadila podľa charakteru cenníka.
 • Opravené OAS: Výpočet čísla týždňa v roku pre tlačové zostavy.
 • Opravené OAS: Dopísaná korekčná položka DPH zmenila dátum výkazu a dátum KV. Po oprave sa dátum zachová.
 • Doplnené PU: Z uzatváracej dávky je možné tlačiť účtovný predpis.
 • Opravené PU: DPPO strana 2 riadok 300 opravený súčet (r280 bol sčítaný 2x, r290 nebol sčítaný).
 • Opravené PU: Pri vytvorení z XML súboru účtovnej závierky vyhlasoval program chybu ak nebolo zadané IČDPH.
 • Upravené PU: Upravené zamknutie a odomknutie ročných a mesačných odpisov.
 • Doplnené: V špeciálnych nastaveniach EcoSun je možné nastaviť mobilné číslo organizácie ako povinný údaj.

Verzia: 2.31.317 z 28.3.2021

 • Doplnené OAS: Do importu katalógových a skladových kariet z Excelu pridaná možnosť importovať výrobcu.
 • Doplnené OAS: Možnosť hromadnej zmeny Spodného limitu a Doporučenej zásoby na skladových kartách.
 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť hmotnosť a vedľajšiu MJ v cudzojazyčných DL.
 • Doplnené OAS: Hromadné zmeny šarží na položkách dokladov.
 • Doplnené OAS: V zákazníckych kartách sa kumuluje obrat aj z faktúr vystavených (pre Monka).
 • Upravené OAS: V editačnom okne cenovej ponuky sa po zmene karty nastaví kurzor na Výdaj.
 • Upravené OAS: Import multikategórie aktualizuje už existujúcu multikategóriu.
 • Upravené OAS: Po zrušení položkovej tovarovej zľavy sa automaticky zaškrtne checkbox "Neuplatniť zľavu".
 • Opravené OAS: V editačnom okne generovania penalizačných faktúr opravené zaškrtávacie tlačítko.
 • Opravené OAS: Prepočty stavov šarží použitých vo výrobe.
 • Opravené OAS: Pri generovaní DL z objednávky sa zle prepočítavali vedľajšie MJ.
 • Opravené OAS: Pri zápise objednávky bez PF s komoditami do MSSQL databázy dochádzalo k chybe.
 • Opravené OAS: Export do SDS adresa podľa prijímateľa, osoba+telefón+mobil z prevádzky.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa neaktualizoval v DPH príznak Nezdaniteľná osoba občan.
 • Doplnené PU: PDF pre daňové priznanie právnickej osoby (DPPO_2020).
 • Doplnené PU: PDF pre účtovnú závierku mikroúčtovej jednotky (UZMUJ 14).
 • Upravené PU: Pri importe bankového výpisu z Excelu nie je povinný variabilný symbol.
 • Opravené PU: Chybné nastavenie príznaku Potrebný prepočet v súhrnnom výkaze DPH.
 • Doplnené PRO, CMMS: Upravený text pre vybrané nadradené zariadenie.
 • Doplnené PRO, CMMS: Dátumové pole "Dátum 2" do formulára zariadenia.
 • Opravené CMMS: Pri kópií zariadenia sa neprenášala organizácia.

Verzia: 2.31.316 z 22.3.2021

 • Upravené OAS: V tlačovej zostave anglickej faktúry sa pri viacerých desatinných miestach zalamovala suma.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave vystavenej objednávky sa hodnoty položiek nezaokrúhľovali podľa globálnych nastavení.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa v zozname skladových kariet zle napočítal sumár stĺpca Stav k dátumu.
 • Upravené PRO: V zozname priradených OOPP sa nezobrazujú zamestnancov bez pracovného pomeru. Doplnená voľba na zobrazenie pracovníkov so skončeným pracovným pomerom.
 • Upravené PRO: Nie je možné prideliť OOPP pracovníkovi so skončeným pracovným pomerom.
 • Opravené PRO: Za určitých okolností sa nevygenerovala výdajka z OOPP.

Verzia: 2.31.315 z 21.3.2021

 • Doplnené OAS: Stav objednávky "Nepotvrdená".
 • Doplnené OAS: V nastaveniach aplikácie do vlastnej organizácie pridané dve polia "Označenie registra a číslo zápisu v OR" pre anglické a nemecké doklady. Text z týchto polí sa používa v cudzojazyčných tlačových zostavách.
 • Doplnené OAS: Import z VFP ku skladovým kartám sa importujú aj šarže s nenulovým počiatočným stavom.
 • Doplnené OAS: Import z VFP ku položkám dokladov sa importujú aj šarže.
 • Upravené OAS: V importe kariet zmenené pole ZaraditAkoHlavnehoDodavatela na ZaraditAkoVedlajsiehoDodavatela. Ak je v tomto poli zadaná hodnota 1 (alebo áno), dodávateľ aj katalógové číslo sa zaradia ako vedľajši dodávateľ, inak ako hlavný.
 • Upravené OAS: Upravené texty v tlačovej zostave nemeckej predfaktúry.
 • Upravené OAS: V importe prevádzok sa dá organizácia vyhľadať aj podľa IČO.
 • Opravené OAS: Import multikategórií znovu vytvorí už existujúcu multikategóriu.
 • Opravené OAS: Export do SDS RecCountry ak nie je vyplnená, doplní sa SK; weight na dve desatinné miesta.
 • Opravené OAS: Pri zmene dokladu PE, VE na DL (a naopak) sa niekedy neaktualizovali správne stavy šarží.
 • Upravené CRM: Úprava dochádzky a výkazu práce (pre Basler & Hofmann).
 • Upravené PAM: Minimálne čiastky pre prekážka na strane zamestnávateľa 80%.
 • Opravené PRO: Pri generovaní výdajky z OOPP sa nesprávne kontroloval dátum pohybu.

