SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.275 z 25.11.2020

 • Doplnené OAS: Na jednom počítači je možné používať viac typov ručných terminálov.
 • Doplnené OAS: Príznaky udalostí na cenových ponukách a dopytoch "Mail CP", "Tlač CP", "Mail CD", "Tlač CD" a príznak príloh.
 • Opravené OAS: Práca s obrázkami kariet, uvoľňovanie pamäte a ignorovanie nulových súborov.
 • Opravené VTZ: Termín nasledujúcej prehliadky.
 • Doplnené PU: Pridaná výstraha pri pokuse o vytvorenie XML z daňového priznania alebo kontrolného výkazu ak je ešte potrebný ich prepočet.

Verzia: 2.31.274 z 22.11.2020

 • Doplnené OAS: Do položiek výrobných príkazov pridaná možnosť "Neponúkať túto objednávku na ďalších výrobných príkazoch" (pre Aloss).
 • Upravené OAS: Import z XML Pohoda: cena na položku sa neberie z ale z , kde už je cena po zľave vynásobená množstvom.
 • Upravené OAS: Predĺženie názvov kategórií 1 5 na skladovej karte na 100 znakov (pre Feva).
 • Opravené PU: Prepočet ročných účtovných odpisov bol pri zamknutých mesačných odpisoch niekedy nekorektný.
 • Upravené: Doplnenie prepojenia číselníkov obcí, okresov a krajov.

Verzia: 2.31.273 z 17.11.2020

 • Doplnené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B zobrazenie v notepad pre ľahší import v Slovensko.sk.
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Pokrytie objednávok výrobou" (pre Aloss).
 • Doplnené OAS: Nové pevné stavy objednávok Potvrdená a Pripravená.
 • Doplnené OAS: Odosielanie parcelShopId na DPD API (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Nastavenie stavov objednávok došlých podľa určenej logiky (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Pri uplatnení hromadnej zľavy na položkách došlej príjemky sa oznam vypíše iba raz.
 • Upravené OAS: Vyhľadávanie podľa katalógového čísla pri príjemkách a OBJV hľadá kartu primárne podľa dodávateľa a katalógového čísla.
 • Upravené PU,OAS: Pri nulovom predpise v saldokonte sa nastavuje namiesto príznaku "U" príznak " ".
 • Opravené: Odosielanie tlačových zostáv emailom ako PDF niekedy spôsobovalo chybu.

Verzia: 2.31.272 z 12.11.2020

 • Opravené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B.

Verzia: 2.31.271 z 11.11.2020

 • Doplnené PAM: Prednastavená definícia zaúčtovania, cez voľbu funkcie v definícii zaúčtovania.
 • Doplnené PAM: Import definície zaúčtovania za XLS.
 • Doplnené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B.
 • Doplnené VTZ: Nové polia v tabuľke zdvíhacích zariadení "Paušál výťahu" a "Havarijná služba". Vo formulári sú skryté.
 • Doplnené OAS: Obmedzenie vyhotovenia faktúr a objednávok ak suma pohľadávok je väčšia ako stanovený kredit.
 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec "Splatnost" do definície importu organizácie.
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: zoznam skladov, voliteľné polia kariet, možnosť zapnúť či budú importované doklady aj daňovými dokladmi, zákaznícke karty.
 • Upravené OAS: Na doklade typu 215 dovolí zadať organizáciu aj so slovenským IČDPH.
 • Opravené OAS: Daňové odpisy sa zaokrúhlili nadol, ak bola na konci 5.

Verzia: 2.31.270 z 8.11.2020

 • Doplnené PU: Pridaná výstraha pri pokuse o tlač daňového priznania, kontrolného alebo súhrnného výkazu ak je ešte potrebný ich prepočet.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Umožniť vybaviť objednávku len faktúrou (doklad nemusí byť DL)". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.

Verzia: 2.31.269 z 4.11.2020

 • Doplnené VTZ: Import prehliadok zariadení.
 • Doplnené VTZ: Výpis osvedčení revízneho technika a nedostatkov pri revízii pre potreby revíznej správy.
 • Upravené OAS: Upravený výpočet materiálovej potreby.
 • Doplnené PU: Pohyb zmena odpisovej skupiny.
 • Opravené PU: Chybný výpočet mesačných odpisov pri zvýšení ceny po predĺžení doby odpisovania pri už odpisovanom majetku.

