História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.31.478 z 8.6.2022

 • Opravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácia.
 • Doplnené OAS: Hromadné prečíslovanie bankových výpisov.
 • Doplnené OAS: Kontrola vráteného množstva zo zápožičky (pre TEBAU).

Verzia: 2.31.477 z 7.6.2022

 • Opravené OAS: Editovanie položiek pri prekročení kreditu.
 • Opravené OAS: Duplicitné odosielanie mailov po doruční balíka (Ľubica). *
 • Doplnené OAS: Na editačnom formulári položky PI zobrazená predajná cena 1 bez DPH (pre Roofing).
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende vystavených DL s QR kódom pre MODO vylúčenie IČO podľa zadaného parametra (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Zobrazené ID prevádzky vo vyhľadávaní doručovacej adresy na doklade VE.
 • Upravené OAS: Povolené duplicitné odoslanie objednávky prepravy do API 123Kurier (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Export do EDI upravený názov organizácie do HDD3, ak presahuje dĺžku 35 znakov.

Verzia: 2.31.476 z 6.6.2022

 • Doplnené OAS: Po vytlačení objednávky sa automaticky zmenený stav objednávky na „potvrdená“ (pre Liberty).
 • Doplnené OAS: Generovanie zberných DL triedenie podľa prevádzky.
 • Doplnené OAS: Neaktualizovanie existujúcich kariet pri importe (pre MAC2).
 • Doplnené OAS: Na externých ON možné určiť položky, na ktoré sa majú rozpočítať ON.
 • Doplnené OAS: Import kariet ďalšie EAN kódy.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava stav skladu.
 • Opravené OAS: Pri kumulovaní zbernej FA nastal nesúlad medzi výdaj a výdaj_MJ.
 • Doplnené PAM: Parameter pevného nastavenia poistenia finančnej podpory.
 • Doplnené PU: Do definície mikroúčtovnej závierky doplnený účet 139 (Súvaha, riadok 15)
 • Doplnené PU: Odpisovaný majetok vo vývojárskom móde prístupné tlačítko pre upravený prepočet odpisového plánu.

Verzia: 2.31.475 z 2.6.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava zoznam pohybov FA a DL filtrovanie dokladov z eKasy.
 • Opravené OAS: List organizácií pri tlačovej zostave zoznamu pohybov FA a DL.
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: kontrola dokladov dopĺňa prípadné nové položky dokladov.
 • Upravené OAS: Pri založení nového zákazníka sa automaticky prepočíta obrat a obratová zľava (Ľubica).
 • Upravené OAS: Automatický systém preceňovania CZ cien podľa SK cien prepočet pri zmene sk cien (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Aktualizácia adresy prevádzky pri importe.
 • Upravené OAS: Názov PDF dokumentov pri tlači (pre Adwings).
 • Upravené OAS: Povolené vytvorenie a oprava adresy príjemcu na doklade.
 • Upravené PAM: Čerpanie mzdových prostriedkov (Firebird).
 • Upravené PAM: Import z dochádzkového systému Fingera.
 • Doplnené PAM: Informačná karta o vzniku pracovnoprávneho vzťahu.
 • Doplnené PAM: Informačná karta o skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Verzia: 2.31.474 z 1.6.2022

 • Upravené OAS: Obrázky na kartách sa zobrazovali príliš "rozmazané".
 • Opravené SHOP: Poradie stĺpcov v režime numerických čísel kariet.

Verzia: 2.31.473 z 31.5.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pohybov FA a DL.
 • Upravené OAS: Import z VFP skladové karty ak je vypočítaný koeficient pre druhú MJ, tak sa pri importe označí "Zadávať obe MJ".

Verzia: 2.31.472 z 31.5.2022

 • Doplnené OAS: UDI pri šaržiach (pre Bioxa).
 • Opravené OAS: Drobné úpravy pre import objednávok.
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende vystavených DL s QR kódom pre MODO vylúčenie dobropisov (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Na komponentoch sady povolené meniť cenu (pre Urbár).
 • Upravené OAS: Na doklade povolené do zľava odberateľa zadať zľavu vyššiu ako je tá nastavená na organizácii.
 • Upravené PAM: Nadčasové hodiny 35% pre sťažené prostredie. *
 • Upravené PAM: Hodnota záväzok zamestnanca umiestnená pod hodnotu HM na výplatnej páske.
 • Doplnené PU: Evidencia majetku pohyb Tvorba/Zrušenie opravnej položky doplnené účty MD/DL.*

Verzia: 2.31.471 z 29.5.2022

 • Upravené OAS: Pri nových kartách, alebo kópiách sa zmena predajnej ceny neprenáša do starej ceny.
 • Doplnené: Pridaná kontrola uloženia príloha do súborového systému. V prípade, že sa príloha neuloží ako súbor, program vyhlási chybu (pre Prima Zdroj).
 • Upravené: Zakázané zmeny akýchkoľvek údajov pre databázu nosičov v offline režime (pre Prima Zdroj).
 • Opravené: Asynchrónny zápis do histórie zmien spôsoboval niekedy chyby.

