SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.238 z 10.7.2020

 • Doplnené OAS: Rôzne parametre do tlače výdajky A4 a A5.
 • Upravené OAS: Predvolená dĺžka udalosti v kalendári je 2 hodiny (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Hromadné zmena množstva na doklade je povolená, aj keď má doklad zľavy.
 • Opravené OAS: Import z VFP párové doklady, ak vo VFP neboli konzistentné dáta.
 • Opravené OAS: Import z VFP výrobné príkazy, ak neboli napojené na súbor kmen.dbf.

Verzia: 2.31.237 z 7.7.2020

 • Doplnené OAS: Výberové okno kariet do dokladov umožňuje zobrazenie panelu obrázkov (Ctrl+W).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pohyby na skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Nezobrazovať okno zmeny predajnej ceny pri príjme" (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Chastia import doplnený o hospodárske strediská.
 • Doplnené OAS: Velux export z vystavených dokladov do CSV (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: Import z VFP EAN na prevádzky.
 • Doplnené PU: Tlačová zostava pohyby na bankovom účte.
 • Doplnené PU: Vlastné výkazy (skúšobná verzia).

Verzia: 2.31.236 z 2.7.2020

 • Doplnené OAS: Zasielanie notifikácii k cenovým ponukám. Parameter spustenia rNOTIFCPA"" (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Export viacerých tovarových skupín do XML pre eshop (pre Cech).
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače predfaktúry vystavenej parameter "Tlačiť obaly".
 • Opravené OAS: Kumulovanie rovnakých položiek pri použití ručného terminálu.
 • Opravené OAS: Import položiek dokladu hlásil za určitých okolnosti chybu.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie krátenia DPH.
 • Upravené OAS: Možnosť tlačiť dodací list aj nad zbernými faktúrami.

Verzia: 2.31.235 z 30.6.2020

 • Doplnené OAS: Zobrazenie kalendára po pracovných miestach (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Zmenená postupnosť načítavania kariet v generátore objednávok (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Doplnený podpis a pečiatka na zostavu cenovej ponuky.
 • Opravené OAS: Odstránená chyba pri vytváraní objednávky z cenovej ponuky pre zápornom stave na skladovej karte.
 • Doplnené PU: Na pokladničnom doklade možnosť výberu osoby z organizácie do poľa Komu/Od.
 • Doplnené VTZ: Doplnená nové pole na zariadení "VolnyText1" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené VTZ: Na zariadení nové pole "Objem", "Vykon", "Typ/verzia" (pre Pneu Mototechna).
 • Doplnené CRM: Parameter pre ponuku pri výbere zo zariadení "Kategóriu" (EcoSun > Špeciálne > Rôzne > Zobrazenie kategórie vo výbere zariadení).
 • Doplnené CRM: Na servisnom prípade doplnené pole "StavTacho".
 • Doplnené CRM: Parameter "Nezobrazovať otázku pri presune udalosti myšou" v nastaveniach kalendára.
 • Doplnené CRM: Pri vytváraní záznamu nového zákazníka pri zadaní názvu ponúkne program zoznam organizácií s podobným názvom organizácie (pre Autocar).
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: Režim histórie je nastavený na 3 dni (pre Bukna).
 • Upravené PAM: Výber z pracovných pomerov vo formulároch odchýlok a oznámení pre ZP (pri MSSQL).

Verzia: 2.31.234 z 25.6.2020

 • Doplnené OAS: Oprava sadzby DPH pri objednávkach typu 400 (pre Tazar).
 • Doplnené OAS: Pri importe z VFP doplnené polia pre tovarové skupiny (WebObchod) a katalóg (NBZviacMS).
 • Upravené OAS: Pri vytvorení dobropisu zbernej faktúry sa odpoja dodacie listy z pôvodnej zbernej faktúry a je možné z nich opäť vygenerovať zbernú FA.
 • Upravené OAS: Ak je na cenníku nastavený jeden sklad, funkcie a zobrazia údaje zo skladovej karty (inak sa zobrazí katalógová karta).
 • Opravené OAS: Pri prepnutí typu dokladu na zberný DL sa niekedy nekorektne zapol príznak faktúry.
 • Opravené OAS: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Upravené: Grafické zmeny zobrazovania okien (prebliknutie pri štarte maximalizovaného okna).

Verzia: 2.31.233 z 24.6.2020

 • Doplnené OAS,PU: Preúčtovanie koeficientu DPH.
 • Doplnené OAS: Parametre a generovanie súboru pre SPS.
 • Opravené OAS: Pridané pole EAN do zoznamu štítkov obsahuje správny EAN aj v prípade keď na doklade boli prijaté rovnaké karty v rôznych baleniach.

Verzia: 2.31.232 z 22.6.2020

 • Doplnené OAS: V parametroch ručného terminálu je možné zapnúť kumulovanie rovnakých položiek v doklade.
 • Opravené OAS: Po vytvorení dokladu z cenovej ponuky z agendy prípadov sa vyskytovala za určitých okolností chyba.
 • Opravené PU: Tlačové zostavy salda zlučovali firmy s rovnakými názvami.
 • Upravené PU: Formulár tlačových zostáv salda zobrazuje pri výbere organizácie názov a IČO.