Verzia: 2.31.268 z 3.11.2020

 • Doplnené OAS: Do tlače preddavkovej FA pridaný text "Prenesenie daňovej povinnosti" ak je kód DPH N03.
 • Doplnené OAS: Import z Excelu aktualizácia skladových a katalógových kariet podľa EAN alebo katalógového čísla (pre Stavomark).
 • Doplnené OAS: Do prehľadu pohybov na karte pridané pole "Posledný výdaj".
 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "MJPreTlacStitkov" a "PocetJednotiekPreTlacStitkov" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Viekon).
 • Doplnené OAS: Ak je prázdne IČDPH pri importe objednávky z XML, doplní sa z organizácie.
 • Doplnené OAS: Výber objednávky na položke výrobného príkazu.
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Výrobný príkaz".
 • Doplnené OAS: Na položky výrobných príkazov pridaný stĺpec "Dostatok komponentov" vyjadruje, či je dostatok komponentov na výrobu príslušného množstva výrobku.
 • Doplnené OAS: Vo výrobe je možnosť zapnutia čiastočného vybavenia výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Nefiltrovať doklady podľa nastaveného HS v parametroch OASIS". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa (pre Polystar).
 • Upravené OAS: Rozšírené možnosti výpočtu materiálovej potreby.
 • Opravené OAS: Nesprávny výpočet marže na príjemke ak bola zapnutá vedľajšia MJ.
 • Opravené OAS: Na došlých faktúrach nefungovalo obnovenie príznaku komodita.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávky z XML dochádzalo k chybe, ak niektoré údaje obsahovali viac znakov ako majú databázové polia.
 • Opravené OAS: Rozdelenie zasielania atestov na viac mailov (pre Feva).
 • Doplnené VTZ: Import kalibrácie, rozšírenie.
 • Upravené CRM/PRO/CMMS: Pole názov v type aktivity rozšírené na 100 znakov (pre Polystar).

Verzia: 2.31.267 z 26.10.2020

 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače vo vystavených faktúrach pridaný parameter "Tlačiť colný sadzobník".
 • Doplnené OAS: Do vystavených FA a DL pridané tlačidlo "Načítať hotovostný predaj" pre rýchly výber prednastavenej organizácie (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Pre automatické spracovanie upomienok je možné zadať podmienku "Neodosielať znova daný typ".
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené Funkcie Exporty EDI: doplnené číslo objednávky ako 15 ty údaj HDR.
 • Upravené OAS: Šablóna a výber pripomienok pred splatnosťou s rozpisom zákaziek (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Čas pre objednanie dopravy cez DPD API je nastavený od 13:00.
 • Opravené OAS: Import preddavkov z VFP číslovanie daňových dokladov.
 • Opravené PU: Chybný výpočet mesačných odpisov pri zvýšení ceny po predĺžení doby odpisovania.
 • Upravené VTZ: Kontrola Dátumu zaradenia a Skupina/Druh je pre OÚSA vyhodnotená ako varovanie.

Verzia: 2.31.266 z 21.10.2020

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Potvrdenie objednávky EN".
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy rekapitulácia skladu pridané pole "Typy kariet".
 • Opravené OAS: Kopírovanie komponentára z inej skladovej karty.
 • Upravené OAS: Pri zadávaní dodávateľa v organizácii musí byť vyplnené pole email (pre BSS).
 • Upravené OAS: Označovanie multikategórií riadi nový špeciálny parameter "Označovať uzly v Multikategóriách".
 • Upravené OAS: Import Pohoda XML niekedy neobsahuje inv:dateAccounting. Vtedy dátum vystavenia = dátum daň.plnenia.
 • Upravené OAS: Komunikácia s eKasa Elcom.
 • Upravené VTZ: import OÚSA.

Verzia: 2.31.265 z 20.10.2020

 • Upravené OAS: Knižnice pre ekasy Elcomm.

Verzia: 2.31.264 z 19.10.2020

 • Upravené VTZ: Úpravy importu kalibrácií pre OÚSA.

Verzia: 2.31.263 z 16.10.2020

 • Doplnené OAS: Do tlačových zostáv faktúr a dodacích listov pridané polia prevádzky podľa HS (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Podpora objednávky prepravy DPD cez API (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Rozdelenie zasielania atestov na viac mailov (pre Feva).
 • Upravené OAS: Import skladových kariet doplnený o prepočet cien, ak je v XLS zadaná iba cena s/bez DPH.
 • Upravené OAS: Vo vystavených faktúrach a došlých objednávkach sa Kategória 6 správa ako "zdroj kontaktu" (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pole Farebnosť na formulári zákazky už nie je povinné (pre Fibra).
 • Opravené OAS: Pri poškodenom súbore TVZoznamOkien.xml sa nedal naštartovať program.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nefungovala obojstranná tlač.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M5186 Mimoriadna odmena" a jeho odchýlka "5186 Mimoriadna odmena".

Verzia: 2.31.262 z 13.10.2020

 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr z objednávok pridaná výstraha ak je objednané množstvo väčšie ako množstvo na sklade (pre Autocar).
 • Upravené OAS: V došlej objednávke zvýraznený záporný disponibilný stav (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Import z Pohody preberie aj poznámku na hlavičku dokladu.
 • Opravené OAS: Pri tlači cenových ponúk nezobrazovalo texty k položkám.
 • Opravené OAS: Pri úprave dodacieho listu miesto výberu vlastných bankových účtov ponúka BU všetkých odberateľov.
 • Opravené OAS: Oprava komponentára karty niekedy spôsobovala chybu.
 • Upravené PU: Bankový doklad rozdelenie položky prístupné iba z dokladu, nie zo zoznamu výpisov.
 • Upravené VTZ: Úpravy modulu VTZ pre OÚSA.
 • Opravené PAM: ELDP pri ošetrovnom.
 • Opravené PAM: Hlásenie na DÚ za rok 2020 (ukončenie firmy).

