História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.406 z 16.1.2022

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter na zobrazenie množstva na tlačovku Nevrátený materiál pre skladníkov.
 • Doplnené OAS: Načítanie bankových účtov z API Finančnej správy.
 • Doplnené OAS: Import majetku z excelu (odpisovaný a pohyby odpisovaného) v module PU.
 • Doplnené OAS: Do príkazov na úhradu doplnená kontrola na IBAN na FS.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena polí kreditu v tabuľke organizácií.
 • Opravené OAS: Tlač rozpisu vedľajšej mernej jednotky na faktúrach (ak bola merná jednotka balenie).
 • Upravené OAS: Nastavenie dátumov na formulári generovania zápožičiek.
 • Upravené PAM: Začiatok PP pre pomoc plus 3B.
 • Doplnené PAM: Odchýlka "4328" a "43282" Stravný lístok zdaniteľný.
 • Opravené: Pridávanie novej prílohy zo šablóny niekedy zmenilo font.

Verzia: 2.31.405 z 12.1.2022

 • Doplnené OAS: Nákupné cenníky ak sa nastaví individuálny cenník ako nákupný, pri príjme sa na FD ponúkne cena z cenníka (kontrola dodržania dodávateľských cien).
 • Doplnené OAS: V nastaveniach zákazníckych úpravách sa zadáva cesta pre XML export objednávok (pre Hydros).
 • Doplnené OAS: Import položiek z iných dokladov podporuje aj inventúrne doklady.
 • Doplnené OAS: V položke došlej faktúry je možné vyvolať okno zadania celkovej sumy, z ktorej sa vypočíta jednotková cena (voľba v menu Funkcie alebo klávesa F7).
 • Doplnené OAS: Do objednávok vystavených doplnená tlač objednávky v nemeckom jazyku.
 • Upravené OAS: Komunikácia s ERP, neskladové položky, obaly a záporné položky.
 • Opravené OAS: Cenové ponuky sa nefiltrovali podľa nastavených typov dokladov v nastaveniach OASIS.
 • Opravené OAS: Inventúra a generovanie rozdielového dokladu so záporným stavom na sklade.
 • Opravené OAS: Pri neplatcovi DPH sa netlačí IČ DPH na zostavách: dodací list, faktúry vystavené, predfaktúry vystavené.
 • Doplnené OAS: Do Importu prevádzok z Excelu doplnené pole "Priradený".
 • Doplnené PU: Do importu salda (pohľadávky/záväzky) z Excelu doplnené údaje Suma v cudzej mene, Zodpovedný a Marža.
 • Opravené PU: Pri rozdelení položky bankového výpisu sa v salde nezobrazil zaklikávací stĺpec pre rýchle označenie záznamu myšou.
 • Doplnené SHOP: Možnosť nastaviť textovú hlavičku a pätičku bločkov.
 • Doplnené SHOP: Druh platidla môže vyžiadať označenie platby.
 • Upravené PRO: Vo výbere pracovníkov pre priradenie OOPP sa nezobrazujú neaktívni pracovníci (s ukončeným pracovným pomerom).
 • Upravené PRO, CRM: Mailové notifikácie úloh a prípadov sa neposielajú, ak je zodpovedný aktuálny používateľ.

Verzia: 2.31.404 z 9.1.2022

 • Doplnené OAS: Zadanie čísla a názvu PLU na obaloch, neskladových a komisných kartách.
 • Doplnené OAS: Zobrazenie stavu na kartách pri výbere komponentov na kartu výrobku.
 • Doplnené PU: Pri importe odpisovaného majetku sa napoja majetkové karty na karty motorových vozidiel.
 • Opravené PRO: Číslovanie nosičov v novom roku (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.403 z 5.1.2022

 • Doplnené OAS: Parameter na sklade "Sklad nevstupuje do výpočtu priemerných cien". Ak je parameter zapnutý, pohyby na skladových kartách tohto skladu nevstupujú do výpočtu priemernej ceny.
 • Doplnené OAS: Kumulovanie obratu na zákazníckej karte zo SHOP.
 • Doplnené SHOP: Dodatočné priradenie zákazníckej karty k už uzatvorenému bločku.
 • Doplnené SHOP: Zákaznícku kartu je možné vyhľadať aj podľa osoby alebo organizácie.
 • Upravené OAS: Intrastat od 1.1.2022 krajina pôvodu doplnená na vystavené faktúry. Do XML je doplnený tag s krajinou pôvodu a tag pre IČDPH odberateľa. Prah transakcie sa ruší, treba v Systém Nastavenie Intrastat prepísať hodnotu prahu 200 EUR na 0 EU R.
 • Upravené PU: Editačný formulár motorového vozidla pre DzMV.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa nezobrazovali v menu majetku voľby týkajúce sa DzMV.
 • Opravené PU: Tlač odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov obsahovala aj doklady s rozdielom menším ako 1 cent.
 • Upravené: Pri inicializácii nového roka OASIS sa prenáša aj zoznam účtovných pokladní. Pre správnu funkciu SHOP v tomto prípade netreba robiť inicializáciu nového roka PU.

