História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.368 z 23.9.2021

 • Doplnené PU: Tlačová zostava „Prehľad pohybov v pokladni po účtoch“, doklady usporiadané aj podľa „Číslo dokladu“.
 • Doplnené OAS: Export dokladov vo formáte EDI pre OBI (pre Tóth).
 • Opravené PU: Výber použitých účtov pre tlačové zostavy.
 • Opravené SHOP: Pred uložením bločka sa kontroluje či už nie je uzatvorený iným používateľom.

Verzia: 2.31.367 z 22.9.2021

 • Doplnené OAS: Doplnenie ceny podľa nastaveniach pre zápožičky pri VI (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Pri zadávaní vrátenia zápožičky dopĺňa záporné znamienka v množstve (pre Roland).
 • Doplnené OAS: V editore multikategórií je možné myšou presunúť časť stromu (pre Techmat).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora kontroly dokladov.
 • Doplnené OAS: Na formulár skladovej karty doplnený parameter "Povoliť výdaj pod okamžitý stav".
 • Doplnené OAS: Do skladových kariet pridaná hromadná zmena typu karty.
 • Upravené OAS: Ak je zapnuté povinné zadávanie HS na skladových dokladoch, na skladové prevodky sa automaticky načítajú HS zadané na skladoch.
 • Upravené OAS: Naplnenie mena kontaktnej osoby pre DPD API.
 • Upravené OAS: Pri tlači predfaktúry vystavenej sa ako dátum dodania uvádza dátum expedície (namiesto aktuálneho dátumu).
 • Upravené OAS: Upravená tlačová zostava nevybavených položiek objednávok.
 • Upravené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus, pridaný offline režim.
 • Opravené OAS: Vymazanie sumárnej variantnej karty ak má varianty.
 • Opravené OAS: Chybná sumarizácia stĺpca v kartách "Stav k dátumu".
 • Doplnené PU: Do evidencie majetku doplnený pohyb "Zmena spôsobu odpisovania".
 • Opravené PU: Inventúrny súpis oprava výberu a triedenia podľa hospodárskych stredísk.
 • Upravené PAM: Kontrola zadávania ošetrovného.

Verzia: 2.31.366 z 14.9.2021

 • Doplnené OAS: Oprávnenie prístupu Stavy šarží na kartách.
 • Doplnené OAS: Na individuálnych cenníkoch je možnosť zapnúť zakázanie ďalších zliav.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače DL (výdaj) je možnosť zapnúť tlačiť objednané a dodané množstvo.
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre predajne 365,367,368.
 • Doplnené OAS: Na prehľade karty sa zobrazuje aj posledná cena nákupná s ON.
 • Doplnené OAS: Zvýrazňovanie položiek na príjemkách, ak sa zmenila cena 1 (pre Tóth).
 • Opravené OAS: Tlač nevyrovnané pohľadávky a záväzky Úhrady k dátumu.

Verzia: 2.31.365 z 10.9.2021

 • Doplnené SHOP: Možnosť povoliť predaj nad okamžitý stav až po zadaní hesla (oprávnenie: "Heslo pre predaj nad okamžitý stav").
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre tovary "SV21xxxxxxxx".
 • Doplnené OAS: Doplnené pole kontaktná osoba odberateľa na CP. Dá sa zapnúť v Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Upravené OAS: Import objednávok z EDI upravený pre obidva prípady, keď EDI na položkách LIN pošle alebo nepošle dátumy.
 • Upravené OAS: Oznamovanie individuálnych zliav teraz závisí na nastavení Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Doplnené OAS: Možnosť presunúť časť stromu multikategórie.
 • Doplnené PAM: Upozornenie pri doplatku do minimálnej mzdy.
 • Upravené PAM: Odmena pre dohody zadané v základných mzdových položkách.
 • Opravené VTZ: Kópia poslednej revíznej správy.

Verzia: 2.31.364 z 3.9.2021

 • Doplnené OAS: Pridané "Povoliť zápor na karte" pre konkrétnu skladovú kartu.
 • Doplnené VTZ: Pridaný parameter nedovoliť vyradiť zariadenie, ak má nedokončené prehliadky.
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie skladových kariet rozšírená o možnosť označiť aj katalogové karty (všetky karty).
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie katalógových kariet ktoré majú nulový počiatočný stav a žiadny pohyb, vrátane objednávok a cenových ponúk a dopytov.
 • Upravené OAS: Pri automatických emailových notifikáciách blížiacich sa termínov expedícií došlých objednávok je možnosť vymenovať vylúčené typy dokladov.
 • Upravené OAS: Export do ESO.
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami a skenerom Zebra MP7001.
 • Upravené PU: Zaúčtovanie banky s dokladom bez položiek.

Verzia: 2.31.363 z 29.8.2021

 • Opravené OAS: Import XML z CreativeShop opravený výpočet kurzu zahraničnej meny.
 • Upravené OAS: Filtrovanie iba aktívnych používateľov na editačnom formulári pošty.
 • Upravené PRO: Číslovanie nosičov (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PRO: Nie je možné uložiť zákazku, ak má nedokončené úlohy zapína sa v nastaveniach PRO, CRM / Prípad.
 • Opravené CRM: Výkaz práce (Basler).

Verzia: 2.31.362 z 26.8.2021

 • Upravené OAS: Výdajky ESO.

Verzia: 2.31.361 z 24.8.2021

 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Okamžitá zľava na tovarovú skupinu s mesačným limitom".
 • Doplnené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus.
 • Upravené OAS: Výpočet provízií pre karty s označením "Neuplatňovať zľavy" (pre Techmat).
 • Opravené OAS: Hotovostná úhrada faktúry v cudzej mene nevytvorila korektný pokladničný doklad.
 • Opravené OAS: Kópia zákazky vygeneruje nové číslo zákazky.
 • Upravené PU: Všetky stĺpce v hlavnej knihe je možné filtrovať, triediť a sumarizovať.
 • Upravené PU: Zrýchlená tlač tlačových zostáv denníka.
 • Doplnené PAM: Parametre pracovného pomeru "Pozastavené vyplácanie predčasného dôchodku".