Verzia: 2.31.261 z 8.10.2020

 • Doplnené OAS: Do XML exportu kariet pre eshop pridané tagy a , ktoré obsahujú ceny z kariet. Tagy a obsahujú najlepšiu cenu ak neexistuje lepšia cena v individuálnom cenníku, je to cena z karty. X je
 • cenová hladina 1 8.
 • Doplnené OAS: Do vystavených predfaktúr pridané tlačové jazykové verzie v češtine a nemčine (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: V zostave nepohyblivých zásob sú ignorované karty vytvorené v mesiac výberu a pridaná možnosť ignorovať karty s nulovým disponibilným stavom (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pole rozmer na formulári zákazky už nie je povinné (pre Fibra).
 • Opravené OAS: Pri tlači dodacieho listu nezobrazovalo názov odberateľa ak bola jeho adresa v organizácii prázdna.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie priemernej ceny položky dokladu (pre SEKO).
 • Upravené PU: Vizuálna úprava prvkov tlače pokladničného dokladu v cudzej mene.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3_111 Príplatok začínajúceho PZ a OZ". K tejto mzdovej položke je základná mzdová položka "M3_011" a odchýlka "3111".

Verzia: 2.31.260 z 5.10.2020

 • Doplnené OAS: Na katalógovú kartu pridaná záložka Popis pre eshop (text z editora sa uloží aj vo formáte HTML do poľa PoznamkaHtml "Popis pre eshop v HTML").
 • Upravené OAS: Zrýchlené napočítanie tržieb po zákazníkoch za 24 mesiacov (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Z tlače v Penalizačnej faktúre odstránený text "Vysporiadanie DPH z uhradeného preddavku".
 • Opravené OAS: Do dokladu Cenovej ponuky sa nedala pridať položka s nulovou sadzbou dph, ktorá má zadanú komoditu.

Verzia: 2.31.259 z 2.10.2020

 • Doplnené OAS: Do XML exportu kariet pre eshop pridaný tag pre interný kód katalógovej karty.
 • Doplnené OAS: Do Katalógu a Skladových kariet pridaná záložka Cenníky (ceny z individuálnych cenníkov).
 • Doplnené OAS: Pri ukladaní upomienok do adresára je možné zvoliť si formát súboru (RTF alebo PDF). Platí aj pre automatické spracovanie upomienok.
 • Upravené OAS: V skladových kartách nesprávne fungovanie parametra "Objednať v". MJ musí byť nastavená na Príjem a výdaj alebo Príjem.
 • Upravené OAS: Neprednastavuje sa množstvo pre generovanie VP z OBJD (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Zrýchlené napočítanie tržieb po zákazníkoch za 24 mesiacov (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Napočítanie normominút v úkolových lístkoch pre HDO.
 • Opravené OAS: Pri nahrávaní dokladu typu 117 v cudzej mene program neumožnil uložiť doklad, ak bola vygenerovaná korekčná položka.
 • Opravené PU: Tlačová zostava saldo niekedy sa sa nebral do úvahy prvý a posledný deň z vybraného rozsahu dátumov.
 • Doplnené VTZ: Nové položky pre Zdvíhacie zariadenia Výťah Nosné prostriedky, Šachta, Rozvodová sústava, Meracie prístroje.
 • Opravené: Chyba OutOfMemory pri otvorení väčšieho počtu niektorých formulárov (editácia položiek, zariadení, katalógových kariet, ...).

Verzia: 2.31.258 z 29.9.2020

 • Opravené OAS: Pridanie/úprava cenníkovej ceny z okna výberu kariet do dokladov ak bol pôvod ceny skladová cena.

Verzia: 2.31.257 z 28.9.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť automatického spracovania upomienok.
 • Doplnené OAS: Pripomienky pred splatnosťou s rozpisom zákaziek (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Import z VFP preddavkové doklady.
 • Opravené OAS: Označenie uzlu multikategórie automaticky označí aj všetky vetvy.
 • Doplnené OAS: Na položkách dokladov pridaný stĺpec "Zmena ceny" (pre Ivim).
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Na formulári položiek zobrazovať stavy pred pohybom" (pre Ivim).
 • Opravené OAS: Tlač obrázkov ak je súčasne zapnutá aj tlač poradového čísla.
 • Opravené CMMS: Objekt neuložilo na karte zariadenia ak nie je vyplnený v zariadeniach VTZ.
 • Doplnené PU: Používateľské oprávnenia pre: "Pokladňa", "Banka" a "Účtovné knihy Denník".

Verzia: 2.31.256 z 22.9.2020

 • Upravené OAS: Parametre tlače pre QR kód vo vystavených faktúrach.
 • Doplnené OAS: Prehľad tržieb za posledných 90 dní a porovnanie v % s rovnakým obdobím minulého roka s odoslaním e mailu.
 • Doplnené OAS, PU: Upozornenie, ak sa upravuje importovaný doklad.
 • Opravené OAS: Odosielanie faktúry cez e mail s prílohami k skladovým kartám.
 • Opravené OAS: Napočítanie normominút v úkolových lístkoch pre HDO.
 • Opravené OAS: Fakturačná adresa sa zobrazovala nesprávne pri tlači objednávky vystavenej.
 • Opravené PU: Prepočet manuálne upravených odpisov majetku na zamknutých záznamoch.

Verzia: 2.31.255 z 18.9.2020

 • Doplnené OAS: Pridanie/úprava cenníkovej ceny z okna výberu kariet do dokladov.
 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť hmotnosť na cenovej ponuke.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena skladu na položkách prijatej faktúry.
 • Opravené OAS: Pridanie vlastnej tlačovej zostavy do zoznamu tlačoviek.
 • Upravené OAS: Na došlých faktúrach je možné opravovať aj položky na ktorých bola uplatnená zľava.
 • Upravené OAS: Upravená viditeľnosť funkcií v kontextovom menu položiek dokladov mimo režim editácie.
 • Doplnené PU : Import z VFP Odpisovaný majetok v parametroch je možné zadať číslo karty majetku pre import.

Verzia: 2.31.254 z 16.9.2020

 • Doplnené OAS: Do zákazky doplnené údaje o zábezpeke: "Prijatá zábezpeka", "Vrátená zábezpeka", "Dátum prijatia zábezpeky", "Dátum vrátenia zábezpeky" a "Zostatok zábezpeky" (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Funkcia načítania tržieb organizácií za posledných 24 mesiacov a grafické zobrazenie. Funkcia je prístupná v tabuľke organizácií. Doplnené spúšťanie nápočtu z príkazového riadku (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa nesprávne nastavila predajná cena v dokladoch z individuálneho cenníka s platnosťou OD DO (pri poslednom dni platnosti cenníka).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nedovolilo uložiť úkolový lístok ("dividing by zero" chyba).
 • Opravené CMMS: Pri pridaní poruchy zo zoznamu zariadení sa nevyplnilo aktuálne zariadenie.
 • Opravené VTZ: Niekedy nefungovalo správne odosielanie notifikácií pre nastaveného používateľa v parametroch VTZ.
 • Upravené: Spúšťanie aplikácie EcoSun s parametrami z príkazového riadku (neinicializovali sa všetky nastavenia aplikácie).

Verzia: 2.31.253 z 14.9.2020

 • Doplnené OAS: Do cenníka doplnené pole Druh ceny (Bežná, Zľava, Výpredaj, Novinka).
 • Doplnené OAS: V tabuľke faktúr vystavených funkcia "Ctrl+Shift+E" vytvorenie faktúry v PDF formáte a príprava na odoslanie e mailom spolu s atestami z katalógu (pre Feva).
 • Upravené OAS: Pri odosielaní upomienok emailom sa ako formát prílohy používa PDF (pôvodný bol RTF).
 • Upravené OAS: Vo výberovom okne kariet na doklady zmenená klávesová skratka pre úpravu najlepšiej ceny na Alt+A (pôvodná bola Ctrl+Alt+C).
 • Upravené OAS: Viditeľnosť tlačidla "Výber obchodných partnerov" v náhľade cenníkov.
 • Upravené OAS: Pri novej vystavenej faktúre nie je možné vybrať neplatný vlastný bankový účet.
 • Upravené OAS: Pri editácii položiek interného príjmu/výdaja cez kláses Enter sa obskakuje pole MJ (ako pri ostatných dokladoch).
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači účtovného predpisu k došlej faktúre.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zbernej faktúry nefungovalo zoradenie podľa poradia položiek z dodacieho listu.
 • Opravené OAS: Pri kópii zberného dodacieho listu s vygenerovanou zbernou faktúrou neodpojilo potrebné väzby.
 • Opravené OAS: Pri neuloženom novom prípade/organizácií nie je možné vytvárať nové doklady.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní úkolového lístka pri nevyplnenom koeficiente obsluhy vo výkonovej norme.
 • Opravené CMMS: Pri vypnutom CRM module nedržalo záložku "Prílohy" v "Stroje a zariadenia".

Verzia: 2.31.252 z 9.9.2020

 • Doplnené OAS: Komunikácia s ručným terminálom MoDo (testovacia prevádzka).
 • Doplnené OAS: Do návrhára šablón upomienok pridané polia aktuálneho dátumu a prihláseného používateľa.
 • Doplnené OAS: Pridané oprávnenia "Zmena dokladu mimo dátumu vytvorenia" pre doklady VE, PE, VI, PI.
 • Upravené OAS: Zrýchlené generovanie súborov pre ručný terminál Unitech HT630.
 • Opravené OAS: Pri exporte kariet do XML pre eshop sa niekedy neuvažovali ceny zo všeobecných cenníkov.
 • Opravené OAS: Číslovanie strán tlačovej zostavy "Príjemka s ON".
 • Doplnené SHOP: Hotovostné úhrady predfaktúr cez SHOP.
 • Doplnené SHOP: Hotovostné úhrady faktúr a predfaktúr cez SHOP je možné robiť aj na dokladoch z minulých rokov (cez Saldo).
 • Doplnené VTZ: V nastaveniach VTZ je možné vybrať používateľa pod ktorým sa budú generovať notifikácie VTZ.
 • Upravené: Globálne nastavenia mailov môže meniť ktokoľvek zo skupiny Administrátorov (doteraz len používateľ Administrátor).