Verzia: 2.31.314 z 16.3.2021

 • Doplnené OAS: Do zoznamu organizácií pridaná záložka Katalógové čísla (pre Tomirtech).
 • Doplnené OAS: Do importu katalógových a skladových kariet z Excelu doplnené pole ZaraditAkoHlavnehoDodavatela. Ak je v tomto poli zadaná hodnota 1 (alebo áno), dodávateľ aj katalógové číslo sa zaradia ako hlavný dodávateľ, inak ako vedľajší.
 • Upravené OAS: Ak na objednávke z eshopu chýba ICO, tak sa do organizácie zapíše "Nezdaniteľná osoba občan" (pre Tazar).
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky priamo zo zbernej faktúry sa neponúkalo vysporiadanie záloh.
 • Opravené OAS: Import vedľajšej mernej jednotky z Excelu nekorektne načítal s koeficient s desatinnými miestami.
 • Upravené PU: Pri nápočte účtovnej závierky doplnená otázka na načítanie údajov za minulý rok a prepísanie ručne zadaných údajov.
 • Opravené PU: Výpočet dodatočného výkazu DPH za určitých okolností nedával korektné údaje na riadky daňovej povinnosti/nadmerného odpočtu.

Verzia: 2.31.313 z 15.3.2021

 • Doplnené OAS: Na položky dokladov doplnené pole "Kontrola šarží" zobrazuje informáciu o súlade vydaného/prijatého množstva na položke voči súčtu vydaných/prijatých šarží.
 • Doplnené OAS: Na skladové karty doplnené pole "Kontrola šarží" zobrazuje informáciu o súlade stavu na karta voči súčtu stavov na šaržiach.
 • Doplnené OAS: Na hlavičky dokladov cenových ponúk a objednávok došlých pridané pole pre zobrazenie odberateľskej zľavy.
 • Doplnené OAS: Doplnená property na katalógu s cestou na obrázok (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Do tabuľky oddelení pridané pole Kód.
 • Doplnené OAS: Pri zadaní neplatného účtu doplnená výstraha vo faktúrach došlých a prevodnom príkaze.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter: Číslovanie nových kariet podľa skladu Zapnutím sa bude vyhľadávať maximálne použité číslo v rámci skladu, nie katalógu.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter: Číslovanie nových kariet len číslami Zapnutím sa bude k vyhľadanému maximálnemu číslu pripočítavať jednotka. Čísla kariet teda budú obsahovať len čísla, nie písmená.
 • Upravené OAS: Úprava doplnenia okresov a krajov do tabuľky adries organizácii.
 • Upravené OAS: V multikategóriách nebolo možné zadať obrázok, alebo iné doplňujúce údaje bez vyplnenia kódu.
 • Opravené OAS: V niektorých prípadoch sa v príkazoch na úhradu nevyplnil používateľ.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pri uložení dokladu nesprávne zaktualizovali stavy šarží.
 • Doplnené PU: Daňové priznanie PO pre rok 2020.
 • Upravené PU: Upravený dizajn tlačových zostáv Účtovný denník a Pohyby na bankovom účte.

Verzia: 2.31.312 z 11.3.2021

 • Doplnené OAS: Na hlavičky dokladov typu VE pridané pole pre zobrazenie odberateľskej zľavy.
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy výdajky doplnená možnosť tlačiť zákazky.
 • Doplnené OAS: Podpora zákazníckych kariet a zliav vo faktúrach (pre Kaktus Bike).
 • Doplnené OAS: Podpora viacerých obrázkov ku jednej kategórii obrázkov. Platí pre všetky agendy kde sa môžu pridávať obrázky.
 • Upravené OAS: Z predfaktúr vystavených zrušený parameter Tlačiť obaly obaly sa na PFV tlačia vždy.
 • Opravené OAS: Chybné vyčíslenie sumy k úhrade na predfaktúre ak boli na doklade obaly.
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: vytváranie dokladov podľa zoznamu ak skladová karta nemala EAN.
 • Opravené OAS: Odosielanie emailov podľa šablón s obrázkami v tele emailu.
 • Opravené OAS: Prepočet kariet, stav v dennom výdaji zo Shop zahrňoval aj bločky z Oasisu.
 • Opravené OAS: Zaokrúhľovanie rozdielovej sumy v zápočtoch.
 • Opravené PU: Pri inventarizácií pokladne sa niekedy nezarátal stav z posledného dňa dátumu.
 • Upravené CRM: Úprava dochádzky a výkazu práce (pre Basler & Hofmann).

