História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.309 z 28.2.2021

 • Doplnené OAS: Emailové notifikácie zo šablón o zmenách objednávok podľa definovateľných pravidiel (pre Ploty Skala).
 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače vo vystavených dodacích listoch pridaný parameter "Tlačiť obojstranne".
 • Doplnené OAS: V položkách cenníkov sa funkcia "Zadanie ceny pomocou predajných cien" dá spustiť aj pomocou klávesy Enter a dvojitého kliku myšou.
 • Doplnené OAS: Pridaná forma úhrady "Online zaplatené" (zaplatené online platobnou kartou, cez platobnú bránu, PayPal a pod.) a "Online prevod na účet" (online potvrdená platba prevodom na účet čaká sa na úhradu).
 • Upravené OAS: Pri forme úhrady "Online zaplatené" a "Online prevod na účet" sa prenáša variabilný symbol objednávky (číslo objednávky z eshopu) do VS predfaktúry a faktúry, aby bolo možné spárovať úhradu.
 • Upravené OAS: Zmena stavu objednávky na základe vyplnenia formy dopravy a storna (pre Ploty Skala).
 • Upravené OAS: Pridaný špeciálny parameter "Povoliť opravu zberných DL, ku ktorým už bola vygenerovaná zberná FA. Opravou sa môže spôsobiť nesúlad medzi zbernými DL a FA. Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Upravené OAS: Hromadná zmena neviazanej množstevnej zľavy a tovarovej skupiny na skladových kartách nie je povolená, ak sú vypnuté príslušné špeciálne parametre neviazaných množstevných zliav a tovarových skupín.
 • Upravené OAS: Z jednej cenovej ponuky je povolené vygenerovať viac dokladov.
 • Opravené OAS: V položkách cenníkov opravená zmena stĺpca "Cena bez DPH" pomocou myši.
 • Opravené OAS: Po spustení dokladovej funkcie Hromadná zmena množstva sa vynulovali ceny na položkách.
 • Opravené OAS: Pri importovaných prijatých dokladoch nebolo niekedy možné zmeniť typ dokladu na 101.
 • Opravené OAS: Ak sa v EcoSune používal modul PAM, pri importe pracovníkov z VFP výroby sa prepísali niektoré personálne údaje zamestnancov.
 • Doplnené VTZ: V nastaveniach "VTZ Prehliadky" doplnené pole pre ďalšie e mailové adresy na posielanie notifikácií (pre Polystar).
 • Upravené: Rýchle vyhľadávanie v zoznamoch je vypnuté. Dá sa povoliť používateľovi v Nastaveniach > Navigácia a vzhľad > parameter "Povoliť rýchle vyhľadávanie (pri písaní vo vybranom stĺpci sa automaticky filtrujú riadky v príslušnom stĺpci)".

Verzia: 2.31.308 z 24.2.2021

 • Opravené: Chyba pri konverzií ročných tabuliek na MSSQL.

Verzia: 2.31.307 z 24.2.2021

 • Upravené OAS: Zlúčené PI a VI v XML pre Colnú správu.
 • Upravené OAS: Pri ukladaní kariet sa číslo karty očistí od prázdnych koncových znakov.
 • Opravené OAS: Pri niektorých importovaných dokladoch bola zakázaná zmena typu.
 • Opravené OAS: Chyba pri spúšťaní dokladovej funkcie Načítať celý zostatok skladu.
 • Opravené PAM: Ročné zúčtovanie za rok 2020 oprava riadku č.9 nárok na daňový bonus.
 • Doplnené PU: Nová tlačová zostava Pokladničná kniha po dňoch.
 • Doplnené PRO: Podpora podpisovania PDF súboru protokolu o pridelení OOPP cez sign2Sign (pre Polystar).

Verzia: 2.31.306 z 22.2.2021

 • Doplnené OAS: V zozname faktúru je možné uložiť faktúru do PDF aj cez menu Funkcie > Generovať PDF faktúry. V špeciálnych nastaveniach OASIS musí byť zadaná "Cesta pre generovanie PDF súborov".
 • Upravené OAS: Zjednotenie dizajnu sumáru zliav v tlačových zostavách dokladov.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave Prehľad majetku sa pri niektorých majetkoch nezobrazovali oprávky.
 • Opravené PAM: Napočítanie poistného na sociálne poistenie v tabuľke ročného zúčtovania dane.

Verzia: 2.31.305 z 18.2.2021

 • Doplnené OAS: Do skladových kariet pridané záložky Rezervácie a Cenové ponuky.
 • Upravené PU: Pri konverzií sa vytvorí definícia výkazu DPH pre rok 2021.
 • Upravené PAM: RLFO nevytvára zmenu pri materskom a rodičovskej dovolenke.
 • Upravené PAM: Prvá pomoc plus pre rok 2021 začiatok PP 1.2.2021.