Verzia: 2.31.231 z 19.6.2020

 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľke a na editačnom formulári organizácií.
 • Doplnené OAS: Doplnená záložka položiek skladových dokladov a faktúr v tabuľkách a na editačných formulároch zákaziek, projektov, reklamácií, obchodných a servisných prípadov.
 • Doplnené OAS: Do nastavení účtovania OASIS doplnený parameter "Pri generovaní dávky faktúr nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Doplnené OAS: Pridané stĺpce "UcetNeskladovejKarty" a "JeKupon" do definície importu skladových a katalógových kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Označovanie položiek dokladov cez X + tlač výdajky len označených položiek (pre Samtek).
 • Opravené OAS: Pri ukladaní importovaných položiek príjmu externého sa príznak "ImportXlsPeZmenitPredajnuCenu" vynuloval (pre Monka).
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV zobrazovali nesprávny spôsob úhrady pri spôsoboch úhrady: "Platobná karta" a "Závierkový kurzový rozdiel".
 • Opravené OAS: Nápočet celkovej hmotnosti na tlačových zostavách objednávok.
 • Opravené OAS: Hromadný výber skladových kariet do cenovej ponuky hlásil niekedy chybu (pre Pulz).
 • Upravené OAS: Export Alza Feed posiela disponibilný stav (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené PU: Do nastavení PU doplnený parameter "Pri generovaní dávky pokladne nezlučovať položky podľa účtov a HS".
 • Upravené PU: Pre neplatné karty majetku sa neúčtujú odpisy.
 • Upravené PU: Zaokrúhľovanie preúčtovania krátenia DPH na pokladničných dokladoch.
 • Upravené: Práca s prílohami, čítanie súborov z temp adresára do príloh.

Verzia: 2.31.230 z 16.6.2020

 • Upravené OAS: Účtovanie dokladov typu 202 a 204 pre Benzol.

Verzia: 2.31.229 z 15.6.2020

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Cenník" (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Na tlač etikiet z dokladu pridaný parameter "Počet predvyplniť okamžitým stavom".
 • Doplnené OAS: Hromadný výber skladových kariet prenesie do cenovej ponuky len karty so zákazníckymi cenami, alebo zľavami (pre Pulz).
 • Doplnené OAS: Výber organizácii pri hromadnej zmene cien v cenníkoch (Pre Ivim, "Ivim.dat").
 • Opravené OAS: Export tlačovej zostavy "Cenová ponuka" do .pdf, .rtf a .xls. neobsahoval niekedy všetky strany.
 • Opravené OAS: Doklady s typom pohybu 204 pri importe z FoxPro dostanú číselný rad pre dodacie listy.
 • Opravené OAS: Na cenovej ponuke sa pri výbere katalógovej karty nenastavili merné jednotky.
 • Opravené PAM: Opravný výkaz do ZP z minulých období pri zmene zdravotného stavu.
 • Opravené: Pri SunSoft schémach (VS2010 SunSoft, atď) program vyhlasoval chybu v agendovom zobrazení kalendára.
 • Opravené OAS: Import z FoxPro ak karta nemá mernú jednotku, tak dostane "ks".
 • Opravené OAS: Import z FoxPro import vlastných bankových účtov z parametrov firmy označí jeden účet ako hlavný (pre vystavené doklady)

Verzia: 2.31.228 z 11.6.2020

 • Upravené OAS: Doklady s typom pohybu 202, 203, 204 nie je možné vytlačiť ako faktúru.
 • Upravené OAS: Export kariet pre eshop uvažuje neviazané sklady.
 • Opravené OAS: Import vlastných bankových účtov spadol s chybou, ak bol IBAN v starom programe zapísaný nesprávne.
 • Opravené PU: Nebolo možné spustiť formulár pokladničného dokladu pokiaľ bola vybraná pokladňa v cudzej mene.
 • Opravené PU: Za určitých okolností sa otváral nesprávny formulár pokladničného dokladu.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách sa nastavuje ako parameter v sekcii Navigácia a vzhľad.