Verzia: 2.31.470 z 27.5.2022

 • Upravené OAS: Triedenie zoznamu vo výdaji pre MODO podľa dátumu DL.
 • Opravené OAS: Množstvo na starých objednávkach dodané korekciou = potrebné dodať, bolo = objednané, vznikali preplatené objednávky (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Import objednávok zo Shoptetu.

Verzia: 2.31.469 z 25.5.2022

 • Doplnené OAS: Doplnený špeciálny parameter OASIS, ktorý umožňuje pri zmene predajných cien na zbernej FA aktualizovať predajné ceny na zdrojových DL.
 • Upravené OAS: Doplniť/nedoplniť súvisiace karty (obalové) na doklad (pre Kartel).
 • Opravené OAS: Ručný terminál MoDo: kontrola dokladov za určitých okolností menila sadzbu DPH.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní OBJD a duplicitných neskladových položkách na doklade sa chybne kontrolovala pre tieto položky možnosť dodania.

Verzia: 2.31.468 z 25.5.2022

 • Doplnené OAS: Pri odoslaní faktúry mailom zapísané odoslanie do tabuľky udalostí.
 • Doplnené OAS: Voľba Prehľad šarží.
 • Upravené OAS: Zrýchlené uzavretie dokladov pri zapnutej tlači do PDF pri uložení.
 • Upravené OAS: Export do EDI obchodný register odstránené vbCrLf, skrátené názvy organizácií na 35 znakov.
 • Upravené OAS: Import VFP pre Slovlepex druhá MJ, vzorec_x.
 • Opravené OAS: Nastavenie dokladu objednávky pri importe zo Shoptetu.
 • Opravené OAS: Import kariet z Excelu, dátum platnosti ceny.
 • Opravené OAS: Pri kopírovaní kariet medzi skladmi sa nepreniesla Prirážka 1.
 • Opravené OAS: Vymazanie prevodky medzi skladmi za určitých okolností spôsoboval chybu.
 • Upravené PU: Generovanie kontrolného výkazu DPH na pozadí (počas tohto procesu je možné pracovať s aplikáciou). Dá vypnúť v špeciálnych parametroch PU.
 • Doplnené PAM: Prístupy do jednotlivých volieb pre personalistu.

Verzia: 2.31.467 z 22.5.2022

 • Upravené OAS: Rozšírené chybové hlásenia pri odosielaní objednávky prepravy na 123 Kuriér.
 • Upravené OAS: Zrýchlené listovanie v zozname vystavených faktúr/DL.
 • Upravené OAS: Zrýchlené generovanie účtovných dávok faktúr, skladových dokladov a úhrad. Optimalizácia sa dá vypnúť v špeciálnych parametroch PU.
 • Opravené OAS: Problém s nedostatkom pamäte pri práci s obrázkami kariet.
 • Upravené: Možnosť asynchrónneho zápisu do histórie zmien skracuje dobu zápisu záznamov do databázy. Zapína sa v špeciálnych parametroch systému.

Verzia: 2.31.466 z 20.5.2022

 • Opravené OAS: Pri uložení virtuálneho dokladu vznikal duplicitný výdaj zo skladu (pre Trebor).

Verzia: 2.31.465 z 20.5.2022

 • Doplnené OAS: Import objednávok zo Shoptetu.
 • Doplnené OAS: Kurz z hlavičky FV na tlačovku FV (v cudzej mene).
 • Doplnené OAS: Kurz z hlavičky FD na tlačovku "Účtovný predpis k FA" (v cudzej mene).
 • Doplnené OAS: Export vystavených dobropisov do EDI HDR(20,21,22), LIN(27,28,29) číslo pôvodnej faktúry.
 • Doplnené OAS: Stĺpec v katalógu "Má vedľajšie MJ".
 • Doplnené OAS: Doplniť/nedoplniť súvisiace karty (obalové) na doklad (pre Kartel).
 • Doplnené OAS: Import TXT pre RealK VS.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava inventúrneho podkladu.
 • Opravené OAS: Pri vybavovaní ODPFV cez FV program dá do výdaja iba také množstvo, aké je dovolené podľa globálnych nastavení (kontrola aj pre duplicitné položky).
 • Opravené OAS: Ak je na doklade vybratá prevádzka, tak pri použití parametra "Na hlavičku FV do Zodpovedný prenášať z organizácie Priradený" sa priradený prenesie z prevádzky.
 • Opravené: Chyba "Splash Form is not created".
 • Opravené PU: XML pre KvDPH A2.

Verzia: 2.31.464 z 18.5.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: ďalší stĺpec v hlavičkách dokladu o názve zariadenia/používateľovi (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Pri objednávke prepravy cez 123Kurier API odstránené medzery z PSČ.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači inventúrneho podkladu.
 • Opravené OAS: Pri kópii karty sa prepísali typ karty a tovarová skupina predvolenými údajmi na sklade.
 • Opravené OAS: Pri vybavení OBJD cez FV (pri manuálnom výbere objednávky) program vyhodí duplicitné položky/obj (ak to má povolené v parametroch organizácie) (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností dochádzalo pri výdaji k chybnej validácii stavov na kartách.
 • Doplnené PAM: Tlačivo: Čestné vyhlásenie o osobnej a trvalej starostlivosti o dieťa.
 • Doplnené PU: Načítanie pokladničného dokladu z FS (experimentálne).

Verzia: 2.31.463 z 17.5.2022

 • Doplnené OAS: Predvolený typ karty a predvolená tovarová skupina podľa skladu.
 • Doplnené OAS: Do tlačovej zostavy rekapitulácia pridaný parameter "za dátumy", ktorým určíme rozmedzie dátumov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: ďalší stĺpec v položkách dokladu o názve zariadenia/používateľovi (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Optimalizované načítanie limitu objednávok (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Pri použití globálneho parametra "uplatniť vyššiu zľavu" neuplatniť žiadnu zľavu, ak je zákaznícka zľava zrušená.
 • Opravené OAS: Pri vytvorení dokladu na Trebor CZ z virtuálneho dokladu sa chybne preniesol názov odberateľa pre tlač FA.
 • Upravené PAM: Mincovka a zostava záloh bez finančného príspevku.
 • Upravené: Výber používateľov v prihlasovacom formulári (pre Trebor).

Verzia: 2.31.462 z 16.5.2022

 • Upravené OAS: Zákaz odstránenia "bodkovej" karty.
 • Opravené OAS: Pri vybavení OBJV cez faktúru došlú program ukáže všetky nevybavené objednávky pre danú organizáciu (doteraz tam bol nesprávny filter aj na adresu doručenia).
 • Opravené PU: Chyba pri úhrade v banke.
 • Doplnené PAM: Modul pre Gastro karty.
 • Upravené PAM: CSV súbor pre žiadosť pri skrátenom pracovnom čase.

Verzia: 2.31.461 z 15.5.2022

 • Upravené OAS: Optimalizované ukladanie došlých faktúr a príjemiek.
 • Opravené OAS: Opravený výpočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).

Verzia: 2.31.460 z 13.5.2022

 • Doplnené OAS: Kontrola množstva na komponentoch sady (pre Urbár).
 • Doplnené OAS: Prenášať priradeného z organizácie na zákazku a následne do FV a vystavenej predfaktúry (pre Roland).
 • Doplnené OAS: VS_OBJ na zákazke (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Zobraziť všetky zapožičané karty (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Do importu položiek na doklady VE, OBJD, CP je doplnená merná jednotka.
 • Doplnené OAS: Režim numerických čísel kariet (pre Stavebniny).
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob možnosť zahrnúť aj karty s pohybom pod určité percento v porovnaní s počiatočným stavom.
 • Doplnené OAS: Import skladových kariet z VFP ak je vyplnený vzorec pre druhú mernú jednotku, tak sa vypočíta konštanta.
 • Upravené OAS: Vypnutie validátora kreditu organizácie pre editovanie položiek dokladu.
 • Opravené OAS: Export do Pohody v >p: priceNone, priceSum, high/none, round.
 • Opravené OAS: Pri pridávaní položky (z ind. cenníka) na OBJ došlú program spadol.
 • Upravené PU: Import denníka je možný tromi spôsobmi 1.: zadaný účet a suma, alebo 2.: zadané účty MD, DL a suma, alebo 3.: zadané účty MD, DL a sumy MD, DL (spôsoby sa nesmú kombinovať).
 • Upravené PU: Správa pamäte pri zápise úhrad z banky a pokladne.

Verzia: 2.31.459 z 10.5.2022

 • Doplnené OAS: Povinné HS na doklade (podľa typu dokladu).
 • Doplnené OAS: Kredit organizácie a nevysporiadané zálohy.
 • Opravené OAS: Import kariet z Excelu prepočet cien.
 • Opravené OAS: Možnosť zmeniť šarže na dokladoch vygenerovaných z výrobného príkazu.
 • Opravené OAS: Zoznam materiálovej potreby bol prázdny v prípade, že sa nepoužíval sklad nedokončenej výroby.
 • Opravené OAS: Oprava generovania dokladov na TreborCZ, zobrazenie listu vygenerovaných dokladov, zobrazenie čísla protidokladu.
 • Upravené SHOP: Komunikácia s platobným terminálom: spracovanie chýb pripojenia, automatické opakovanie pripojenia.

Verzia: 2.31.458 z 9.5.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: pri synchronizácii sa do položiek dokladu prenáša informácia o názve zariadenia/používateľovi.
 • Doplnené OAS: Kontrola kreditu organizácie pri VI zápožička (pre Tebau).
 • Doplnené OAS: Import XML zo systému Aura.
 • Doplnené OAS: Pri nastavení DPD stavu balíka na Delivered sa nastaví na príslušných objednávkach stav na Vybavená (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky Kontrola účet: 395.
 • Doplnené OAS: Kontrola pri nápočte účtovnej závierky Kontrola strán MD = D.
 • Upravené OAS: Upravený filter na doklady v agende prijatých/vystavených DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Odstránené podmienené formátovanie pre karty s parametrom "Neobjednávať", pre parameter "Neplatné po vypredaní" sa prečiarknu karty len so stavom <=0.
 • Upravené OAS: Import skladových kariet pre Oil plastové a kovové obaly končiace na K a P.
 • Upravené OAS: Pri kópii karty sa neprenášajú staré predajné ceny a dátumy platnosti.
 • Opravené OAS: Pri generovaní zberných FA sa nedali vymazať pôvodné DL, aj keď sme zbernú FA vymazali.
 • Opravené OAS: Doplnené percento pre definíciu Metis RealK.
 • Opravené OAS: Vybavenosť objednávky pri virtuálnom doklade (Trebor).

Verzia: 2.31.457 z 5.5.2022

 • Doplnené OAS: Podpora pre viaceré zvozové adresy DPD.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať testovaciu mailovú adresu (pre Ľubicu).
 • Doplnené OAS: Súpis nevysporiadaných úhrad vystavených/došlých predfaktúr (pre Roland).
 • Doplnené OAS: Každý nový zákazník B2B (s vyplneným IČOm) dostane automaticky obratovú zľavu a aj odberateľskú (pre Ľubicu).
 • Doplnené OAS: Pri zadávaní položky na OBJ došlú / alebo FV/DL možnosť zadať aj percento prirážky (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Umožnené meniť množstvo na komponentoch sady na doklade (podľa špeciálneho globálneho nastavenia).
 • Doplnené OAS: Sprístupnené súvisiace karty na obaloch.
 • Upravené OAS: Výstraha pri prekročení minimálnej prirážky pri zmene ceny v cenníku (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Import z VFP doklady v EUR sa importujú bez meny.
 • Upravené OAS: Rozšírené logovanie pri posielaní mailov po DPD doručení balíka (pre Ľubicu).
 • Upravené OAS: Úprava Shoptet exportu (pre Style4u).
 • Opravené OAS: Chyba pri kópii karty s nezadanou organizáciou hlavného dodávateľa.
 • Opravené OAS: Chybné zobrazenie prevádzky na skladovej karte (nedala sa vybrať + nezobrazovalo názov vybranej položky).
 • Upravené CRM: Na zoznam osôb a pracovníkov pridané záložky z editačného formulára.
 • Upravené PAM: Zostava podpory pri skrátenom pracovnom čase. CSV príloha po prevádzkach.
 • Doplnené PAM: Prehľad "Prehľad príspevkov do fondov", doplnené položky PFP a OSP.
 • Upravené PAM: Mzdová položka "M3_972 Záloha na stravu (inf.)" nie je súčtovaná.
 • Upravené PAM: Nový záznam neprítomnosti nie je predvyplnený.
 • Doplnené PAM: Tlačová zostava "Zoznam zamestnancov na prekážkach v práci".
 • Upravené PAM: Zmenená položka spôsobu stravovania na formulári pracovného pomeru.
 • Upravené OAS: Import z VFP EAN na organizáciách a prevádzkach sa doteraz neimportoval.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: všetko v nulovej DPH.

Verzia: 2.31.456 z 29.4.2022

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Pri kópii karty skopírovať aj nákupné ceny" do špeciálnych nastavení OASIS.
 • Doplnené OAS: Do výberového zoznamu zákaziek doplnený stĺpec "Názov < Podkategória < Zákazka" (pre AS Trading).
 • Doplnené OAS: Filter na neskontrolované doklady v agende prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Servisné funkcie v agende prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: do voliteľných polí kariet pridaná konštanta z príjmovej/výdajovej MJ.
 • Doplnené OAS: V špeciálnych nastaveniach OASIS pridaný parameter "Na nových položkách OBJV neponúkať poslednú nákupnú cenu".
 • Upravené OAS: Ručný terminál: aplikácia množstva zo skenera do pohybov na položkách použite aj nulové položky zo skenera a nastaví príznak stiahnutia na hlavičke dokladu.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: otáčanie dokladu výdaj na príjem pre Herbex 1/doplnené atribúty do 2/všetko v nulovej DPH.
 • Opravené OAS: Tlač štítkov pri neskladových kartách cena s DPH.
 • Opravené OAS: Klávesová skratka Alt+J na tlač etikiet.
 • Opravené OAS: Vytváranie novej odoslanej pošty: V niektorých prípadoch vytvorilo poštu 2x (pre Polystar).
 • Opravené OAS: Za určitých okolností bolo možné vymazať položku dokladu zo zoznamu pohybov ku karte.
 • Opravené OAS: Číslovanie položiek objednávok po 10 kach + prenos na FA: číslo z externej objednávky (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Prevodový mostík OIL iba pre vystavené doklady.
 • Upravené PU: Prečíslovanie pokladničných dokladov.
 • Opravené PAM: Výpočet PFP pri zmene zdravotného stavu v priebehu mesiaca.
 • Doplnené PAM: CSV súbor prevádzok pre import do žiadosti na podporu skrátenej práce.
 • Opravené: Chyba pri vytváraní obľúbenej položky v menu s dlhým názvom.

Verzia: 2.31.455 z 26.4.2022

 • Doplnené OAS: Zápis do logov pri načítaní stavov DPD a odosielaní mailov.
 • Doplnené OAS: Zákaznícky cenník, zobrazenie aktuálnych cien všetkých kariet pre vybraného zákazníka (vrátane cien z individuálnych cenníkov).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: podpora voliteľných polí z kariet pre príjem/výdaj podľa zoznamu.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: funkcia pre voliteľné pole položiek dokladov: EAN vždy nový.
 • Upravené OAS: Export do Pohody v >p: otáčanie dokladu výdaj na príjem pre Herbex 1/doplnené atribúty do ; 2/01 Hlavní; 3/iba EAN
 • Opravené OAS: Export do Shoptetu opatrenie pri symbole &.
 • Opravené OAS: Možnosť tlačiť poradové číslo aj na zahraničných faktúrach.
 • Doplnené PAM: Evidencia pre podporu skrátenej práce "Kurzarbeit"
 • Opravené PU: Chyba pri vytvorení nového dokladu v účtovnej dávke.
 • Opravené PU: Chyba pri tlači zostavy Prírastky majetku.

Verzia: 2.31.454 z 24.4.2022

 • Doplnené OAS: Intrastat krajina pôvodu sa prenáša na položku dokladu, ak je zadaná v katalógu.
 • Doplnené OAS: Výdaj nad disponibilný stav pridané nastavenie pre jednotlivé skladové karty.
 • Doplnené OAS: Číslovanie položiek objednávok po 10 kach + prenos na FA (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Do objednávok pridaná funkcia "Vytvoriť z nevybavenej objednávky novú objednávku".
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia. Pridaný sumár na stĺpci "Chybovosť", ktorý určuje celkovú chybovosť pre zobrazené výsledky + Stĺpec na výsledkoch výroby: Plán smeny (pre Bang Joo).
 • Opravené OAS: Prepočet obratovej zľavy na partneroch: barometer opravené tlačidlo "Prerušiť" + zobrazený panel "Načítavam organizácie".
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob zjednotenie kariet s rôznymi názvami naprieč rokmi.
 • Opravené OAS: Pri kontrole kreditov sa niekedy chybne započítavali DL medzi neuhradené faktúry.
 • Upravené PU: Rozdelenie oprávnenia "Denník" na "Účtovná dávka" a "Denník".
 • Upravené CMMS: Pri vykonaní plánovanej údržby sa aktualizovali duplicitne niektoré nasledujúce úlohy.
 • Upravené: Skrytá záložka "Všetky" pri tlači zo zoznamu.

Verzia: 2.31.453 z 20.4.2022

 • Doplnené OAS: Tlač etikiet v editačnom formulári príjemky (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Na obchodného partnera doplnený príznak "Posielať faktúry elektronicky".
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: nástroj na kopírovanie nastavení pre iné počítače.
 • Doplnené OAS: Suma dobierky pre prepravu (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Filtrovanie tlače rekapitulácie skladu podľa typov dokladov: usporiadanie filtra podľa kódu typu dokladu.
 • Upravené OAS: Návrat hlavnej karty variantov v Shoptet exporte.
 • Opravené OAS: Otvorenie objednávky vystavenej z okna faktúr došlých.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob.
 • Opravené OAS: Pri došlej faktúre a objednávke vystavenej sa niekedy načítala cena zo všeobecného cenníka.
 • Opravené OAS: Ak boli na mzdovom lístku zadané kusy = 0, tak dochádzalo v stĺpci "Normominúty z OP" k deleniu nulou a zoznam mzdových lístkov sa nezobrazil.
 • Doplnené PU: Tlačovka Stav vrátenej zápožičky.

Verzia: 2.31.452 z 14.4.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť nastaviť na type dokladu 500 cenová ponuka vlastný bankový účet. Na doklade CP sa nastavuje vlastný bankový účet obdobne ako na faktúrach, alebo objednávkach.
 • Upravené OAS: Cesta pre vytváranie PDF súborov pre odosielanie faktúr mailom pri doručení DPD balíka.
 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní príjmu HV z výrobného príkazu pri kusovej výrobe.
 • Opravené OAS: Odstránenie exportovania hlavnej karty variantov pre Shoptet XML.
 • Opravené OAS: Priraďovanie cenovej hladiny pri importe tovarovo odberateľských zliav.

Verzia: 2.31.451 z 13.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zasielanie faktúr a predfaktúr (pre Ľubica).
 • Doplnené OAS: Na objednávkach došlých, z ktorých bude vystavený DL, bude automaticky zmenený stav na „Expedovaná“ (pre Liberty).
 • Doplnené OAS: Preceňovací protokol viditeľnosť marže (pre Tóth).
 • Doplnené OAS: Možnosť editovať objednávky zamknutých rokov.
 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty: Stav odoslaná, zaškrtávacie pole "OP" na záložke "základné údaje" FV (pre Polystar).
 • Doplnené OAS: Filtrovanie tlače rekapitulácie skladu podľa typov dokladov.
 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Tlačiť poradové číslo" na DL vystavených.
 • Doplnené OAS: Hromadná zmena obratovej zľavy na organizáciách.
 • Doplnené OAS/PU: Možnosť pridať vlastnú tlačovú zostavu na všetkých reportoch OAS/PU.
 • Upravené OAS: Shoptet export stav hlavnej karty ako súčet stavov variantov.
 • Opravené OAS: Chyba pri otváraní kontextového menu niektorých stĺpcov.
 • Opravené OAS: Chybná tlačová zostava nevráteného materiálu bez cien (pre AS Trading).
 • Doplnené PAM: PFP na formulár prílohy poistného do SP.
 • Opravené PAM: Nárok na dovolenku v priebehu roka do veku 33 rokov a deti.
 • Upravené OAS: Import VE.txt z X station doplnené hs=0001 na hlavičky vystavených faktúr.

Verzia: 2.31.450 z 11.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty: Predvyplnené pole vystavil (pre Polystar).
 • Opravené OAS: Pri zbernej FA kumulovať rovnaké položky: v položkách neboli zobrazené všetky DL.
 • Opravené OAS: Tlačová zostava nepohyblivých zásob.
 • Opravené OAS: Chyba pri zápise položky bez skladovej karty (pre Tebau).
 • Upravené PU: Doplnená voľba pre posielanie XML súborov na eDane.

Verzia: 2.31.449 z 11.4.2022

 • Opravené PAM: Poistenie PvN a PFP.

Verzia: 2.31.448 z 9.4.2022

 • Upravené OAS: Prepracovaný výpočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).
 • Opravené OAS: V ASAS API sa množstvo odosielalo len ako celé číslo.

Verzia: 2.31.447 z 8.4.2022

 • Doplnené OAS: Automatické zapísanie FV do odoslanej pošty.
 • Doplnené OAS: Zmena dátumov na dokladoch typu 202 v agende servisných prípadov.
 • Doplnené OAS: Na záložke "základné údaje" katalógovej karty je pridané pole JKPOV (skryté).
 • Doplnené OAS: Import cenníkov z XLS aj podľa katalógového (dodávateľského) čísla a EANu.
 • Upravené OAS: Tlač pokladničného dokladu z úhrad OASIS u.
 • Upravené OAS: Nápočet podkladov pre mzdy (pre Tebau).
 • Upravené OAS: XML export do Shoptetu zmena niektorých tagov a ich zdrojov (pre Style4u).
 • Upravené OAS: Upravený výpočet podkladov pre odmeny (pre Tebau).
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia. Doplnený výber oddelenia pre plán výroby (pre BangJoo).
 • Opravené OAS: Preceňovací protokol padalo pri tlači položiek len so stavom.
 • Opravené OAS: Prepočet zápožičky.
 • Doplnené SHOP: Zobrazenie bločku z pohybov v zákazníckych kartách.
 • Opravené PAM: PDF pre VPP.

Verzia: 2.31.446 z 6.4.2022

 • Doplnené OAS: Do objednávok vystavených doplnená funkcia "Vytvoriť dodací list z objednávky".
 • Doplnené OAS: Zaokrúhľovanie pri hromadnej zmene cien.
 • Upravené OAS: Upravenie funkcie "Vytvoriť dodací list z objednávky" na objednávkach vyradenie nulových položiek podľa globálneho nastavenia "Pri vybavení objednávky vyradiť položky s nulovým množstvom".
 • Upravené OAS: Tlačové zostavy FIFO podľa požiadavky (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Možnosť zapisovať zodpovedného na položky dokladov VE (pre Tebau).
 • Opravené OAS: Pri tlači objednávky vystavenej s katalógovým číslom dodávateľa sa niekedy vyskytovala chyba.
 • Doplnené SHOP: Tlač dennej uzávierky a stavu zásuvky obsahuje aj počty dokladov (vypočítané z dát).
 • Opravené SHOP: Aktualizácia platidiel v hlavičke bločkov po ich dodatočnej zmene.
 • Opravené SHOP: Rozpis DPH v priebežnej dennej uzávierke započítava všetky bločky bez dennej uzávierky.
 • Opravené PAM: Tlačové výstupy do SP.

Verzia: 2.31.445 z 5.4.2022

 • Doplnené OAS: Pridanie výberu e mailových adries k jestvujúcemu poľu e mail na OBJV (pre Oraving a Kartel).
 • Doplnené OAS: Kopírovanie a nastavenie komponentárov pri kopírovaní kariet na iný sklad (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Agenda prijatých DL s QR kódom pre MODO (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: podpora JKPOV ako voliteľné pole skladových kariet a dokladov.
 • Doplnené OAS: Ručný terminál: pri otvorenom doklade je možné aplikovať množstvo zo skenera do pohybov na položkách.
 • Upravené OAS: Zmena zdroja pre element ceny a odstránenie štandardnej ceny pre Shoptet xml (pre Style4u).
 • Opravené OAS: Opravená chyba v komisnej zostave (na komisnom prehľade bolo duplicitné množstvo aj z FA aj z DL). Teraz sa množstvo berie len z DL.
 • Opravené OAS: Prvky na formulári vystavenej objednávky.
 • Opravené OAS: Pri generovaní došlej zbernej faktúry sa na faktúru nezapísal zadaný VS a VS pre KV.
 • Opravené OAS: Pri generovaní došlej zbernej faktúry sa nekontrolovalo či je vyplnený typ dokladu.
 • Opravené OAS: Na zápočtoch sa neprepočítal sumár ak sa zmenil dátum zápočtu.
 • Doplnené PAM: Tlačové výstupy do SP.
 • Upravené SHOP: Úprava tlačovky "Sumárny prehľad predaja".

Verzia: 2.31.444 z 4.4.2022

 • Doplnené OAS: Doplnené xml tagy do Shoptet exportu (pre Style4U).
 • Upravené OAS: Tlačová zostava rekapitulácie za tovarové skupiny.
 • Opravené OAS: Marža1 neskladové karty z komponentov (pre Monka).
 • Opravené OAS: Chyba pri oprave položky preddavkovej faktúry.
 • Opravené OAS: Pri kópii záznamu DPH sa niekedy neprenieslo správne číslo KV.
 • Opravené PAM: PFP pri spätnom prepočte.
 • Opravené PAM: Výkaz MVPP, hlavička PFP pri nulovom odvode PFP.

Verzia: 2.31.443 z 3.4.2022

 • Doplnené OAS: Doplnený typ dokladu 257 "Výdaj interný výdaj s rozpadom podľa komponentára". Interný výdaj typu 257 vytvorí pre výrobky protidoklad príjemku typu 151 (Príjem interný ovplyvňujúci priemernú cenu) s položkami podľa komponentára.
 • Upravené OAS: Na objednávkach došlých funkcia "Vytvoriť objednávku na hlavného dodávateľa" vytvorí objednávku vystavenú s poslednými nákupnými cenami.
 • Upravené SHOP: Zákaznícke karty, kumulatívna zľava sa rozpočíta na viac položiek podľa použitých DPH sadzieb.

Verzia: 2.31.442 z 1.4.2022

 • Doplnené OAS: Ručný terminál MoDo: číselník používateľov a podpora prihlasovania sa v zariadení.
 • Opravené OAS: Jednostranný zápočet: ponúknuť do tvorby zápočtu aj preuhradené FA.
 • Opravené OAS: Objednávka došlá Funkcia Vytvoriť objednávku na hlavného dodávateľa.
 • Opravené PAM: Tlač rekapitulácie.
 • Opravené PAM: Výpočet poistenia na finančnú podporu (hromadný prepočet).
 • Doplnené PAM: Parameter pre finančný príspevok (PV s náhradou nesledované).
 • Upravené PU: Vizuálna úprava pokladničného dokladu.
 • Opravené: Aj keď bol zoznam príloh v prezeracom režime, bolo možné vložiť prílohu cez schránku.

Verzia: 2.31.441 z 31.3.2022

 • Doplnené OAS: Možnosť tlače na skladových kartách: klávesa 2.
 • Doplnené OAS: Kontrola minimálnej prirážky v odberateľských cenníkoch (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Preceňovací protokol upravené podľa požiadavky.
 • Upravené PU: Vlastný výkaz METIS nápočet z hlavnej knihy pre syntetické účty a pre účty so zadanou analytikou.
 • Doplnené PAM: Tabuľka potvrdenia pre ročné zúčtovanie dane od r. 2022.
 • Doplnené PAM: Účtovanie poistného na finančnú podporu.
 • Doplnené PAM: Suma poistného na finančnú podporu do príkazu na úhradu.
 • Doplnené PAM: Čiastka poistného na finančnú podporu do výpl. pásky.
 • Doplnené PAM: Doplnená hodnota VZ poistného na finančnú podporu do rekapitulácie.
 • Doplnené PAM: Doplnené kódy odchýlok pre import x Excel u.

Verzia: 2.31.440 z 29.3.2022

 • Doplnené OAS: Podpora vo vyhľadávaní kariet kombináciu textov (zložené vyhľadávanie).
 • Doplnené OAS: Funkcia zmena dátumov na type 202.
 • Doplnené OAS: Vylúčiť u vybraných organizácií pravidlo „poslednej položky na objednávke“ (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Vlastná tlačová zostava CZ FV pre virtuálne FA (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Zákaz predaja karty s nulovou alebo zápornou maržou 1 (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Automatické číslovanie ID organizácie (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Názov prílohy v upomienkach sa zhoduje so zadaným predmetom emailu.
 • Upravené OAS: Stĺpec Stav zobrazuje pre doklady, ktoré sú len DL a sú vyradené zo skladu príznak "N".
 • Upravené OAS: Fifo prepočet od 1.1.2022 zaokrúhľuje jednotkovú cenu na 2 desatiny matematicky.
 • Upravené OAS: Pri objednávke prepravy v DPD sa do addressRecipient.name uvádza názov prevádzky ak je adresa doručenia na prevádzku.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní vystavených preddavkov a zapnutom parametri "Zakázať záporný stav na šaržiach".
 • Opravené OAS: Prepočet zápožičiek (posledný deň).
 • Opravené OAS: Import aktualizácie skladových kariet.
 • Opravené OAS: Chyba pri zobrazení stĺpca "Marža voči nákupu" v položkách dokladov.
 • Opravené OAS: Parameter "Ponúkať dátum z posledného pokladničného dokladu" sa ignoruje pri vytváraní pokladničného dokladu z úhrady.
 • Opravené SHOP: Stavy na kartách pri vrátení celého bločku.
 • Doplnené PU: Výkazy definície definícia pre Metis Kia.