Verzia: 2.31.304 z 17.2.2021

 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť položkové zľavy vo vystavených predfaktúrach.
 • Upravené OAS: Nastavenie notifikácií v 123 Kuriér API (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pri nastavení tlače faktúry po uložení nového dokladu sa pri hotovostnom DL sa objavovalo zbytočné upozornenie.
 • Opravené OAS: Nesprávne číslovanie strán vo vystavených dodacích listoch.
 • Doplnené PU: DPH od roku 2021 (nadmerný odpočet, riadky 26, 27).
 • Opravené PU: Nadmerný odpočet vo výkaze DPH sa nenačítaval z predchádzajúceho výkazu z minulého roku.
 • Doplnené PAM: Do zoznamu zamestnancov do funkcií doplnená Aktualizácia osôb podľa zamestnancov nastaví dátum nástupu a výstupu v zozname osôb (pracovníkov vlastnej firmy) v ostatných agendách.
 • Upravené VTZ: Zjednodušené revízne správy pre elektrické zariadenie.
 • Doplnené: Do zoznamu tabuliek doplnený stĺpec pre identifikáciu tabuliek, ktoré sa zachovajú pri vyčistení tabuliek OASIS a PU v importe z VFP.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Elcom EFox eKasa (4.2.0.417).

Verzia: 2.31.303 z 14.2.2021

 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: úplná synchronizácia, ovládanie priamo z hlavného menu, výpisy detailov prípadných chýb spracovania dokladov.
 • Opravené OAS: Hromadný prepočet šarží za určitých okolností spôsoboval chybu.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa cena príjemky z výroby nerovnala súčtu cien položiek výdaja z výroby.
 • Doplnené SHOP: V zákazníckych kartách sa kumuluje obrat aj z neuzatvorených bločkov (pre Monka).
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.11.0).

Verzia: 2.31.302 z 9.2.2021

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Štítky s QR kódom" (pre Elektrosystémy).
 • Doplnené OAS: Stĺpec Stav vo vystavených faktúrach a DL: "F" faktúra, "D" dodací list, "D,F" dodací list + faktúra, "H" hotovostný doklad (202,230,204), "ZF" zberná FA, "ZD" zberný DL, "S" storno alebo dobropis
 • Doplnené OAS: Stĺpec Stav v prijatých faktúrach a príjemkách: "F" faktúra, "D" príjemka, "D,F" príjemka + faktúra, "H" hotovostný doklad (102), "ZF" zberná FA, "ZD" zberný DL, "S" storno alebo dobropis
 • Doplnené OAS: Stĺpec Obrázky v katalógu definuje, či má karta nejaké obrázky (pozor, podľa stĺpca sa nedá filtrovať a triediť).
 • Doplnené OAS: Do nastavení 123 Kuriér doplnený parameter "Pri dobierke posielať IBAN vlastného účtu".
 • Opravené OAS: Pri generovaní kontácie a dávky skladových pohybov dochádzalo niekedy k nekorektnému zaokrúhleniu položiek.
 • Opravené OAS: Pri generovaní kontácie a dávky skladových pohybov sú vylúčené položky, ktoré majú po zaokrúhlení na stotiny hodnotu 0.

Verzia: 2.31.301 z 7.2.2021

 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: Odosielanie len nevybavených položiek objednávok. Spracovanie šarží a exspirácií v jednom voliteľnom poli položky.
 • Doplnené OAS: V účtovných rokoch je možné zadať parameter že už neobsahuje OASIS dáta.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Nevyrovnané pohľadávky sumárna štatistika sa nezobrazovali doklady s dátumom účtovného plnenia rovnakým ako dátum od/do.
 • Opravené OAS: Výpočet ceny výrobku za určitých okolností bral do úvahy pevnú cenu namiesto skladovej.
 • Opravené OAS: Import z VFP počiatočný stav šarží a trvanlivosť do katalógu.
 • Opravené OAS: Výber dnešných balíkov pre UPS obsahoval aj balíky poslané cez iné prepravné služby.
 • Opravené OAS: Duplicitné objednávky dopravy cez 123 Kuriér API.
 • Upravené PU: Generovanie dávky pokladne a banky rozdelené na dve samostatné časti a pridané do horného a bočného menu.
 • Opravené: Pri odhlásení používateľa alebo reštarte aplikácie sa niekedy zobrazovala chyba.

Verzia: 2.31.300 z 2.2.2021

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Položky s komponentárom a EAN" (pre Tyrchem).
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: Kódy pohybov pre rôzne typy dokladov. Výdaj/príjem podľa objednávky. Kumulácia položiek.
 • Upravené OAS: Usporiadanie položiek vzostupne podľa čísla karty v tlačovej zostave Prehľad objednávok sumár komponentov.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Kniha faktúr sa nezobrazovali faktúry s dátumom účtovného plnenia rovnakým ako dátum od/do.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní novej položky v Cenovej ponuke program padal do chyby ak položka nie je evidovaná v Katalógu.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní rozdielového inventúrneho dokladu ponúkalo nesprávny typ dokladov a neplatné doklady.
 • Doplnené PAM: Funkcia na aktualizáciu údajov o osobách v module CRM je v „Peronalistika“, „Zamestnanci“, "Funkcie".
 • Doplnené PAM: Mzdové položky pre jednicových zamestnancov, "M329" a "M429" a k nim prislúchajúce odchýlky "329" a "429".
 • Opravené PAM: Zobrazovanie mzdových nárokov v nastaveniach PAM.
 • Opravené PAM: Načítanie údajov pre RZD (13 plat).