Verzia: 2.31.311 z 7.3.2021

 • Upravené OAS: Pomenovanie tlačových reportov pri exporte podľa ich jazykovej verzie.
 • Upravené OAS: Import z XML pre Chastiu vyúčtovacie faktúry: doplnené 3 typy, doplnené číslo pôvodnej faktúry
 • Upravené OAS: Emailové notifikácie zo šablón o zmenách objednávok podľa definovateľných pravidiel (pre Ploty Skala).
 • Upravené OAS: Import z VFP trvanlivosť zo skladovej karty sa zapisuje na katalóg iba nenulová, exspirácia šarže.
 • Upravené OAS: Do tlačovej zostavy FV pridaný text "Neuhrádzať, zaplatené" ak je forma úhrady na doklade nastavená na Online zaplatené.
 • Opravené OAS: V tlačových zostavách dokladov sa nesprávne zobrazovali niektoré formy úhrady.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky skladových pohybov dochádzalo niekedy k nekorektnému zaokrúhleniu položiek.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávok z XML niekedy dochádzalo k prepočtu ceny s DPH, čo mohlo spôsobiť zmenu oproti údajom z XML.
 • Upravené VTZ: Pri zmene termínu, alebo zodpovedného sa vynuluje príznak odoslania notifikačného mailu. Notifikačný mail sa opäť odošle v príslušnom dátume.
 • Opravené PU: Bolo možné uložiť vyradenie majetku v nulovej hodnote.
 • Opravené PU: Pri prepočte majetku sa upravila kvôli zaokrúhleniu ročného odpisu hodnota posledného mesačného odpisu, aj keď bol záznam zamknutý, alebo ručne upravený.
 • Opravené PRO: Nesprávny názov súboru pri podpisovaní protokolu o pridelení OOPP cez sign2Sign (pre Polystar).
 • Doplnené: Do zoznamov doplnená podpora sumárov polí pri zobrazení zoskupených údajov. Ak je napríklad v zozname faktúr zapnutý sumár na poli Základ, pri zoskupení za typ dokladu sa zobrazia medzisúčty základu za jednotlivé typy.

Verzia: 2.31.310 z 3.3.2021

 • Doplnené OAS: Do editačného formulára variantných kariet doplnené pole Pozícia v sklade.
 • Upravené OAS: Export do CSV pre velux upravený podľa individuálnej požiadavky.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Potvrdenie objednávky EN sa text zliav tlačil v nesprávnom jazyku.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie zamestnávateľa pre prácu na pracovisku.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2105", "Prísp. na rekreáciu za min. kal. rok" a odchýlka 2105.
 • Opravené PAM: Oprava riadkov ročného hlásenia na finančnú správu.
 • Upravené PU: Import z VFP karty majetku pred rokom 2009 zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
 • Doplnené VTZ: V šablóne RS doplnené pole "Spôsob merania".
 • Doplnené VTZ: Zostava merania.

Verzia: 2.31.309 z 28.2.2021

 • Doplnené OAS: Emailové notifikácie zo šablón o zmenách objednávok podľa definovateľných pravidiel (pre Ploty Skala).
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače vo vystavených dodacích listoch pridaný parameter "Tlačiť obojstranne".
 • Doplnené OAS: V položkách cenníkov sa funkcia "Zadanie ceny pomocou predajných cien" dá spustiť aj pomocou klávesy Enter a dvojitého kliku myšou.
 • Doplnené OAS: Pridaná forma úhrady "Online zaplatené" (zaplatené online platobnou kartou, cez platobnú bránu, PayPal a pod.) a "Online prevod na účet" (online potvrdená platba prevodom na účet čaká sa na úhradu).
 • Upravené OAS: Pri forme úhrady "Online zaplatené" a "Online prevod na účet" sa prenáša variabilný symbol objednávky (číslo objednávky z eshopu) do VS predfaktúry a faktúry, aby bolo možné spárovať úhradu.
 • Upravené OAS: Zmena stavu objednávky na základe vyplnenia formy dopravy a storna (pre Ploty Skala).
 • Upravené OAS: Pridaný špeciálny parameter "Povoliť opravu zberných DL, ku ktorým už bola vygenerovaná zberná FA. Opravou sa môže spôsobiť nesúlad medzi zbernými DL a FA. Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Upravené OAS: Hromadná zmena neviazanej množstevnej zľavy a tovarovej skupiny na skladových kartách nie je povolená, ak sú vypnuté príslušné špeciálne parametre neviazaných množstevných zliav a tovarových skupín.
 • Upravené OAS: Z jednej cenovej ponuky je povolené vygenerovať viac dokladov.
 • Opravené OAS: V položkách cenníkov opravená zmena stĺpca "Cena bez DPH" pomocou myši.
 • Opravené OAS: Po spustení dokladovej funkcie Hromadná zmena množstva sa vynulovali ceny na položkách.
 • Opravené OAS: Pri importovaných prijatých dokladoch nebolo niekedy možné zmeniť typ dokladu na 101.
 • Opravené OAS: Ak sa v EcoSune používal modul PAM, pri importe pracovníkov z VFP výroby sa prepísali niektoré personálne údaje zamestnancov.
 • Doplnené VTZ: V nastaveniach "VTZ Prehliadky" doplnené pole pre ďalšie e mailové adresy na posielanie notifikácií (pre Polystar).
 • Upravené: Rýchle vyhľadávanie v zoznamoch je vypnuté. Dá sa povoliť používateľovi v Nastaveniach > Navigácia a vzhľad > parameter "Povoliť rýchle vyhľadávanie (pri písaní vo vybranom stĺpci sa automaticky filtrujú riadky v príslušnom stĺpci)".

Verzia: 2.31.308 z 24.2.2021

 • Opravené: Chyba pri konverzií ročných tabuliek na MSSQL.

Verzia: 2.31.307 z 24.2.2021

 • Upravené OAS: Zlúčené PI a VI v XML pre Colnú správu.
 • Upravené OAS: Pri ukladaní kariet sa číslo karty očistí od prázdnych koncových znakov.
 • Opravené OAS: Pri niektorých importovaných dokladoch bola zakázaná zmena typu.
 • Opravené OAS: Chyba pri spúšťaní dokladovej funkcie Načítať celý zostatok skladu.
 • Opravené PAM: Ročné zúčtovanie za rok 2020 oprava riadku č.9 nárok na daňový bonus.
 • Doplnené PU: Nová tlačová zostava Pokladničná kniha po dňoch.
 • Doplnené PRO: Podpora podpisovania PDF súboru protokolu o pridelení OOPP cez sign2Sign (pre Polystar).