Verzia: 2.31.402 z 3.1.2022

 • Doplnené OAS: Importy Iné importy Import z CSV (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Tlačová zostava Faktúra upravená tlač colného sadzobníka.
 • Opravené OAS: Prehľad komisného predaja si nepamätal posledné rozloženie stĺpcov.
 • Opravené: Pri inicializácii/aktualizácii nového roka OASIS sa niekedy nepreniesol zoznam registračných pokladníc a platidiel pre SHOP.

Verzia: 2.31.401 z 31.12.2021

 • Doplnené OAS: Kontrola vráteného množstva zo zápožičky k vydanému množstvu.
 • Doplnené OAS: V špeciálnych parametroch skladov je možné zapnúť kontrolu duplicity PLU čísla vo všetkých skladoch.
 • Doplnené OAS: Kláves v poli číslo PLU na skladovej karte vyhľadá najbližšie voľné PLU číslo.
 • Doplnené OAS, PU: Testovacia verzia kontroly IBAN platcov DPH na Finančnej správe.
 • Opravené OAS: Pri výbere zákazky na internom doklade a skrytej organizácii sa filtroval zoznam zákaziek podľa organizácie na zákazke.
 • Opravené OAS: Nesprávny dátum objednávky na tlačovej zostave Potvrdenie objednávky.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávky z XML sa nenastavila doručovacia adresa, ak nebola v XML súbore zadaná prevádzka.
 • Opravené OAS: Zamykanie položiek dokladov pri zapnutom parametri: Zamykanie záznamov.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava inventúry padala pri veľkom množstve kariet a pohybov do chyby OutOfMemory.
 • Opravené PRO, CRM: Niekedy sa na prípade neuložila zmena priority.
 • Doplnené PRO: Oprávnenia k údajom: Školenia.
 • Upravené: Login meno používateľa, alebo skupiny používateľov nesmie mať na konci znak "."
 • Opravené: Pri spustení programu sa nenastavil na formulári správny pohľad, ak niektorý priečinok cesty definície pohľadu obsahoval na konci znak "."

Verzia: 2.31.400 z 20.12.2021

 • Doplnené OAS: V špeciálnych parametroch dokladov je možné zapnúť kontrolu IČO a IČDPH pred uložením.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter pre zápožičky "Pri vrátení zápožičky otáčať znamienko množstva" t.j. pri zadaní kladného čísla sa automaticky zmení na záporné a naopak.
 • Opravené OAS: Pri zapnutom parametri "Povoliť hromadné pridávanie položiek" niekedy chýbal stĺpec na označovanie záznamov.
 • Opravené OAS: Ak nevybavené objednávky patrili do zamknutého obdobia, nebolo ich možné preniesť do nového roka.
 • Opravené PRO: Chyba na formulári schvaľovacích prípadov.
 • Opravené: Import prevádzok z Excelu.
 • Opravené: Chyba pri plnení číselníkov databázy Firebird.
 • Upravené: Prenos ročných príloh pri inicializácii/aktualizácii údajov v novom roku.

Verzia: 2.31.399 z 17.12.2021

 • Doplnené OAS: Export OBJV do XML (pre Hydros).
 • Doplnené OAS: Číselník "Druh obchodu" platný od 1.1.2022.
 • Upravené OAS: Import organizácií z Excelu (duplicitné názvy sa ignorujú).
 • Doplnené PU: Daň z motorových vozidiel (DMV, DzMV) XML, import z FoxPro.
 • Doplnené PU: Do majetku pridané nové pohyby "Tvorba opravnej položky k majetku" a "Zrušenie opravnej položky k majetku".
 • Upravené PAM: Zrýchlená inicializácia číselníkov PAM pri konverzii.

Verzia: 2.31.398 z 14.12.2021

 • Doplnené OAS+SHOP: V parametroch predaja SHOP je možné nastaviť kedy sa má doklad typu 202 previesť do SHOP.
 • Upravené OAS: Cena za zapožičenie (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Niekedy sa pri odosielaní dokladu na mail nenastavil správny adresát.

Verzia: 2.31.397 z 13.12.2021

 • Upravené PU: Nápočet počiatočného stavu k obdobiu v Cash Flow.
 • Upravené CRM: Servisné prípady prednastavené hodnoty (pre Zaťko).
 • Opravené CRM: Servisné prípady Otvorenie vlastnej zostavy.

Verzia: 2.31.396 z 12.12.2021

 • Doplnené OAS: Do tabuľky zákaziek pridaná nová funkcia "Kontrola uzavretých zápožičiek ". Prístupná len pri zapnutom module Zápožičky.
 • Upravené OAS: Upravená funkcia v tabuľke zákaziek "Stav zápožičiek na zákazke" doplnená klávesová skratka a pridaný dátumový stĺpec "Posledný pohyb".
 • Upravené OAS: Pri tlači príjemky od dodávateľa sa tlačil vždy aktuálny názov organizácie, namiesto názvu platného v čase zapísania dokladu.
 • Opravené OAS: Niekedy bolo možné dopísať položku dokladu do uzamknutého obdobia.
 • Opravené OAS: Pri zmene typu dokladu predfaktúry na iný typ s rovnakým číselným radom sa niekedy vynulovalo číslo predfaktúry.
 • Opravené OAS: Nekorektná načítanie čísla interného dokladu podľa masky pri zmene príznaku "Zaradený do skladu".
 • Upravené PU: Do definície Cash Flow doplnené do voľby "Nápočet" hodnota "Počiatočný stav k obdobiu".
 • Doplnené PRO, CRM: Pri vytvorení nového prípadu z formulára úlohy sa na prípad nastavia základné údaje podľa úlohy.
 • Upravené: Zrýchlená inicializácia číselníkov modulov OASIS a PU.