Verzia: 2.31.299 z 31.1.2021

 • Opravené OAS: Na faktúry a DL vytvorené z importovaných objednávok z eshopu sa neuplatňuje odberateľská zľava (aj keď je nastavená v parametroch odbytu).
 • Opravené OAS: Pri zadaní poštovej adresy z organizácie do poľa Príjemca v doklade program padal do chyby pri pokuse o tlač.
 • Opravené PU: Pri tlači účtovných odpisov sa za určitých okolností načítala daňová nadobúdacia cena namiesto účtovnej.
 • Opravené: Za určitých okolností program umožnil cez okno editácie osoby zmenu niektorých osobných údajov zamestnancov, aj keď používateľ nemal prístup do modulu PAM.
 • Opravené: Z menu obľúbené sa niekedy spustilo okno v inom ako nastavenom období.

Verzia: 2.31.298 z 28.1.2021

 • Doplnené OAS: Podpora objednávky prepravy 123 Kuriér cez API (pre Autocar).
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave výdajky sa zaokrúhľovanie cien neriadilo podľa globálnych nastavení aplikácie.
 • Doplnené PAM: Import z XLS doplnené odchýlky 10311 a 11311.
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD. Oprava chyby v predošlej verzii.
 • Opravené PAM: Sadzby minimálnej mzdy.

Verzia: 2.31.297 z 27.1.2021

 • Doplnené OAS: Do tlačových zostáv dokladov pridané pole pre telefónne číslo prevádzky (ak je odlišný príjemca).
 • Doplnené OAS: Kontrola druhu dokladu pri generovaní účtovnej dávky.
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a zapnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky z položiek výdajky a aktuálnej výkonovej normy.
 • Opravené OAS: Chyba v editačnom formulári položky dokladu pri výbere skladovej karty so zobrazenou priemernou cenou.
 • Opravené OAS: Pri exporte kariet na eshop vo formáte VFP XML sa nenapĺňala správne predajná cena ak mala nastavený dátum platnosti v budúcnosti.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave Účtovné odpisy sa niekedy nezobrazovali vyradené majetky.
 • Doplnené PAM: Výkaz v elektronickej podobe (XML) do Sociálnej poisťovne (VPP nepravidelný príjem).
 • Opravené PAM: Potvrdenie pre RZD. V už vystavených potvrdeniach skontrolujte čiastky poistenia.
 • Upravené PAM: Sledovanie dovolenky "Spoločník s pravidelným príjmom".
 • Upravené PU: V tlačovej zostave Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov sa každý partner tlačí na novú stranu.

Verzia: 2.31.296 z 25.1.2021

 • Opravené OAS: Pri úhrade v novom roku predfaktúry vystavenej v starom roku, program chybne vyžadoval závierkový kurzový rozdiel.

Verzia: 2.31.295 z 24.1.2021

 • Doplnené OAS: Na formulár objednávky došlej / PF vystavenej doplnené pole pre výber osoby odberateľa.
 • Doplnené OAS: Na typ dokladu 152 (Príjem interný z výroby) doplnený príznak "Pri oprave príjmu z výroby a prepočte cien neaktualizovať výdajku z výroby podľa aktuálneho komponentára".
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a zapnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky z položiek výdajky a aktuálnej výkonovej normy.
 • Upravené OAS: Na príjemke z výroby s typom, kde je nastavená kalkulačná cena a vypnutý príznak "...neaktualizovať výdajku z výroby...", sa pri prepočte a oprave vždy vypočíta cena položky podľa aktuálneho komponentára a aktuálnej výkonovej normy.
 • Upravené OAS: Aktuálne priemerné ceny na komponentároch, pri exportoch a ďalších funkciách sa načítali podľa nastaveného obdobia, čo nebolo vždy adekvátne. Od teraz načítajú vždy podľa aktuálneho dátumu, resp. dátumu dokladu.
 • Upravené OAS: V tlačových zostavách PFV v cudzom jazyku sa hodnoty zobrazujú na základe meny dokladu.
 • Upravené OAS: Ak je nastavené automatické uplatnenie odberateľskej zľavy, tak sa na dokladoch VE, ktorými sa vybavujú objednávky importované z eshopu, pri ukončení dokladu zobrazí otázka na uplatnenie zľavy.
 • Opravené OAS: Vysporiadanie úhrad z minulých rokov niekedy spôsobovalo chybu.
 • Opravené PRO: Pri zaradení organizácie na schvaľovanie dochádzalo niekedy k chybe.
 • Opravené BI: Pri kontrole 64 bitovej verzie Excelu dochádzalo pri starších verziách Excelu k pádu aplikácie.
 • Upravené: Ak sa ukladá záznam, ktorý medzitým zmenil iný používateľ, tak sa po zlúčení zmien vykoná validácia zlúčených údajov.

Verzia: 2.31.294 z 18.1.2021

 • Doplnené OAS: Pridané polia "Názov 2 pre jazyk 1 4" do záložky Popisy v katalógu.
 • Doplnené OAS: Do DPD API pridaná podpora dobierok služba COD. Uplatňuje sa, ak je na FV nastavená forma úhrady dobierka.
 • Opravené OAS: Niekedy sa nezobrazoval dátum expedície na hlavičke objednávky.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači prehľadu dokladov pre výkaz DPH.