Verzia: 2.31.360 z 20.8.2021

 • Opravené OAS: Import z CreativeShop importované číslo dokladu do saldokontných údajov.
 • Doplnené OAS: Import zaťaženky, export účtovného dokladu z ERP.
 • Doplnené: Položka Agenda v tabuľke príloh (pôvodné Agenda > Modul).

Verzia: 2.31.359 z 18.8.2021

 • Upravené OAS: Upravené tlačové zostavy cenovej ponuky a potvrdenia objednávky aby sa vždy zvýrazňovala cena s DPH.
 • Upravené OAS: Ak bol doklad vyradený zo skladu cez Alt+Ins a na editačnom formulári sa zapne príznak DL, doklad sa označí ako zaradený na sklad.
 • Opravené VTZ: Pôvodný spôsob vytvárania revíznej správy.
 • Opravené: Opakovaný import organizácii prepisoval prázdnymi údajmi určité polia, aj keď sa neimportovali.

Verzia: 2.31.358 z 17.8.2021

 • Opravené PAM: Konto pracovného času pri začiatku a bez pohybov počas aktuálneho mesiaca.

Verzia: 2.31.357 z 16.8.2021

 • Doplnené OAS: V skladových kartách doplnené pole MozneVyrobitLiberty ekvivalent PossibleToProduce pre eshop (pre Liberty).
 • Upravené OAS: Prvky pre tlač obrázkov pre štítky v parametroch tlače boli skryté nevyužíva sa v základných zostavách.
 • Upravené OAS: Hľadanie obrázkov pre tlač etikiet na skladových kartách ak sa nenájde obrázok, skúsi program nájsť ten istý názov bez lomítka (pre Monka).
 • Opravené OAS: Do DPD API sa neposielalo meno kontaktnej osoby.
 • Opravené OAS: Pri kopírovaní zákazky sa vygeneruje nové číslo zákazky (nekopíruje sa pôvodné).
 • Opravené OAS: Upravená cenová ponuka aby zvýrazňovala cena s DPH namiesto ceny bez DPH.
 • Opravené OAS: Import CSV z CreativeShop systémový dátum na faktúry, z každej FA sa vytvorí PDF a uloží do adresára "Cesta pre generovanie PDF" (Systém Nastavenie Oasis Špeciálne Doklady).
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači pohľadávok a záväzkov ak bol prázdny účet.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny vykonávanej mimo pracovný pomer.
 • Doplnené PAM: Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov.

Verzia: 2.31.356 z 11.8.2021

 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie skladových kariet, ktoré majú nulový počiatočný stav a žiadny pohyb, vrátane objednávok a cenových ponúk a dopytov.
 • Upravené OAS: Odstránený nepotrebný výber obrázkov pre
 • Upravené OAS: Výpočet provízií (pre Techmat).
 • Upravené OAS: Import CreativeShop zľavy, štáty EÚ na typy OneStopShop .
 • Upravené OAS: Import eBay dátum prevodky.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači faktúry (vo funkcii NastavTelefonneCislaPreTlac).

Verzia: 2.31.355 z 8.8.2021

 • Doplnené OAS: Import CSV od eBay pre J&J.

Verzia: 2.31.354 z 6.8.2021

 • Opravené OAS: Opravené zviditeľňovanie prenesenia daňovej povinnosti pre faktúry vystavené typy 200 a 218.
 • Opravené OAS: Vymazaný nepotrebný checkbox na faktúre vystavenej.
 • Upravené PAM: Daňový bonus od 1.8.2021 pri príspevku na stravu pre vek 6 15.

Verzia: 2.31.353 z 6.8.2021

 • Doplnené OAS: Možnosť automatickej emailovej notifikácie blížiacich sa termínov expedícií došlých objednávok.
 • Upravené PAM: Upozornenie pri chýbajúcich údajoch v skončených PP.

Verzia: 2.31.352 z 4.8.2021

 • Doplnené: Používateľ môže vytvárať a vidí v zoznamoch len doklady povolených typov.
 • Doplnené: Presun príloh do adresára aj pre ročné tabuľky príloh.
 • Doplnené OAS: V externých dokladoch nová funkcia vyradenia/zaradenia DL zo/na sklad.
 • Doplnené OAS: V paneli obrázkov je možné spúšťať externý HTML editor popisov (v nastaveniach je potrebné zadať cestu).
 • Upravené OAS: Typy dokladov doplnené typy FA pre doklady 450, 465, 466, 467, 468.
 • Upravené OAS: Skladové pohyby DL došlé, pri vybavení objednávok nie je povolená zmenena typu pre doklad 101.
 • Upravené OAS: Import organizácií z VFP doplnený import organizačných jednotiek na prevádzky.
 • Opravené OAS: Dvojklik v paneli obrázkov niekedy spôsoboval chybu.
 • Upravené PRO: Opakované nosiče majú rovnaké číslo ako originálny nosič (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PAM: Zmena podmienok vyplácania daňového bonusu od 1.8.2021.

Verzia: 2.31.351 z 23.7.2021

 • Doplnené OAS: Doplnené účtovanie komisných príjemiek a FD.
 • Doplnené OAS: Automatické napojenie položiek objednávok na existujúce položky FV/DL od najstarších objednávok (experimentálne na VybavObjednavky.dat).
 • Doplnené OAS: Komponentár doplnená cena návrhová. Stĺpec SpoluCenaNavrhova počíta Množstvo x CenaNavrhova. Ak je návrhová nulová, tak sa použije CenaPevná. Ak je pevná nulová, tak sa použije cena.
 • Doplnené OAS: Prenos hodnoty poľa TagNum1 z položiek CP a OBJD na položky generovaných dokladov.
 • Upravené OAS: Agenda Prehľad výkonov pracovníkov (pre AS Trading). Váha pracovného výkonu je absolútna hodnota.
 • Upravené OAS: Hromadné individuálne položkové zľavy sa neuplatňovali správne na základe výberu v gride.
 • Upravené OAS: Interný výdaj a cena a percento na položke prípadu (Roland).
 • Upravené PAM: Finančný príspevok na stravu pre začiatok a koniec PP.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Poznámky k účtovnej závierke presunutá z hlavnej knihy do účtovných závierok.
 • Opravené PU: Tlač DpDPH do XML bola chybná, ak vo vlastnej organizácii nie je vyplnené IČDPH.
 • Opravené: Na prevodnom príkaze sa ponúkali na pridanie aj položky ktoré mali príznak "Nedávať do príkazu".
 • Upravené: Vypnuté dialógové okno pri otvorení PDF súboru cez FDF súbor.