Verzia: 2.31.395 z 8.12.2021

 • Opravené OAS: Pri zapisovaní položky dokladu sa niekedy vytvárala kópia predchádzajúceho záznamu. Spôsobené vo verzii 2.31.394.

Verzia: 2.31.394 z 7.12.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: spracovanie existujúcich dokladov (príjem/výdaj podľa zoznamu) podporuje ľubovoľné sklady na položkách.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: zapnutie automatického importu dokladov kontroluje duplicitu tohto nastavenia v inom počítači.
 • Doplnené OAS: Hmotnosť do tlačových zostáv: VE výdajka (A4, A5), VI výdajka.
 • Doplnené OAS: Organizácie Funkcie Export do CSV pre Monet.
 • Doplnené PU: Možnosť urobiť kópiu manuálne vytvoreného záznamu v salde.
 • Upravené PU: Generovanie SEPA Ustrd s organizáciou dodávateľa/odberateľa (pre Monka).
 • Upravené CRM/PRO: Úlohy sú na prípadoch, organizáciách, zariadeniach vždy automaticky utriedené podľa poradia (najprv nedokončené úlohy podľa termínu a potom dokončené úlohy podľa dátumu vykonania od najnovších k najstarším).
 • Upravené CRM/PRO: Pri výbere filtra "Moje" v zozname prípadov/úloh sa do úvahy berú aj záznamy, kde je aktuálny používateľ medzi ďalšími zodpovednými.
 • Opravené CRM/PRO: Chyba v editačnom formulári zariadenia pri prepnutí na záložku prípadov.
 • Opravené CRM/PRO: Niekedy sa na záložke Prílohy v úlohách a prípadoch nezobrazovala voľba "Zobraziť súvisiace".

Verzia: 2.31.393 z 6.12.2021

 • Doplnené OAS: Pre typ dokladu 200 pridaná voľba "Neuplatňovať režim DPH komodita".
 • Doplnené OAS: Import VFP WinOasis importujú sa texty na typy dokladov.
 • Upravené OAS: Na prehľade karty "9. Pohyby za sklady a obdobie" upravený stĺpec ceny na "Cena MJ bez DPH".
 • Upravené OAS: Na zostave "Rekapitulácia po skladových kartách" sa nuly zobrazujú ako prázdny znak.
 • Opravené OAS: Na zostave "Rekapitulácia po skladových kartách" a "Rekapitulácia po skladových kartách s ON" sa nezobrazovali interné príjmy ovplyvňujúce priemernú cenu.
 • Doplnené: Pridávanie novej prílohy zo šablóny môže pred jej uložením zlúčiť dáta (Voľba v prílohách: Funkcie Šablóny Vložiť šablónu a zlúčiť s dátami).

Verzia: 2.31.392 z 5.12.2021

 • Doplnené OAS: Inventúry podklad, parameter "Tlačiť balenie".
 • Doplnené OAS: Výber dokladov pre generovanie dát pre SPS, DPD a 123Kuriér.
 • Doplnené OAS: Do dát zostavy "Rekapitulácia po skladových kartách s ON" pridaný stĺpec Objem z katalógu.
 • Upravené OAS: Na zostave "Rekapitulácia po skladových kartách s ON" sa nuly zobrazujú ako prázdny znak.
 • Opravené OAS: V tabuľke Rekapitulácia sa po zmene obdobia niekedy neaktualizovali údaje.
 • Doplnené PU: Voľba CashFlow sprístupnená v menu.
 • Doplnené PRO: Pridať prílohy k úlohe je možné aj potiahnutím súboru/ov (Outlook mailu) myšou na editačný formulár úlohy.

Verzia: 2.31.391 z 1.12.2021

 • Opravené OAS: Pri prevode sa na protidoklad neprenášal príznak zaradenia na sklad, ak bol vypnutý.
 • Doplnené PAM: Neprítomnosť "Služobná cesta" pre výpočet finančného príspevku na stravu.
 • Doplnené PAM: Prvá pomoc plus platná od 11/2021.
 • Upravené PAM: Výkazy do ZP pri sídle firmy v zahraničí.
 • Doplnené PRO: Do zoznamu prípadov a úloh doplnený rýchly výber obdobia podľa termínu (dátumu aktivity).
 • Doplnené PRO: Do editačných formulárov prípadov doplnená funkcia "Vytvoriť prvotnú úlohu (Ctrl+U)". Voľba vytvorí novú úlohu s vyplneným zadaním, termínom a zodpovedným podľa prípadu.

Verzia: 2.31.390 z 30.11.2021

 • Opravené OAS: Na zostave "Rekapitulácia po skladových kartách s ON" sa niekedy nenapočítali hodnoty príjmu.
 • Upravené PRO: Číslovanie prípadov (pre Zaťko).