Verzia: 2.31.306 z 22.2.2021

 • Doplnené OAS: V zozname faktúru je možné uložiť faktúru do PDF aj cez menu Funkcie > Generovať PDF faktúry. V špeciálnych nastaveniach OASIS musí byť zadaná "Cesta pre generovanie PDF súborov".
 • Upravené OAS: Zjednotenie dizajnu sumáru zliav v tlačových zostavách dokladov.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave Prehľad majetku sa pri niektorých majetkoch nezobrazovali oprávky.
 • Opravené PAM: Napočítanie poistného na sociálne poistenie v tabuľke ročného zúčtovania dane.

Verzia: 2.31.305 z 18.2.2021

 • Doplnené OAS: Do skladových kariet pridané záložky Rezervácie a Cenové ponuky.
 • Upravené PU: Pri konverzií sa vytvorí definícia výkazu DPH pre rok 2021.
 • Upravené PAM: RLFO nevytvára zmenu pri materskom a rodičovskej dovolenke.
 • Upravené PAM: Prvá pomoc plus pre rok 2021 začiatok PP 1.2.2021.

Verzia: 2.31.304 z 17.2.2021

 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť položkové zľavy vo vystavených predfaktúrach.
 • Upravené OAS: Nastavenie notifikácií v 123 Kuriér API (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pri nastavení tlače faktúry po uložení nového dokladu sa pri hotovostnom DL sa objavovalo zbytočné upozornenie.
 • Opravené OAS: Nesprávne číslovanie strán vo vystavených dodacích listoch.
 • Doplnené PU: DPH od roku 2021 (nadmerný odpočet, riadky 26, 27).
 • Opravené PU: Nadmerný odpočet vo výkaze DPH sa nenačítaval z predchádzajúceho výkazu z minulého roku.
 • Doplnené PAM: Do zoznamu zamestnancov do funkcií doplnená Aktualizácia osôb podľa zamestnancov nastaví dátum nástupu a výstupu v zozname osôb (pracovníkov vlastnej firmy) v ostatných agendách.
 • Upravené VTZ: Zjednodušené revízne správy pre elektrické zariadenie.
 • Doplnené: Do zoznamu tabuliek doplnený stĺpec pre identifikáciu tabuliek, ktoré sa zachovajú pri vyčistení tabuliek OASIS a PU v importe z VFP.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Elcom EFox eKasa (4.2.0.417).

Verzia: 2.31.303 z 14.2.2021

 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: úplná synchronizácia, ovládanie priamo z hlavného menu, výpisy detailov prípadných chýb spracovania dokladov.
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet šarží za určitých okolností spôsoboval chybu.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa cena príjemky z výroby nerovnala súčtu cien položiek výdaja z výroby.
 • Doplnené SHOP: V zákazníckych kartách sa kumuluje obrat aj z neuzatvorených bločkov (pre Monka).
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.0).

Verzia: 2.31.302 z 9.2.2021

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Štítky s QR kódom" (pre Elektrosystémy).
 • Doplnené OAS: Stĺpec Stav vo vystavených faktúrach a DL: "F" faktúra, "D" dodací list, "D,F" dodací list + faktúra, "H" hotovostný doklad (202,230,204), "ZF" zberná FA, "ZD" zberný DL, "S" storno alebo dobropis
 • Doplnené OAS: Stĺpec Stav v prijatých faktúrach a príjemkách: "F" faktúra, "D" príjemka, "D,F" príjemka + faktúra, "H" hotovostný doklad (102), "ZF" zberná FA, "ZD" zberný DL, "S" storno alebo dobropis
 • Doplnené OAS: Stĺpec Obrázky v katalógu definuje, či má karta nejaké obrázky (pozor, podľa stĺpca sa nedá filtrovať a triediť).
 • Doplnené OAS: Do nastavení 123 Kuriér doplnený parameter "Pri dobierke posielať IBAN vlastného účtu".
 • Opravené OAS: Pri generovaní kontácie a dávky skladových pohybov dochádzalo niekedy k nekorektnému zaokrúhleniu položiek.
 • Opravené OAS: Pri generovaní kontácie a dávky skladových pohybov sú vylúčené položky, ktoré majú po zaokrúhlení na stotiny hodnotu 0.

Verzia: 2.31.301 z 7.2.2021

 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: Odosielanie len nevybavených položiek objednávok. Spracovanie šarží a exspirácií v jednom voliteľnom poli položky.
 • Doplnené OAS: V účtovných rokoch je možné zadať parameter že už neobsahuje OASIS dáta.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Nevyrovnané pohľadávky sumárna štatistika sa nezobrazovali doklady s dátumom účtovného plnenia rovnakým ako dátum od/do.
 • Opravené OAS: Výpočet ceny výrobku za určitých okolností bral do úvahy pevnú cenu namiesto skladovej.
 • Opravené OAS: Import z VFP počiatočný stav šarží a trvanlivosť do katalógu.
 • Opravené OAS: Výber dnešných balíkov pre UPS obsahoval aj balíky poslané cez iné prepravné služby.
 • Opravené OAS: Duplicitné objednávky dopravy cez 123 Kuriér API.
 • Upravené PU: Generovanie dávky pokladne a banky rozdelené na dve samostatné časti a pridané do horného a bočného menu.
 • Opravené: Pri odhlásení používateľa alebo reštarte aplikácie sa niekedy zobrazovala chyba.