Verzia: 2.31.350 z 18.7.2021

 • Doplnené OAS: Web obchod pre VFP XML doplnené HS na hlavičku objednávky došlej.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter tlače "Tlačiť zákazky" do interného dokladu.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter tlače "Tlačiť šarže" do interných dokladov.
 • Doplnené OAS: Pole TagNum1 do položiek dokladov CP, OBJD a VI (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Import poľa TagNum1 do položiek dokladov z Excelu (pre Roland).
 • Opravené OAS: Na katalógu sa niekedy neuplatnili aktuálne nastavenia pre výpočet predajnej ceny (problém vznikal najmä v API).
 • Upravené OAS: Export do EDI TXT3/TXT4 do riadku SYS sa zapisuje EAN odberateľa.
 • Opravené OAS: Chybné zobrazovanie komodít v tlačovej zostave faktúry.
 • Upravené PU: V pokladni a banke nie je možné zapísať úhradu ani predpis, ak nie je vyplnená organizácia.
 • Upravené PRO: V úlohách je pole aktivita povinné (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Ak sa nezobrazí ľavé navigačné menu, program ho po reštarte obnoví.
 • Doplnené: Do chybového hlásenia doplnená informácia o voľnej aplikačnej pamäti.

Verzia: 2.31.349 z 13.7.2021

 • Doplnené OAS: Pri generovaní prijatých zberných faktúr boli pridané polia Číslo KV, VS a Dátum splatnosti.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pri načítaní inventúry z terminálu sa vygenerujú položky pre všetky nenaskenované karty z daného skladu s nulovým stavom (pre BangJoo).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pri načítaní inventúry z terminálu sa vygenerujú položky pre všetky nenaskenované varianty každej naskenovanej karty s nulovým stavom (pre Style4U).
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené možnosť nastavenia EdiExpImp.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do EDI doplnený TXT3 pre COOP, ceny majú 4 desatinné miesta.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do EDI doplnený TXT pre dodacie listy, položky majú šarže a dátum exspirácie.
 • Doplnené OAS: Objednávky došlé export položiek z označených objednávok do jedného XLS súboru v takej štruktúre, aby sa položky mohli načítať do inej objednávky.
 • Upravené OAS: Import Iné importy EDI objednávky doplnený výber ceny.
 • Opravené OAS: Neplatný typ pohybu už nie je zobrazovaný vo výberových zoznamoch.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa namiesto výberu skladovej karty otváral formulár karty.
 • Upravené PU: Pri odpojení salda na pokladničnom doklade je zrušený aj účet.
 • Opravené PU: Tlačová zostava pre "Pohyby po účtoch".
 • Upravené PU: Tlačová zostava Neuhradené záväzky, pohľadávky položiek zobrazovala za určitých okolností aj uhradené doklady.

Verzia: 2.31.348 z 2.7.2021

 • Doplnené OAS: Do importu multikategórií z Excelu doplnená možnosť importovať úrovne 5,6,7,8.
 • Upravené OAS: Ak nie je zaúčtovaná faktúra, je možné meniť na doklade príznak FA a tiež ak nie je zaúčtovaný sklad, je možné meniť na doklade príznak DL.
 • Upravené OAS: Import Iné importy EDI objednávky doplnený import dátumu expedície z TXT súboru.
 • Opravené OAS: Výpočet ceny hotového výrobku z dokladov PI a VI (pre Tyrchem).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov a cien položiek sa riadi všeobecným nastavením cenových hladín.
 • Opravené OAS: Formát dátumu úhrady v QR kódoch pre úhradu faktúr.
 • Opravené OAS: Zadávanie výkonovej normy (pre HDO).
 • Doplnené PRO: Oprávnenia Export/import nastavení.
 • Doplnené PRO: Na editačnom formulári školenia pridaný stĺpec organizácia do výberového prvku školiteľa.
 • Doplnené PRO: Školenia Možnosť pridať prílohy pod školenie.

Verzia: 2.31.347 z 1.7.2021

 • Doplnené PU: Tlačová zostava Pokladničné doklady Pohyby po účtoch, pridaná možnosť vybrať účty.
 • Upravené PAM: Doplnený parameter na nárok na finančný príspevok na stravu počas dovolenky.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní FV/DL z došlej objednávky typu 419.
 • Doplnené PRO: Oprávnenia Export nosičov do HTML, Export nosičov do off line databázy, Presun nosičov do/z archívu, Import nosičov z PST, Vygenerovať opakované nosiče (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Pri hromadnom priradení aktivity nebolo možné zadať stav nosiča (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.346 z 29.6.2021

 • Doplnené OAS: Pridané pole Dátum1 na editačný formulár zákaziek (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Pridané typy dokladov 419 do importu objednávok (pre Turer). Dané typy platia od 1.7.2021.
 • Upravené PU: Záznam v salde nie je možné uložiť bez vyplnenej organizácie.
 • Upravené PRO: Používateľ môže vždy pridať aktivitu k viditeľnému nosiču (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Pri zadaní aktivity zo zoznamu nosičov sa neaktualizoval stav nosiča (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Používateľ nevidel záznamy nosičov, kde boli členovia skupiny uvedení ako ďalší zodpovední (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Export do HTML niekedy zobrazoval chybu poškodeného XML súboru obľúbených tlačových zostáv (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.345 z 28.6.2021

 • Upravené PU: Tlačová zostava Neuhradené záväzky, pohľadávky položiek bez organizácie alebo položiek vystavených skôr ako dátum poslednej úhrady.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri organizáciách je možnosť voľby aké záznamy sa majú exportovať (dodávatelia, odberatelia, ...)
 • Doplnené OAS: Do typov dokladov pre objednávky došlé je doplnený výber typu pre vystavenú faktúru.
 • Opravené OAS: Zostava FV a PFV na prenesenie daňovej povinnosti.

Verzia: 2.31.344 z 27.6.2021

 • Doplnené OAS: Podpora One stop shop pridané typy dokladov 219 a 419.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: vybavovanie interných objednávok.
 • Upravené OAS: Rekapitulácia skladu výdaj materiálu po dokladoch a po HS.
 • Upravené OAS: Import z Xstation HS podľa skladu s prefixom "00", záporné doklady označené ako dobropis.
 • Upravené OAS: Úprava zostavy FV a PFV na prenesenie daňovej povinnosti.
 • Opravené OAS, PU: Zrušenie dávky hromadných skladových dokladov po skladoch z denníka nezrušilo príznaky zaúčtovania.
 • Doplnené PU: "Pohyby za sklady a obdobie" pridané stĺpce: "Cena bez DPH v CM" a "Mena".

Verzia: 2.31.343 z 22.6.2021

 • Upravené OAS: Generovanie príjmu HV a výdaju materiálu len pre výrobky so zadaným množstvom.
 • Upravené OAS: Import ďalších EAN kódov vyhľadáva údaje vo VFP len podľa z_cmat.
 • Doplnené SHOP: Vytlačená suma vrátených paragónov na dennej uzávierke (v stave zásuvky).
 • Doplnené PU: Názov účtu na tlačovej zostave prehľadu pohybov.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Pokladňa/Pohyby po účtoch", pridaný filter pre typ dokumentu a čísla dokladov.
 • Upravené VTZ: Nastavenie umiestnenia / objekt v editačných formulároch pri zmene prevádzky.
 • Upravené CMMS: Typ údržby je možné priradiť ku skupine zariadení (pre T Global).
 • Upravené PRO: Na karte osoby v zozname OOPP upravené zobrazenie jednotlivých funkcií.
 • Doplnené: Pridaná funkcia blokovania ceny ak je cena na položke blokovaná, neuplatní sa žiadna zľava.

Verzia: 2.31.342 z 16.6.2021

 • Doplnené OAS: Xls import krajiny pôvodu do katalógu a kariet.
 • Doplnené OAS: Pridanie LOT položky na položku faktúry došlej (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Vybavovanie interných objednávok.
 • Opravené OAS: Na objednávke vystavenej sa niekedy netlačila adresa.
 • Upravené OAS: Import z MoneyS3 VS a čísloFA odseknuté na posledných 8 číslic.
 • Upravené OAS: Import z Pohody ak je vyplnené IČDPH, tak organizácia je právnický subjekt.

Verzia: 2.31.341 z 15.6.2021

 • Doplnené OAS: Na položkách dokladu doplnená aktivácia menu "Import položiek z iných dokladov" klávesou F7, "Aktualizácia cien z kariet" klávesou F8.
 • Doplnené OAS: Tlač štítkov s nezmenenou cenou v dokladoch PE (pre Monka).
 • Opravené OAS: Aktualizácia predajných cien podľa prirážky pri ručnom nahrávaní položiek PE (pre Monka).
 • Doplnené CMMS: Typ údržby je možné priradiť ku kategórii zariadenia (pre T Global).
 • Doplnené CMMS: Pridané pole "Nesplnené kvôli prekážke" na formulár Plánovanej údržby a Požiadavky/poruchy (pre T Global).
 • Upravené CMMS: Na formulári zariadení zmenený názov záložky z "Definícia plánu údržby" na "Definícia periodickej údržby".
 • Opravené VTZ: Kontrola duplicity evidenčného čísla.
 • Doplnené: Pole "Zadané heslo" v tabuľke používateľov.
 • Upravené: Pri zápise zmeny hesla do histórie sa heslá skryjú.

Verzia: 2.31.340 z 13.6.2021

 • Doplnené OAS: Na formulár položiek objednávok prijatých doplnené pole "Voľné", na karty doplnené pole "Voľné OBJD" (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Import z X station účet FA, zľava MZ, záporné položky, KV s predponou "00".
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky v editačnom formulári faktúry sa neprenášalo HS z objednávky na faktúru.
 • Opravené OAS: Pri zmene údajov objednávky na záložke Ďalšie sa niekedy zmenila doručovacia adresa na fakturačnú.

Verzia: 2.31.339 z 10.6.2021

 • Opravené PAM: Výkaz do SP zamestnanec do MVPP aj VPP (koniec RD + ukončenie PP + preplatok dovolenky).
 • Opravené PAM: Hodnota náhrady nariadené voľno 80% pri skrátenom úväzku.
 • Upravené PRO: Oprávnenia na zadávanie aktivít (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: V analýze dát sa neuplatňoval nastavený formát čísla pre typ sumáru "Priemer".
 • Upravené: Ak má príloha nastavené oprávnenie zákaz zmeny, otvorí sa v režime "len na čítanie".

Verzia: 2.31.338 z 9.6.2021

 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Povoliť zmenu položiek na ktorých bola uplatnená zľava". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Výdajka doplnená možnosť tlačenia zákazky.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Výrobný príkaz sprievodka (pre Tyrchem).
 • Upravené OAS: Automatické načítanie hospodárskeho strediska na doklad z pokladne pri type 102, možnosť výberu HS, ak na pokladni nie je HS definované.
 • Doplnené PAM: Životné minimum pre výpočet povinných zrážok platných od 1.7.2021.
 • Doplnené CRM: Pri potiahnutí mailu z Outlooku na panel úloh, alebo prípadov, vytvorí sa nový záznam a mail sa pridá do príloh.
 • Upravené PRO: Oprávnenia pre vytváranie aktivít (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Oprávnenia používateľa nemali vplyv na editáciu licencii v nastaveniach aplikácie.

