História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.386 z 18.11.2021

 • Opravené OAS: V tabuľke etikiet odstránená chyba pri zmene množstva a pridaná chýbajúca voľba v dokladoch "Počet predvyplniť okamžitým stavom".
 • Doplnené PAM: Štruktúra súboru na odosielanie RLFO do SP od 16.11.2021.
 • Upravené PAM: Zmena parametrov Prvá pomoc++ od 1.10.2021.

Verzia: 2.31.385 z 17.11.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: klávesová skratka pre odoslanie dokladov (Ctrl+Alt+T).
 • Upravené OAS: Upravené zobrazenie prehľadov na karte. V prehľade pohybov doplnený stĺpec "Cena MJ s DPH".
 • Opravené OAS: Upravený prepočet skladových kariet. Ak v priebehu prepočtu došlo z inej pracovnej stanice k pohybu na karte ktorá ešte nebola načítaná do pamäte, mohlo dôjsť k chybnému nápočtu okamžitého stavu.
 • Doplnené PU: Ostatný majetok doplnený údaj "Umiestnenie". Import údaja z PUW.
 • Doplnené CRM: Do nástrojovej lišty zoznamu prípadov a úloh doplnený filter na výber kategórie prípadu.
 • Doplnené CRM: Do prípadov doplnený stĺpec "Posledná úloha/aktivita".

Verzia: 2.31.384 z 14.11.2021

 • Doplnené OAS: Na objednávky došlé doplnené pole "Možné vybaviť" (vybavené, nič, čiastočne, všetko).
 • Doplnené OAS: Do nastavenia nákupu doplnený parameter "Obstarávacie náklady na doklade rozpočítať aj na položky obalov". Pokiaľ nie je parameter zapnutý, ON sa rozpočítajú na príjemke len na skladové karty, obalové sa vynechajú (pre Stavomark).
 • Upravené OAS: Uplatnenie analytického účtu z organizácie na doklad podľa syntetiky (311, 321, 324, 314).
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: generovanie výrobných dokladov.
 • Upravené OAS: Pri zmene základnej MJ sa automaticky upravia vedľajšie MJ (Kartel,...).
 • Upravené OAS: Inventúrna zostava k dátumu 1.1. ukazuje počiatočný stav na kartách aj v hodnote skladu.
 • Opravené OAS: Inventúrna zostava k dátumu vykazovala niekedy nesprávnu hodnotu skladu.

Verzia: 2.31.383 z 9.11.2021

 • Opravené OAS: Názov tlačovej zostavy internej príjemky.
 • Opravené OAS: Import z VFP doplnený prenos Zodpovedny z dokladu na saldo.

Verzia: 2.31.382 z 8.11.2021

 • Opravené OAS: Hromadná tlač etikiet zo skladových kariet z vedľajších MJ.
 • Opravené OAS: Import z VFP preniesol z mailovej adresy len prvých 30 znakov, aktuálne prenesie 100 znakov.
 • Doplnené OAS: Globálne špeciálne nastavenie "Na hlavičku FV do Zodpovedný prenášať z organizácie Priradený".

Verzia: 2.31.381 z 7.11.2021

 • Doplnené OAS: Utriedenie inventúrnej zostavy podľa skladovej pozície.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena popisu pre eshop v katalógu a kartách (pre Tomirtech).
 • Doplnené OAS: Hromadné pridanie obrázkov na karty (pre Tomirtech).
 • Upravené OAS: Pri výdaji šarží sa pri automatickom doplnení zohľadňuje dátum exspirácie.
 • Upravené OAS: V ASAS API konečný príjemca doplnený o adresu, email potiahnutý z dodávateľa na objednávke.
 • Upravené OAS: Doplnený príznak EDI export/import na formulár vystavenej objednávky.
 • Upravené OAS: Import položiek pre J&J z CSV individuálny cenník sa vyhľadáva podľa organizácie na hlavičke dokladu, nie podľa názvu v CSV (možné preklepy)
 • Upravené OAS: Tlač rozpisu vedľajšej mernej jednotky na faktúrach a dodacích listoch.
 • Opravené OAS: Pri zrušení účtovného zápisu úhrady v účtovnej dávke sa niekedy nezrušil príznak zaúčtovania na zdrojovej úhrade.
 • Opravené OAS: Opravený prepočet sumárneho stavu na katalógovej karte.
 • Doplnené SHOP: Pri predaji sa stav na karte zobrazuje vo zvolenej mernej jednotke.

Verzia: 2.31.380 z 3.11.2021

 • Doplnené OAS: Import položiek pre J&J z CSV ak program nájde vyplnený stĺpec J, údaj uloží ako číslo pôvodnej faktúry.
 • Opravené OAS: V parametroch OASIS nebolo možné vybrať povolené sklady.
 • Opravené OAS: Import dokladov pre Dobrota ak v importovanom súbore nie je zadaná cena, tak program doplní nulu.
 • Opravené OAS: Inventúrny podklad a šarže.
 • Opravené OAS: Chyba pri editácii bankového účtu s prázdnym SWIFT.
 • Doplnené VTZ: Položka "Umiestnenie popis" na kartu elektrického zariadenia.