Verzia: 2.31.300 z 2.2.2021

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Položky s komponentárom a EAN" (pre Tyrchem).
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: Kódy pohybov pre rôzne typy dokladov. Výdaj/príjem podľa objednávky. Kumulácia položiek.
 • Upravené OAS: Usporiadanie položiek vzostupne podľa čísla karty v tlačovej zostave Prehľad objednávok sumár komponentov.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Kniha faktúr sa nezobrazovali faktúry s dátumom účtovného plnenia rovnakým ako dátum od/do.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní novej položky v Cenovej ponuke program padal do chyby ak položka nie je evidovaná v Katalógu.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní rozdielového inventúrneho dokladu ponúkalo nesprávny typ dokladov a neplatné doklady.
 • Doplnené PAM: Funkcia na aktualizáciu údajov o osobách v module CRM je v „Peronalistika“, „Zamestnanci“, "Funkcie".
 • Doplnené PAM: Mzdové položky pre jednicových zamestnancov, "M329" a "M429" a k nim prislúchajúce odchýlky "329" a "429".
 • Opravené PAM: Zobrazovanie mzdových nárokov v nastaveniach PAM.
 • Opravené PAM: Načítanie údajov pre RZD (13 plat).

Verzia: 2.31.299 z 31.1.2021

 • Opravené OAS: Na faktúry a DL vytvorené z importovaných objednávok z eshopu sa neuplatňuje odberateľská zľava (aj keď je nastavená v parametroch odbytu).
 • Opravené OAS: Pri zadaní poštovej adresy z organizácie do poľa Príjemca v doklade program padal do chyby pri pokuse o tlač.
 • Opravené PU: Pri tlači účtovných odpisov sa za určitých okolností načítala daňová nadobúdacia cena namiesto účtovnej.
 • Opravené: Za určitých okolností program umožnil cez okno editácie osoby zmenu niektorých osobných údajov zamestnancov, aj keď používateľ nemal prístup do modulu PAM.
 • Opravené: Z menu obľúbené sa niekedy spustilo okno v inom ako nastavenom období.

Verzia: 2.31.298 z 28.1.2021

 • Doplnené OAS: Podpora objednávky prepravy 123 Kuriér cez API (pre Autocar).
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave výdajky sa zaokrúhľovanie cien neriadilo podľa globálnych nastavení aplikácie.
 • Doplnené PAM: Import z XLS doplnené odchýlky 10311 a 11311.
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD. Oprava chyby v predošlej verzii.
 • Opravené PAM: Sadzby minimálnej mzdy.

Verzia: 2.31.297 z 27.1.2021

 • Doplnené OAS: Do tlačových zostáv dokladov pridané pole pre telefónne číslo prevádzky (ak je odlišný príjemca).
 • Doplnené OAS: Kontrola druhu dokladu pri generovaní účtovnej dávky.
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a zapnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky z položiek výdajky a aktuálnej výkonovej normy.
 • Opravené OAS: Chyba v editačnom formulári položky dokladu pri výbere skladovej karty so zobrazenou priemernou cenou.
 • Opravené OAS: Pri exporte kariet na eshop vo formáte VFP XML sa nenapĺňala správne predajná cena ak mala nastavený dátum platnosti v budúcnosti.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Účtovné odpisy sa niekedy nezobrazovali vyradené majetky.
 • Doplnené PAM: Výkaz v elektronickej podobe (XML) do Sociálnej poisťovne (VPP nepravidelný príjem).
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD. V už vystavených potvrdeniach skontrolujte čiastky poistenia.
 • Upravené PAM: Sledovanie dovolenky "Spoločník s pravidelným príjmom".
 • Upravené PU: V tlačovej zostave Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov sa každý partner tlačí na novú stranu.

Verzia: 2.31.296 z 25.1.2021

 • Opravené OAS: Pri úhrade v novom roku predfaktúry vystavenej v starom roku, program chybne vyžadoval závierkový kurzový rozdiel.

Verzia: 2.31.295 z 24.1.2021

 • Doplnené OAS: Na formulár objednávky došlej / PF vystavenej doplnené pole pre výber osoby odberateľa.
 • Doplnené OAS: Na typ dokladu 152 (Príjem interný z výroby) doplnený príznak "Pri oprave príjmu z výroby a prepočte cien neaktualizovať výdajku z výroby podľa aktuálneho komponentára".
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a zapnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky z položiek výdajky a aktuálnej výkonovej normy.
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a vypnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky podľa aktuálneho komponentára a aktuálnej výkonovej normy.
 • Upravené OAS: Aktuálne priemerné ceny na komponentároch, pri exportoch a ďalších funkciách sa načítali podľa nastaveného obdobia, čo nebolo vždy adekvátne. Od teraz načítajú vždy podľa aktuálneho dátumu, resp. dátumu dokladu.
 • Upravené OAS: V tlačových zostavách PFV v cudzom jazyku sa hodnoty zobrazujú na základe meny dokladu.
 • Upravené OAS: Ak je nastavené automatické uplatnenie odberateľskej zľavy, tak sa na dokladoch VE, ktorými sa vybavujú objednávky importované z eshopu, pri ukončení dokladu zobrazí otázka na uplatnenie zľavy.
 • Opravené OAS: Vysporiadanie úhrad z minulých rokov niekedy spôsobovalo chybu.
 • Opravené PRO: Pri zaradení organizácie na schvaľovanie dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené BI: Pri kontrole 64 bitovej verzie Excelu dochádzalo pri starších verziách Excelu k pádu aplikácie.
 • Upravené: Ak sa ukladá záznam, ktorý medzitým zmenil iný používateľ, tak sa po zlúčení zmien vykoná validácia zlúčených údajov.

Verzia: 2.31.294 z 18.1.2021

 • Doplnené OAS: Pridané polia "Názov 2 pre jazyk 1 4" do záložky Popisy v katalógu.
 • Doplnené OAS: Do DPD API pridaná podpora dobierok služba COD. Uplatňuje sa, ak je na FV nastavená forma úhrady dobierka.
 • Opravené OAS: Niekedy sa nezobrazoval dátum expedície na hlavičke objednávky.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači prehľadu dokladov pre výkaz DPH.

Verzia: 2.31.293 z 15.1.2021

 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "NetBiz02 10" do definície importu kariet.
 • Doplnené OAS: Príznak na sklade "Na tomto sklade sa evidujú OOPP". Na základe tohto príznaku sa filtrujú skladové karty na OOPP.
 • Opravené OAS: V tlačových zostavách FV sa nesprávne zobrazovala hodnota preddavkov ak bola v cudzej mene.
 • Doplnené PRO: Pridaná voľba Pracovníci do sekcie Číselníky v hornom a ľavom menu.
 • Doplnené PRO: Pridaná voľba Skupiny OOPP do sekcie Číselníky v hornom a ľavom menu.
 • Doplnené PAM: Parametre pre ročné zúčtovanie dane a samotné RZD.
 • Doplnené PAM: Žiadosť na RZD.
 • Doplnené PAM: Doplnená položka "DIČ zamestnanca".
 • Doplnené PAM: Import IČPV z exportu z portálu SP (Špeciálne funkcie).

Verzia: 2.31.292 z 13.1.2021

 • Upravené OAS: Zobrazenie multikategórií (pre Wood).
 • Upravené OAS: Dátumy expedície na hlavičke aj položkách objednávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Na cenovej ponuke sa niekedy chybne zobrazovala hláška o neplatnosti karty po vypredaní zásob.
 • Opravené OAS: Nesprávna hodnota prijatých platieb v tlačových zostavách faktúr.
 • Opravené PU: Pri výbere druhu dokladu pri generovaní dávky majetku sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené PRO: Možnosť zadať na kartu OOPP ďalšie skladové karty pre Polystar.
 • Doplnené PRO: Pri priradení OOPP zamestnancovi sa v prípade viacerých skladových kariet ponúkne na výber príslušná skladová karta.
 • Opravené PRO: Ako vlastník schvaľovacieho záznamu sa niekedy pre daný bytový dom priradil neplatný ekonóm (pre BSS).
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre RZD.

Verzia: 2.31.291 z 8.1.2021

 • Doplnené PAM: V personálnych údajoch doplnená položka "Štát narodenia".
 • Doplnené PAM: V doplňujúcich personálnych údajoch doplnená položka "Cudzinec bez pobytu na SR".
 • Doplnené PAM: V pracovných pomeroch doplnená položka "IČPV".
 • Doplnené PAM: RLFO v XML aj PDF forme, platný od 1.1.20201.
 • Doplnené PAM: Štatistické zisťovanie "Prvá pomoc" v tlači "Podklady pre štatistické výkazy".
 • Doplnené OAS: Import komponentára z Excelu.
 • Doplnené OAS: Popis štruktúry XLS súboru pre import komponentára.
 • Doplnené OAS: Import faktúr z Pohoda XML pre neplatcu DPH.
 • Doplnené OAS: Možnosť rozpísať vedľajšiu MJ pri tlači vystavených faktúr vo všetkých jazykových verziách.
 • Doplnené OAS: Pri editácií položky objednávky je možné zadať množstvo, ktoré sa nebude vyrábať, ale dodá sa zo skladu (pre Aloss).
 • Opravené OAS: Zrýchlená voľba hromadného prepočtu stavov a priemerných cien neaktualizovala správne priemerné ceny neskladových kariet ktoré patrili do tovarovej skupiny so zapnutým parametrom nápočtu marže pre neskladové karty.
 • Opravené OAS: Zaokrúhľovanie celkovej hodnoty na tlačovej zostave inventúrneho podkladu.
 • Doplnené SHOP: Pri položkovej zľave je možné zadať aj záporné percento (prirážka).
 • Opravené SHOP: Chybný výpočet ceny pri opakovanom pridaní položkovej zľavy.
 • Doplnené CMMS: Na kartu zariadenia CMMS pridané pole Partner.

Verzia: 2.31.290 z 4.1.2021

 • Opravené OAS: Prepočet výrobných príkazov (aj pri inicializácii nového roku).

Verzia: 2.31.289 z 31.12.2020

 • Opravené OAS: Pri inicializácii nového roku sa pri prevode objednávok niekedy vyskytla chyba ObjectCacheException.
 • Opravené OAS: Pri napočítaní DPH podľa §68 sa niekedy nevypĺňal základ pre výkaz.
 • Opravené OAS: Pri napočítaní DPH s koeficientom a podľa §68 sa koeficient neuplatňoval.
 • Opravené OAS: Pri generovaní účtovnej dávky dostali doklady s prázdnou kontáciu chybne príznak zaúčtovania.

Verzia: 2.31.288 z 28.12.2020

 • Upravené OAS: Zrýchlená voľba hromadného prepočtu stavov a priemerných cien. Pôvodný algoritmus sa dá zapnúť v špeciálnych nastaveniach OASIS "Starý spôsob hromadného prepočtu kariet".
 • Upravené OAS: Do voľby ročnej uzávierky "Aktualizácia počiatočných stavov" bol pridaný prepínač "Len zmenené karty". V takomto prípade sa aktualizujú len karty, ktoré v starom roku pribudli, alebo majú odlišný koncový stav v starom roku od počiatočného stavu v novom roku a proces uzávierky je veľmi rýchly.

Verzia: 2.31.287 z 23.12.2020

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Pokrytie objednávok tovaru" (pre Aloss).
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Rekapitulácia po skladových kartách".
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Tlačiť šarže vo vedľajšej MJ". Ak je položka vydaná vo vedľajšej MJ, budú sa tlačiť aj šarže vo vedľajšej MJ, inak sa budú tlačiť v základnej MJ.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy DL, FV so šaržami pre Tyrchem.
 • Opravené OAS: Pri ročnej uzávierke sa neprenášali šarže.

Verzia: 2.31.286 z 21.12.2020

 • Upravené OAS: Možnosť hromadne zmeniť množstvo aj na zľavnených položkách dokladu.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy DL, FV so šaržami pre Tyrchem.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe šarží (k jednej karte sa importovala vždy len jedna šarža).

Verzia: 2.31.285 z 21.12.2020

 • Doplnené OAS: Nové tlačové zostavy "Dodací list Položky objednávok" a "Prehľad objednávok Sumár komponentov".
 • Doplnené OAS: Import variantov do katalógu/skladových kariet. Ak ide o variant musí byť v XLS súbore zadaný kód a názov variantu a v čísle karty musí byť číslo bez kódu variantu.
 • Doplnené OAS: Editácia šarží z menu Funkcie v zozname položiek dokladu.
 • Upravené OAS: Pri editácií položky VP je možné zadať množstvo z objednávky, ktoré sa nebude vyrábať, ale dodá sa zo skladu (pre Aloss).
 • Upravené OAS: Vypnutá editácia v zozname šarží na dokladoch.
 • Opravené PRO: Chyba pri zadaní novej karty OOPP cez okno výberu do skupiny OOPP.
 • Upravené SHOP: Vypnuté oznámenie o priradení množstevnej zľavy na položku.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty, typ: "Darčeky pri predaji definované obratom", upravené zaokrúhľovanie, oznámenia a texty.
 • Opravené SHOP: Na položku sa niekedy nepriradila množstevná zľava.
 • Opravené: Chyba pri ukladaní zoznamu okien s názvom okna dlhším ako 50 znakov.

Verzia: 2.31.284 z 18.12.2020

 • Upravené OAS: Povolená zmena generovanej výdajky z výroby.
 • Upravené VTZ: Upravený import zaradení (pre Semikron).
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami T Scale model ZTP/ZSP.

Verzia: 2.31.283 z 15.12.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť šarže na vystavených dodacích listoch.
 • Doplnené OAS: Notifikácia na SMS pri objednávke DPD prepravy cez API.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní inventúrneho rozdielu.
 • Upravené OAS: Úprava tlačovej zostavy dodacieho listu (pre Culka).
 • Upravené OAS: Pri dobropise faktúry sa označí pôvodná objednávka ako stornovaná (pre Ľubica).
 • Doplnené PAM: Mzdové veličiny platné od 1.1.2021.
 • Doplnené PAM: XML súbor RLFO do SP platný od 1.1.2021.
 • Doplnené VTZ: Nové polia vo formulári elektrických zariadeniach: „Prevádzkovateľ“, „Inventárne číslo“ a „Prívod“.
 • Upravené VTZ: Úprava pri importe vyradených elektrických zariadeniach.

Verzia: 2.31.282 z 14.12.2020

 • Doplnené PRO: Do zoznamu pridelených OOPP pridané prílohy.
 • Doplnené PRO: Podpora výdaja zo skladu pri pridelení OOPP.
 • Opravené PRO: Ako vlastník schvaľovacieho záznamu sa niekedy pre daný bytový dom priradil neplatný ekonóm (pre BSS).
 • Doplnené OAS: Import šarží z VFP OASIS (skúšobne).

Verzia: 2.31.281 z 11.12.2020

 • Doplnené OAS: Import počiatočných stavov šarží z Excelu.
 • Doplnené OAS: Popis štruktúry XLS súboru pre import šarží.
 • Doplnené OAS: Do skladových kariet a vystavených faktúr pridaná záložka Šarže.
 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť šarže na vystavených faktúrach.
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: voľba kľúčového poľa, podpora šarží, pridávanie nových EAN kódov ku existujúcim kartám.
 • Doplnené OAS: Pohyby na šaržiach.
 • Upravené OAS: Z čísla balíka odrezaná dátumová časť (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Z tlačovej zostavy Potvrdenie objednávky odstránený nadbytočný dátum splatnosti.
 • Upravené OAS: Zobrazenie stĺpca kódu v zozname multikategórií (pre Wood).
 • Opravené OAS: Korekcia zaokrúhľovacieho rozdielu v kontácií faktúr sa neaplikuje na zúčtovanie záloh a preddavkov.
 • Opravené OAS: Chyba pri prekročení dĺžky názvu kategórie v multikategóriách.
 • Doplnené PU: Import účtovných predkontácií z Excelu.
 • Doplnené PU: Popis štruktúry XLS súboru pre import predkontácií.
 • Upravené PAM: Záznam v účtovnej dávke PAM nie je možné vymazať ak bola príslušná dávka zaúčtovaná.
 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Darčeky pri predaji definované obratom" (pre Monka).
 • Doplnené SHOP: Tlač zákazníckych kariet.
 • Opravené SHOP: Kontrola oprávnenia na zrušenie predaja a oprávnenia na vrátenie/storno.
 • Upravené CMMS: Maximálne obdobie pre plánovanie údržby bolo rozšírené z 36 na 240 mesiacov.
 • Upravené VTZ: Import elektrických zariadení.
 • Doplnené VTZ: Popis štruktúry XLS súboru pre import elektrických zariadení.
 • Upravené: Za určitých okolností sa neukladala iná ako základná farebná paleta schémy (skinu).

Verzia: 2.31.280 z 5.12.2020

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena priradenia skupinovej karty v katalógu.
 • Doplnené OAS: Export pre SDS.
 • Upravené OAS: Zobrazovanie informácie o uplatnených položkových zľavách.
 • Upravené OAS: Parametre DPD Product a DPD Address Recipient Type (pre Ľubica).
 • Doplnené PRO: Hromadná aktualizácia reakcií pre prebiehajúce schvaľovania (pre BSS).

Verzia: 2.31.279 z 3.12.2020

 • Doplnené OAS: Do parametrov DPD doplnený príznak "Napojiť na produkčnú DPD API službu" (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec "Zaškrtnutie zmeny predajnej ceny podľa prirážky" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Monka).
 • Upravené OAS: Pri importe skladových kariet z excelu sa nemení predajná cena podľa importovanej prirážky (pre Monka).
 • Doplnené CMMS: Do editačného formulára Porúch a požiadaviek a Plánovanej údržby pridané polia Hodnota1 a Tag.

Verzia: 2.31.278 z 2.12.2020

 • Opravené OAS: Číslovanie generovaných úhrad podľa pokladničného dokladu pri úhrade dokladov cez SHOP.
 • Opravené PAM: Štrnásty plat, oslobodenie od dane.
 • Doplnené PAM: Doplnené mzdová položka "M6186 Odmeny II." a Odchýlka "6186 Odmeny II.". Umožňuje rozpočítanie odmeny na štvrťroky pre priemer.

Verzia: 2.31.277 z 1.12.2020

 • Doplnené OAS: Pri importe skladových kariet z Excelu je možné zadať upresnenie pre typ skladovej karty ("S","T"=Tovar, "M"=Materiál, "V"=Výrobok).
 • Doplnené OAS: Možnosť výberu pri tlači nepohyblivých zásob vzhľadom na: VE, VI, PE alebo PI.
 • Doplnené OAS: Do zoznamu došlých objednávok pridaná záložka Výrobné príkazy.
 • Doplnené OAS: Vybavenosť došlých objednávok zo strany výroby vo forme nového stĺpca "Vybavenosť výrobou" na hlavičke objednávky.
 • Upravené OAS: Upravené parametre pre DPD API ("product": 17, "type": "psd").
 • Upravené OAS: Ak je dátum expedície na položkách objednávok vypnutý, priradí sa im dátum expedície z hlavičky objednávky.
 • Opravené OAS: Import objednávok z VFP OASIS doklady nemali príznak vybavené.
 • Opravené OAS: Pri importe preddavkov z VFP OASIS sa neprenášal účet z typu dokladu.
 • Upravené VTZ: Zakázané dopĺňanie zariadenie z tabuľky Objekty.
 • Opravené VTZ: Harmonogram prehliadok.
 • Doplnené: Elcom EFox eKasa podporuje spracovanie servisných udalostí.

Verzia: 2.31.276 z 29.11.2020

 • Doplnené OAS: Logové súbory pre poslednú komunikáciu s DPD API "DPD_API_request.txt" a "DPD_API_response.txt".
 • Doplnené OAS: Podpora cenových hladín na tovarovo odberateľských zľavách (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Hlavičky položiek anglických tlačových zostáv vo vystavených: FA, PFA, OBJ a DL.
 • Upravené PU: Odpisové skupiny daňové/účtové odstránené duplicity.
 • Doplnené VTZ: Vo formulári definícií prehliadok možnosť zadať cenu prehliadky.
 • Doplnené VTZ: Harmonogram prehliadok aj s vyčíslením nákladov na prehliadky.
 • Doplnené: V tabuľke osôb doplnené pole Zamestnanec má aktívny PP.

Verzia: 2.31.275 z 25.11.2020

 • Doplnené OAS: Na jednom počítači je možné používať viac typov ručných terminálov.
 • Doplnené OAS: Príznaky udalostí na cenových ponukách a dopytoch "Mail CP", "Tlač CP", "Mail CD", "Tlač CD" a príznak príloh.
 • Opravené OAS: Práca s obrázkami kariet, uvoľňovanie pamäte a ignorovanie nulových súborov.
 • Opravené VTZ: Termín nasledujúcej prehliadky.
 • Doplnené PU: Pridaná výstraha pri pokuse o vytvorenie XML z daňového priznania alebo kontrolného výkazu ak je ešte potrebný ich prepočet.

Verzia: 2.31.274 z 22.11.2020

 • Doplnené OAS: Do položiek výrobných príkazov pridaná možnosť "Neponúkať túto objednávku na ďalších výrobných príkazoch" (pre Aloss).
 • Upravené OAS: Import z XML Pohoda: cena na položku sa neberie z ale z , kde už je cena po zľave vynásobená množstvom.
 • Upravené OAS: Predĺženie názvov kategórií 1 5 na skladovej karte na 100 znakov (pre Feva).
 • Opravené PU: Prepočet ročných účtovných odpisov bol pri zamknutých mesačných odpisoch niekedy nekorektný.
 • Upravené: Doplnenie prepojenia číselníkov obcí, okresov a krajov.

Verzia: 2.31.273 z 17.11.2020

 • Doplnené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B zobrazenie v notepad pre ľahší import v Slovensko.sk.
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Pokrytie objednávok výrobou" (pre Aloss).
 • Doplnené OAS: Nové pevné stavy objednávok Potvrdená a Pripravená.
 • Doplnené OAS: Odosielanie parcelShopId na DPD API (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Nastavenie stavov objednávok došlých podľa určenej logiky (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Pri uplatnení hromadnej zľavy na položkách došlej príjemky sa oznam vypíše iba raz.
 • Upravené OAS: Vyhľadávanie podľa katalógového čísla pri príjemkách a OBJV hľadá kartu primárne podľa dodávateľa a katalógového čísla.
 • Upravené PU,OAS: Pri nulovom predpise v saldokonte sa nastavuje namiesto príznaku "U" príznak " ".
 • Opravené: Odosielanie tlačových zostáv emailom ako PDF niekedy spôsobovalo chybu.