Verzia: 2.31.337 z 8.6.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: možnosť zapnúť kumulovanie rovnakých položiek s rôznymi mernými jednotkami.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pridaná podpora ďalších EAN kódov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: možnosť zapnúť kumulovanie rovnakých položiek s rôznymi mernými jednotkami.
 • Doplnené OAS: Zablokovanie mazania položky úhrady ak existuje referencia na položku úhrady, alebo z úhrady bola vytvorená preddavková faktúra, alebo ak je úhrada je naviazaná na vyúčtovaciu faktúru.
 • Doplnené OAS: Import Ve.txt a Pol.txt pre Real K.
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa najskôr importujú doklady a potom exportujú číselníky.
 • Opravené OAS: Správny kód typu dokumentu pre default koeficient (pre AsTrading).
 • Opravené OAS: V prehľade skladovej karty "Pohyby za sklad a obdobie" sa pri zmene utriedenia zobrazoval nesprávny konečný zostatok.
 • Opravené OAS: Ak bola vyúčtovacia FA a PFA v CM a úhrada z PF mala kurzový rozdiel, táto FA sa nedala vymazať.
 • Opravené PU: Zostava majetok (úbytky, prehľad majetku) zahrnutie posledného dňa v mesiaci.
 • Doplnené PU: Ak je pri importe z XLS denníka v stĺpci PocStav True alebo 1, nastaví sa na doklade denníka obdobie na 0 (doklad bude tvoriť počiatočný stav).
 • Doplnené PAM: Daňový bonus platný od 1.7.2021.
 • Opravené: Napriek tomu že mal používateľ zakázanú zmenu oprávnení, boli funkčné voľby hromadnej zmeny a importu oprávnení.

Verzia: 2.31.336 z 1.6.2021

 • Doplnené OAS: Ak je na faktúre vyplnená kontaktná osoba, posiela sa jej meno, telefón a mail do objednávky prepravy DPD a 123 Kuriér.
 • Doplnené OAS: Pri založení fyzickej osoby cez import objednávky z XML sa automaticky nastaví právny subjekt na "Nezdaniteľná osoba občan" (pre Danube Birds).
 • Doplnené OAS: Rekapitulácia po skladových kartách s ON pri tejto zostave doplnené aj karty ktoré majú nejaký stav aj keď v danom mesiaci nemali pohyb (pre Kovohuty).
 • Doplnené OAS: Úprava formulára výkonovej normy (pre HDO).
 • Doplnené OAS: Na DL/FV do menu Zľavy pridaná funkcia "Zablokovať zľavy Alt+B". Funkcia zablokuje manuálne pridanie, alebo zrušenie dokladových a položkových zliav. Automatické zľavy sa uplatňujú naďalej (pre Monka).
 • Opravené OAS: Chybné nastavenie stavu objednávky "Potvrdená" (pre Ľubica).
 • Upravené PU: Import bankových výpisov pre Oberbank v SEPA formáte s prefixom.
 • Doplnené PRO: Pri exporte do HTML sa jednotlivé prílohy označujú kvôli duplicitám číselnou príponou (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Pri importe nosičov z PST sa niekedy nenačítali z predmetu HS (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PAM: Agenda finančného príspevku na stravu.
 • Doplnené PAM: Štruktúra súboru na odosielanie RLFO do SP.
 • Doplnené PAM: Príplatok za prácu nadčas 35%.
 • Doplnené PAM: Parametre príplatku za prácu v sobotu, nedeľu a pohotovosť a k nim prislúchajúce odchýlky.
 • Opravené: Spúšťanie a ukladanie príloh s nulovou dĺžkou.

Verzia: 2.31.335 z 30.5.2021

 • Doplnené OAS: Tlač knihy faktúr od čísla po číslo.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora ďalších merných jednotiek.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora ďalších EAN kódov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora skladovej pozície.
 • Upravené OAS: Upravené nahrávanie mzdových lístkov z výrobných príkazov.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa neaktualizovali sumárne polia karty Príjem a Výdaj.
 • Opravené OAS: Pri dokladoch typu 202 a 204 spracovaných fiškálnym modulom sa niekedy na predpise salda nevyplnil účet.
 • Upravené OAS: Hromadná predkontácia účtu dokladu sa neuplatňuje pre typy 202 a 204.
 • Upravené OAS: Na doklade s uzavretým bločkom je možné zmeniť účet.
 • Upravené OAS: Na faktúre je možné blokovať zľavy.
 • Upravené PU: Tlačová zostava hlavnej knihy "Pohyby po účtoch".
 • Upravené PRO: Povolené kopírovanie oprávnení administrátorom od iných používateľov (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.334 z 27.5.2021

 • Doplnené OAS: Pri exporte tlačovej zostavy do PDF nastavený formát PDF/A 1b (pre AD Wings).

Verzia: 2.31.333 z 27.5.2021

 • Doplnené OAS: Oprávnenie "Zmena splatnosti na faktúrach vystavených" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Agenda Prehľad výkonov pracovníkov (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Prednastavený koeficient 1 podľa zadania (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať / nastaviť kontaktnú osobu odberateľa na objednávke a faktúre vystavenej cez panel osoby. Zapína sa v špeciálnych nastaveniach OASIS, parameter "Použiť na dokladoch OBJD a VE panel kontaktnej osoby odberateľa". (pre Ľubica)
 • Upravené OAS: Zrýchlený export kariet pre komunikáciu s ručným terminálom Unitech HT682.
 • Opravené OAS: Kumulácia rovnakých položiek s rôznymi mernými jednotkami pri komunikácii s ručným terminálom Unitech HT682.
 • Doplnené PU: Hlavná kniha tlač Pohyby na účtoch doplnený report s medzisúčtami po HS.
 • Opravené PU: Hlavná kniha tlač Pohyby na účtoch opravený počiatočný stav účtu.