Verzia: 2.31.379 z 2.11.2021

 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Po uložení objednávky prepočítať stavy rezervovaného a kontrahovaného množstva na kartách dokladu", parameter je automaticky zapnutý. Zabezpečuje, aby sa pri prevydaní objednávky nevypočítal záporný stav rezervácie, m ôže však spomaľovať ukladanie objednávok a faktúr.
 • Upravené OAS: Validátor duplicity IČO (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Nový doklad bolo možné za určitých okolností viacnásobne uložiť, čo viedlo k chybným stavom.
 • Opravené OAS: Zobrazovanie chyby pri komunikácii s API ASAS.
 • Doplnené OAS: Import z VFP objem zo skladovej karty prenesený do hmotnosti na doplnkovej MJ (pre Oil).
 • Doplnené OAS: Import z VFP importujú sa iba priemerné ceny, ktoré nemajú vyplnený sklad (vyplnený sklad majú účtovne nezávislé sklady).

Verzia: 2.31.378 z 28.10.2021

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena poľa Šarže v katalógu.
 • Doplnené OAS: Vyplnený údaj "Konečný príjemca" ASAS objednávky (pre Oraving, Kartel).
 • Upravené OAS: Pri zadaní zápornej zľavy (čiže prirážky) na doklade FV, OBJD, CP, systém bude ignorovať nastavenie na skladovej karte "Neuplatniť zľavu".
 • Upravené OAS: Povolené zobrazenie dokladov vo výrobných príkazoch na dvojklik a pri zapnutom editačnom linku.
 • Upravené OAS: Pri zakázanom oprávnení Vidieť nákupné ceny a maržu bola chybne zakázaná tlač etikiet.
 • Upravené OAS: Na individuálnych cenníkoch je možnosť zapnúť zakázanie ďalších zliav (platí aj pre SHOP).
 • Upravené OAS: Rozšírené stĺpce Číslo, Popis v kontaktoch, Ulica, Mesto, Okres, Kraj, Popis a Štát v adresách.
 • Opravené OAS: Funkcia Alt+C na dokladoch zobrazovala predajné ceny vždy z katalógu (aj pri nezávislých skladoch).
 • Upravené PU: Generovanie Sepa XML doplní do tagu Ustrd text "AQUAT...." pre zákaznícke nastavenie, ak účel na príkaze nie je vyplnený.
 • Upravené PU: Zaokrúhlenie OSS na 2 desatinné miesta.
 • Opravené PU: Duplicitné doklady v kontrolnom výkaze pri dodatočnom daňovom priznaní DPH.

Verzia: 2.31.377 z 25.10.2021

 • Upravené OAS: Vyhľadávanie EAN u aj medzi EAN mi na vedľajších MJ a baleniach.
 • Opravené OAS: Od verzie 2.31.375 sa niekedy nenačítali všetky príkazy na úhradu.

Verzia: 2.31.376 z 24.10.2021

 • Doplnené OAS: Prepočet skladových kariet z príkazového riadku (EcoSun.exe rPREPSKL"názov_dátového_prostredia"). Výsledok sa zapisuje do súboru LogFiles\Prepocet_kariet_Log.txt.
 • Doplnené OAS: Na formulár generovania vystavených objednávok doplnený príznak "Uvažovať súčet stavov na všetkých skladoch". Ak je zapnutý, tak sa pre výpočet objednaného množstva použije súčet stavov na všetkých skladoch. Disponibilné a rezervované mno žstvo sa uvažuje len z daného skladu (pre Ploty Skala).
 • Upravené OAS: Prepočet interných dokladov z výroby (pre Tyrchem).

Verzia: 2.31.375 z 22.10.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri kontrole dokladov je na doklade príznak či bol kontrolovaný a aký je výsledok kontroly.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa do dokladu prenáša informácia o názve zariadenia.
 • Doplnené OAS: Nápočet DPH pre položky so spotrebnou daňou (typ 115).
 • Doplnené OAS: Dobrota import SVE a P21xxxx.
 • Upravené OAS: Na formulári generovania vystavených objednávok sa negeneruje zoznam položiek ihneď po zmene parametrov, ale až po stlačení tlačítka "Aktualizovať zoznam". Zmenené z dôvodov zrýchlenia nastavenia parametrov.
 • Opravené OAS: Nastavenie "Záväzky neponúkať v príkazoch na úhradu" na organizácii niekedy nefungovalo korektne.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení novej predfaktúry došlej sa chybne nastavil posledne zadaný VS.
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky sa na cieľový doklad niekedy neprenášali textové položky.
 • Doplnené PU: Výkaz pre One Stop Shop (OSS): tlačová zostava a XML na Finančnú správu.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Majetok – Inventúrny súpis, možnosť filtrovať za všetky parametre a zoskupenie majetku podľa zodpovednej osoby.
 • Opravené PU: Pri manuálnom zadaní odpisu v mesiaci pohybu sa zle vypočítal zostatok.

Verzia: 2.31.374 z 18.10.2021

 • Opravené OAS: Návratka zapožičaného tovaru, dátum "Vrátené".
 • Upravené OAS: Inventúrna zostava.
 • Doplnené OAS: Import JJ doplnená úhrada s účtom 315100Amazon/315200eBay/315300Cdiscont.
 • Doplnené OAS: Export ESO Dobrota rozšírený aj na typ 203.

Verzia: 2.31.373 z 14.10.2021

 • Doplnené OAS: Hromadná tlač etikiet zo skladových kariet z vedľajších MJ.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena trvanlivosti v katalógu.
 • Doplnené OAS: Pri šaržiach je možnosť zakázať výdaj do mínusu (pri nových dokladoch).
 • Doplnené OAS: Pri výdaji je kontrola na staršie použité šarže so stavom (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Skladová karta/Prehľad stavov: Posledná cena nákupná s ON.
 • Opravené OAS: Pri zakázanom oprávnení Vidieť maržu a nákupné ceny bola zakázaná aj tlač etikiet.
 • Upravené OAS: Zakázaný výmaz obrázkov v editačnom formulári karty.
 • Doplnené PU: Prepočet hlavnej knihy k dátumu (voľba je vo funkciách v hlavnej knihe).
 • Doplnené: Podpora MySQL 8.0.

Verzia: 2.31.372 z 10.10.2021

 • Doplnené OAS: Pridaná podpora zamykania záznamov. Ak je režim zapnutý, nemôžu editovať jeden záznam súčasne viacerí používatelia. Nastavuje sa cez parameter vo voľbe Systém > Nastavenia > Prístupové práva > Zamykanie záznamov.
 • Doplnené OAS: Do prehľadu katalógu pridaná záložka Pohyby zoznam pohybov na všetkých skladoch.
 • Doplnené OAS: Export multikategórií do CSV súboru.
 • Opravené OAS: Na tlačovej zostave príjemky bola niekedy zle vypočítaná marža.
 • Opravené OAS: Opravený export do ASAS API množstvo bolo nulové.
 • Upravené PAM: Prehľady DPN OČR 14 a 90 dní.
 • Upravené PAM: Výkazy do ZP a SP štát SK viackrát v číselníku.

Verzia: 2.31.371 z 6.10.2021

 • Opravené OAS: Výpočet marže pre predajnú cenu pre položku s nulovým množstvom.
 • Opravené OAS: Napočítanie poslednej nákupnej ceny s DPH.
 • Opravené OAS: Pri položkách s nulovou cenou sa zobrazovala v poli Popis namiesto názvu karty poznámka.
 • Upravené OAS: Upravený export objednávok vystavených do ASAS API.
 • Upravené PU: Pri zaúčtovaní bankových výpisov sa u úhrad načíta HS zo salda (ak nie je predtým zadané HS ručne).
 • Opravené PU: Tlačová zostava Nevyrovnané pohľadávky a záväzky.
 • Upravené CRM: Doplnenie organizácie pri výbere prípadu vo formulári práce.
 • Doplnené CRM: Logovanie schvaľovacieho procesu (BSS).
 • Upravené PAM: Odstránená diakritika na súboroch výplatných lístkov odosielaných elektronicky.

Verzia: 2.31.370 z 3.10.2021

 • Doplnené OAS: Export objednávok vystavených do ASAS API (pre Oraving, Kartel).
 • Doplnené OAS: Export dokladov pre EDI vo formáte TXT3 doplnené dátumy HDR9 fakturácia od a HDR10 fakturácia do.
 • Opravené OAS: Oprava ponúknutej sadzby DPH na objednávkach vystavených, typy 465, 466, 467.
 • Opravené OAS: Upravené zostavy objednávok vystavených typu 465, 466, 467 netlačí sa cena s DPH.
 • Opravené OAS: Zadanie HS na doklady PI.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava zápožičkového listu zobrazovala chybný dátum zapožičania opravené
 • Doplnené PU: Tlačová zostava: Nevyrovnané pohľadávky a záväzky, filtrovanie podľa hospodárskych stredísk.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane pre rok 2021.
 • Doplnené VTZ: Formulár opakovaných školení je doplnený o položku "Zodpovedný".
 • Doplnené: Hromadná zmena odberateľskej zľavy v organizáciách.

Verzia: 2.31.369 z 28.9.2021

 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy "Inventúrny podklad" pridaná možnosť zobraziť stavy po šaržiach.
 • Doplnené OAS: Do funkcií v skladových kartách doplnený hromadný prepočet poslednej nákupnej ceny.
 • Opravené OAS: Vymazanie sumárnej variantnej karty ak má varianty.
 • Opravené OAS: Nesprávne ponúknutá sadzba DPH na objednávkach vystavených, typy 465, 466, 467.
 • Opravené OAS: Chyba v zobrazení individuálneho cenníka ak nebol nastavený žiadny sklad.

Verzia: 2.31.368 z 23.9.2021

 • Doplnené PU: Tlačová zostava „Prehľad pohybov v pokladni po účtoch“, doklady usporiadané aj podľa „Číslo dokladu“.
 • Doplnené OAS: Export dokladov vo formáte EDI pre OBI (pre Tóth).
 • Opravené PU: Výber použitých účtov pre tlačové zostavy.
 • Opravené SHOP: Pred uložením bločka sa kontroluje či už nie je uzatvorený iným používateľom.