Verzia: 2.31.293 z 15.1.2021

 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "NetBiz02 10" do definície importu kariet.
 • Doplnené OAS: Príznak na sklade "Na tomto sklade sa evidujú OOPP". Na základe tohto príznaku sa filtrujú skladové karty na OOPP.
 • Opravené OAS: V tlačových zostavách FV sa nesprávne zobrazovala hodnota preddavkov ak bola v cudzej mene.
 • Doplnené PRO: Pridaná voľba Pracovníci do sekcie Číselníky v hornom a ľavom menu.
 • Doplnené PRO: Pridaná voľba Skupiny OOPP do sekcie Číselníky v hornom a ľavom menu.
 • Doplnené PAM: Parametre pre ročné zúčtovanie dane a samotné RZD.
 • Doplnené PAM: Žiadosť na RZD.
 • Doplnené PAM: Doplnená položka "DIČ zamestnanca".
 • Doplnené PAM: Import IČPV z exportu z portálu SP (Špeciálne funkcie).

Verzia: 2.31.292 z 13.1.2021

 • Upravené OAS: Zobrazenie multikategórií (pre Wood).
 • Upravené OAS: Dátumy expedície na hlavičke aj položkách objednávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Na cenovej ponuke sa niekedy chybne zobrazovala hláška o neplatnosti karty po vypredaní zásob.
 • Opravené OAS: Nesprávna hodnota prijatých platieb v tlačových zostavách faktúr.
 • Opravené PU: Pri výbere druhu dokladu pri generovaní dávky majetku sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené PRO: Možnosť zadať na kartu OOPP ďalšie skladové karty pre Polystar.
 • Doplnené PRO: Pri priradení OOPP zamestnancovi sa v prípade viacerých skladových kariet ponúkne na výber príslušná skladová karta.
 • Opravené PRO: Ako vlastník schvaľovacieho záznamu sa niekedy pre daný bytový dom priradil neplatný ekonóm (pre BSS).
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre RZD.

Verzia: 2.31.291 z 8.1.2021

 • Doplnené PAM: V personálnych údajoch doplnená položka "Štát narodenia".
 • Doplnené PAM: V doplňujúcich personálnych údajoch doplnená položka "Cudzinec bez pobytu na SR".
 • Doplnené PAM: V pracovných pomeroch doplnená položka "IČPV".
 • Doplnené PAM: RLFO v XML aj PDF forme, platný od 1.1.20201.
 • Doplnené PAM: Štatistické zisťovanie "Prvá pomoc" v tlači "Podklady pre štatistické výkazy".
 • Doplnené OAS: Import komponentára z Excelu.
 • Doplnené OAS: Popis štruktúry XLS súboru pre import komponentára.
 • Doplnené OAS: Import faktúr z Pohoda XML pre neplatcu DPH.
 • Doplnené OAS: Možnosť rozpísať vedľajšiu MJ pri tlači vystavených faktúr vo všetkých jazykových verziách.
 • Doplnené OAS: Pri editácií položky objednávky je možné zadať množstvo, ktoré sa nebude vyrábať, ale dodá sa zo skladu (pre Aloss).
 • Opravené OAS: Zrýchlená voľba hromadného prepočtu stavov a priemerných cien neaktualizovala správne priemerné ceny neskladových kariet ktoré patrili do tovarovej skupiny so zapnutým parametrom nápočtu marže pre neskladové karty.
 • Opravené OAS: Zaokrúhľovanie celkovej hodnoty na tlačovej zostave inventúrneho podkladu.
 • Doplnené SHOP: Pri položkovej zľave je možné zadať aj záporné percento (prirážka).
 • Opravené SHOP: Chybný výpočet ceny pri opakovanom pridaní položkovej zľavy.
 • Doplnené CMMS: Na kartu zariadenia CMMS pridané pole Partner.

Verzia: 2.31.290 z 4.1.2021

 • Opravené OAS: Prepočet výrobných príkazov (aj pri inicializácii nového roku).

Verzia: 2.31.289 z 31.12.2020

 • Opravené OAS: Pri inicializácii nového roku sa pri prevode objednávok niekedy vyskytla chyba ObjectCacheException.
 • Opravené OAS: Pri napočítaní DPH podľa §68 sa niekedy nevypĺňal základ pre výkaz.
 • Opravené OAS: Pri napočítaní DPH s koeficientom a podľa §68 sa koeficient neuplatňoval.
 • Opravené OAS: Pri generovaní účtovnej dávky dostali doklady s prázdnou kontáciu chybne príznak zaúčtovania.

Verzia: 2.31.288 z 28.12.2020

 • Upravené OAS: Zrýchlená voľba hromadného prepočtu stavov a priemerných cien. Pôvodný algoritmus sa dá zapnúť v špeciálnych nastaveniach OASIS "Starý spôsob hromadného prepočtu kariet".
 • Upravené OAS: Do voľby ročnej uzávierky "Aktualizácia počiatočných stavov" bol pridaný prepínač "Len zmenené karty". V takomto prípade sa aktualizujú len karty, ktoré v starom roku pribudli, alebo majú odlišný koncový stav v starom roku od počiatočného stavu v novom roku a proces uzávierky je veľmi rýchly.

Verzia: 2.31.287 z 23.12.2020

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Pokrytie objednávok tovaru" (pre Aloss).
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Rekapitulácia po skladových kartách".
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Tlačiť šarže vo vedľajšej MJ". Ak je položka vydaná vo vedľajšej MJ, budú sa tlačiť aj šarže vo vedľajšej MJ, inak sa budú tlačiť v základnej MJ.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy DL, FV so šaržami pre Tyrchem.
 • Opravené OAS: Pri ročnej uzávierke sa neprenášali šarže.