Verzia: 2.31.227 z 10.6.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť hmotnosť" na tlačové zostavy objednávok.
 • Doplnené OAS: Parameter "Tlačiť bez EAN u" na tlačové zostavy štítkov.
 • Doplnené OAS: Parameter "Rozpísať vedľajšiu MJ" na tlačovú zostavu objednávky došlej.
 • Upravené OAS: Prenos krátenia na preddavkové faktúry.
 • Opravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Opravené OAS: Formulár tlačovej zostavy "Kniha faktúr" vykazoval pri použití databázy MSSQL za určitých okolností chybu.
 • Upravené PU: Upravený výpočet poľa Poslané pre príkaz na úhradu aj úhradu v rovnaký deň.
 • Opravené PU: Nesprávna tvorba zoznamu hospodárskych stredísk na formulári tlačovej zostavy "Pohyby na účte" (spôsobené vo verzií 2.31.226).
 • Doplnené SHOP: Pri dennej uzávierke je možnosť zapnúť kontrolu sumy a počtu dokladov medzi aplikáciou a fiškálnou tlačiarňou.
 • Upravené SHOP: Okno dennej uzávierky vypisuje sumy dokladov rozdelené na predaj, úhrady faktúr, vklady a výbery.
 • Upravené SHOP: TaxIS display, zrýchlená komunikácia.
 • Upravené SHOP: TaxIS algoritmus na vyhodnotenie úspešného odoslania dokladu do CHDÚ.
 • Upravené CRM: Aktualizované knižnice pre prácu s Google kalendárom.
 • Opravené CRM: Farebné zvýraznenie úloh a prípadov podľa omeškania sa niekedy uplatňovalo nekorektne.
 • Upravené: Zlepšená čitateľnosť pre podobné farby písma a pozadia v tabuľkách.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.10.0).

Verzia: 2.31.226 z 9.6.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť pridávať a upravovať ceny v individuálnom cenníku priamo v základom zozname.
 • Doplnené OAS: Do okna platných cien v zadávacom poli predajnej ceny pridané ceny zo všetkých cenových hladín.
 • Upravené OAS: Zobrazenie pôvodu ceny v zozname skladových kariet.
 • Upravené OAS: V individuálnych cenníkoch sa neukladala história zmien.
 • Upravené OAS: Import z VFP vystavené faktúry s komoditnými položkami dostanú pri importe DPH plnenie podľa nastavených parametrov (N03).
 • Upravené OAS: Import z VFP faktúry saldo k starým dokladom importuje aj pole "Poslané".
 • Upravené PU: Na tlačovej zostave "Pohyby na účte" možnosť filtrovať denníkové položky podľa hospodárskeho strediska.
 • Opravené PU: Generovanie čísla bankového dokladu sa neriadilo maskou zadanou v číselnej rade parametrov banky.
 • Opravené PU: Tlačová zostava "Kniha neuhradených faktúr" zobrazovala nesprávny dátum úhrady.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave "Kniha neuhradených faktúr" sa nezobrazoval položkový rozdiel.
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce: História popisu práce na spisoch. Farebné zvýraznenie dokončených spisov (pre Bukna).

Verzia: 2.31.225 z 5.6.2020

 • Upravené OAS: Spôsob zadávania cien na doklade typu 202 (pre Benzol).

Verzia: 2.31.224 z 5.6.2020

 • Opravené OAS: Zoraďovanie položiek na tlačovej zostave vystaveného zberného dokladu.
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M3229 Náhrada mzdy §69" a príslušná odchýlka "3229".

Verzia: 2.31.223 z 4.6.2020

 • Doplnené OAS: Doplnený parameter v špeciálnych nastaveniach "Výdaj nad disponibilný/okamžitý stav sa nastavuje na používateľa".
 • Doplnené OAS: Odosielanie denných predajov na server Specialized (pre Kaktus Bike).
 • Upravené OAS: Výber záznamov pre príkaz na úhradu.
 • Upravené OAS: Zrýchlený výmaz položiek z dokladov.
 • Upravené OAS: Zrýchlené označenie kariet vo výberovom okne a hromadné pridanie do položiek dokladov.
 • Opravené OAS: Výpočet marže na tlačovej zostave "Dodací list príjemka".
 • Opravené OAS: Pri hromadnom výbere položiek na doklad sa neuplatňoval vypnutý parameter "Uplatňovať dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Opravené OAS: Výmaz obrázkov bol niekedy blokovaný.
 • Upravené PU: Pri uzávierke sa pre podsúvahové účty prevedú koncové zostatky do počiatočných stavov. Počiatočný stav podsúvahových účtov sa zadáva na účte v hlavnej knihe.
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce, grafické úpravy, optimalizácia práce s dátami (pre Bukna).

Verzia: 2.31.222 z 2.6.2020

 • Opravené OAS: Tlačové zostavy faktúry vystavenej zobrazovali pri rozpise vedľajšej mernej jednotky riadok s nulovými hodnotami.
 • Upravené OAS,PU: Výpočet DPH s koeficientom.
 • Doplnené PAM: Import z dochádzkového systému rozšírený o nariadené voľno zamestnávateľom 80 a 100 percent.

Verzia: 2.31.221 z 1.6.2020

 • Doplnené PU: Import položiek bankových výpisov z Excelu (pre Autocar).
 • Upravené PU: Párovanie platieb na bankových výpisoch na základe VS a čiastky prebehne aj bez zadanej organizácie.
 • Upravené PU: Prepracovaný algoritmus výpočtu poľa Poslané v saldokonte a potrebnej platby v príkazoch na úhradu.
 • Upravené PU: Pole "Poslané" v salde sa už nedá editovať (obsahuje vždy aktuálny stav), namiesto toho treba nastaviť počiatočný stav "Poslaného" k požadovanému dátumu.
 • Doplnené OAS: Do importu z VFP doplnené načítanie počiatočného stavu pre Poslané.
 • Doplnené OAS: Pridávanie váženého tovaru do položiek dokladov, hmotnosť v EAN kóde (Nastavenia: SHOP Špeciálne Maska hmotnosti v EAN).
 • Upravené OAS: Doplnená sumárna marža na tlačovú zostavu "Dodací list príjemka".
 • Upravené OAS: Stĺpec nákupná cena v tlačovej zostave "Dodací list príjemka s ON" sa zobrazuje bez/s DPH na základe predajnej ceny.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy objednávky vystavenej nebolo možné vytlačiť, ak jedna z položiek bola textová.
 • Opravené OAS: Pri zapnutej tlači vedľajších MJ na DL a FA sa nezobrazoval rozpis pre balenia.
 • Opravené OAS: Pri zapnutej tlači vedľajších MJ na DL a FA sa neuplatňovalo nastavenie viditeľnosti cien na zostave.
 • Opravené OAS: Nesprávny nápočet ceny pri výdaji s prepočtom množstva nafty (pre Benzol).
 • Opravené VTZ: V okne Prehliadky zariadení vypnuté pridávanie záznamov.
 • Doplnené CRM: Výkaz práce, kontrola časových intervalov (pre Bukna).
 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce, upravená kontrola časových intervalov, pridaná zmena ikony počas merania času, opravené časy začiatku a trvania (pre Bukna).
 • Opravené: Finstat hlásil chybu ak sa aplikácia spustila cez EcoSunRDP.exe.
 • Doplnené: Vo funkciách webového obchodu test REST API služby EcoSunRAS.

Verzia: 2.31.220 z 27.5.2020

 • Doplnené OAS: Prenos VS z OBJD na FV pre špeciálne formy úhrady (pre Tazar).
 • Opravené OAS: Tlač rekapitulácie príjmu po kartách vykazovala chybu pri niektorých typoch interného príjmu.

Verzia: 2.31.219 z 25.5.2020

 • Upravené CMMS: Program vyžadoval zadanie dátumu aj pri nedokončenej údržbe alebo poruche.
 • Opravené CMMS: Chyba pri otvorení plánovanej údržby zo zoznamu zariadení.
 • Opravené OAS: Stĺpec "MarzaFAzNC" spôsoboval chybu pri zberných dokladoch.

Verzia: 2.31.218 z 24.5.2020

 • Doplnené CMMS: Na formulár poruchy doplnené pole na zadanie ďalších vykonávateľov.
 • Doplnené OAS: Náklady v bilancií zákazky je možné počítať aj z hodnoty nákupu na zákazku. Nastavuje sa v špeciálnych parametroch OASIS.
 • Upravené OAS: Upravený nápočet bilancie zákaziek.
 • Upravené OAS: Automatické číslovanie PLU je vypnuté, ak nie je zapnutý modul Registračná pokladnica. Číslo a názov PLU sú vždy viditeľné na druhej záložke karty.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa pred založením karty nevykonávala korektne kontrola vybraného skladu.
 • Opravené OAS: Aktualizácia stavu karty na zákazke pri zapnutých zápožičkách.
 • Opravené OAS: Pri výmaze obrázkov zo skladových kariet sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Opravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa na zberné faktúry duplicitne zapísali odkazy na položky súvisiacich objednávok.
 • Opravené OAS: Import z Chastie doplnený o položky s nulovou DPH.
 • Opravené OAS: Tlač objednávky vystavenej bez parametra "Tlačiť obaly" spôsobovala v doklade dočasné skrytie položiek obalov.
 • Upravené PU: V tlačovej zostave "Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov" pridané zoskupenie riadkov na základe rovnakého variabilného symbolu.
 • Upravené CRM: Premenovanie agendy "Výjazdy" na "Report správcu" (pre BSS).
 • Opravené CRM: Menenie viditeľnosti voľby "Výjazdy" v menu agend (pre BSS).
 • Upravené: Zápis oprávnení záznamov pre nastavenie nadriadených skupín používateľov.
 • Opravené: Za určitých okolností sa vlastné tlačové zostavy nedali korektne pridať do zoznamu tlačových zostáv.
 • Opravené: Pridaná nová verzia knižnice Finstat.dll (vyžadujú ju zmeny urobené v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 2.31.217 z 20.5.2020

 • Doplnené SHOP: Parameter "Vratný obal DPH § 19 ods. 10" na obalových kartách. Len takto označené karty budú fiškálnym modulom zaradené do vratných obalov nulovej DPH.
 • Opravené SHOP: Použitím vedľajšej MJ s cenovou hladinou ostala táto hladina prepnutá aj pre nové položky.
 • Doplnené OAS: V definícii webového obchodu je pre objednávky možné zadať číslo neskladovej karty pre priradenie položiek objednávok predstavujúcich zľavy.
 • Opravené OAS: Generovanie objednávok z minimálnych a doporučených zásob nevypĺňalo IČDPH.
 • Opravené OAS: Po tlači predfaktúry vystavenej sa za určitých okolností odfiltrovali na položkách obaly.
 • Opravené PU: Pri úhrade zálohy z pokladne sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené: Pridané údaje z Finstat na organizácie: Dátum vzniku, Dátum zrušenia, Tržby, Zisk, SK NACE, Dlhy a nedoplatky, Konkurz.
 • Doplnené: V organizáciách je možné cez "Funkcie > Načítať štatistiky z Finstat" hromadne doplniť vyššie uvedené údaje z www.finstat.sk.
 • Doplnené: Na formulári organizácie sa kliknutím na ikonu lupy na poli IČO zobrazia aj ďalšie údaje z Finstat.
 • Upravené: Zoznam organizácií automaticky zobrazuje len platné organizácie. Doplnená voľba na zobrazenie neplatných organizácií.
 • Upravené: Pri prevode jednej organizácie na druhú sa prevádza aj výkaz prác.

Verzia: 2.31.216 z 19.5.2020

 • Opravené OAS: Potrebná čiastka na úhradu na príkazoch bola za určitých okolností nekorektná.
 • Upravené OAS: Rekapitulácia už neponúka možnosť prechádzať medzi jednotlivými kartami.
 • Opravené PAM: Výkaz pre podporu podnikateľov č. 1.

Verzia: 2.31.215 z 18.5.2020

 • Doplnené PAM: Nové výkazy na podporu podnikateľov od štátu platné od 04/2020.
 • Doplnené PAM: Import základných mzdových položiek z XLS súboru.
 • Doplnené PAM: Nová základná mzdová položka "M0622 Príplatok za riadenie 2". Počas RD neznižuje čiastku na výplatu.
 • Upravené OAS: Do tlačovej zostavy "Účtovný predpis k FA" pridaný riadok s číslom pre KV a VS.
 • Upravené OAS: Pri importe z VFP OASIS sa automaticky zapne modul Komodity.
 • Upravené OAS: Nastavenie uplatňovania odberateľských cien pri type webového obchodu NetBiz a EcoSun RAS.
 • Opravené OAS: Krátenie DPH na JCD.
 • Doplnené CRM: Import výkazu prác (systém CTT pre Bukna).

Verzia: 2.31.214 z 14.5.2020

 • Doplnené OAS: Export komponentov do XML pre eshop (pre Cech).
 • Upravené PAM: ELDP VZ vylúčené dni (80%).
 • Upravené PAM: Do tlačových zostáv pre DNP doplnené aj ošetrovné bez obmedzenia.
 • Doplnené: Na každom zázname je možné do tabuľky vytiahnuť okrem Oid vlastníka aj jednotlivé polia (napr. LoginMeno).

Verzia: 2.31.213 z 13.5.2020

 • Doplnené OAS: Kontrola duplicity EAN ov pri baleniach/vedľajších MJ.
 • Opravené OAS: Nekorektné správanie pri výmaze spoločného obrázka z katalógu.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu podľa katalógového čísla hľadá prioritne podľa organizácie na hlavičke dokladu.
 • Opravené PAM: Mesačný prehľad na finančnú správu (riadky A F).
 • Upravené: Parameter "Oprávnenia používateľa na celú skupinu platia aj pre záznamy všetkých podriadených používateľov / skupiny".
 • Upravené: Parameter "Používatelia s oprávneniami na celú skupinu vidia záznamy všetkých nadriadených používateľov / skupín".

Verzia: 2.31.212 z 12.5.2020

 • Doplnené PRO: Špeciálny parameter "Protokolový režim zápisu pri importe/update z Domusu", ktorý zápis dát pri importe z Domusu robí do tzv. log súboru (namiesto bázy dát) (pre BSS).
 • Upravené SHOP: Report prehľadu predaja nezobrazuje neuzatvorené bločky.
 • Opravené SHOP: Pridanie položky bez ďalšej mernej jednotky spôsobovalo chybu. Chyba spôsobená vo verzií 2.31.211.
 • Upravené CMMS: Nie je možné dokončiť úlohu údržby bez zadania dátumu.
 • Doplnené: Na formulároch nie je možné zadať dátum menší ako 1.1.1753 (MSSQL nepodporuje nižší dátum).

Verzia: 2.31.211 z 11.5.2020

 • Upravené PAM: Výkaz do SP pri obecnom policajtovi.
 • Upravené PAM: Mesačný prehľad na finančú správu (riadky A F).
 • Doplnené OAS: Číslo pôvodnej faktúry na dobropise je možné vybrať zo zoznamu faktúr.
 • Doplnené OAS: Vo vedľajších MJ je možné pre MJ a balenia nastaviť parameter "Predajná cena je zadaná z vybranej cenovej hladiny".
 • Opravené OAS: Chyba pri importe položiek dokladu príjmu externého. Chyba spôsobená vo verzií 2.31.210.
 • Opravené: Stlačenie Ctrl+C v zozname úloh spôsobovalo chybu.
 • Opravené: Chyba pri zmene vlastníka na neuloženom zázname.

Verzia: 2.31.210 z 6.5.2020

 • Doplnené OAS: Stĺpec "ZmenitCenuPodlaPrirazky" do definície importu XLS položiek dokladu príjmu externého.
 • Doplnené OAS: Algoritmus na zmenu predajnej ceny podľa prirážky pri ukladaní dokladu príjmu externého s položkami importovanými z excelového zošitu (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Ak je na type dokladu prednastavená tlačová zostava, pri voľbe tlač sa automaticky ponúkne táto zostava.
 • Doplnené OAS: Rozšírené možnosti prednastaviť tlačové zostavy na určených typoch dokladov.
 • Upravené OAS: Cesta na obrázky v nastaveniach môže byť zadaná aj v UNC tvare.
 • Opravené OAS: Pri odosielaní viacerých cenových ponúk mailom boli niektoré prílohy nesprávne priradené.
 • Upravené CMMS: Upravený výkaz prác pre lepšie použitie z CMMS.
 • Opravené CMMS: Opravy chýb pri plánovaní a vykonaní údržby.

Verzia: 2.31.209 z 5.5.2020

 • Opravené CMMS: Pri generovaní plánovanej údržby sa ako zodpovedný nenastavil zodpovedný za CMMS, ale za VTZ.
 • Opravené OAS: Pre obrázky v katalógu sa uplatňujú oprávnenia na výmaz.
 • Opravené SHOP: Import pohybov zákazníckych kariet.
 • Opravené: V tabuľke ročných príloh sa neuplatňovali nastavené oprávnenia pre dokumenty.
 • Opravené: Premenovanie položky v menu Obľúbené sa niekedy stratilo po zmene modulu, alebo reštarte aplikácie.
 • Opravené PAM: VPP do SP za obdobie 03/2020 (číslo výkazu 04/2020) správny XML.

Verzia: 2.31.208 z 4.5.2020

 • Upravené PAM: Opatrenia vlády SR č.3B doplnené hodiny sviatkov.
 • Upravené PAM: VPP do SP za obdobie 03/2020 (číslo výkazu 04/2020) správny XML.
 • Opravené PRO: Pri zmene sumy schvaľovaného dokumentu sa nezmenila príslušná definícia dokumentu (pre BSS).

Verzia: 2.31.207 z 3.5.2020

 • Doplnené PU: Servisná oprava príznaku zaúčtovania na úhrade v saldokonte (prístupná cez voľbu Ďalšie > Servisné funkcie > Servisná oprava dokladu, resp. klávesu Ctrl+Q).
 • Doplnené OAS: Pri tlači zbernej faktúry sú vyčíslené dokladové zľavy zo zberných DL.
 • Upravené OAS: Pri oprave hotovostnej úhrady dokladov typu 102 a 203 je možné zadať čiastku priamo na formulári úhrady.
 • Upravené OAS: Číslovanie úhrad dokladov typu 102 a 203.
 • Opravené OAS: Pri prevode do SHOP sa niekedy neaktualizovali dáta daného dokladu.
 • Upravené: Aktualizácia oprávnení pre agendy.

Verzia: 2.31.206 z 29.4.2020

 • Opravené OAS: Uplatňovanie kupónov nad sumu dokladu (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Prepočet vybavenosti objednávok vykazoval niekedy chybu.
 • Upravené OAS: Optimalizovaný výmaz položiek dokladov.
 • Doplnené: Zobrazovanie Call Stack pri chybe v CommitTransaction.

Verzia: 2.31.205 z 28.4.2020

 • Doplnené OAS: Do VFP XML exportu katalógu doplnené pole Priznak1 (nadobúda hodnoty 0, 1).
 • Doplnené OAS: Do VFP XML exportu katalógu doplnené vedľajšie merné jednotky.
 • Opravené OAS: Vydávanie a uplatňovanie kupónov (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Viditeľnosť položiek menu podľa nastavených modulov a oprávnení.
 • Upravené PAM: Opatrenia vlády SR č.3. Možnosť výberu podľa HS a hodiny pre nárok na podporu.
 • Doplnené CMMS: Hromadná zmena zodpovedných pracovníkov za údržbu.
 • Doplnené SHOP: Oprávnenie na korekciu fiškálneho modulu povolí servisnú voľbu: Predaj MINI.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.9.0).
 • Opravené: Pri spoločných nastaveniach používateľov v skupine sa v ľavom menu nezobrazovali správne spoločné pohľady.

Verzia: 2.31.204 z 27.4.2020

 • Doplnené CMMS: Na zariadení je možné zadať zodpovedného pracovníka za údržbu.
 • Upravené CMMS: Aktualizované a upravené oprávnenia pre CMMS agendy.
 • Upravené CMMS: V parametroch CMMS sa nastavujú zodpovední pracovníci za údržbu.
 • Doplnené OAS: V zozname zápočtov (vzájomné aj jednostranné) je možné zapnúť rýchly filter na aktuálny rok.
 • Upravené OAS: Internú objednávku je možné dopĺňať len v aktuálny deň (pre Kaktus Bike).
 • Upravené VTZ: V parametroch VTZ sa nastavujú zodpovední pracovníci za VTZ prehliadky.
 • Opravené: Chyba, ktorá neumožňovala tlačiť niektoré zostavy. Chyba spôsobená vo verzií 2.31.203.

Verzia: 2.31.203 z 24.4.2020

 • Upravené PAM: Opatrenie vlády SR č.3 pre databázy Firebird.
 • Upravené PAM: Prehľad na DÚ v súvislosti s príplatkom na DB.
 • Opravené PAM: ZP pri zníženom odvode pri dohodároch.
 • Upravené PAM: Zostava prehľadu dní nemoci a OČR (OČR bez obmedzenia).
 • Doplnené PRO: Automatické vypĺňanie definície na formulári schvaľovaného dokumentu (pre BSS).
 • Doplnené PU: Tlačová zostava "Karta majetku".
 • Upravené: Optimalizované načítanie záznamov tlačových zostáv.

Verzia: 2.31.202 z 23.4.2020

 • Doplnené CMMS: Typ údržby je možné priradiť k zariadeniu (pre Polystar).
 • Doplnené OAS: Formulár tlačovej zostavy "Kniha faktúr" ponúka možnosť zoradiť zostavu podľa organizácie alebo čísla faktúry.
 • Doplnené OAS: Hromadné zaradenie kariet a organizácií do webových obchodov má možnosť pripojenia nových obchodov už k existujúcim.
 • Upravené OAS: Výber obdobia na tlačovej zostave "Kniha faktúr" sa realizuje výberom dátumu od do.
 • Doplnené PRO: Predvypĺňanie roku podľa systémového dátumu na formulári schvaľovaného dokumentu (pre BSS).
 • Upravené: Upravený import dátumových polí z VFP.

Verzia: 2.31.201 z 21.4.2020

 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce (pre Bukna).
 • Doplnené PAM: Opatrenie vlády č.3 zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Verzia: 2.31.200 z 17.4.2020

 • Doplnené PAM: Nové štruktúry elektronických výkazov MVPP a VPP do SP.
 • Doplnené PAM: Nové tlačivo výkazu MVPP a VPP do SP.
 • Upravené PAM: Štatistika Práca_02 a ISCP, nariadené voľno 80% a 100%.

Verzia: 2.31.199 z 15.4.2020

 • Doplnené PU: Zobrazenie poľa VSOBJ z objednávok došlých a vystavených (pre Ploty Skala).
 • Doplnené PU: Tlačové zostavy pokladne prispôsobené pre neplatcov DPH.
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy dokladov prispôsobené pre neplatcov DPH.
 • Doplnené OAS: Stĺpce "Suma1" a "Suma2" do XLS importu skladových kariet (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Odosielanie stavov skladových zásob na server Specialized (pre Kaktus Bike).
 • Upravené OAS: Oprava a výmaz úhrad dokladov typu 203.
 • Upravené OAS: Tlač dodacích listov v cudzích jazykoch.
 • Upravené OAS: Tlač faktúr v cudzích jazykoch s rozpisom DPH.
 • Upravené OAS: Tlač zálohy na predfaktúre v cudzej mene.
 • Upravené OAS: Na tlačovej zostave príjemky boli niekedy neaktuálne predajné ceny.
 • Opravené OAS: Pri tlači rekapitulácie sa niekedy nebral do úvahy výber typu kariet.
 • Opravené OAS: Chyba pri výmaze záznamu z tabuľky tlače etikiet.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači "Príjemka" a "Príjemka s ON", ktorá sa prejavila pri nevybratej cenovej hladine v parametroch tlače.
 • Doplnené: Na typ aktivity pridané pole Rozšírený popis, ktoré sa v prenáša do poľa Popis novej úlohy.
 • Opravené PU: Zadanie umiestnenia odpisovaného majetku.

Verzia: 2.31.198 z 10.4.2020

 • Upravené VTZ: Nie je možné vymazať zariadenie s prehliadkami.
 • Upravené CMMS: Nie je možné vymazať zariadenie s plánom údržby, alebo výkonmi.
 • Upravené OAS: Na formulári výberu skladových kariet sa automaticky nastavuje obdobie podľa dátumu dokladu.
 • Opravené OAS: Continental z CSV doplnené MJ a odstránená cudzia mena.
 • Doplnené OAS: Tabuľky a editačné formuláre kariet a dokladov prispôsobené pre neplatcov DPH.
 • Doplnené PU: Tabuľky a editačné formuláre pokladne a denníka prispôsobené pre neplatcov DPH.
 • Doplnené: Na vlastnej firme pridané nastavenie pre neplatcu DPH.
 • Upravené: V prihlasovacom formulári upravené vyhľadávanie v dátových prostrediach a používateľoch.

Verzia: 2.31.197 z 9.4.2020

 • Doplnené PAM: Hodinové neprítomnosti nariadeného voľna 80% a 100%.
 • Upravené CRM: Pri výbere adresáta do správy sú odfiltrovaní neplatní používatelia.

Verzia: 2.31.196 z 9.4.2020

 • Doplnené OAS: Pole Suma 2 na skladovej karte (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Prázdny dátum pre výkaz DPH niekedy nedovolil uložiť doklad.
 • Upravené CMMS: Filtrácia plánovanej údržby a výkonov na formulári zariadenia.
 • Opravené CMMS: Na formulári zariadenia sa nezobrazili všetky výkony.
 • Opravené CMMS: Generovanie plánu údržby pre zariadenia so starším dátumom zaradenia.

Verzia: 2.31.195 z 8.4.2020

 • Doplnené PAM: Naplnenie výkazu do Excel ovej tabuľky pre zamestnávateľov, ktorí uzatvorili prevádzky.
 • Upravené CRM: Pri výbere adresáta do správy sú odfiltrovaní neplatní používatelia.

Verzia: 2.31.194 z 7.4.2020

 • Upravené CRM: Okno na meranie času pre výkaz práce (pre Bukna).
 • Upravené CMMS: Upravený formulár pre zadanie výkonu.
 • Upravené CMMS: Do editačného formulára organizácie doplnené objekty (ak je zapnutý modul VTZ, UTZ, alebo CMMS).
 • Upravené OAS: Pri importe objednávok z XML súboru upravený zápis údajov do poľa popis na položke (platí pre zúženú verziu XML).
 • Opravené OAS: Chyba pri vytvorení inventúrneho dokladu.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa v tlači rekapitulácie nedali označiť niektoré položky tovarových skupín.

Verzia: 2.31.193 z 6.4.2020

 • Opravené PAM: Chyba generovania menu tlače PAM.

Verzia: 2.31.192 z 6.4.2020

 • Doplnené PAM: Nový prehľad nariadeného voľna zamestnávateľom aj pre potreby žiadosti.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Dodací list príjemka s ON" (obstarávacími nákladmi).

Verzia: 2.31.191 z 5.4.2020

 • Doplnené PAM: Nariadené voľno zamestnávateľom 80%.
 • Doplnené PAM: Nariadené voľno zamestnávateľom 100%.
 • Doplnené PAM: Ošetrovné bez obmedzenia.
 • Doplnené OAS: Formulár tlačových zostáv si vždy pamätá poslednú voľbu zostavy.
 • Doplnené OAS: Vo formulári tlačových zostáv je možné spustiť náhľad vybranej zostavy dvojklikom, alebo klávesou .
 • Doplnené OAS: Zobrazovanie MOC a marže na príjemkách a FD (pre Kaktus Bike).
 • Opravené OAS: Ak sa vytlačila objednávka došlá hneď po vytvorení, na tlačovej zostave bol niekedy uvedený neaktuálny disponibilný stav.
 • Opravené OAS: Chyba po stlačení Enter v poli úpravy množstva v tabuľke etikiet.
 • Upravené OAS: Ak sa pri importe objednávok z XML súboru z eshopu nenájde karta, zapíše sa jej číslo do poľa popis na položke (platí pre zúženú verziu XML).
 • Doplnené CRM: Na formulár úloh doplnené polia na zadanie ďalších zodpovedných a ďalších vykonávateľov.
 • Doplnené CMMS: Na formulár plánovania údržby doplnené pole na zadanie ďalších vykonávateľov.
 • Upravené CMMS: Upravené generovanie, zobrazenie a funkcionalita plánovanej údržby.

Verzia: 2.31.190 z 1.4.2020

 • Doplnené PAM: V číselníku sociálnej poisťovne bol doplnený parameter pre IČZ, či je zriaďovateľom obecnej / mestskej polície.
 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov doplnené pomocné pole KatCisloOrganizacie, ktoré obsahuje katalógové číslo z karty podľa organizácie na doklade (pre Feva).

Verzia: 2.31.189 z 30.3.2020

 • Doplnené PAM: Doplnená neprítomnosť 80%.
 • Doplnené OAS: Podpora tlače etikiet z balení na dodacích listoch a faktúrach vystavených.
 • Upravené OAS: Pri vypnutí zmeny dátumu pre výkaz DPH a KV na položke DPH dokladu sa nastavia pôvodné dátumy z dokladu.
 • Upravené OAS: Výmaz a prečíslovanie dokladov typu 102 a 203.
 • Upravené OAS: Zrýchlené vyhľadávanie kariet v položkách dokladov pri zapnutých variantoch.
 • Opravené OAS: Pri importe objednávky z XML sa za určitých okolností nenačítali ceny.
 • Doplnené SHOP: V okne predaja je možné zapnúť ďalší vyhľadávací prvok pre zadávanie kariet (špeciálne parametre).