Verzia: 2.31.389 z 30.11.2021

 • Doplnené OAS: Text vrchný a spodný pre tlačovú zostavu „Dodací list”.
 • Upravené OAS: Zvýraznený okamžitý stav na tlačovej zostave inventúry, upravené zobrazenie balenia.
 • Doplnené PAM: Mzdové veličiny na rok 2022.
 • Upravené PAM: Doplnenie sviatkov MSSQL.
 • Doplnené PRO: Kontrola duplicity typu aktivity.
 • Doplnené PRO: Na úlohy a prípady doplnené nové pole "Sleduje" s možnosťou výberu viacerých používateľov. V prípadoch a úlohách sa pri filtri "Zadané" vyfiltrujú aj záznamy, kde je prihlásený požívateľ uvedený ako sledovateľ.
 • Doplnené PRO: Mailové notifikácie úloh a prípadov sú odosielané aj sledovateľom.
 • Upravené PRO: Šablóny pre odosielanie mailových notifikácií úloh a prípadov.
 • Doplnené PU: Základná definícia CashFlow nepriama metóda. Potrebná úprava s analytikami podľa účtovného rozvrhu.

Verzia: 2.31.388 z 25.11.2021

 • Doplnené OAS: Štatistika využiteľnosti zápožičiek.
 • Upravené OAS: V zozname zapožičaných kariet sa zobrazí výstražná ikona ak je zadané vrátené množstvo väčšie ako zapožičané.
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami T Scale, model KW.
 • Doplnené SHOP: Na bločku je možnosť tlače tovarovej skupiny.
 • Doplnené CRM: Možnosť pridať svoju vlastnú tlačovú zostavu pre "Servisná zákazka" a "Reklamačný protokol".
 • Doplnené CRM, PRO: Označovanie úloh príznakmi X a V.
 • Doplnené CRM, PRO: Presun úloh do archívu.
 • Upravené CRM, PRO: Dizajn formulára a zoznamu správ.
 • Upravené PAM: Potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3_186 Odmena z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej správe" a odchýlka "3186"".

Verzia: 2.31.387 z 23.11.2021

 • Doplnené OAS: Záložky "Výdaj interný" a "Príjem interný" v zozname zákaziek.
 • Doplnené OAS: Organizácie export do XML doplnený tag .
 • Doplnené OAS: Pri pridaní obrázku na katalóg sa zaktualizuje na katalógu Dátum zmeny a Zmenil. Neplatí to pre zmeny obrázkov vykonané v adresárovej štruktúre (mimo program).
 • Upravené OAS: Zobrazovanie výberu zákaziek (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Do zoznamu zapožičaných kariet v internom výdaji pridané tlačítko "Vynulovať vrátené" a upravené zadanie množstva v tabuľke (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Po pridaní obrázku na katalóg zostal zablokovaný originálny súbor až do reštartu aplikácie.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači etikiet v individuálnych cenníkoch.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom zadávaní množstva v okne výberu kariet sa zadaná hodnota niekedy samovoľne zmenila na 1.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava "Inventúrny súpis ostatný majetok".
 • Upravené PU: Generovanie Sepa XML doplní do tagu Ustrd názov organizácie a text " vladimír" pre zákaznícke nastavenie, ak účel na príkaze nie je vyplnený.
 • Doplnené SHOP: Podpora evidencie a tlače paragónov (spätné dohratie bločkov pri nefunkčnej eKase).
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.12.0).

Verzia: 2.31.386 z 18.11.2021

 • Opravené OAS: V tabuľke etikiet odstránená chyba pri zmene množstva a pridaná chýbajúca voľba v dokladoch "Počet predvyplniť okamžitým stavom".
 • Doplnené PAM: Štruktúra súboru na odosielanie RLFO do SP od 16.11.2021.
 • Upravené PAM: Zmena parametrov Prvá pomoc++ od 1.10.2021.

Verzia: 2.31.385 z 17.11.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: klávesová skratka pre odoslanie dokladov (Ctrl+Alt+T).
 • Upravené OAS: Upravené zobrazenie prehľadov na karte. V prehľade pohybov doplnený stĺpec "Cena MJ s DPH".
 • Opravené OAS: Upravený prepočet skladových kariet. Ak v priebehu prepočtu došlo z inej pracovnej stanice k pohybu na karte ktorá ešte nebola načítaná do pamäte, mohlo dôjsť k chybnému nápočtu okamžitého stavu.
 • Doplnené PU: Ostatný majetok doplnený údaj "Umiestnenie". Import údaja z PUW.
 • Doplnené CRM: Do nástrojovej lišty zoznamu prípadov a úloh doplnený filter na výber kategórie prípadu.
 • Doplnené CRM: Do prípadov doplnený stĺpec "Posledná úloha/aktivita".

Verzia: 2.31.384 z 14.11.2021

 • Doplnené OAS: Na objednávky došlé doplnené pole "Možné vybaviť" (vybavené, nič, čiastočne, všetko).
 • Doplnené OAS: Do nastavenia nákupu doplnený parameter "Obstarávacie náklady na doklade rozpočítať aj na položky obalov". Pokiaľ nie je parameter zapnutý, ON sa rozpočítajú na príjemke len na skladové karty, obalové sa vynechajú (pre Stavomark).
 • Upravené OAS: Uplatnenie analytického účtu z organizácie na doklad podľa syntetiky (311, 321, 324, 314).
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: generovanie výrobných dokladov.
 • Upravené OAS: Pri zmene základnej MJ sa automaticky upravia vedľajšie MJ (Kartel,...).
 • Upravené OAS: Inventúrna zostava k dátumu 1.1. ukazuje počiatočný stav na kartách aj v hodnote skladu.
 • Opravené OAS: Inventúrna zostava k dátumu vykazovala niekedy nesprávnu hodnotu skladu.