Verzia: 2.31.286 z 21.12.2020

 • Upravené OAS: Možnosť hromadne zmeniť množstvo aj na zľavnených položkách dokladu.
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy DL, FV so šaržami pre Tyrchem.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe šarží (k jednej karte sa importovala vždy len jedna šarža).

Verzia: 2.31.285 z 21.12.2020

 • Doplnené OAS: Nové tlačové zostavy "Dodací list Položky objednávok" a "Prehľad objednávok Sumár komponentov".
 • Doplnené OAS: Import variantov do katalógu/skladových kariet. Ak ide o variant musí byť v XLS súbore zadaný kód a názov variantu a v čísle karty musí byť číslo bez kódu variantu.
 • Doplnené OAS: Editácia šarží z menu Funkcie v zozname položiek dokladu.
 • Upravené OAS: Pri editácií položky VP je možné zadať množstvo z objednávky, ktoré sa nebude vyrábať, ale dodá sa zo skladu (pre Aloss).
 • Upravené OAS: Vypnutá editácia v zozname šarží na dokladoch.
 • Opravené PRO: Chyba pri zadaní novej karty OOPP cez okno výberu do skupiny OOPP.
 • Upravené SHOP: Vypnuté oznámenie o priradení množstevnej zľavy na položku.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty, typ: "Darčeky pri predaji definované obratom", upravené zaokrúhľovanie, oznámenia a texty.
 • Opravené SHOP: Na položku sa niekedy nepriradila množstevná zľava.
 • Opravené: Chyba pri ukladaní zoznamu okien s názvom okna dlhším ako 50 znakov.

Verzia: 2.31.284 z 18.12.2020

 • Upravené OAS: Povolená zmena generovanej výdajky z výroby.
 • Upravené VTZ: Upravený import zaradení (pre Semikron).
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami T Scale model ZTP/ZSP.

Verzia: 2.31.283 z 15.12.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť šarže na vystavených dodacích listoch.
 • Doplnené OAS: Notifikácia na SMS pri objednávke DPD prepravy cez API.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní inventúrneho rozdielu.
 • Upravené OAS: Úprava tlačovej zostavy dodacieho listu (pre Culka).
 • Upravené OAS: Pri dobropise faktúry sa označí pôvodná objednávka ako stornovaná (pre Ľubica).
 • Doplnené PAM: Mzdové veličiny platné od 1.1.2021.
 • Doplnené PAM: XML súbor RLFO do SP platný od 1.1.2021.
 • Doplnené VTZ: Nové polia vo formulári elektrických zariadeniach: „Prevádzkovateľ“, „Inventárne číslo“ a „Prívod“.
 • Upravené VTZ: Úprava pri importe vyradených elektrických zariadeniach.

Verzia: 2.31.282 z 14.12.2020

 • Doplnené PRO: Do zoznamu pridelených OOPP pridané prílohy.
 • Doplnené PRO: Podpora výdaja zo skladu pri pridelení OOPP.
 • Opravené PRO: Ako vlastník schvaľovacieho záznamu sa niekedy pre daný bytový dom priradil neplatný ekonóm (pre BSS).
 • Doplnené OAS: Import šarží z VFP OASIS (skúšobne).

Verzia: 2.31.281 z 11.12.2020

 • Doplnené OAS: Import počiatočných stavov šarží z Excelu.
 • Doplnené OAS: Popis štruktúry XLS súboru pre import šarží.
 • Doplnené OAS: Do skladových kariet a vystavených faktúr pridaná záložka Šarže.
 • Doplnené OAS: Možnosť tlačiť šarže na vystavených faktúrach.
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: voľba kľúčového poľa, podpora šarží, pridávanie nových EAN kódov ku existujúcim kartám.
 • Doplnené OAS: Pohyby na šaržiach.
 • Upravené OAS: Z čísla balíka odrezaná dátumová časť (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Z tlačovej zostavy Potvrdenie objednávky odstránený nadbytočný dátum splatnosti.
 • Upravené OAS: Zobrazenie stĺpca kódu v zozname multikategórií (pre Wood).
 • Opravené OAS: Korekcia zaokrúhľovacieho rozdielu v kontácií faktúr sa neaplikuje na zúčtovanie záloh a preddavkov.
 • Opravené OAS: Chyba pri prekročení dĺžky názvu kategórie v multikategóriách.
 • Doplnené PU: Import účtovných predkontácií z Excelu.
 • Doplnené PU: Popis štruktúry XLS súboru pre import predkontácií.
 • Upravené PAM: Záznam v účtovnej dávke PAM nie je možné vymazať ak bola príslušná dávka zaúčtovaná.
 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Darčeky pri predaji definované obratom" (pre Monka).
 • Doplnené SHOP: Tlač zákazníckych kariet.
 • Opravené SHOP: Kontrola oprávnenia na zrušenie predaja a oprávnenia na vrátenie/storno.
 • Upravené CMMS: Maximálne obdobie pre plánovanie údržby bolo rozšírené z 36 na 240 mesiacov.
 • Upravené VTZ: Import elektrických zariadení.
 • Doplnené VTZ: Popis štruktúry XLS súboru pre import elektrických zariadení.
 • Upravené: Za určitých okolností sa neukladala iná ako základná farebná paleta schémy (skinu).