Verzia: 2.31.332 z 24.5.2021

 • Doplnené OAS: Pole Koeficient 2 na doklady OBJD, OBJV a VI + upravený výpočet poľa Váha prac.výkonu (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Typ dokladu 203 po oprave zmenil pokladničný doklad z príjmového na výdavkový.
 • Opravené OAS: Pre výpočet provízií opravený výber ceny z cenníka podľa dátumu dokladu a dátumu platnosti ceny (pre Techmat).
 • Opravené OAS: Pri import z VFP sa skladová karta s číslom "." importuje ako skladová karta s číslom ".sklad". Môže byť vo viacerých skladoch s rovnakým z_cmat.
 • Opravené OAS: Pri generovaní hromadných dokladov sa pridelilo účtovnému dokladu číslo podľa prvého dokladu. Od tejto verzie sa prideľuje ďalšie číslo podľa druhu účtovného dokladu (rovnako ako pri manuálnom nahrávaní účtovného dokladu).

Verzia: 2.31.331 z 20.5.2021

 • Opravené OAS: Pri importe položiek príjmu z Excelu bola chybná logika pre pole ZmenitCenuPodlaPrirazky (pre Monka).
 • Doplnené VTZ: Preddefinované pravidelné prehliadky/kalibrácie v module kalibrácie.

Verzia: 2.31.330 z 18.5.2021

 • Doplnené OAS: Do položiek inventúrneho dokladu pole Rozdiel Príjem Príjem pred nulovaním (pre Bang Joo).
 • Doplnené OAS: Polia osôb pre kontrolu výkonu pracovníkov sú filtrované podľa hodnoty "Skladník" v poli "Kategória 1" (pre AS Trading).
 • Opravené OAS: Uplatnenie parametra "Uplatňovať tovarovo odberateľské zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Opravené OAS: Penalizačné faktúry doplnené IČDPH, Fakturačná adresa. Pri generovaní zoznam organizácií usporiadaný podľa názvu.
 • Opravené OAS: Import typov dokladov z VFP opravené dupľovanie typov "10".
 • Opravené OAS: Import individuálnych cenníkov z VFP sa nevykonával v poradí, ale ako posledný.
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnom priradení multikategórií kartám v katalógu.
 • Opravené OAS: Príznak úhrady pri uhrádzaní faktúr cez SHOP.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka do základných mzdových položiek "M0341 Základná odmena Dozorná rada".
 • Upravené PAM: Prvá pomoc + 3B, vylúčenie ceny práce dohody.
 • Opravené PAM: Oprava odpracované dni pre DV nariadené voľno zamestnávateľom.

Verzia: 2.31.329 z 16.5.2021

 • Doplnené OAS: Nastavenie v OASIS Odbyt "Uplatňovať tovarovo odberateľské zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Doplnené OAS: Pri vytvorení položky inventúrneho dokladu sa zapíše aktuálny stav na karte do stĺpca PrijemPredNulovanim_mj (pre Bang Joo). Táto hodnota sa zapíše len pri uložení novej položky inventúrneho dokladu, pri jej oprave sa nemení.
 • Doplnené OAS: Kontrola výkonu pracovníkov v sklade pridané polia do tabuliek a formulárov (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Pri importe položiek príjmu z Excelu upravená logika pre pole ZmenitCenuPodlaPrirazky (pre Monka).
 • Doplnené PAM: Nová XML schéma pre RLFO dodané zo SP. Platná od 19.5.2021.
 • Upravené VTZ: V importe prehliadok pri evidenčnom čísle kratšom ako 3 znaky program hlásil chybu.

Verzia: 2.31.328 z 13.5.2021

 • Doplnené PU, OAS: Do zoznamu salda pridaná záložka Penalizačné položky.
 • Opravené OAS: Vygenerovanú penalizačnú faktúru s viacerými položkami nebolo možné za určitých okolností vytlačiť.

Verzia: 2.31.327 z 11.5.2021

 • Opravené OAS: DL došlý s vygenerovanou zbernou FA sa dal opravovať aj napriek tomu, že oprava v špeciálnych parametroch nebola povolená.
 • Opravené OAS: Zákaznícke karty za určitých okolností kumulovali dvojnásobný obrat.
 • Opravené OAS: Manuálne pridaný pohyb v zákazníckych kartách bol za určitých okolností vymazaný.
 • Upravené PU: Pri zamknutej účtovnej závierke sa stĺpce "MinRok" a "MinRokZaok" nedajú editovať.
 • Opravené PU: Nový bankový výpis položky import z XLS doplnený VS.
 • Opravené PU: Tlač pohybov na účte z hlavnej knihy nezobrazila účty, ktoré mali v čísle prebytočné prázdne znaky.
 • Opravené: Import používateľov z Excelu.

Verzia: 2.31.326 z 5.5.2021

 • Doplnené OAS: Do položiek FA a DL pridaný stĺpec Recyklačný fond.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena príznaku "Zakázaný predaj na FA" v organizáciách (pre Stavomark).
 • Upravené OAS: XML zo ŠPEDu inv:date (dátum vystavenia), inv:dateTax (dátum účt/daň plnenia).
 • Opravené OAS: Pri pokuse o tlač výrobkov cez tlačovú zostavu Opis tabuľky program padal do chyby.
 • Doplnené PRO: Do editačného okna servisných prípadov doplnené výberové pole Spôsob opravy (pre Zaťko).
 • Upravené PRO: Úpravy v editačnom okne servisných prípadov (pre Zaťko).
 • Opravené: Chyba pri konverzii databázy Firebird.
 • Upravené: Zrýchlená hromadná zmena údajov.