Verzia: 2.31.383 z 9.11.2021

 • Opravené OAS: Názov tlačovej zostavy internej príjemky.
 • Opravené OAS: Import z VFP doplnený prenos Zodpovedny z dokladu na saldo.

Verzia: 2.31.382 z 8.11.2021

 • Opravené OAS: Hromadná tlač etikiet zo skladových kariet z vedľajších MJ.
 • Opravené OAS: Import z VFP preniesol z mailovej adresy len prvých 30 znakov, aktuálne prenesie 100 znakov.
 • Doplnené OAS: Globálne špeciálne nastavenie "Na hlavičku FV do Zodpovedný prenášať z organizácie Priradený".

Verzia: 2.31.381 z 7.11.2021

 • Doplnené OAS: Utriedenie inventúrnej zostavy podľa skladovej pozície.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena popisu pre eshop v katalógu a kartách (pre Tomirtech).
 • Doplnené OAS: Hromadné pridanie obrázkov na karty (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Pri výdaji šarží sa pri automatickom doplnení zohľadňuje dátum exspirácie.
 • Upravené OAS: V ASAS API konečný príjemca doplnený o adresu, email potiahnutý z dodávateľa na objednávke.
 • Upravené OAS: Doplnený príznak EDI export/import na formulár vystavenej objednávky.
 • Upravené OAS: Import položiek pre J&J z CSV individuálny cenník sa vyhľadáva podľa organizácie na hlavičke dokladu, nie podľa názvu v CSV (možné preklepy)
 • Upravené OAS: Tlač rozpisu vedľajšej mernej jednotky na faktúrach a dodacích listoch.
 • Opravené OAS: Pri zrušení účtovného zápisu úhrady v účtovnej dávke sa niekedy nezrušil príznak zaúčtovania na zdrojovej úhrade.
 • Opravené OAS: Opravený prepočet sumárneho stavu na katalógovej karte.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji sa stav na karte zobrazuje vo zvolenej mernej jednotke.

Verzia: 2.31.380 z 3.11.2021

 • Doplnené OAS: Import položiek pre J&J z CSV ak program nájde vyplnený stĺpec J, údaj uloží ako číslo pôvodnej faktúry.
 • Opravené OAS: V parametroch OASIS nebolo možné vybrať povolené sklady.
 • Opravené OAS: Import dokladov pre Dobrota ak v importovanom súbore nie je zadaná cena, tak program doplní nulu.
 • Opravené OAS: Inventúrny podklad a šarže.
 • Opravené OAS: Chyba pri editácii bankového účtu s prázdnym SWIFT.
 • Doplnené VTZ: Položka "Umiestnenie popis" na kartu elektrického zariadenia.

Verzia: 2.31.379 z 2.11.2021

 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Po uložení objednávky prepočítať stavy rezervovaného a kontrahovaného množstva na kartách dokladu", parameter je automaticky zapnutý. Zabezpečuje, aby sa pri prevydaní objednávky nevypočítal záporný stav rezervácie, m ôže však spomaľovať ukladanie objednávok a faktúr.
 • Upravené OAS: Validátor duplicity IČO (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Nový doklad bolo možné za určitých okolností viacnásobne uložiť, čo viedlo k chybným stavom.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie chyby pri komunikácii s API ASAS.
 • Doplnené OAS: Import z VFP objem zo skladovej karty prenesený do hmotnosti na doplnkovej MJ (pre Oil).
 • Doplnené OAS: Import z VFP importujú sa iba priemerné ceny, ktoré nemajú vyplnený sklad (vyplnený sklad majú účtovne nezávislé sklady).

Verzia: 2.31.378 z 28.10.2021

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Šarže v katalógu.
 • Doplnené OAS: Vyplnený údaj "Konečný príjemca" ASAS objednávky (pre Oraving, Kartel).
 • Upravené OAS: Pri zadaní zápornej zľavy (čiže prirážky) na doklade FV, OBJD, CP, systém bude ignorovať nastavenie na skladovej karte "Neuplatniť zľavu".
 • Upravené OAS: Povolené zobrazenie dokladov vo výrobných príkazoch na dvojklik a pri zapnutom editačnom linku.
 • Upravené OAS: Pri zakázanom oprávnení Vidieť nákupné ceny a maržu bola chybne zakázaná tlač etikiet.
 • Upravené OAS: Na individuálnych cenníkoch je možnosť zapnúť zakázanie ďalších zliav (platí aj pre SHOP).
 • Upravené OAS: Rozšírené stĺpce Číslo, Popis v kontaktoch, Ulica, Mesto, Okres, Kraj, Popis a Štát v adresách.
 • Opravené OAS: Funkcia Alt+C na dokladoch zobrazovala predajné ceny vždy z katalógu (aj pri nezávislých skladoch).
 • Upravené PU: Generovanie Sepa XML doplní do tagu Ustrd text "AQUAT...." pre zákaznícke nastavenie, ak účel na príkaze nie je vyplnený.
 • Upravené PU: Zaokrúhlenie OSS na 2 desatinné miesta.
 • Opravené PU: Duplicitné doklady v kontrolnom výkaze pri dodatočnom daňovom priznaní DPH.