Verzia: 2.31.367 z 22.9.2021

 • Doplnené OAS: Doplnenie ceny podľa nastaveniach pre zápožičky pri VI (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Pri zadávaní vrátenia zápožičky dopĺňa záporné znamienka v množstve (pre Roland).
 • Doplnené OAS: V editore multikategórií je možné myšou presunúť časť stromu (pre Techmat).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pridaná podpora kontroly dokladov.
 • Doplnené OAS: Na formulár skladovej karty doplnený parameter "Povoliť výdaj pod okamžitý stav".
 • Doplnené OAS: Do skladových kariet pridaná hromadná zmena typu karty.
 • Upravené OAS: Ak je zapnuté povinné zadávanie HS na skladových dokladoch, na skladové prevodky sa automaticky načítajú HS zadané na skladoch.
 • Upravené OAS: Naplnenie mena kontaktnej osoby pre DPD API.
 • Upravené OAS: Pri tlači predfaktúry vystavenej sa ako dátum dodania uvádza dátum expedície (namiesto aktuálneho dátumu).
 • Upravené OAS: Upravená tlačová zostava nevybavených položiek objednávok.
 • Upravené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus, pridaný offline režim.
 • Opravené OAS: Chybná sumarizácia stĺpca v kartách "Stav k dátumu".
 • Doplnené PU: Do evidencie majetku doplnený pohyb "Zmena spôsobu odpisovania".
 • Opravené PU: Inventúrny súpis oprava výberu a triedenia podľa hospodárskych stredísk.
 • Upravené PAM: Kontrola zadávania ošetrovného.

Verzia: 2.31.366 z 14.9.2021

 • Doplnené OAS: Oprávnenie prístupu Stavy šarží na kartách.
 • Doplnené OAS: Na individuálnych cenníkoch je možnosť zapnúť zakázanie ďalších zliav.
 • Doplnené OAS: V parametroch tlače DL (výdaj) je možnosť zapnúť tlačiť objednané a dodané množstvo.
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre predajne 365,367,368.
 • Doplnené OAS: Na prehľade karty sa zobrazuje aj posledná cena nákupná s ON.
 • Doplnené OAS: Zvýrazňovanie položiek na príjemkách, ak sa zmenila cena 1 (pre Tóth).
 • Opravené OAS: Tlač nevyrovnané pohľadávky a záväzky Úhrady k dátumu.

Verzia: 2.31.365 z 10.9.2021

 • Doplnené SHOP: Možnosť povoliť predaj nad okamžitý stav až po zadaní hesla (oprávnenie: "Heslo pre predaj nad okamžitý stav").
 • Doplnené OAS: Import z ESO pre tovary "SV21xxxxxxxx".
 • Doplnené OAS: Doplnené pole kontaktná osoba odberateľa na CP. Dá sa zapnúť v Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Upravené OAS: Import objednávok z EDI upravený pre obidva prípady, keď EDI na položkách LIN pošle alebo nepošle dátumy.
 • Upravené OAS: Oznamovanie individuálnych zliav teraz závisí na nastavení Ecosun/OASIS/Špeciálne/Doklady.
 • Doplnené OAS: Možnosť presunúť časť stromu multikategórie.
 • Doplnené PAM: Upozornenie pri doplatku do minimálnej mzdy.
 • Upravené PAM: Odmena pre dohody zadané v základných mzdových položkách.
 • Opravené VTZ: Kópia poslednej revíznej správy.

Verzia: 2.31.364 z 3.9.2021

 • Doplnené OAS: Pridané "Povoliť zápor na karte" pre konkrétnu skladovú kartu.
 • Doplnené VTZ: Pridaný parameter nedovoliť vyradiť zariadenie, ak má nedokončené prehliadky.
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie skladových kariet rozšírená o možnosť označiť aj katalogové karty (všetky karty).
 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie katalógových kariet ktoré majú nulový počiatočný stav a žiadny pohyb, vrátane objednávok a cenových ponúk a dopytov.
 • Upravené OAS: Pri automatických emailových notifikáciách blížiacich sa termínov expedícií došlých objednávok je možnosť vymenovať vylúčené typy dokladov.
 • Upravené OAS: Export do ESO.
 • Doplnené SHOP: Prepojenie s váhami a skenerom Zebra MP7001.
 • Upravené PU: Zaúčtovanie banky s dokladom bez položiek.

Verzia: 2.31.363 z 29.8.2021

 • Opravené OAS: Import XML z CreativeShop opravený výpočet kurzu zahraničnej meny.
 • Upravené OAS: Filtrovanie iba aktívnych používateľov na editačnom formulári pošty.
 • Upravené PRO: Číslovanie nosičov (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PRO: Nie je možné uložiť zákazku, ak má nedokončené úlohy zapína sa v nastaveniach PRO, CRM / Prípad.
 • Opravené CRM: Výkaz práce (Basler).

Verzia: 2.31.362 z 26.8.2021

 • Upravené OAS: Výdajky ESO.

Verzia: 2.31.361 z 24.8.2021

 • Doplnené SHOP: Nový typ algoritmu zákazníckych kariet: "Okamžitá zľava na tovarovú skupinu s mesačným limitom".
 • Doplnené OAS: Prepojenie s váhami Mettler Toledo bPlus.
 • Upravené OAS: Výpočet provízií pre karty s označením "Neuplatňovať zľavy" (pre Techmat).
 • Opravené OAS: Hotovostná úhrada faktúry v cudzej mene nevytvorila korektný pokladničný doklad.
 • Opravené OAS: Kópia zákazky vygeneruje nové číslo zákazky.
 • Upravené PU: Všetky stĺpce v hlavnej knihe je možné filtrovať, triediť a sumarizovať.
 • Upravené PU: Zrýchlená tlač tlačových zostáv denníka.
 • Doplnené PAM: Parametre pracovného pomeru "Pozastavené vyplácanie predčasného dôchodku".

Verzia: 2.31.360 z 20.8.2021

 • Opravené OAS: Import z CreativeShop importované číslo dokladu do saldokontných údajov.
 • Doplnené OAS: Import zaťaženky, export účtovného dokladu z ERP.
 • Doplnené: Položka Agenda v tabuľke príloh (pôvodné Agenda > Modul).

Verzia: 2.31.359 z 18.8.2021

 • Upravené OAS: Upravené tlačové zostavy cenovej ponuky a potvrdenia objednávky aby sa vždy zvýrazňovala cena s DPH.
 • Upravené OAS: Ak bol doklad vyradený zo skladu cez Alt+Ins a na editačnom formulári sa zapne príznak DL, doklad sa označí ako zaradený na sklad.
 • Opravené VTZ: Pôvodný spôsob vytvárania revíznej správy.
 • Opravené: Opakovaný import organizácii prepisoval prázdnymi údajmi určité polia, aj keď sa neimportovali.

Verzia: 2.31.358 z 17.8.2021

 • Opravené PAM: Konto pracovného času pri začiatku a bez pohybov počas aktuálneho mesiaca.

Verzia: 2.31.357 z 16.8.2021

 • Doplnené OAS: V skladových kartách doplnené pole MozneVyrobitLiberty ekvivalent PossibleToProduce pre eshop (pre Liberty).
 • Upravené OAS: Prvky pre tlač obrázkov pre štítky v parametroch tlače boli skryté nevyužíva sa v základných zostavách.
 • Upravené OAS: Hľadanie obrázkov pre tlač etikiet na skladových kartách ak sa nenájde obrázok, skúsi program nájsť ten istý názov bez lomítka (pre Monka).
 • Opravené OAS: Do DPD API sa neposielalo meno kontaktnej osoby.
 • Opravené OAS: Pri kopírovaní zákazky sa vygeneruje nové číslo zákazky (nekopíruje sa pôvodné).
 • Opravené OAS: Upravená cenová ponuka aby zvýrazňovala cena s DPH namiesto ceny bez DPH.
 • Opravené OAS: Import CSV z CreativeShop systémový dátum na faktúry, z každej FA sa vytvorí PDF a uloží do adresára "Cesta pre generovanie PDF" (Systém Nastavenie Oasis Špeciálne Doklady).
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači pohľadávok a záväzkov ak bol prázdny účet.
 • Doplnené PAM: Potvrdenie o výkone zrážok z odmeny vykonávanej mimo pracovný pomer.
 • Doplnené PAM: Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov.

Verzia: 2.31.356 z 11.8.2021

 • Doplnené OAS: Funkcia na označenie skladových kariet, ktoré majú nulový počiatočný stav a žiadny pohyb, vrátane objednávok a cenových ponúk a dopytov.
 • Upravené OAS: Odstránený nepotrebný výber obrázkov pre
 • Upravené OAS: Výpočet provízií (pre Techmat).
 • Upravené OAS: Import CreativeShop zľavy, štáty EÚ na typy OneStopShop .
 • Upravené OAS: Import eBay dátum prevodky.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači faktúry (vo funkcii NastavTelefonneCislaPreTlac).

Verzia: 2.31.355 z 8.8.2021

 • Doplnené OAS: Import CSV od eBay pre J&J.

Verzia: 2.31.354 z 6.8.2021

 • Opravené OAS: Opravené zviditeľňovanie prenesenia daňovej povinnosti pre faktúry vystavené typy 200 a 218.
 • Opravené OAS: Vymazaný nepotrebný checkbox na faktúre vystavenej.
 • Upravené PAM: Daňový bonus od 1.8.2021 pri príspevku na stravu pre vek 6 15.

Verzia: 2.31.353 z 6.8.2021

 • Doplnené OAS: Možnosť automatickej emailovej notifikácie blížiacich sa termínov expedícií došlých objednávok.
 • Upravené PAM: Upozornenie pri chýbajúcich údajoch v skončených PP.

Verzia: 2.31.352 z 4.8.2021

 • Doplnené: Používateľ môže vytvárať a vidí v zoznamoch len doklady povolených typov.
 • Doplnené: Presun príloh do adresára aj pre ročné tabuľky príloh.
 • Doplnené OAS: V externých dokladoch nová funkcia vyradenia/zaradenia DL zo/na sklad.
 • Doplnené OAS: V paneli obrázkov je možné spúšťať externý HTML editor popisov (v nastaveniach je potrebné zadať cestu).
 • Upravené OAS: Typy dokladov doplnené typy FA pre doklady 450, 465, 466, 467, 468.
 • Upravené OAS: Skladové pohyby DL došlé, pri vybavení objednávok nie je povolená zmenena typu pre doklad 101.
 • Upravené OAS: Import organizácií z VFP doplnený import organizačných jednotiek na prevádzky.
 • Opravené OAS: Dvojklik v paneli obrázkov niekedy spôsoboval chybu.
 • Upravené PRO: Opakované nosiče majú rovnaké číslo ako originálny nosič (pre Prima Zdroj).
 • Doplnené PAM: Zmena podmienok vyplácania daňového bonusu od 1.8.2021.