Verzia: 2.31.251 z 6.9.2020

 • Doplnené OAS: Forma úhrady "INKASO".
 • Doplnené OAS: Pri pridaní alebo vymazaní obrázku sa na príslušnej karte aktualizuje dátum zmeny.
 • Opravené OAS: Nesprávne správanie sady pri zmene vlastností sady napojenej z objednávky.
 • Opravené OAS: Formát ceny v tlačových zostavách cenových ponúk pri vypnutom zaokrúhľovaní cien.
 • Opravené PAM: Opravené prepínanie prehľadu v tabuľke "Zamestnanci".
 • Opravené: Názov pohľadu nesmie obsahovať na začiatku a konci medzery.
 • Upravené: Zobrazovanie a zapisovanie chybových hlásení.

Verzia: 2.31.250 z 31.8.2020

 • Upravené OAS: Text informačnej položky pri zberných dokladoch (pre Krupa).
 • Opravené OAS: Upravený a zrýchlený export obrázkov kariet do XML pre eshop.
 • Opravené OAS: Opravené otváranie prehľadu z ľavého menu.

Verzia: 2.31.249 z 27.8.2020

 • Opravené OAS: Zväčšené pole kódu colného sadzobníka (spôsobovalo problém pri importe kariet).
 • Opravené PU: Neodpisovaný majetok.
 • Upravené: Zrýchlené hromadné odznačovanie záznamov.
 • Opravené: Chyba OutOfMemory pri dlhšej práci s formulármi organizácie, príjmu externého a objednávok vystavených.

Verzia: 2.31.248 z 20.8.2020

 • Opravené PAM: Import z iného dátového prostredia.

Verzia: 2.31.247 z 18.8.2020

 • Upravené OAS: Import z VFP import obrázkov vytvorí adresár.
 • Upravené OAS: Pri výbere karty do dokladu (len výdaj) sa stĺpec Číslo PLU nahradí za názov tovarovej skupiny (pre Agua).
 • Upravené OAS: Ak je pri výbere karty do dokladu (len výdaj) ako prvý stĺpec názov tovarovej skupiny, druhý stĺpec sa taktiež utriedi (pre Agua).
 • Opravené OAS: Vyhľadávanie karty do dokladu podľa čísla PLU.
 • Opravené OAS: Pri zakázanom oprávnenií "Prístup do agendy BI" ostala voľba Prehľady > BI prehľady povolená (taktiež ostala táto voľba aj v obľúbených ak tam bola pridaná).
 • Opravené OAS: Tlač dodacieho listu tlačili sa zľavy, hoci neboli zafajknuté na tlač.
 • Upravené PU: Neodpisovaný majetok pohyb zaradenie nezadávajú sa odpisové skupiny.
 • Opravené PU: Chyba pri tlačových zostavách salda pre viac ako 2100 parametrov (pri databáze MS SQL).
 • Opravené PU: Import saldo dokladov z excelu vytváral prázdne organizácie pri prázdnych údajoch "IdOrganizacie" a "NazovOrganizacie".

Verzia: 2.31.246 z 11.8.2020

 • Upravené OAS: Generovanie CSV súboru pre SPS.
 • Upravené OAS: Zmena najlepšej ceny pri výbere karty do dokladu.
 • Upravené OAS: Optimalizovaný export zákazníckych cien do XML pre eshop.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností dochádzalo pri tvorbe objednávok k chybe.
 • Opravené: Hromadné odznačovanie záznamov odznačilo len prvých 200 záznamov.

Verzia: 2.31.245 z 10.8.2020

 • Upravené OAS: Import z VFP doplnený import obrázkov pre tovarové skupiny.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie pôvodu najlepšej ceny.
 • Opravené OAS: Po nulovaní o obnovení dokladu dochádzalo k chybnému obnoveniu výdaja/príjmu v MJ.
 • Opravené OAS: Ak boli vypnuté pripomienky úloh, tak pri spustení analýzy dát v BI dochádzalo k chybe.
 • Opravené OAS: Validácia číselného radu pre číslo faktúry pre doklady typu "202".
 • Doplnené PU: Na karte majetku je doplnené označenie "Neodpisovaný". Import z VFP takto označí karty, ktoré majú odpisovú skupinu 99.
 • Upravené PU: Výpočet odpisovaného plánu pri pohyboch po predĺžení doby odpisovania.

Verzia: 2.31.244 z 4.8.2020

 • Doplnené OAS: Pri výbere karty do dokladu (len výdaj) sa ako prvý stĺpec v zozname kariet zobrazí názov tovarovej skupiny (pre Agua).
 • Doplnené OAS: V parametroch odbytu je možné nastaviť vyhľadávanie kariet do dokladov aj pomocou čísla PLU.
 • Doplnené: V tabuľkách, tlačových zostavách a šablónach je možné vybrať údaje z vlastnej organizácie a aktuálneho používateľa.
 • Upravené PU: Formát stĺpca "Suma1" pri riadkoch účtovnej závierky umožňuje zadávať čísla väčšie ako 9 999 999.