Verzia: 2.31.377 z 25.10.2021

 • Upravené OAS: Vyhľadávanie EAN u aj medzi EAN mi na vedľajších MJ a baleniach.
 • Opravené OAS: Od verzie 2.31.375 sa niekedy nenačítali všetky príkazy na úhradu.

Verzia: 2.31.376 z 24.10.2021

 • Doplnené OAS: Prepočet skladových kariet z príkazového riadku (EcoSun.exe rPREPSKL"názov_dátového_prostredia"). Výsledok sa zapisuje do súboru LogFiles\Prepocet_kariet_Log.txt.
 • Doplnené OAS: Na formulár generovania vystavených objednávok doplnený príznak "Uvažovať súčet stavov na všetkých skladoch". Ak je zapnutý, tak sa pre výpočet objednaného množstva použije súčet stavov na všetkých skladoch. Disponibilné a rezervované mno žstvo sa uvažuje len z daného skladu (pre Ploty Skala).
 • Upravené OAS: Prepočet interných dokladov z výroby (pre Tyrchem).

Verzia: 2.31.375 z 22.10.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri kontrole dokladov je na doklade príznak či bol kontrolovaný a aký je výsledok kontroly.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa do dokladu prenáša informácia o názve zariadenia.
 • Doplnené OAS: Nápočet DPH pre položky so spotrebnou daňou (typ 115).
 • Doplnené OAS: Dobrota import SVE a P21xxxx.
 • Upravené OAS: Na formulári generovania vystavených objednávok sa negeneruje zoznam položiek ihneď po zmene parametrov, ale až po stlačení tlačítka "Aktualizovať zoznam". Zmenené z dôvodov zrýchlenia nastavenia parametrov.
 • Opravené OAS: Nastavenie "Záväzky neponúkať v príkazoch na úhradu" na organizácii niekedy nefungovalo korektne.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení novej predfaktúry došlej sa chybne nastavil posledne zadaný VS.
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky sa na cieľový doklad niekedy neprenášali textové položky.
 • Doplnené PU: Výkaz pre One Stop Shop (OSS): tlačová zostava a XML na Finančnú správu.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Majetok – Inventúrny súpis, možnosť filtrovať za všetky parametre a zoskupenie majetku podľa zodpovednej osoby.
 • Opravené PU: Pri manuálnom zadaní odpisu v mesiaci pohybu sa zle vypočítal zostatok.

Verzia: 2.31.374 z 18.10.2021

 • Opravené OAS: Návratka zapožičaného tovaru, dátum "Vrátené".
 • Upravené OAS: Inventúrna zostava.
 • Doplnené OAS: Import JJ doplnená úhrada s účtom 315100Amazon/315200eBay/315300Cdiscont.
 • Doplnené OAS: Export ESO Dobrota rozšírený aj na typ 203.

Verzia: 2.31.373 z 14.10.2021

 • Doplnené OAS: Hromadná tlač etikiet zo skladových kariet z vedľajších MJ.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena trvanlivosti v katalógu.
 • Doplnené OAS: Pri šaržiach je možnosť zakázať výdaj do mínusu (pri nových dokladoch).
 • Doplnené OAS: Pri výdaji je kontrola na staršie použité šarže so stavom (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Skladová karta/Prehľad stavov: Posledná cena nákupná s ON.
 • Opravené OAS: Pri zakázanom oprávnení Vidieť maržu a nákupné ceny bola zakázaná aj tlač etikiet.
 • Upravené OAS: Zakázaný výmaz obrázkov v editačnom formulári karty.
 • Doplnené PU: Prepočet hlavnej knihy k dátumu (voľba je vo funkciách v hlavnej knihe).
 • Doplnené: Podpora MySQL 8.0.

Verzia: 2.31.372 z 10.10.2021

 • Doplnené OAS: Pridaná podpora zamykania záznamov. Ak je režim zapnutý, nemôžu editovať jeden záznam súčasne viacerí používatelia. Nastavuje sa cez parameter vo voľbe Systém > Nastavenia > Prístupové práva > Zamykanie záznamov.
 • Doplnené OAS: Do prehľadu katalógu pridaná záložka Pohyby zoznam pohybov na všetkých skladoch.
 • Doplnené OAS: Export multikategórií do CSV súboru.
 • Opravené OAS: Na tlačovej zostave príjemky bola niekedy zle vypočítaná marža.
 • Opravené OAS: Opravený export do ASAS API množstvo bolo nulové.
 • Upravené PAM: Prehľady DPN OČR 14 a 90 dní.
 • Upravené PAM: Výkazy do ZP a SP štát SK viackrát v číselníku.

Verzia: 2.31.371 z 6.10.2021

 • Opravené OAS: Výpočet marže pre predajnú cenu pre položku s nulovým množstvom.
 • Opravené OAS: Napočítanie poslednej nákupnej ceny s DPH.
 • Opravené OAS: Pri položkách s nulovou cenou sa zobrazovala v poli Popis namiesto názvu karty poznámka.
 • Upravené OAS: Upravený export objednávok vystavených do ASAS API.
 • Upravené PU: Pri zaúčtovaní bankových výpisov sa u úhrad načíta HS zo salda (ak nie je predtým zadané HS ručne).
 • Opravené PU: Tlačová zostava Nevyrovnané pohľadávky a záväzky.
 • Upravené CRM: Doplnenie organizácie pri výbere prípadu vo formulári práce.
 • Doplnené CRM: Logovanie schvaľovacieho procesu (BSS).
 • Upravené PAM: Odstránená diakritika na súboroch výplatných lístkov odosielaných elektronicky.