Verzia: 2.31.325 z 2.5.2021

 • Upravené OAS: Pri vybavení objednávky je na doklade VE, PE možné zmeniť typ dokladu aj na zberný dodací list.
 • Opravené OAS: Pri aktualizácii číselníka typov dokladov sa na základných typoch prepisoval spôsob výpočtu DPH.
 • Doplnené CMMS: Na formulár Porucha/Požiadavka/Havária a Plánovaná údržba doplnené polia Organizácia, Stav a Kategória 1.
 • Doplnené CMMS: Na formulár Porucha/Požiadavka/Havária doplnené pole Stav zariadenia zmenou poľa sa nastaví stav zariadenia.
 • Upravené CMMS: Na formulári zariadenia vypnuté automatické vyplnenie organizácie a kategórie/typu zariadenia (pre T Global).
 • Doplnené: Import hospodárskych stredísk z Excelu do modulov PU, OASIS, PRO a CRM.
 • Doplnené: Do tabuľky používateľov pridané polia Funkcia a Titul.

Verzia: 2.31.324 z 29.4.2021

 • Doplnené OAS: Importy vystavených faktúr vo formáte XML zo systému MoneyS3.
 • Doplnené OAS: V tlačovej zostave Rekapitulácia po skladových kartách s ON doplnená možnosť zoradiť karty podľa názvu a tlačiť len tie karty, ktoré mali v danom mesiaci pohyb.
 • Doplnené OAS: Do položiek cenníka doplnené pole Skladová karta, cenník však musí platiť len pre jeden sklad. Ak cenník platí pre viac skladov, je pole Skladová karta prázdne.
 • Doplnené OAS: Do editačného okna multikategórií pridané tlačidlo na hromadné priradenie multikategórií skladovým kartám.
 • Doplnené OAS: Pri tlači etikiet doplnená podpora pre 12 miestny EAN (UPC).
 • Upravené OAS: V tlačovej zostave Kniha faktúr upravená hlavička položiek.
 • Upravené OAS: Položková zľava na kategóriu sa uplatňuje na označené položky (pre Monka).
 • Upravené OAS: Užívateľovi, ktorý má zakázané vidieť nákupné ceny sa povolí tlač etikiet (pre Monka).
 • Opravené OAS: Na výrobnom príkaze typu 702 nebolo možné odradiť príjem HV a výdaj NV.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze katalógovej karty s prílohou.
 • Opravené PU: Pri tlači pohybov na bankovom účte bol niekedy nesprávne vypočítaný konečný zostatok.
 • Opravené PU: Pri oprave pokladničného dokladu a určitej kombinácii zmeny typu (príjem / výdaj) program ponúkol nesprávne číslo dokladu.
 • Opravené PRO: Nesprávny dátum v názve súboru pri podpisovaní protokolu o pridelení OOPP cez sign2Sign (pre Polystar).
 • Doplnené: V Nastaveniach > Navigácia a vzhľad > doplnený parameter na používateľa "Pri zoskupení nezobrazovať v tabuľke zoskupené stĺpce (v tomto režime nefunguje sumarizácia po skupinách)".
 • Doplnené: Upozornenie na nedostatok voľnej pamäte pre aplikáciu. Limitná hodnota pre kontrolu sa nastavuje v Nastaveniach > Špeciálne nastavenia. Prednastavená hodnota je 50 MB voľnej pamäte.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.3).

Verzia: 2.31.323 z 23.4.2021

 • Upravené OAS: Pri importe položiek príjmu z Excelu upravená logika pre pole ZmenitCenuPodlaPrirazky (pre Monka).
 • Upravené OAS: Pri importe multikategórií z Excelu sa ich označovanie riadi podľa parametra zo špeciálnych nastavení "Označovať uzly v Multikategóriách".
 • Upravené OAS: Pri zapnutom edit móde v editačnom okne multikategórií slúži klávesa Delete na mazanie textu.
 • Opravené OAS: Pri generovaní faktúr z objednávok / cenových ponúk sa neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).
 • Opravené OAS: Pri zmene položiek sa za určitých okolností neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).
 • Opravené OAS: Ak sa odúčtuje úhrada z denníka, na type dokladu 202 a 204 sa úhradám nezhodil príznak zaúčtovania.
 • Opravené OAS: Položkám dokladu sa pri zmene hromadného množstva nesprávne vyrátala cena ak bola zadaná položková zľava.
 • Opravené OAS: Funkcia "Generovať PDF faktúry" niekedy nevytvorila PDF súbor.
 • Opravené OAS: Import čísiel balíkov z databázy GLS Connect.
 • Doplnené PU: Hromadná zmena zodpovedného v majetku.
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Počet dní zadaním sa vypočíta z dátumu termín dokončenia (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Prijatá záloha (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Na servisný prípad pridané pole Oznámené s tlačítkom pre nastavenie aktuálneho dátumu (pre Zaťko).
 • Doplnené PRO: Pri vystavení FA, alebo hotovostného DL sa nastaví na servisný prípad stav "Vyfakturované" (pre Zaťko).
 • Upravené PRO: Doplnená a upravená tlačová zostava Servisnej zákazky a Reklamačného protokolu.
 • Opravené PRO: Odosielanie štvrťročných mailových hlásení aj na konateľov (pre BSS).
 • Opravené: Pri tlači formulárových prehľadov (skladová karta, denník, hlavná kniha) sa nezobrazoval správny nadpis zostavy.
 • Upravené: V tabuľkách Stav prípadu, Stav úlohy a Kategória dokladu zmenená dĺžka textových polí na 100 znakov.

Verzia: 2.31.322 z 20.4.2021

 • Doplnené PU: V závierkových účtovných výkazoch doplnená možnosť nápočtu za účtovné záznamy bez HS.
 • Doplnené PU: V závierkových účtovných výkazoch doplnená možnosť nápočtu po hospodárskych strediskách.
 • Upravené PU: Pri generovaní dávky pre pohyby odpisovaného majetku sa na pohyby v nulovej hodnote nedá príznak zaúčtovania.
 • Doplnené OAS: V nastaveniach do špeciálnych parametrov pridaný príznak "Po zrušení TO zľavy ju pri oprave položky neponúkať".
 • Opravené OAS: V záložke "Externý prijem a výdaj" v prehľade karty opravená sumárna hodnota stĺpca "Hodnota/počet".
 • Opravené OAS: Pri kontrole kreditov neuhradených FV a DL sa nebrali správne do úvahy vysporiadané zberné DL.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zberných faktúr sa neukladali faktúry do PDF (aj keď bola zadaná cesta pre vytváranie PDF).