Verzia: 2.31.280 z 5.12.2020

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena priradenia skupinovej karty v katalógu.
 • Doplnené OAS: Export pre SDS.
 • Upravené OAS: Zobrazovanie informácie o uplatnených položkových zľavách.
 • Upravené OAS: Parametre DPD Product a DPD Address Recipient Type (pre Ľubica).
 • Doplnené PRO: Hromadná aktualizácia reakcií pre prebiehajúce schvaľovania (pre BSS).

Verzia: 2.31.279 z 3.12.2020

 • Doplnené OAS: Do parametrov DPD doplnený príznak "Napojiť na produkčnú DPD API službu" (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec "Zaškrtnutie zmeny predajnej ceny podľa prirážky" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Monka).
 • Upravené OAS: Pri importe skladových kariet z excelu sa nemení predajná cena podľa importovanej prirážky (pre Monka).
 • Doplnené CMMS: Do editačného formulára Porúch a požiadaviek a Plánovanej údržby pridané polia Hodnota1 a Tag.

Verzia: 2.31.278 z 2.12.2020

 • Opravené OAS: Číslovanie generovaných úhrad podľa pokladničného dokladu pri úhrade dokladov cez SHOP.
 • Opravené PAM: Štrnásty plat, oslobodenie od dane.
 • Doplnené PAM: Doplnené mzdová položka "M6186 Odmeny II." a Odchýlka "6186 Odmeny II.". Umožňuje rozpočítanie odmeny na štvrťroky pre priemer.

Verzia: 2.31.277 z 1.12.2020

 • Doplnené OAS: Pri importe skladových kariet z Excelu je možné zadať upresnenie pre typ skladovej karty ("S","T"=Tovar, "M"=Materiál, "V"=Výrobok).
 • Doplnené OAS: Možnosť výberu pri tlači nepohyblivých zásob vzhľadom na: VE, VI, PE alebo PI.
 • Doplnené OAS: Do zoznamu došlých objednávok pridaná záložka Výrobné príkazy.
 • Doplnené OAS: Vybavenosť došlých objednávok zo strany výroby vo forme nového stĺpca "Vybavenosť výrobou" na hlavičke objednávky.
 • Upravené OAS: Upravené parametre pre DPD API ("product": 17, "type": "psd").
 • Upravené OAS: Ak je dátum expedície na položkách objednávok vypnutý, priradí sa im dátum expedície z hlavičky objednávky.
 • Opravené OAS: Import objednávok z VFP OASIS doklady nemali príznak vybavené.
 • Opravené OAS: Pri importe preddavkov z VFP OASIS sa neprenášal účet z typu dokladu.
 • Upravené VTZ: Zakázané dopĺňanie zariadenie z tabuľky Objekty.
 • Opravené VTZ: Harmonogram prehliadok.
 • Doplnené: Elcom EFox eKasa podporuje spracovanie servisných udalostí.

Verzia: 2.31.276 z 29.11.2020

 • Doplnené OAS: Logové súbory pre poslednú komunikáciu s DPD API "DPD_API_request.txt" a "DPD_API_response.txt".
 • Doplnené OAS: Podpora cenových hladín na tovarovo odberateľských zľavách (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Hlavičky položiek anglických tlačových zostáv vo vystavených: FA, PFA, OBJ a DL.
 • Upravené PU: Odpisové skupiny daňové/účtové odstránené duplicity.
 • Doplnené VTZ: Vo formulári definícií prehliadok možnosť zadať cenu prehliadky.
 • Doplnené VTZ: Harmonogram prehliadok aj s vyčíslením nákladov na prehliadky.
 • Doplnené: V tabuľke osôb doplnené pole Zamestnanec má aktívny PP.

Verzia: 2.31.275 z 25.11.2020

 • Doplnené OAS: Na jednom počítači je možné používať viac typov ručných terminálov.
 • Doplnené OAS: Príznaky udalostí na cenových ponukách a dopytoch "Mail CP", "Tlač CP", "Mail CD", "Tlač CD" a príznak príloh.
 • Opravené OAS: Práca s obrázkami kariet, uvoľňovanie pamäte a ignorovanie nulových súborov.
 • Opravené VTZ: Termín nasledujúcej prehliadky.
 • Doplnené PU: Pridaná výstraha pri pokuse o vytvorenie XML z daňového priznania alebo kontrolného výkazu ak je ešte potrebný ich prepočet.

Verzia: 2.31.274 z 22.11.2020

 • Doplnené OAS: Do položiek výrobných príkazov pridaná možnosť "Neponúkať túto objednávku na ďalších výrobných príkazoch" (pre Aloss).
 • Upravené OAS: Import z XML Pohoda: cena na položku sa neberie z ale z , kde už je cena po zľave vynásobená množstvom.
 • Upravené OAS: Predĺženie názvov kategórií 1 5 na skladovej karte na 100 znakov (pre Feva).
 • Opravené PU: Prepočet ročných účtovných odpisov bol pri zamknutých mesačných odpisoch niekedy nekorektný.
 • Upravené: Doplnenie prepojenia číselníkov obcí, okresov a krajov.

Verzia: 2.31.273 z 17.11.2020

 • Doplnené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B zobrazenie v notepad pre ľahší import v Slovensko.sk.
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Pokrytie objednávok výrobou" (pre Aloss).
 • Doplnené OAS: Nové pevné stavy objednávok Potvrdená a Pripravená.
 • Doplnené OAS: Odosielanie parcelShopId na DPD API (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Nastavenie stavov objednávok došlých podľa určenej logiky (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Pri uplatnení hromadnej zľavy na položkách došlej príjemky sa oznam vypíše iba raz.
 • Upravené OAS: Vyhľadávanie podľa katalógového čísla pri príjemkách a OBJV hľadá kartu primárne podľa dodávateľa a katalógového čísla.
 • Upravené PU,OAS: Pri nulovom predpise v saldokonte sa nastavuje namiesto príznaku "U" príznak " ".
 • Opravené: Odosielanie tlačových zostáv emailom ako PDF niekedy spôsobovalo chybu.

Verzia: 2.31.272 z 12.11.2020

 • Opravené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B.

Verzia: 2.31.271 z 11.11.2020

 • Doplnené PAM: Prednastavená definícia zaúčtovania, cez voľbu funkcie v definícii zaúčtovania.
 • Doplnené PAM: Import definície zaúčtovania za XLS.
 • Doplnené PAM: Podklady na žiadosti "Prvá pomoc +" pre opatrenia č. 1, 3A a 3B.
 • Doplnené VTZ: Nové polia v tabuľke zdvíhacích zariadení "Paušál výťahu" a "Havarijná služba". Vo formulári sú skryté.
 • Doplnené OAS: Obmedzenie vyhotovenia faktúr a objednávok ak suma pohľadávok je väčšia ako stanovený kredit.
 • Doplnené OAS: Pridaný stĺpec "Splatnost" do definície importu organizácie.
 • Doplnené OAS: Funkcie pre ručný terminál MoDo: zoznam skladov, voliteľné polia kariet, možnosť zapnúť či budú importované doklady aj daňovými dokladmi, zákaznícke karty.
 • Upravené OAS: Na doklade typu 215 dovolí zadať organizáciu aj so slovenským IČDPH.
 • Opravené OAS: Daňové odpisy sa zaokrúhlili nadol, ak bola na konci 5.

Verzia: 2.31.270 z 8.11.2020

 • Doplnené PU: Pridaná výstraha pri pokuse o tlač daňového priznania, kontrolného alebo súhrnného výkazu ak je ešte potrebný ich prepočet.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Umožniť vybaviť objednávku len faktúrou (doklad nemusí byť DL)". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.

Verzia: 2.31.269 z 4.11.2020

 • Doplnené VTZ: Import prehliadok zariadení.
 • Doplnené VTZ: Výpis osvedčení revízneho technika a nedostatkov pri revízii pre potreby revíznej správy.
 • Upravené OAS: Upravený výpočet materiálovej potreby.
 • Doplnené PU: Pohyb zmena odpisovej skupiny.
 • Opravené PU: Chybný výpočet mesačných odpisov pri zvýšení ceny po predĺžení doby odpisovania pri už odpisovanom majetku.

Verzia: 2.31.268 z 3.11.2020

 • Doplnené OAS: Do tlače preddavkovej FA pridaný text "Prenesenie daňovej povinnosti" ak je kód DPH N03.
 • Doplnené OAS: Import z Excelu aktualizácia skladových a katalógových kariet podľa EAN alebo katalógového čísla (pre Stavomark).
 • Doplnené OAS: Do prehľadu pohybov na karte pridané pole "Posledný výdaj".
 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "MJPreTlacStitkov" a "PocetJednotiekPreTlacStitkov" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Viekon).
 • Doplnené OAS: Ak je prázdne IČDPH pri importe objednávky z XML, doplní sa z organizácie.
 • Doplnené OAS: Výber objednávky na položke výrobného príkazu.
 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Výrobný príkaz".
 • Doplnené OAS: Na položky výrobných príkazov pridaný stĺpec "Dostatok komponentov" vyjadruje, či je dostatok komponentov na výrobu príslušného množstva výrobku.
 • Doplnené OAS: Vo výrobe je možnosť zapnutia čiastočného vybavenia výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Nefiltrovať doklady podľa nastaveného HS v parametroch OASIS". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa (pre Polystar).
 • Upravené OAS: Rozšírené možnosti výpočtu materiálovej potreby.
 • Opravené OAS: Nesprávny výpočet marže na príjemke ak bola zapnutá vedľajšia MJ.
 • Opravené OAS: Na došlých faktúrach nefungovalo obnovenie príznaku komodita.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávky z XML dochádzalo k chybe, ak niektoré údaje obsahovali viac znakov ako majú databázové polia.
 • Opravené OAS: Rozdelenie zasielania atestov na viac mailov (pre Feva).
 • Doplnené VTZ: Import kalibrácie, rozšírenie.
 • Upravené CRM/PRO/CMMS: Pole názov v type aktivity rozšírené na 100 znakov (pre Polystar).

Verzia: 2.31.267 z 26.10.2020

 • Doplnené OAS: Do parametrov tlače vo vystavených faktúrach pridaný parameter "Tlačiť colný sadzobník".
 • Doplnené OAS: Do vystavených FA a DL pridané tlačidlo "Načítať hotovostný predaj" pre rýchly výber prednastavenej organizácie (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Pre automatické spracovanie upomienok je možné zadať podmienku "Neodosielať znova daný typ".
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené Funkcie Exporty EDI: doplnené číslo objednávky ako 15 ty údaj HDR.
 • Upravené OAS: Šablóna a výber pripomienok pred splatnosťou s rozpisom zákaziek (pre AS Trading).
 • Upravené OAS: Čas pre objednanie dopravy cez DPD API je nastavený od 13:00.
 • Opravené OAS: Import preddavkov z VFP číslovanie daňových dokladov.
 • Opravené PU: Chybný výpočet mesačných odpisov pri zvýšení ceny po predĺžení doby odpisovania.
 • Upravené VTZ: Kontrola Dátumu zaradenia a Skupina/Druh je pre OÚSA vyhodnotená ako varovanie.