Verzia: 2.31.243 z 24.7.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Obojstranná tlač" na parametre tlače faktúry vystavenej.
 • Doplnené OAS: Import Iné importy Import z EDI objednávky došlé.
 • Doplnené OAS: Možnosť vytvoriť a evidovať skupinové karty na katalógu.
 • Doplnené OAS: Webový obchod Organizácie doplnené "Exportovať aj prevádzky do XML" .
 • Doplnené OAS: Pri importe katalógových a skladových kariet z Excelu doplnená možnosť importu hlavného dodávateľa podľa IČO. Ak sa založí orgranizácia, môže sa doplniť jej názov.
 • Opravené BI: Odstránená chyba "Probable I/O race condition detected while copying memory" pri spustení prehľadu BI cez analýzu dát.
 • Opravené PU: Zápis KR pre úhrady v cudzej mene pri hromadnom párovaní.

Verzia: 2.31.242 z 24.7.2020

 • Doplnené OAS: Na typ dokladu doplnený parameter "Prenášať na doklad poznámku z organizácie".
 • Doplnené PAM: Export/Import ELDP pri prenose zamestnancov medzi organizáciami.
 • Upravené PAM: V odchýlke 171 doplnená hodnota počtu hodín preplatenej dovolenky.

Verzia: 2.31.241 z 23.7.2020

 • Doplnené OAS: Validácia prekročenia číselnej rady pri type pohybu 102, 202, 203.
 • Doplnené OAS: Paragraf 68 d sa na doklady uplatňuje automaticky.
 • Doplnené OAS: Do tabuľky skladových kariet pridané pole "Na nevybavených VP" predstavuje množstvo na nevybavených výrobných príkazoch.
 • Doplnené OAS: Do tabuľky úkolových/mzdových lístkov pridaná možnosť zobraziť len záznamy nevybavených výrobných príkazov.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy cenovej ponuky tlačia v texte poznámky aj obrázky.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy objednávky vystavenej ponúkajú rozpis položiek na vedľajšie MJ.
 • Upravené OAS: Paragraf 68 d sa uplatňuje na organizáciu.
 • Upravené OAS: Odosielanie dát pre Specialized zohľadňuje aj varianty (pre Kaktus Bike).
 • Upravené OAS: Import z Chastie dátum.
 • Upravené OAS: Generovanie CSV súboru pre SPS.
 • Opravené OAS: Chýbajúci príznak Dobropis na položkách DPH ťarchopisu.
 • Upravené PU: Riadky vygenerovaného XML pre kontrolný výkaz sú zoradené podľa čísla dokladu.
 • Upravené PU: XML pre Súhrnný výkaz vynecháva položky s nulovou hodnotou.
 • Opravené PU: Tlačová zostava prehľad majetku za určitých okolností nezobrazovala majetok s hraničným dátumom.
 • Doplnené PAM: Do štatistických prehľadov ISCP, UNP1 01, Práca 2 04 doplnené náhrady príjmu 80% a 100% prekážky na strane zamestnávateľa.
 • Opravené PAM: Oprava odvodov na SP pri skončení pracovného pomeru (minulé roky a ukončenie počas RD).
 • Opravené PAM: XML súbor do SP pri osobitnom poistení (obecný policajt).
 • Opravené PAM: Výber jednotlivých druhov prekážok na strane zamestnávateľa pri vytváraní prehľadu.

Verzia: 2.31.240 z 15.7.2020

 • Opravené OAS: Množstevná zľava sa uplatňovala vždy, aj ked bol parameter odbytu Množstevná zľava na položku vypnutý.
 • Doplnené: Okno pre zmenu obdobia má tlačítka pre rýchlu zmenu rokov a obdobia.

Verzia: 2.31.239 z 13.7.2020

 • Doplnené OAS: Oprava ceny položky cenníka zobrazuje predajné ceny karty.
 • Doplnené OAS: Pri výbere karty na doklad je možnosť meniť cenníkové ceny karty.

Verzia: 2.31.238 z 10.7.2020

 • Doplnené OAS: Rôzne parametre do tlače výdajky A4 a A5.
 • Upravené OAS: Predvolená dĺžka udalosti v kalendári je 2 hodiny (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Hromadné zmena množstva na doklade je povolená, aj keď má doklad zľavy.
 • Opravené OAS: Import z VFP párové doklady, ak vo VFP neboli konzistentné dáta.
 • Opravené OAS: Import z VFP výrobné príkazy, ak neboli napojené na súbor kmen.dbf.

Verzia: 2.31.237 z 7.7.2020

 • Doplnené OAS: Výberové okno kariet do dokladov umožňuje zobrazenie panelu obrázkov (Ctrl+W).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pohyby na skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Nezobrazovať okno zmeny predajnej ceny pri príjme" (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Chastia import doplnený o hospodárske strediská.
 • Doplnené OAS: Velux export z vystavených dokladov do CSV (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Import z VFP EAN na prevádzky.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava pohyby na bankovom účte.
 • Doplnené PU: Vlastné výkazy (skúšobná verzia).