Verzia: 2.31.370 z 3.10.2021

 • Doplnené OAS: Export objednávok vystavených do ASAS API (pre Oraving, Kartel).
 • Doplnené OAS: Export dokladov pre EDI vo formáte TXT3 doplnené dátumy HDR9 fakturácia od a HDR10 fakturácia do.
 • Opravené OAS: Oprava ponúknutej sadzby DPH na objednávkach vystavených, typy 465, 466, 467.
 • Opravené OAS: Upravené zostavy objednávok vystavených typu 465, 466, 467 netlačí sa cena s DPH.
 • Opravené OAS: Zadanie HS na doklady PI.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava zápožičkového listu zobrazovala chybný dátum zapožičania opravené
 • Doplnené PU: Tlačová zostava: Nevyrovnané pohľadávky a záväzky, filtrovanie podľa hospodárskych stredísk.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane pre rok 2021.
 • Doplnené VTZ: Formulár opakovaných školení je doplnený o položku "Zodpovedný".
 • Doplnené: Hromadná zmena odberateľskej zľavy v organizáciách.

Verzia: 2.31.369 z 28.9.2021

 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy "Inventúrny podklad" pridaná možnosť zobraziť stavy po šaržiach.
 • Doplnené OAS: Do funkcií v skladových kartách doplnený hromadný prepočet poslednej nákupnej ceny.
 • Opravené OAS: Vymazanie sumárnej variantnej karty ak má varianty.
 • Opravené OAS: Nesprávne ponúknutá sadzba DPH na objednávkach vystavených, typy 465, 466, 467.
 • Opravené OAS: Chyba v zobrazení individuálneho cenníka ak nebol nastavený žiadny sklad.

Verzia: 2.31.368 z 23.9.2021

 • Doplnené PU: Tlačová zostava „Prehľad pohybov v pokladni po účtoch“, doklady usporiadané aj podľa „Číslo dokladu“.
 • Doplnené OAS: Export dokladov vo formáte EDI pre OBI (pre Tóth).
 • Opravené PU: Výber použitých účtov pre tlačové zostavy.
 • Opravené SHOP: Pred uložením bločka sa kontroluje či už nie je uzatvorený iným používateľom.

Verzia: 2.31.367 z 22.9.2021

 • Doplnené OAS: Doplnenie ceny podľa nastaveniach pre zápožičky pri VI (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Pri zadávaní vrátenia zápožičky dopĺňa záporné znamienka v množstve (pre Roland).
 • Doplnené OAS: V editore multikategórií je možné myšou presunúť časť stromu (pre Techmat).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora kontroly dokladov.
 • Doplnené OAS: Na formulár skladovej karty doplnený parameter "Povoliť výdaj pod okamžitý stav".
 • Doplnené OAS: Do skladových kariet pridaná hromadná zmena typu karty.
 • Upravené OAS: Ak je zapnuté povinné zadávanie HS na skladových dokladoch, na skladové prevodky sa automaticky načítajú HS zadané na skladoch.
 • Upravené OAS: Naplnenie mena kontaktnej osoby pre DPD API.
 • Upravené OAS: Pri tlači predfaktúry vystavenej sa ako dátum dodania uvádza dátum expedície (namiesto aktuálneho dátumu).
 • Upravené OAS: Upravená tlačová zostava nevybavených položiek objednávok.
 • Upravené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus, pridaný offline režim.
 • Opravené OAS: Chybná sumarizácia stĺpca v kartách "Stav k dátumu".
 • Doplnené PU: Do evidencie majetku doplnený pohyb "Zmena spôsobu odpisovania".
 • Opravené PU: Inventúrny súpis oprava výberu a triedenia podľa hospodárskych stredísk.
 • Upravené PAM: Kontrola zadávania ošetrovného.

Verzia: 2.31.366 z 14.9.2021

 • Doplnené OAS: Oprávnenie prístupu Stavy šarží na kartách.
 • Doplnené OAS: Na individuálnych cenníkoch je možnosť zapnúť zakázanie ďalších zliav.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače DL (výdaj) je možnosť zapnúť tlačiť objednané a dodané množstvo.
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre predajne 365,367,368.
 • Doplnené OAS: Na prehľade karty sa zobrazuje aj posledná cena nákupná s ON.
 • Doplnené OAS: Zvýrazňovanie položiek na príjemkách, ak sa zmenila cena 1 (pre Tóth).
 • Opravené OAS: Tlač nevyrovnané pohľadávky a záväzky Úhrady k dátumu.