Verzia: 2.31.266 z 21.10.2020

 • Doplnené OAS: Nová tlačová zostava "Potvrdenie objednávky EN".
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy rekapitulácia skladu pridané pole "Typy kariet".
 • Opravené OAS: Kopírovanie komponentára z inej skladovej karty.
 • Upravené OAS: Pri zadávaní dodávateľa v organizácii musí byť vyplnené pole email (pre BSS).
 • Upravené OAS: Označovanie multikategórií riadi nový špeciálny parameter "Označovať uzly v Multikategóriách".
 • Upravené OAS: Import Pohoda XML niekedy neobsahuje inv:dateAccounting. Vtedy dátum vystavenia = dátum daň.plnenia.
 • Upravené OAS: Komunikácia s eKasa Elcom.
 • Upravené VTZ: import OÚSA.

Verzia: 2.31.265 z 20.10.2020

 • Upravené OAS: Knižnice pre ekasy Elcomm.

Verzia: 2.31.264 z 19.10.2020

 • Upravené VTZ: Úpravy importu kalibrácií pre OÚSA.

Verzia: 2.31.263 z 16.10.2020

 • Doplnené OAS: Do tlačových zostáv faktúr a dodacích listov pridané polia prevádzky podľa HS (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Podpora objednávky prepravy DPD cez API (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: Rozdelenie zasielania atestov na viac mailov (pre Feva).
 • Upravené OAS: Import skladových kariet doplnený o prepočet cien, ak je v XLS zadaná iba cena s/bez DPH.
 • Upravené OAS: Vo vystavených faktúrach a došlých objednávkach sa Kategória 6 správa ako "zdroj kontaktu" (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pole Farebnosť na formulári zákazky už nie je povinné (pre Fibra).
 • Opravené OAS: Pri poškodenom súbore TVZoznamOkien.xml sa nedal naštartovať program.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností nefungovala obojstranná tlač.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M5186 Mimoriadna odmena" a jeho odchýlka "5186 Mimoriadna odmena".

Verzia: 2.31.262 z 13.10.2020

 • Doplnené OAS: Pri generovaní faktúr z objednávok pridaná výstraha ak je objednané množstvo väčšie ako množstvo na sklade (pre Autocar).
 • Upravené OAS: V došlej objednávke zvýraznený záporný disponibilný stav (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Import z Pohody preberie aj poznámku na hlavičku dokladu.
 • Opravené OAS: Pri tlači cenových ponúk nezobrazovalo texty k položkám.
 • Opravené OAS: Pri úprave dodacieho listu miesto výberu vlastných bankových účtov ponúka BU všetkých odberateľov.
 • Opravené OAS: Oprava komponentára karty niekedy spôsobovala chybu.
 • Upravené PU: Bankový doklad rozdelenie položky prístupné iba z dokladu, nie zo zoznamu výpisov.
 • Upravené VTZ: Úpravy modulu VTZ pre OÚSA.
 • Opravené PAM: ELDP pri ošetrovnom.
 • Opravené PAM: Hlásenie na DÚ za rok 2020 (ukončenie firmy).

Verzia: 2.31.261 z 8.10.2020

 • Doplnené OAS: Do XML exportu kariet pre eshop pridané tagy a , ktoré obsahujú ceny z kariet. Tagy a obsahujú najlepšiu cenu ak neexistuje lepšia cena v individuálnom cenníku, je to cena z karty. X je
 • cenová hladina 1 8.
 • Doplnené OAS: Do vystavených predfaktúr pridané tlačové jazykové verzie v češtine a nemčine (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: V zostave nepohyblivých zásob sú ignorované karty vytvorené v mesiac výberu a pridaná možnosť ignorovať karty s nulovým disponibilným stavom (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Pole rozmer na formulári zákazky už nie je povinné (pre Fibra).
 • Opravené OAS: Pri tlači dodacieho listu nezobrazovalo názov odberateľa ak bola jeho adresa v organizácii prázdna.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie priemernej ceny položky dokladu (pre SEKO).
 • Upravené PU: Vizuálna úprava prvkov tlače pokladničného dokladu v cudzej mene.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3_111 Príplatok začínajúceho PZ a OZ". K tejto mzdovej položke je základná mzdová položka "M3_011" a odchýlka "3111".

Verzia: 2.31.260 z 5.10.2020

 • Doplnené OAS: Na katalógovú kartu pridaná záložka Popis pre eshop (text z editora sa uloží aj vo formáte HTML do poľa PoznamkaHtml "Popis pre eshop v HTML").
 • Upravené OAS: Zrýchlené napočítanie tržieb po zákazníkoch za 24 mesiacov (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Z tlače v Penalizačnej faktúre odstránený text "Vysporiadanie DPH z uhradeného preddavku".
 • Opravené OAS: Do dokladu Cenovej ponuky sa nedala pridať položka s nulovou sadzbou dph, ktorá má zadanú komoditu.