Verzia: 2.31.236 z 2.7.2020

 • Doplnené OAS: Zasielanie notifikácii k cenovým ponukám. Parameter spustenia rNOTIFCPA"" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Export viacerých tovarových skupín do XML pre eshop (pre Cech).
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače predfaktúry vystavenej parameter "Tlačiť obaly".
 • Opravené OAS: Kumulovanie rovnakých položiek pri použití ručného terminálu.
 • Opravené OAS: Import položiek dokladu hlásil za určitých okolnosti chybu.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie krátenia DPH.
 • Upravené OAS: Možnosť tlačiť dodací list aj nad zbernými faktúrami.

Verzia: 2.31.235 z 30.6.2020

 • Doplnené OAS: Zobrazenie kalendára po pracovných miestach (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Zmenená postupnosť načítavania kariet v generátore objednávok (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Doplnený podpis a pečiatka na zostavu cenovej ponuky.
 • Opravené OAS: Odstránená chyba pri vytváraní objednávky z cenovej ponuky pre zápornom stave na skladovej karte.
 • Doplnené PU: Na pokladničnom doklade možnosť výberu osoby z organizácie do poľa Komu/Od.
 • Doplnené VTZ: Doplnená nové pole na zariadení "VolnyText1" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené VTZ: Na zariadení nové pole "Objem", "Vykon", "Typ/verzia" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené CRM: Parameter pre ponuku pri výbere zo zariadení "Kategóriu" (EcoSun > Špeciálne > Rôzne > Zobrazenie kategórie vo výbere zariadení).
 • Doplnené CRM: Na servisnom prípade doplnené pole "StavTacho".
 • Doplnené CRM: Parameter "Nezobrazovať otázku pri presune udalosti myšou" v nastaveniach kalendára.
 • Doplnené CRM: Pri vytváraní záznamu nového zákazníka pri zadaní názvu ponúkne program zoznam organizácií s podobným názvom organizácie (pre Autocar).
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: Režim histórie je nastavený na 3 dni (pre Bukna).
 • Upravené PAM: Výber z pracovných pomerov vo formulároch odchýlok a oznámení pre ZP (pri MSSQL).

Verzia: 2.31.234 z 25.6.2020

 • Doplnené OAS: Oprava sadzby DPH pri objednávkach typu 400 (pre Tazar).
 • Doplnené OAS: Pri importe z VFP doplnené polia pre tovarové skupiny (WebObchod) a katalóg (NBZviacMS).
 • Upravené OAS: Pri vytvorení dobropisu zbernej faktúry sa odpoja dodacie listy z pôvodnej zbernej faktúry a je možné z nich opäť vygenerovať zbernú FA.
 • Upravené OAS: Ak je na cenníku nastavený jeden sklad, funkcie a zobrazia údaje zo skladovej karty (inak sa zobrazí katalógová karta).
 • Opravené OAS: Pri prepnutí typu dokladu na zberný DL sa niekedy nekorektne zapol príznak faktúry.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Upravené: Grafické zmeny zobrazovania okien (prebliknutie pri štarte maximalizovaného okna).

Verzia: 2.31.233 z 24.6.2020

 • Doplnené OAS,PU: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Doplnené OAS: Parametre a generovanie súboru pre SPS.
 • Opravené OAS: Pridané pole EAN do zoznamu štítkov obsahuje správny EAN aj v prípade keď na doklade boli prijaté rovnaké karty v rôznych baleniach.

Verzia: 2.31.232 z 22.6.2020

 • Doplnené OAS: V parametroch ručného terminálu je možné zapnúť kumulovanie rovnakých položiek v doklade.
 • Opravené OAS: Po vytvorení dokladu z cenovej ponuky z agendy prípadov sa vyskytovala za určitých okolností chyba.
 • Opravené PU: Tlačové zostavy salda zlučovali firmy s rovnakými názvami.
 • Upravené PU: Formulár tlačových zostáv salda zobrazuje pri výbere organizácie názov a IČO.

Verzia: 2.31.231 z 19.6.2020

 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľke a na editačnom formulári organizácií.
 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľkách a na editačných formulároch zákaziek, projektov, reklamácií, obchodných a servisných prípadov.
 • Doplnené OAS: Do nastavení účtovania OASIS doplnený parameter "Pri generovaní dávky faktúr nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "UcetNeskladovejKarty" a "JeKupon" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Označovanie položiek dokladov cez X + tlač výdajky len označených položiek (pre Samtek).
 • Opravené OAS: Pri ukladaní importovaných položiek príjmu externého sa príznak "ImportXlsPeZmenitPredajnuCenu" vynuloval (pre Monka).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV zobrazovali nesprávny spôsob úhrady pri spôsoboch úhrady: "Platobná karta" a "Závierkový kurzový rozdiel".
 • Opravené OAS: Nápočet celkovej hmotnosti na tlačových zostavách objednávok.
 • Opravené OAS: Hromadný výber skladových kariet do cenovej ponuky hlásil niekedy chybu (pre Pulz).
 • Upravené OAS: Export Alza Feed posiela disponibilný stav (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené PU: Do nastavení PU doplnený parameter "Pri generovaní dávky pokladne nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Upravené PU: Pre neplatné karty majetku sa neúčtujú odpisy.
 • Upravené PU: Zaokrúhľovanie preúčtovania krátenia DPH na pokladničných dokladoch.
 • Upravené: Práca s prílohami, čítanie súborov z temp adresára do príloh.

Verzia: 2.31.230 z 16.6.2020

 • Upravené OAS: Účtovanie dokladov typu 202 a 204 pre Benzol.

Verzia: 2.31.229 z 15.6.2020

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Na tlač etikiet z dokladu pridaný parameter "Počet predvyplniť okamžitým stavom".
 • Doplnené OAS: Hromadný výber skladových kariet prenesie do cenovej ponuky len karty so zákazníckymi cenami, alebo zľavami (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Výber organizácii pri hromadnej zmene cien v cenníkoch (Pre Ivim, "Ivim.dat").
 • Opravené OAS: Export tlačovej zostavy "Cenová ponuka" do .pdf, .rtf a .xls. neobsahoval niekedy všetky strany.
 • Opravené OAS: Doklady s typom pohybu 204 pri importe z FoxPro dostanú číselný rad pre dodacie listy.
 • Opravené OAS: Na cenovej ponuke sa pri výbere katalógovej karty nenastavili merné jednotky.
 • Opravené PAM: Opravný výkaz do ZP z minulých období pri zmene zdravotného stavu.
 • Opravené: Pri SunSoft schémach (VS2010 SunSoft, atď) program vyhlasoval chybu v agendovom zobrazení kalendára.
 • Opravené OAS: Import z FoxPro ak karta nemá mernú jednotku, tak dostane "ks".
 • Opravené OAS: Import z FoxPro import vlastných bankových účtov z parametrov firmy označí jeden účet ako hlavný (pre vystavené doklady)

Verzia: 2.31.228 z 11.6.2020

 • Upravené OAS: Doklady s typom pohybu 202, 203, 204 nie je možné vytlačiť ako faktúru.
 • Upravené OAS: Export kariet pre eshop uvažuje neviazané sklady.
 • Opravené OAS: Import vlastných bankových účtov spadol s chybou, ak bol IBAN v starom programe zapísaný nesprávne.
 • Opravené PU: Nebolo možné spustiť formulár pokladničného dokladu pokiaľ bola vybraná pokladňa v cudzej mene.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa otváral nesprávny formulár pokladničného dokladu.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách sa nastavuje ako parameter v sekcii Navigácia a vzhľad.

Verzia: 2.31.227 z 10.6.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť hmotnosť" na tlačové zostavy objednávok.
 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť bez EAN u" na tlačové zostavy štítkov.
 • Doplnené OAS: Parameter "Rozpísať vedľajšiu MJ" na tlačovú zostavu objednávky došlej.
 • Upravené OAS: Prenos krátenia na preddavkové faktúry.
 • Opravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Opravené OAS: Formulár tlačovej zostavy "Kniha faktúr" vykazoval pri použití databázy MSSQL za určitých okolností chybu.
 • Upravené PU: Upravený výpočet poľa Poslané pre príkaz na úhradu aj úhradu v rovnaký deň.
 • Opravené PU: Nesprávna tvorba zoznamu hospodárskych stredísk na formulári tlačovej zostavy "Pohyby na účte" (spôsobené vo verzií 2.31.226).
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke je možnosť zapnúť kontrolu sumy a počtu dokladov medzi aplikáciou a fiškálnou tlačiarňou.
 • Upravené SHOP: Okno dennej uzávierky vypisuje sumy dokladov rozdelené na predaj, úhrady faktúr, vklady a výbery.
 • Upravené SHOP: TaxIS display, zrýchlená komunikácia.
 • Upravené SHOP: TaxIS algoritmus na vyhodnotenie úspešného odoslania dokladu do CHDÚ.
 • Upravené CRM: Aktualizované knižnice pre prácu s Google kalendárom.
 • Opravené CRM: Farebné zvýraznenie úloh a prípadov podľa omeškania sa niekedy uplatňovalo nekorektne.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.10.0).

Verzia: 2.31.226 z 9.6.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť pridávať a upravovať ceny v individuálnom cenníku priamo v základom zozname.
 • Doplnené OAS: Do okna platných cien v zadávacom poli predajnej ceny pridané ceny zo všetkých cenových hladín.
 • Upravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Upravené OAS: V individuálnych cenníkoch sa neukladala história zmien.
 • Upravené OAS: Import z VFP vystavené faktúry s komoditnými položkami dostanú pri importe DPH plnenie podľa nastavených parametrov (N03).
 • Upravené OAS: Import z VFP faktúry saldo k starým dokladom importuje aj pole "Poslané".
 • Upravené PU: Na tlačovej zostave "Pohyby na účte" možnosť filtrovať denníkové položky podľa hospodárskeho strediska.
 • Opravené PU: Generovanie čísla bankového dokladu sa neriadilo maskou zadanou v číselnej rade parametrov banky.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Kniha neuhradených faktúr" zobrazovala nesprávny dátum úhrady.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave "Kniha neuhradených faktúr" sa nezobrazoval položkový rozdiel.
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: História popisu práce na spisoch. Farebné zvýraznenie dokončených spisov (pre Bukna).