Verzia: 2.31.321 z 19.4.2021

 • Doplnené OAS: Do prehľadu karty doplnená záložka "Externý príjem a výdaj".
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače v cenových ponukách s vyčíslením zliav pridaný parameter "Netlačiť komponenty na sadách".
 • Opravené OAS: Pri generovaní organizácií do XML sa nebrali do úvahy prevádzky.
 • Opravené OAS: Opravený názov tlačovej zostavy Potvrdenie objednávky pri vytváraní PDF.
 • Opravené OAS: Import variantov z Excelu niekedy nenaplnil všetky definované polia.
 • Doplnené PU: Do mesačných odpisov v majetku pridaná funkcia Servisná oprava dokladu.
 • Opravené PU: Refresh tlačidla Odomknúť/Zamknúť výkaz po návrate z editačného okna.
 • Doplnené PU: Účtovná závierka PDF,XML obchodný register z Nastavenia vlastnej organizácie.
 • Doplnené OAS: Import z VFP (ucos, hs, druhd) ak je vo VFP prázdny údaj, tak sa importuje v tvare (ucet=000, hs=Prázdne, druh=Prázdny)
 • Doplnené PAM: Doplnené dôvody prerušenia RLFO.
 • Opravené PAM: Hlásenie na DÚ, počet detí a výška DB.
 • Upravené PAM: Vyhlásenie na 2% zaokrúhľovanie.

Verzia: 2.31.319 z 11.4.2021

 • Doplnené OAS: V nastaveniach aplikácie a organizáciách pridaná do kreditov možnosť kontroly prekročenia sumy FV a DL.
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače v cenových ponukách pridaný parameter "Netlačiť komponenty na sadách".
 • Doplnené OAS: Možnosť manuálne nastaviť vybrané VP ako vybavené (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP sa pre typy 202 a 204 neimportuje analytický účet, HS a druh dokladu (nastavujú sa v module SHOP).
 • Opravené OAS: Pri exporte do VFP XML pre eshop sa za určitých okolností nekorektne vyexportovali niektoré ceny.
 • Opravené OAS: Vytváranie kariet pri generovaní dokladov z CP s textovými položkami.
 • Opravené OAS: Typ dokladu 202 mal niekedy v hlavičke salda iný analytický účet ako bol na faktúre.
 • Doplnené PU: Do účtovných závierok na lištu doplnené tlačidlo "Zamknúť výkaz".
 • Doplnené PU: Do definície účtovnej závierky sú doplnené anglické názvy riadkov pre výsledovku.
 • Upravené PU: V tlači hlavnej knihy, internej výsledovky a internej súvahy po strediskách sa zobrazia len tie účty, na ktorých je označený príznak "sledovať HS".
 • Upravené PU: Import majetku z VFP, ak na pohybe nie je vyplnený záznam. Import podľa spôsobu pohybu + dátum + čiastka.
 • Upravené PU: Účtovná závierka popis pre mikroúčtovnú jednotku.
 • Upravené PU: Ak má účet vypnutý príznak Sledovať HS, tak sa v hlavnej knihe nevygeneruje po HS (aj keď sú v denníku zápisy s HS).
 • Opravené PU: Pri importe údajov bankového výpisu zo SEPA XML sa za určitých okolností načítal nesprávny dátum dokladu.
 • Upravené CRM: Úprava servisných prípadov (pre Zaťko).
 • Upravené CRM: Dochádzka úprava pri načítaní dochádzky (pre Basler & Hofmann).
 • Upravené CRM: Výkaz práce úprava pri zadávaní výkazu práce (pre Basler & Hofmann).
 • Upravené CRM: Osvedčenie dátum nasledujúceho školenia.
 • Doplnené CRM, PRO: Doplnené základné polia pre zadanie osoby do prípadov (projekty, obchodné prípady, servis, reklamácie a zákazky). V servisných prípadoch a reklamáciách sú polia viditeľné v podrobnostiach, v ostatných ich treba na formulár vytiahnuť cez úpravu rozloženia.

Verzia: 2.31.318 z 31.3.2021

 • Doplnené OAS: Import čísel balíkov z databázy MDB z GLS kuriérskej spoločnosti.
 • Doplnené OAS: Do cenovej ponuky a cenového dopytu doplnená záložka Úlohy.
 • Upravené OAS: V niektorých prípadoch sa po ukončení tlače vykoná obnovenie údajov z databázy.
 • Upravené OAS: Pri exporte do SPS sa pre doklady v cudzej mene napĺňa do CSV súboru suma v cudzej mene.
 • Upravené OAS: Možnosť triediť multikategórie podľa kódu (pre Wood).
 • Opravené OAS: V individuálnom cenníku sa úprava ceny na položkách neriadila podľa charakteru cenníka.
 • Opravené OAS: Výpočet čísla týždňa v roku pre tlačové zostavy.
 • Opravené OAS: Dopísaná korekčná položka DPH zmenila dátum výkazu a dátum KV. Po oprave sa dátum zachová.
 • Doplnené PU: Z uzatváracej dávky je možné tlačiť účtovný predpis.
 • Opravené PU: DPPO strana 2 riadok 300 opravený súčet (r280 bol sčítaný 2x, r290 nebol sčítaný).
 • Opravené PU: Pri vytvorení z XML súboru účtovnej závierky vyhlasoval program chybu ak nebolo zadané IČDPH.
 • Upravené PU: Upravené zamknutie a odomknutie ročných a mesačných odpisov.
 • Doplnené: V špeciálnych nastaveniach EcoSun je možné nastaviť mobilné číslo organizácie ako povinný údaj.