Verzia: 2.31.351 z 23.7.2021

 • Doplnené OAS: Doplnené účtovanie komisných príjemiek a FD.
 • Doplnené OAS: Automatické napojenie položiek objednávok na existujúce položky FV/DL od najstarších objednávok (experimentálne na VybavObjednavky.dat).
 • Doplnené OAS: Komponentár doplnená cena návrhová. Stĺpec SpoluCenaNavrhova počíta Množstvo x CenaNavrhova. Ak je návrhová nulová, tak sa použije CenaPevná. Ak je pevná nulová, tak sa použije cena.
 • Doplnené OAS: Prenos hodnoty poľa TagNum1 z položiek CP a OBJD na položky generovaných dokladov.
 • Upravené OAS: Agenda Prehľad výkonov pracovníkov (pre AS Trading). Váha pracovného výkonu je absolútna hodnota.
 • Upravené OAS: Hromadné individuálne položkové zľavy sa neuplatňovali správne na základe výberu v gride.
 • Upravené OAS: Interný výdaj a cena a percento na položke prípadu (Roland).
 • Upravené PAM: Finančný príspevok na stravu pre začiatok a koniec PP.
 • Upravené PU: Tlačová zostava Poznámky k účtovnej závierke presunutá z hlavnej knihy do účtovných závierok.
 • Opravené PU: Tlač DpDPH do XML bola chybná, ak vo vlastnej organizácii nie je vyplnené IČDPH.
 • Opravené: Na prevodnom príkaze sa ponúkali na pridanie aj položky ktoré mali príznak "Nedávať do príkazu".
 • Upravené: Vypnuté dialógové okno pri otvorení PDF súboru cez FDF súbor.

Verzia: 2.31.350 z 18.7.2021

 • Doplnené OAS: Web obchod pre VFP XML doplnené HS na hlavičku objednávky došlej.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter tlače "Tlačiť zákazky" do interného dokladu.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter tlače "Tlačiť šarže" do interných dokladov.
 • Doplnené OAS: Pole TagNum1 do položiek dokladov CP, OBJD a VI (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Import poľa TagNum1 do položiek dokladov z Excelu (pre Roland).
 • Opravené OAS: Na katalógu sa niekedy neuplatnili aktuálne nastavenia pre výpočet predajnej ceny (problém vznikal najmä v API).
 • Upravené OAS: Export do EDI TXT3/TXT4 do riadku SYS sa zapisuje EAN odberateľa.
 • Opravené OAS: Chybné zobrazovanie komodít v tlačovej zostave faktúry.
 • Upravené PU: V pokladni a banke nie je možné zapísať úhradu ani predpis, ak nie je vyplnená organizácia.
 • Upravené PRO: V úlohách je pole aktivita povinné (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Ak sa nezobrazí ľavé navigačné menu, program ho po reštarte obnoví.
 • Doplnené: Do chybového hlásenia doplnená informácia o voľnej aplikačnej pamäti.

Verzia: 2.31.349 z 13.7.2021

 • Doplnené OAS: Pri generovaní prijatých zberných faktúr boli pridané polia Číslo KV, VS a Dátum splatnosti.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pri načítaní inventúry z terminálu sa vygenerujú položky pre všetky nenaskenované karty z daného skladu s nulovým stavom (pre BangJoo).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pri načítaní inventúry z terminálu sa vygenerujú položky pre všetky nenaskenované varianty každej naskenovanej karty s nulovým stavom (pre Style4U).
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené možnosť nastavenia EdiExpImp.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do EDI doplnený TXT3 pre COOP, ceny majú 4 desatinné miesta.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené export do EDI doplnený TXT pre dodacie listy, položky majú šarže a dátum exspirácie.
 • Doplnené OAS: Objednávky došlé export položiek z označených objednávok do jedného XLS súboru v takej štruktúre, aby sa položky mohli načítať do inej objednávky.
 • Upravené OAS: Import Iné importy EDI objednávky doplnený výber ceny.
 • Opravené OAS: Neplatný typ pohybu už nie je zobrazovaný vo výberových zoznamoch.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa namiesto výberu skladovej karty otváral formulár karty.
 • Upravené PU: Pri odpojení salda na pokladničnom doklade je zrušený aj účet.
 • Opravené PU: Tlačová zostava pre "Pohyby po účtoch".
 • Upravené PU: Tlačová zostava Neuhradené záväzky, pohľadávky položiek zobrazovala za určitých okolností aj uhradené doklady.

Verzia: 2.31.348 z 2.7.2021

 • Doplnené OAS: Do importu multikategórií z Excelu doplnená možnosť importovať úrovne 5,6,7,8.
 • Upravené OAS: Ak nie je zaúčtovaná faktúra, je možné meniť na doklade príznak FA a tiež ak nie je zaúčtovaný sklad, je možné meniť na doklade príznak DL.
 • Upravené OAS: Import Iné importy EDI objednávky doplnený import dátumu expedície z TXT súboru.
 • Opravené OAS: Výpočet ceny hotového výrobku z dokladov PI a VI (pre Tyrchem).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: import dokladov a cien položiek sa riadi všeobecným nastavením cenových hladín.
 • Opravené OAS: Formát dátumu úhrady v QR kódoch pre úhradu faktúr.
 • Opravené OAS: Zadávanie výkonovej normy (pre HDO).
 • Doplnené PRO: Oprávnenia Export/import nastavení.
 • Doplnené PRO: Na editačnom formulári školenia pridaný stĺpec organizácia do výberového prvku školiteľa.
 • Doplnené PRO: Školenia Možnosť pridať prílohy pod školenie.

Verzia: 2.31.347 z 1.7.2021

 • Doplnené PU: Tlačová zostava Pokladničné doklady Pohyby po účtoch, pridaná možnosť vybrať účty.
 • Upravené PAM: Doplnený parameter na nárok na finančný príspevok na stravu počas dovolenky.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní FV/DL z došlej objednávky typu 419.
 • Doplnené PRO: Oprávnenia Export nosičov do HTML, Export nosičov do off line databázy, Presun nosičov do/z archívu, Import nosičov z PST, Vygenerovať opakované nosiče (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Pri hromadnom priradení aktivity nebolo možné zadať stav nosiča (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.346 z 29.6.2021

 • Doplnené OAS: Pridané pole Dátum1 na editačný formulár zákaziek (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Pridané typy dokladov 419 do importu objednávok (pre Turer). Dané typy platia od 1.7.2021.
 • Upravené PU: Záznam v salde nie je možné uložiť bez vyplnenej organizácie.
 • Upravené PRO: Používateľ môže vždy pridať aktivitu k viditeľnému nosiču (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Pri zadaní aktivity zo zoznamu nosičov sa neaktualizoval stav nosiča (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Používateľ nevidel záznamy nosičov, kde boli členovia skupiny uvedení ako ďalší zodpovední (pre Prima Zdroj).
 • Opravené PRO: Export do HTML niekedy zobrazoval chybu poškodeného XML súboru obľúbených tlačových zostáv (pre Prima Zdroj).

Verzia: 2.31.345 z 28.6.2021

 • Upravené PU: Tlačová zostava Neuhradené záväzky, pohľadávky položiek bez organizácie alebo položiek vystavených skôr ako dátum poslednej úhrady.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri organizáciách je možnosť voľby aké záznamy sa majú exportovať (dodávatelia, odberatelia, ...)
 • Doplnené OAS: Do typov dokladov pre objednávky došlé je doplnený výber typu pre vystavenú faktúru.
 • Opravené OAS: Zostava FV a PFV na prenesenie daňovej povinnosti.

Verzia: 2.31.344 z 27.6.2021

 • Doplnené OAS: Podpora One stop shop pridané typy dokladov 219 a 419.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: vybavovanie interných objednávok.
 • Upravené OAS: Rekapitulácia skladu výdaj materiálu po dokladoch a po HS.
 • Upravené OAS: Import z Xstation HS podľa skladu s prefixom "00", záporné doklady označené ako dobropis.
 • Upravené OAS: Úprava zostavy FV a PFV na prenesenie daňovej povinnosti.
 • Opravené OAS, PU: Zrušenie dávky hromadných skladových dokladov po skladoch z denníka nezrušilo príznaky zaúčtovania.
 • Doplnené PU: "Pohyby za sklady a obdobie" pridané stĺpce: "Cena bez DPH v CM" a "Mena".

Verzia: 2.31.343 z 22.6.2021

 • Upravené OAS: Generovanie príjmu HV a výdaju materiálu len pre výrobky so zadaným množstvom.
 • Upravené OAS: Import ďalších EAN kódov vyhľadáva údaje vo VFP len podľa z_cmat.
 • Doplnené SHOP: Vytlačená suma vrátených paragónov na dennej uzávierke (v stave zásuvky).
 • Doplnené PU: Názov účtu na tlačovej zostave prehľadu pohybov.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Pokladňa/Pohyby po účtoch", pridaný filter pre typ dokumentu a čísla dokladov.
 • Upravené VTZ: Nastavenie umiestnenia / objekt v editačných formulároch pri zmene prevádzky.
 • Upravené CMMS: Typ údržby je možné priradiť ku skupine zariadení (pre T Global).
 • Upravené PRO: Na karte osoby v zozname OOPP upravené zobrazenie jednotlivých funkcií.
 • Doplnené: Pridaná funkcia blokovania ceny ak je cena na položke blokovaná, neuplatní sa žiadna zľava.

Verzia: 2.31.342 z 16.6.2021

 • Doplnené OAS: Xls import krajiny pôvodu do katalógu a kariet.
 • Doplnené OAS: Pridanie LOT položky na položku faktúry došlej (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Vybavovanie interných objednávok.
 • Opravené OAS: Na objednávke vystavenej sa niekedy netlačila adresa.
 • Upravené OAS: Import z MoneyS3 VS a čísloFA odseknuté na posledných 8 číslic.
 • Upravené OAS: Import z Pohody ak je vyplnené IČDPH, tak organizácia je právnický subjekt.

Verzia: 2.31.341 z 15.6.2021

 • Doplnené OAS: Na položkách dokladu doplnená aktivácia menu "Import položiek z iných dokladov" klávesou F7, "Aktualizácia cien z kariet" klávesou F8.
 • Doplnené OAS: Tlač štítkov s nezmenenou cenou v dokladoch PE (pre Monka).
 • Opravené OAS: Aktualizácia predajných cien podľa prirážky pri ručnom nahrávaní položiek PE (pre Monka).
 • Doplnené CMMS: Typ údržby je možné priradiť ku kategórii zariadenia (pre T Global).
 • Doplnené CMMS: Pridané pole "Nesplnené kvôli prekážke" na formulár Plánovanej údržby a Požiadavky/poruchy (pre T Global).
 • Upravené CMMS: Na formulári zariadení zmenený názov záložky z "Definícia plánu údržby" na "Definícia periodickej údržby".
 • Opravené VTZ: Kontrola duplicity evidenčného čísla.
 • Doplnené: Pole "Zadané heslo" v tabuľke používateľov.
 • Upravené: Pri zápise zmeny hesla do histórie sa heslá skryjú.

Verzia: 2.31.340 z 13.6.2021

 • Doplnené OAS: Na formulár položiek objednávok prijatých doplnené pole "Voľné", na karty doplnené pole "Voľné OBJD" (pre Tazar).
 • Upravené OAS: Import z X station účet FA, zľava MZ, záporné položky, KV s predponou "00".
 • Opravené OAS: Pri vybavení objednávky v editačnom formulári faktúry sa neprenášalo HS z objednávky na faktúru.
 • Opravené OAS: Pri zmene údajov objednávky na záložke Ďalšie sa niekedy zmenila doručovacia adresa na fakturačnú.

Verzia: 2.31.339 z 10.6.2021

 • Opravené PAM: Výkaz do SP zamestnanec do MVPP aj VPP (koniec RD + ukončenie PP + preplatok dovolenky).
 • Opravené PAM: Hodnota náhrady nariadené voľno 80% pri skrátenom úväzku.
 • Upravené PRO: Oprávnenia na zadávanie aktivít (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: V analýze dát sa neuplatňoval nastavený formát čísla pre typ sumáru "Priemer".
 • Upravené: Ak má príloha nastavené oprávnenie zákaz zmeny, otvorí sa v režime "len na čítanie".

Verzia: 2.31.338 z 9.6.2021

 • Doplnené OAS: Špeciálny parameter "Povoliť zmenu položiek na ktorých bola uplatnená zľava". Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Výdajka doplnená možnosť tlačenia zákazky.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava Výrobný príkaz sprievodka (pre Tyrchem).
 • Upravené OAS: Automatické načítanie hospodárskeho strediska na doklad z pokladne pri type 102, možnosť výberu HS, ak na pokladni nie je HS definované.
 • Doplnené PAM: Životné minimum pre výpočet povinných zrážok platných od 1.7.2021.
 • Doplnené CRM: Pri potiahnutí mailu z Outlooku na panel úloh, alebo prípadov, vytvorí sa nový záznam a mail sa pridá do príloh.
 • Upravené PRO: Oprávnenia pre vytváranie aktivít (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Oprávnenia používateľa nemali vplyv na editáciu licencii v nastaveniach aplikácie.

Verzia: 2.31.337 z 8.6.2021

 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: možnosť zapnúť kumulovanie rovnakých položiek s rôznymi mernými jednotkami.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál Unitech HT682: pridaná podpora ďalších EAN kódov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: možnosť zapnúť kumulovanie rovnakých položiek s rôznymi mernými jednotkami.
 • Doplnené OAS: Zablokovanie mazania položky úhrady ak existuje referencia na položku úhrady, alebo z úhrady bola vytvorená preddavková faktúra, alebo ak je úhrada je naviazaná na vyúčtovaciu faktúru.
 • Doplnené OAS: Import Ve.txt a Pol.txt pre Real K.
 • Upravené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa najskôr importujú doklady a potom exportujú číselníky.
 • Opravené OAS: Správny kód typu dokumentu pre default koeficient (pre AsTrading).
 • Opravené OAS: V prehľade skladovej karty "Pohyby za sklad a obdobie" sa pri zmene utriedenia zobrazoval nesprávny konečný zostatok.
 • Opravené OAS: Ak bola vyúčtovacia FA a PFA v CM a úhrada z PF mala kurzový rozdiel, táto FA sa nedala vymazať.
 • Opravené PU: Zostava majetok (úbytky, prehľad majetku) zahrnutie posledného dňa v mesiaci.
 • Doplnené PU: Ak je pri importe z XLS denníka v stĺpci PocStav True alebo 1, nastaví sa na doklade denníka obdobie na 0 (doklad bude tvoriť počiatočný stav).
 • Doplnené PAM: Daňový bonus platný od 1.7.2021.
 • Opravené: Napriek tomu že mal používateľ zakázanú zmenu oprávnení, boli funkčné voľby hromadnej zmeny a importu oprávnení.