Verzia: 2.31.365 z 10.9.2021

 • Doplnené SHOP: Možnosť povoliť predaj nad okamžitý stav až po zadaní hesla (oprávnenie: "Heslo pre predaj nad okamžitý stav").
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre tovary "SV21xxxxxxxx".
 • Doplnené OAS: Doplnené pole kontaktná osoba odberateľa na CP. Dá sa zapnúť v Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Upravené OAS: Import objednávok z EDI upravený pre obidva prípady, keď EDI na položkách LIN pošle alebo nepošle dátumy.
 • Upravené OAS: Oznamovanie individuálnych zliav teraz závisí na nastavení Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Doplnené OAS: Možnosť presunúť časť stromu multikategórie.
 • Doplnené PAM: Upozornenie pri doplatku do minimálnej mzdy.
 • Upravené PAM: Odmena pre dohody zadané v základných mzdových položkách.
 • Opravené VTZ: Kópia poslednej revíznej správy.

Verzia: 2.31.364 z 3.9.2021

 • Doplnené OAS: Pridané "Povoliť zápor na karte" pre konkrétnu skladovú kartu.
 • Doplnené VTZ: Pridaný parameter nedovoliť vyradiť zariadenie, ak má nedokončené prehliadky.
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie skladových kariet rozšírená o možnosť označiť aj katalogové karty (všetky karty).
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie katalógových kariet ktoré majú nulový počiatočný stav a žiadny pohyb, vrátane objednávok a cenových ponúk a dopytov.
 • Upravené OAS: Pri automatických emailových notifikáciách blížiacich sa termínov expedícií došlých objednávok je možnosť vymenovať vylúčené typy dokladov.
 • Upravené OAS: Export do ESO.
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami a skenerom Zebra MP7001.
 • Upravené PU: Zaúčtovanie banky s dokladom bez položiek.

Verzia: 2.31.363 z 29.8.2021

 • Opravené OAS: Import XML z CreativeShop opravený výpočet kurzu zahraničnej meny.
 • Upravené OAS: Filtrovanie iba aktívnych používateľov na editačnom formulári pošty.
 • Upravené PRO: Číslovanie nosičov (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PRO: Nie je možné uložiť zákazku, ak má nedokončené úlohy zapína sa v nastaveniach PRO, CRM / Prípad.
 • Opravené CRM: Výkaz práce (Basler).

Verzia: 2.31.362 z 26.8.2021

 • Upravené OAS: Výdajky ESO.

Verzia: 2.31.361 z 24.8.2021

 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Okamžitá zľava na tovarovú skupinu s mesačným limitom".
 • Doplnené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus.
 • Upravené OAS: Výpočet provízií pre karty s označením "Neuplatňovať zľavy" (pre Techmat).
 • Opravené OAS: Hotovostná úhrada faktúry v cudzej mene nevytvorila korektný pokladničný doklad.
 • Opravené OAS: Kópia zákazky vygeneruje nové číslo zákazky.
 • Upravené PU: Všetky stĺpce v hlavnej knihe je možné filtrovať, triediť a sumarizovať.
 • Upravené PU: Zrýchlená tlač tlačových zostáv denníka.
 • Doplnené PAM: Parametre pracovného pomeru "Pozastavené vyplácanie predčasného dôchodku".

Verzia: 2.31.360 z 20.8.2021

 • Opravené OAS: Import z CreativeShop importované číslo dokladu do saldokontných údajov.
 • Doplnené OAS: Import zaťaženky, export účtovného dokladu z ERP.
 • Doplnené: Položka Agenda v tabuľke príloh (pôvodné Agenda > Modul).

Verzia: 2.31.359 z 18.8.2021

 • Upravené OAS: Upravené tlačové zostavy cenovej ponuky a potvrdenia objednávky aby sa vždy zvýrazňovala cena s DPH.
 • Upravené OAS: Ak bol doklad vyradený zo skladu cez Alt+Ins a na editačnom formulári sa zapne príznak DL, doklad sa označí ako zaradený na sklad.
 • Opravené VTZ: Pôvodný spôsob vytvárania revíznej správy.
 • Opravené: Opakovaný import organizácii prepisoval prázdnymi údajmi určité polia, aj keď sa neimportovali.

Verzia: 2.31.358 z 17.8.2021

 • Opravené PAM: Konto pracovného času pri začiatku a bez pohybov počas aktuálneho mesiaca.

Verzia: 2.31.357 z 16.8.2021

 • Doplnené OAS: V skladových kartách doplnené pole MozneVyrobitLiberty ekvivalent PossibleToProduce pre eshop (pre Liberty).
 • Upravené OAS: Prvky pre tlač obrázkov pre štítky v parametroch tlače boli skryté nevyužíva sa v základných zostavách.
 • Upravené OAS: Hľadanie obrázkov pre tlač etikiet na skladových kartách ak sa nenájde obrázok, skúsi program nájsť ten istý názov bez lomítka (pre Monka).
 • Opravené OAS: Do DPD API sa neposielalo meno kontaktnej osoby.
 • Opravené OAS: Pri kopírovaní zákazky sa vygeneruje nové číslo zákazky (nekopíruje sa pôvodné).
 • Opravené OAS: Upravená cenová ponuka aby zvýrazňovala cena s DPH namiesto ceny bez DPH.
 • Opravené OAS: Import CSV z CreativeShop systémový dátum na faktúry, z každej FA sa vytvorí PDF a uloží do adresára "Cesta pre generovanie PDF" (Systém Nastavenie Oasis Špeciálne Doklady).
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači pohľadávok a záväzkov ak bol prázdny účet.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny vykonávanej mimo pracovný pomer.
 • Doplnené PAM: Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov.