SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.165 z 12.2.2020

 • Doplnené PAM: Legislatívne zmeny na rok 2020.
 • Upravené PAM: Spätný prepočet ZP pri zmene zdravotného stavu a novom PP.
 • Upravené OAS: Upravené vyhľadávanie v skladových kartách z dokladu podľa katalógového čísla.
 • Opravené OAS: Vytváranie a výmaz variantných skladových kariet.
 • Opravené OAS: Opravené automatické číslovanie prípadov pre určité šablóny.
 • Doplnené CRM: Do formulára servisného prípadu doplnené pole "Prijaté potvrdenie". Pole sa nachádza medzi skrytými prvkami.
 • Doplnené VTZ: Formulár harmonogramu revízií prednastavuje organizáciu vybraného zariadenia/í. V prípade označenia zariadení viacerých organizácií prednastavý organizáciu prvého zariadenia.
 • Doplnené VTZ: Do harmonogramu revízií doplnené stĺpce "Evidenčné číslo", "Výrobné číslo", "Dátum zaradenia".

Verzia: 2.31.164 z 11.2.2020

 • Upravené OAS: Pri kópii sumárnej karty sa nekopírujú varianty (pre Danube Birds).
 • Opravené OAS: Zmena cien pri príjme otvárala variantnú kartu namiesto sumárnej.
 • Opravené OAS: Chyba pri zrušení variantnej skladovej karty.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností vznikala chyba pri vyhľadávaní kariet z dokladu.

Verzia: 2.31.163 z 10.2.2020

 • Doplnené OAS: Parameter "Pri výbere karty na položku OASIS dokladu zobraziť filter variantov". Nastavuje sa v špeciálnych parametroch OASIS.
 • Doplnené OAS: Číslovanie servisných prípadov (pre Danube Birds).
 • Upravené OAS: Ak sa pri vyhľadávaní v skladových kartách z dokladu nenájde hľadaný výraz, hľadá sa postupne najbližší podreťazec.
 • Upravené OAS: Validácia čísla a názvu variantných kariet.
 • Opravené OAS: Funkcia na nulovanie a generovanie čísla PLU pre ERP.
 • Opravené CRM: Pri automatickom odosielaní emailu novej úlohy dochádzalo k chybe ak „Zodpovedný“ a „Zadávateľ“ boli rozdielne osoby.
 • Doplnené: Banka pre vytváranie SEPA úhrad. Banka "Taunus Sparkasse", kód banky "51250000", SWIFT "HELADEF1TSK"
 • Opravené: Pri vytvorení novej Firebird databázy dochádzalo niekedy k chybe.

Verzia: 2.31.162 z 6.2.2020

 • Doplnené OAS: Komunikácia s ručným terminálom podporuje ďalšie merné jednotky balenia.

Verzia: 2.31.161 z 6.2.2020

 • Doplnené OAS: Pri XML exporte na eshop možnosť zvoliť spôsob exportu variantov.
 • Upravené OAS: Možnosť zvoliť akýkoľvek užívateľský cenník pri exporte na Alza Feed.
 • Upravené OAS: Automatický prepočet pri vytvorení dokladu z eKasy.
 • Opravené PAM: Oprava nastavenia mzdovej položky "M2_112 Príplatok za profesijný rozvoj".

Verzia: 2.31.160 z 5.2.2020

 • Doplnené OAS: Do dodacieho listu pridaná tlačová zostava "Výdaj k zákazke".
 • Doplnené CRM: Do servisných prípadov pridané tlačové zostavy "Reklamačný protokol" a "Servisná zákazka".
 • Doplnené CRM: Do formulára reklamačného prípadu pridaná záložka Texty a príznak "Sledovať na dokladoch ako zákazku".

Verzia: 2.31.159 z 5.2.2020

 • Doplnené OAS: Pri prenose a aktualizácií výrobných príkazov do nového roku sa prepočítajú stavy na výrobných príkazoch.
 • Doplnené OAS: Na variantných kartách je možné zadať katalógové číslo.
 • Opravené PAM: Prepočet poistného so SP pri nepravidelnom príjme.

Verzia: 2.31.158 z 4.2.2020

 • Doplnené CRM: Pri vytvorení zariadenia z prípadu sa automaticky vyplní organizácia.
 • Doplnené CRM: Do formulára servisného prípadu pridaná záložka Texty.
 • Doplnené SHOP: Parameter v predaji pre vyžiadanie identifikátora bločku.
 • Opravené OAS, PU: Pri prechode medzi rokmi sa niekedy nepreniesli prílohy k dokladom a kartám.
 • Opravené: Za určitých okolností sa neuložili zmenené údaje na osobe.

Verzia: 2.31.157 z 3.2.2020

 • Upravené OAS: Rozšírená možnosť určiť na akých dokladoch sa majú ponúkať súvisiace karty (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Výrobné čísla pri príjmových dokladoch je možné vyberať z existujúcich výrobných čísel (pre Autocar).
 • Opravené PU: Pri určitom nastavení dochádzalo k chybe na položke bankového výpisu.

Verzia: 2.31.156 z 2.2.2020

 • Doplnené OAS: Na cenových ponukách na formulári položky doplnené zaškrtávacie pole na potlačenie zľavy.
 • Upravené OAS: Doklady prevedené do SHOP s už uzatvoreným bločkom nie je možné meniť.
 • Doplnené: Možnosť nastaviť počet desatinných miest pre zadanie kurzu (1 15). Pri inom nastavení sa bude kurz zadávať na 5 desatinných miest. Nastavuje sa v špeciálnych parametroch EcoSun.

Verzia: 2.31.155 z 30.1.2020

 • Doplnené OAS: Voľba zobrazenia sumárnych a variantných kariet v zozname kariet.
 • Upravené OAS: Upravené čísla a názvy variantných kariet.
 • Opravené OAS: Nedala sa uložiť kópia variantnej karty.
 • Opravené OAS: Pri generovaní vrátenia obalov program vykazoval chybu ak položka dobropisu nemala zadané číslo pôvodnej faktúry.
 • Opravené CRM: Pri zmene údajov zariadenia program za určitých okolností nedovolil uloženie ak zariadenie nemalo vytvorený plán servisu.

Verzia: 2.31.154 z 29.1.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť nahrávať prílohy k výrobným číslam.
 • Doplnené OAS: Automatické vyplnenie číslo PLU.
 • Doplnené OAS: Formulár prevzatia dokladu (pre Benzol).
 • Opravené OAS: Hromadné zaradenie kariet do webového obchodu pri veľkom počte kariet niekedy zamrzlo.
 • Opravené OAS: Kópia katalógovej karty s variantmi sa nedala uložiť.
 • Upravené PRO: Upravené parametre pre mailovú notifikáciu osvedčení.

Verzia: 2.31.153 z 27.1.2020

 • Doplnené PU: Do tlačovej zostavy denníka pridaná voľba "Namiesto názvu účtu zobraziť poznámku".
 • Doplnené OAS: V parametroch (Zákaznícke úpravy) je možnosť zakázať editovanie polí OBJD, okrem poľa účastníci (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: V parametroch je možnosť určiť na akých dokladoch sa majú ponúkať súvisiace karty.
 • Doplnené OAS: V parametroch UPS je možné zapnúť upozornenie pred koncom aplikácie na odoslaný UPS report.
 • Upravené OAS: Na vygenerovaných zberných faktúrach nie je možné zapnúť dodací list.
 • Doplnené CRM: V kalendári možnosť zvýrazniť ikonami úlohy po termíne a dokončené úlohy. Nastavuje sa v parametroch kalendára.
 • Opravené OAS: V prehľade karty (obrazovka 1) sa pri prepnutí do roka, kde karta neexistuje objavila chyba.
 • Doplnené: Pri prerušení spojenia s MySQL serverom sa aplikácia pokúša automaticky spojenie znovu nadviazať.

Verzia: 2.31.152 z 23.1.2020

 • Doplnené OAS: Do importu objednávok z XML (pre VFP webový obchod) pridané tagy a .
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní preddavkovej faktúry z minulého roka nedostal tento doklad správny príznak.
 • Opravené OAS: Hromadná zmena oprávnení.
 • Opravené PU: Pri kontrole denníka voči saldu program niekedy vykazoval nesprávne údaje.
 • Doplnené SHOP: Parameter v predaji pre povolenie zobrazenia otvorených bločkov z iných pokladní.
 • Doplnené CRM: V špeciálnych parametroch CRM/PRO je možné nastaviť deň zamknutia dochádzky a výkazu práce v tento deň sa zamkne predchádzajúci mesiac (0 = vypnuté). Parameter platí pre všetkých používateľov.
 • Doplnené CRM: Pridané oprávnenia "V dochádzke zmeniť/vymazať zamknuté záznamy" a "Vo výkaze prác zmeniť/vymazať zamknuté záznamy".
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M2301 Benefit na vzdelávanie (SF)" s odchýlkou "2301".
 • Doplnené PAM: Nová mzdová položka "M2302 Preventívna zdrav. prehl. (SF)" s odchýlkou "2301".
 • Upravené PAM: Zostava potvrdenia o príjme pre RZD.

Verzia: 2.31.151 z 21.1.2020

 • Doplnené OAS: Zobrazenie poznámky organizácie pri jej zmene na formulári dokladu (pre Benzol).
 • Doplnené OAS: Import polí z VFP, ktoré súvisia s prepočtom objemu nafty (pre Benzol).
 • Doplnené OAS: Kategorizácia interných skladových dokladov.
 • Upravené OAS: V prehľade stavov na karte je do poľa Okamžitý stav započítaný aj denný výdaj.
 • Upravené PAM: Potvrdenie o príjme pre RZD (trinásty plat).

Verzia: 2.31.150 z 20.1.2020

 • Upravené PAM: Oprava potvrdenia o príjme pre RZD.
 • Upravené PAM: Tlačové zostavy potvrdenie o príjme pre RZD a žiadosť o RZD je triedené podľa priezviska.
 • Upravené PAM: RZD za rok 2019.
 • Upravené PAM: Úprava od 1.1.2020 zdravotných stavov pre výpočet poistného BPD.

Verzia: 2.31.149 z 19.1.2020

 • Upravené OAS: Zrýchlený výber príkazov na úhradu.

Verzia: 2.31.148 z 17.1.2020

 • Doplnené OAS: Formulár a mechanizmus prepočtu objemu pohonných hmôt pri ukladaní položky dokladu (pre Benzol).
 • Opravené OAS: Aktualizácia stavu vybavenosti objednávok pri prechode medzi rokmi.

Verzia: 2.31.147 z 15.1.2020

 • Doplnené OAS: Hromadná zmena hlavného dodávateľa na katalógovej karte.
 • Doplnené OAS: Opätovne sprístupnená hromadná zmena nákupnej ceny.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava "Rozvoz objednávok" (pre Simea).
 • Opravené OAS: Chyba na paneli dokladov vo formulári organizácie / prípadu.
 • Doplnené VTZ: Časový interval 5 a 2 mesiace na pripomienky vo formulári prehliadky.
 • Upravené CRM: História SMS (cez ústredňu Xapi) podporuje diakritiku.

Verzia: 2.31.146 z 13.1.2020

 • Doplnené OAS: Pri generovaní príjemky HV z výrobných príkazov je možné zadať dátum generovaných dokladov.
 • Doplnené OAS: Do histórie zmien sa zapisujú prepočty stavov a priemerných cien (aj prerušenie).
 • Doplnené OAS: Na skladových a neskladových kartách je možné používať súvisiace karty.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností sa zobrazili na organizácii v paneli faktúr údaje za nesprávny rok.
 • Upravené PU: Nie je možné zaúčtovať dávku s nevyrovnanými stranami.
 • Upravené CRM: Agenda denný plán po strediskách (pre Technické služby DK).
 • Doplnené: Do histórie zmien sa zapisujú uzávierky a aktualizácie medzi rokmi OASIS a PU.
 • Upravené: Zoznam používateľov automaticky zobrazuje len platných používateľov. Doplnená voľba na zobrazenie neplatných používateľov.

Verzia: 2.31.145 z 10.1.2020

 • Upravené PAM: Mincovka záloh bez odchýlok.
 • Upravené PAM: Vypustenie nároku na ZVP a SČR pri dohodároch.
 • Upravené PAM: Nevytváranie oznámenia do ZP pri dohodách a súčasne dôchodcoch.
 • Opravené OAS: Pri zmene organizácie na vystavenej faktúre sa pri vytvorení dobropisu neaktualizoval bankový účet odberateľa.
 • Upravené: PSČ rozšírené na 16 znakov.

Verzia: 2.31.144 z 9.1.2020

 • Doplnené OAS: Kategorizácia objednávok/predfaktúr.
 • Doplnené OAS: Možnosť hromadne zmeniť sklad na položkách dokladu.
 • Doplnené OAS: Pri generovaní výdaja materiálu do výroby z výrobných príkazov je možné zadať dátum generovaných dokladov.

Verzia: 2.31.143 z 8.1.2020

 • Upravené OAS: EAN do eKasy od fy. Elcom.
 • Doplnené PAM: Daňové sadzby na rok 2020.

Verzia: 2.31.142 z 7.1.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť otvoriť objednávky pripojené k faktúre/dodaciemu listu.
 • Doplnené OAS: Import variantov (podskladových kariet) z VFP.
 • Doplnené: Umožnená zmena roka v aplikáciách CRM a PRO.

Verzia: 2.31.141 z 3.1.2020

 • Doplnené OAS: Možnosť napojiť/odpojiť dodacie listy na faktúre.
 • Doplnené PU: Do funkcií pokladničného dokladu možnosť "Inventarizácia pokladne".
 • Opravené OAS: Nastavenie poľa "Neuplatňovať zľavu" na položke dokladu bolo za určitých okolností nekorektné.

Verzia: 2.31.140 z 2.1.2020

 • Upravené OAS: Tlačová zostava Rozvoz objednávok (pre Simea).
 • Doplnené OAS: Evidencia účastníkov na došlých objednávkach (pre Autocar).

Verzia: 2.31.139 z 23.12.2019

 • Doplnené CRM: Agenda denný plán po strediskách (pre Technické služby DK).
 • Opravené: Pri nulovej veľkosti prílohy sa niekedy objavilo chybové hlásenie.

Verzia: 2.31.138 z 19.12.2019

 • Doplnené OAS: Do importu Katalógových a Skladových kariet z Excelu stĺpce PrirazkaCeny1 8.
 • Opravené: Úpravou spôsobu načítania údajov z SQL vo verzii 2.31.136 sa spôsobila chyba v servisnej voľbe "Zobraziť SQL dáta záznamu" a problém pri zobrazení chybovej správy.

Verzia: 2.31.137 z 19.12.2019

 • Opravené OAS: Ak bola na vystavenej faktúre textová položka, tak sa niekedy pri ukladaní objavovalo okno s hlásením "Nie je možné uložiť niektoré dáta".
 • Opravené PU: Chyba pri kontrole denníka voči saldu.

Verzia: 2.31.136 z 18.12.2019

 • Upravené OAS: Pri načítaní vybavených objednávok na faktúru/dodací list natiahne všetky vybavené položky s nulovým množstvom.
 • Upravené OAS: Import kariet z Excelu neobmedzuje veľkosť poľa "popis".
 • Doplnené OAS: Nová knižnica ELCOMM.DLL pre komunikáciu s ERP od firmy ELCOM.
 • Doplnené SHOP: V špeciálnych parametroch je možnosť zapnúť vyžiadaný názov položky predaja.
 • Upravené: Spôsob načítania údajov z SQL pri prekresľovaní tabuliek. Odstraňuje občasnú chybu 'Entering state GetObjectsNonReenterant'.

Verzia: 2.31.135 z 16.12.2019

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava "Plán rozvozu" nad tlačou objednávok došlých (pre Simea).
 • Doplnené OAS: XML pre VFP webový obchod delí multikategórie do dvoch skupín podľa filtra (pre Samtek).
 • Doplnené SHOP: Zákaznícke karty, nový typ algoritmu: Okamžitá zmena cenovej hladiny definovaná typom karty.
 • Doplnené CRM: Prehrávanie zvukových záznamov v histórii hovorov (cez ústredňu Xapi).

Verzia: 2.31.134 z 11.12.2019

 • Doplnené OAS: Agenda spotrebná daň.
 • Doplnené OAS: Tlačítko RESET na obnovu bočného menu programu.
 • Doplnené OAS: Funkcia hromadnej zmeny ceny nad katalógovými kartami.
 • Doplnené OAS: Možnosť "Označené symbolom 'I'" do spôsobu výberu vo funkcií hromadnej zmeny ceny nad skladovými a katalógovými kartami.
 • Doplnené OAS: Riadok "Prirážka ceny 1" do definície importu skladových a katalógových kariet z excelu.
 • Doplnené PAM: Ročné zúčtovanie dane za rok 2019.
 • Doplnené CRM: Možnosť zapnúť logovanie komunikácie s ústredňou Xapi.

Verzia: 2.31.133 z 9.12.2019

 • Doplnené OAS: Do definície importu katalógových kariet stĺpec "Popis".
 • Doplnené OAS: Do formulára ročnej uzávierky zaškrtávacie pole a mechanizmus na prenos/aktualizáciu nevybavených výrobných príkazov.
 • Doplnené OAS: Na prijaté faktúry validátor, ktorý nedovolí uloženie ak je dátum vystavenia vyšší ako dátum prijatia alebo dátum splatnosti.
 • Opravené OAS: Pri položke dokladu s výpočtom zhora dávalo aj napriek 0% sadzbe DPH cenu s DPH.
 • Opravené OAS: Export obrázkov skladových kariet do XML súboru pre eshop nefungoval za niektorých okolností korektne.
 • Upravené OAS: Na cenníku musí byť zvolená platnosť.
 • Upravené OAS: Záložka "Bilancia" na výrobnom príkaze uzamkne všetky svoje upraviteľné prvky ak výrobný príkaz nemá ani jednu položku.
 • Opravené PAM: Chyba pri vytváraní odchýliek pri určitých schémach (skinoch).
 • Upravené PAM: Vytváranie prevodných príkazov záloh.
 • Upravené: Filtre v stĺpcoch zobrazujú čísla dokladov ako zoznam (predtým ako rozsah).
 • Upravené: Import z excelu automaticky orezáva na začiatok a koniec hodnoty bunky o prázdne znaky.

Verzia: 2.31.132 z 2.12.2019

 • Opravené PAM: Generovanie odmeny štrnásteho platu (v staršej verzii použitý priemer z 2 štvrťroku).
 • Upravené: Spôsob otvárania a ukladania príloh. Odstraňuje občasnú chybu 'Entering state GetObjectsNonReenterant'.
 • Upravené: Voľba Systém > Vzhľad má prehľadnejší výber schém a farebných paliet.

Verzia: 2.31.131 z 29.11.2019

 • Doplnené CRM: Pre odosielanie SMS (cez ústredňu Xapi) je možné na používateľovi nastaviť port GSM brány.
 • Doplnené OAS: Oprava najlepšej ceny pri odbyte v tabuľke výberu kariet. Pridaný stĺpec Pôvod najlepšej ceny.
 • Doplnené OAS: Podmienené formátovanie v tabuľke výberu kariet na doklad.
 • Opravené OAS: Chyba pri odosielaní mailov z niektorých typov dokladov.
 • Opravené OAS: Problém pri exporte zmenených skladových kariet do XML súboru pre eshop.
 • Doplnené PAM: Pomocný výpočet na odstupné a odchodné.
 • Doplnené PAM: Výpočet odmeny "Štrnásty plat".
 • Doplnené: Používateľské nastavenie Kompaktné zobrazenie aplikácie (všetky prvky sú viac nahustené, na rovnakej ploche sa zobrazí viac údajov). Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.
 • Doplnené: Výrazy filtrov v tabuľkách sa od tejto verzie zobrazujú v tzv. vizuálnom režime. Pôvodné zobrazenie je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad > Zobraziť výraz filtra v textovom tvare (ako pred verziou 2.31) .
 • Doplnené: Nastaviť vlastnú schému zobrazenia pre používateľa. Funkciu je možné zapnúť vo voľbe Systém > Nastavenie > Aplikácia > Navigácia a vzhľad.

Verzia: 2.31.130 z 25.11.2019

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 19.2.4.

Verzia: 2.30.129 z 25.11.2019

 • Doplnené OAS: Export filtrov z multikategórií do XML súboru cis_multikat_filter.xml (pre Samtek).
 • Upravené SHOP: Funkcia vrátenia celého bločku vyzve obsluhu na zadanie platidiel.
 • Doplnené: Voľba Pomoc > Dokumentácia zobrazí online dokumentáciu pre moduly OASIS a PU.
 • Doplnené: Do definície importu organizácií doplnený "Právny subjekt".

Verzia: 2.30.128 z 22.11.2019

 • Doplnené OAS: Záložka v tabuľke číselníka organizácií s položkami individuálnych cenníkov.
 • Upravené OAS: V tlačovej zostave preddavkovej FA odobraté pole "Dátum splatnosti".
 • Upravené SHOP: Referencia vrátenia tovaru pre eKasa sa nevyžaduje pri neskladových kartách.
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave preddavkovej FA zobrazovalo IBAN v nesprávnom formáte.
 • Opravené OAS: Dokončená zákazka sa nesprávne zobrazovala na formulári dokladu.
 • Doplnené PAM: Export účtovnej dávky do programu Kros OMEGA.
 • Upravené VTZ/UTZ: Výmaz Objektu (Umiestnenia) už nie je možný pokiaľ je použitý v nejakom zariadení.
 • Doplnené: Vytáčanie telefónnych čísel kliknutím na číslo (vyžaduje XAPI ústredňu).
 • Doplnené: Zobrazenie vymazaného číselníkového záznamu vo výberovom prvku (označený * a textom vymazaný).
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.7.2). Logovanie všetkých hlásení do súboru taxis.log.
 • Upravené: Utriedenie a výber činností zo zoznamu na formulári organizácie.
 • Doplnené: Elcom EFox eKasa podporuje pripojenie cez COM port.

Verzia: 2.30.127 z 19.11.2019

 • Doplnené OAS: V zákazníckych úpravách textové parametre "Povoliť slovenské IČDPH na typoch" a "Povoliť 0% sadzbu na typoch" (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Ak sa vyvolá prehľad karty z výberu kariet, nastaví sa obdobie na prehľade podľa dátumu dokladu.
 • Upravené OAS: Pri odosielaní faktúry mailom upravený výber prednastavených mailových adries.
 • Upravené OAS: Pri rozšírenej výrobe sa dátum expedície výrobného príkazu a jeho položky aktualizujú podľa dátumu expedície položky objedávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Rekapitulácia výdaju po dokladoch nezotrieďovala doklady.
 • Opravené: Pri vymazaní textu čísla, alebo mailu na paneli organizácie (prevádzky, osoby) sa niekedy vymazalo aj číslo v príslušnom kontaktnom zázname.

Verzia: 2.30.126 z 17.11.2019

 • Upravené OAS: Povolená zmena IBAN na salde z príkazov na úhradu.
 • Doplnené: Kaso TaxIS umožňuje hlásenie o polohe pre mobilné eKasa.

Verzia: 2.30.125 z 14.11.2019

 • Doplnené OAS: Do formulára výrobného príkazu pole "Dátum výroby" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Položka "Zodpovedný" do objednávky vystavenej.
 • Doplnené OAS: Do zoznamu salda (pohľadávok/záväzkov) pridaná záložka Poznámka k dokladu.
 • Doplnené OAS: Možnosť generovania EAN kódu vo vedľajších EAN kódoch.
 • Doplnené OAS: Verifikačná otázka pri ukladaní duplicitného EAN kódu.
 • Upravené OAS: Zobrazovanie celej adresy pri prázdnom orientačnom čísle na databáze MSSQL.
 • Upravené OAS: Validácia vedľajších EAN kódov sa vykonáva na formulári vedľajších EAN kódov (v minulosti sa vykonávala až pri ukladaní karty).
 • Opravené OAS: Generátor EAN kódov pri kontrole berie do úvahy aj vedľajšie EAN kódy.
 • Opravené OAS: Program vykazoval chybu ak sa ukladal alebo vymazával úkolový lístok bez výrobného príkazu.
 • Doplnené CRM: História SMS, odosielanie SMS, hromadné odosielanie SMS zo zoznamu organizácií (cez ústredňu Xapi).
 • Doplnené: Vylepšená komunikácia s novým Elcom EFox eKasa (testovacia prevádzka).

Verzia: 2.30.124 z 11.11.2019

 • Doplnené BI: Do parametrov BI prehľadu Oasis2 doplnené pole "Napočítať maržu na úhrady" (pre Adwings).
 • Doplnené BI: Nápočet marže na saldo. Vykoná sa ak je v parametroch zaškrtnuté "Napočítať maržu na úhrady" (pre Adwings).
 • Opravené OAS: Zotriedenie výrobných príkazov podľa stĺpcov "Dátum expedície výrobku" a "Názov výrobku" spôsobovalo zamrznutie aplikácie (pre Slovtos).

Verzia: 2.30.123 z 8.11.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie spodného limitu na skladovej karte.
 • Upravené OAS: Pri typoch dokladu 117, 217, 467 sa položkám prednastaví 0% DPH.
 • Upravené OAS: V zozname rezervácií a kontraktov vyvolanej z obrazovky karty 1 sa nezobrazujú predfaktúry bez objednávok.
 • Upravené OAS: Priraďovanie a zobrazovanie dodávateľov a ich katalógových čísel na karte.
 • Upravené OAS: Majiteľ zákazníckej karty môže byť súčasne osoba aj organizácia.
 • Upravené OAS: Pri povolených duplicitných EANoch sa vyhlási Warning ak hlavný EAN je duplicitný.
 • Opravené OAS: Niekedy ponúklo pri došlej faktúre zmenu predajnej ceny aj pri odchýlke nákupnej ceny v stanovenom rozsahu.
 • Opravené OAS: Nekorektné zobrazenie niektorých polí na formulári došlej predfaktúry bez objednávky.
 • Opravené OAS: Import položiek z Excelu pri doklade typu 217 neprepočítal DPH.
 • Opravené OAS: Pri importe skladových a katalógových kariet nastavovalo katalógové číslo na nesprávneho dodávateľa.
 • Opravené OAS: Pri vytváraní vedľajšieho EANu karty sa neuplatňovala validácia.
 • Opravené OAS: Generovanie zbernej faktúry nezobrazilo zoznam dodacích listov na databáze Microsoft SQL (MSSQL).
 • Opravené OAS: Pri importe kariet z VFP do databázy MSSQL program vykazoval chybu ak sa jednalo o duplicitnú katalógovú kartu.
 • Opravené PU: V tlačovej zostave kontrolného výkazu nesprávne zobrazovalo obdobie ak sa jednalo o kvartálny výkaz.
 • Opravené PU: Pri nápočte a výmaze DP a KV program niekedy vykazoval chybu.
 • Doplnené PAM: Prehľad dní náhrady príjmu a nemoci.
 • Doplnené PAM: Pri generovaní SEPA prevodu miezd doplnená možnosť do XML súboru pri nezobrazované mena zamestnanca doplniť OSČ.

Verzia: 2.30.122 z 4.11.2019

 • Upravené OAS: Import položiek z excelu pre doklad s typom 217 nastavuje 0% DPH sadzbu.
 • Doplnené: Do importu organizácií z Excelu doplnený stĺpec činnosti.
 • Opravené SHOP: TaxIS vklad, výber zo zásuvky.
 • Doplnené OAS: prijaté faktúry Funkcie Export dokladov do XML pre zverejnenie.

Verzia: 2.30.121 z 31.10.2019

 • Doplnené PU: Zostatok v danej pokladni pri každom pokladničnom doklade. Pri výpočte sa neuvažujú nezaradené pokladničné doklady. Pri importovaných dokladoch z VFP je zostatok napočítaný len za deň (nie za každý doklad zvlášť).
 • Doplnené OAS: Vo formulári "Odosielanie upomienok" je doplnený vlastný predmet správy.
 • Opravené OAS: Pri výmaze multikategórie nevymazalo všetky podkategórie.
 • Opravené OAS: Pri vyhľadávaní karty položky cez "." program vykazoval chybu.
 • Opravené OAS: Odstránená funkcia "Prepočet všetkých priemerných cien" a nahradená funkciou "Prepočet všetkých stavov a priemerných cien". Pôvodná funkcia pri PI ovplyvňujúcom priemernú cenu niekedy nefungovala korektne.
 • Upravené OAS: Pri zmene disponibilného stavu na skladovej karte odošle notifikačný e mail, ak je pôvodný stav mínusový a nový stav je väčší ako pôvodný stav.
 • Upravené OAS: Validátor položky typu dokladu 200, 202 povoľuje jej uloženie aj s DPH sadzbou 0% ak sa jedná o komoditu (pre Autocar).
 • Doplnené SHOP: Na hlavičky a položky paragonov doplnené polia Priemerná cena, Spolu priem.cena a Marža.
 • Opravené: Chyba pri konverzii tabuľky tDokladFS s veľmi starými štruktúrami.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.6.0). POZOR, verzia nie je spätne kompatibilná s predchádzajúcimi verziami.

Verzia: 2.30.120 z 29.10.2019

 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní viacerých úhrad z jeden objednávky ponúklo do vysporiadania iba jednu úhradu.
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní úhrad už neponúka nulové úhrady.
 • Doplnené OAS: Parametre na zákaz generovania faktúr a dodacích listov pre typy dokladov objednávok došlých.
 • Opravené PAM: Tvorba výkazov do ZP (v prípade, že nie su zamestnanci vo všetkých ZP).

Verzia: 2.30.119 z 28.10.2019

 • Upravené OAS: Funkcia generovania položiek vrátených obalov berie v úvahu aj novšie výdaje (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Chyba uloženia kopírovania karty z iných skladov a prepočtu kariet (spôsobené vo verzii 2.30.118).

Verzia: 2.30.118 z 27.10.2019

 • Upravené OAS: Doklad typu 215, 415 nie je možné uložiť so slovenským IČDPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 202 nesmie mať hodnotu vyššiu ako 1000 EUR s DPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 200 nie je možné uložiť s iným ako slovenským IČDPH (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Položky dokladu typu 200, 202 nesmú mať 0% DPH sadzbu (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Vytvorenie došlej preddavkovej faktúry s prenosom daňovej povinnosti.
 • Upravené OAS: Vysporiadanie DPH pri čiastočných úhradách došlých faktúr z colnice / s §68d.
 • Upravené OAS: Validátor skladu výroby na komponentári výrobku sa uplatňuje iba pri zapnutom module rozšírenej výroby.
 • Upravené OAS: Spôsob úhrady na objednávke došlej.
 • Opravené OAS: Pri kópii skladovej karty sa nenulovali hodnoty niektorých polí.
 • Upravené PU: Doplnené a upravené prednastavené DPH plnenia.
 • Upravené PU: Pridaný výkaz DPH v4 oslobodené plnenia a trojstranný obchod (riadky 15, 16, 17, 35, 36).
 • Opravené PU: Pri náhľade tlačovej zostavy účtovného predpisu spúšťanej z formulára generovania účtovnej dávky program vykazoval chybu.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2200 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa". Odchýlka "2200". Platné od 1.1.2020.
 • Doplnené PAM: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce UNP 1 01.
 • Doplnené PAM: Štvrťročný výkaz o prácu Práca 2 04.
 • Opravené PAM: Vytváranie prerušenie do RLFO do SP pri ošetrovnom.
 • Opravené PAM: Náhrada príjmu pri nepracovnom úraze (zrušenie).

Verzia: 2.30.117 z 18.10.2019

 • Upravené OAS: Povolenie zmien na FD po zaúčtovaní (údaje, ktoré nesúvisia s účtovaním).
 • Opravené OAS: Dátum kontrolného výkazu pri DL.
 • Doplnené OAS: Vo formulári dodacích listov doplnený dátum vystavenia.
 • Doplnené OAS: Pri tlači etikiet z príjemiek a FD doplnený parameter pre skladové karty so zmenenou cenou.
 • Doplnené OAS: Importy Iné importy Importy z CSV podľa štruktúry J&J.
 • Doplnené OAS: Súbory pre UPS je možné odosielať cez FTP priamo z EcoSun.
 • Doplnené OAS: Zobrazovanie priebehu hromadnej zmeny cien skladových kariet a cenníkov.
 • Upravené PAM: Vytvorenie výkazu do zdravojnej poisťovne pri nulovej výške preddavkov.
 • Upravené PU: Výber pre tlač účtovného predpisu už neponúka možnosť tlačenia poznámky dokladu namiesto názvu účtu.
 • Doplnené: Prenos súborov cez FTP pripojenie podporuje aplikáciu WinSCP.

Verzia: 2.30.116 z 15.10.2019

 • Doplnené OAS: Do špeciálnych parametrov parameter povinného poľa pre dátum expedície položky ODPFV.
 • Opravené OAS: Validátor dátumu expedície nepovoľoval uložiť položku ODPFV.