Verzia: 2.31.439 z 27.3.2022

 • Doplnené OAS: Pridaný parameter "Pri vybavení objednávky vyradiť položky s nulovým množstvom" do špeciálnych nastavení OASIS.
 • Doplnené OAS: Agenda na sledovanie plánu a plnenia výroby skúšobná verzia (pre BangJoo).
 • Upravené OAS: Import z CSV Cora 1/účet na neskladovú kartu, 2/organizácia ako dodávateľ 3/organizácia je právny subjekt, ak má vyplnené IČO; inak nezdaniteľná osoba.
 • Upravené OAS: Import z TXT RealK program založí neskladovú kartu.
 • Upravené OAS: Export DL do Pohody otáčanie dokladu na príjemku oprava IČO na hlavičke XML (nie vlastnú organizáciu, ale odberateľskú organizáciu).
 • Upravené OAS: Do nastavenia 123 Kuriér CZ doplnený parameter "Pripájať sa na slovenské API".
 • Opravené OAS: Chyby pri generovaní virtuálnej FA (pri úprave pre Trebor).
 • Opravené OAS: Chyba pri internom výdaji (pri úprave pre Monka).
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní typu dokladu (pri úprave pre Trebor).
 • Opravené OAS: Prehľad pohybov na karte (9) chybne zobrazoval obstarávacie náklady.
 • Opravené CRM, PRO: Chyba pri posielaní notifikácie o dokončenom projekte, ak nebolo zadané kto projekt vytvoril.
 • Opravené CRM, PRO: Chyba pri otvorení prípadu z formulára správy.

Verzia: 2.31.438 z 23.3.2022

 • Opravené OAS: Import prevádzok.
 • Opravené OAS: Generovanie zberných Fa.
 • Opravené OAS: Pri nastavených tovarovo odberateľských zľavách sa niekedy na položku dokladu načítala cena z nesprávnej cenovej hladiny (spôsobené vo verzii 436).
 • Opravené PRO, CRM: Na editačnom formulári zariadenia sa pri prepnutí na záložku úlohy vyskytovala chyba.

Verzia: 2.31.437 z 22.3.2022

 • Doplnené OAS: Klávesová skratka pre tvorbu virtuálnych FA (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Import z VFP doplnený prevodový mostík pre typy dokladov pre Oil. Ak sa nenájde typ dokladu, tak import ide na 200 00.
 • Upravené OAS: Import z VE.TXT dátumy a IČDPH.
 • Opravené OAS: V inventúrnej zostave bol údaj "Katalógové číslo" prázdny.
 • Opravené OAS: Umožnené exportovať na FTP viackrát za sebou.
 • Opravené OAS: Prepočet zápožičiek (pre Tebau).
 • Doplnené PU: Globálne nastavenie: "Ponúkať dátum z posledného pokladničného dokladu".
 • Doplnené PAM: Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce.

Verzia: 2.31.436 z 20.3.2022

 • Doplnené OAS: Prepočet obratu a zľavy na organizácii (pre Ľubica).
 • Upravené OAS: FIFO zostavy majú doplnené stĺpce so zaokrúhlenými číslami na dve desatinné miesta.
 • Upravené OAS: Pri zasielaní objednávky na 123 Kuriér CZ je parameter cashOnDelivery zaokrúhlený na celé číslo.
 • Upravené OAS: Pri hotovostnej úhrade faktúry cez SHOP sa do položky pokladničného dokladu priradí organizácia z faktúry.
 • Opravené OAS: Obratová zľava pre B2B zákazníkov. Opravené: počítanie obratu z viacerých rokov, výpočet obratu zohľadňuje, či je na zľave počítať obrat s DPH alebo bez DPH.
 • Opravené OAS: Pri prepočte cien v CZK bol započítaný navyše koeficient (pre Trebor).

Verzia: 2.31.435 z 17.3.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava rekapitulácie po tovarových skupinách.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadať tovarovo odberateľské zľavy na jednotlivé produkty (pre Toth).
 • Doplnené OAS: Vystavené dodacie listy Funkcie Exporty Pohoda DL v >p: DL sa pri exporte otáčajú na príjemky so šaržami.
 • Opravené OAS: Shoptet viditeľnosť exportu na FTP (pre Style4u).
 • Upravené: Pridaná výstraha na predaj pod minimálnu prirážku (pre Trebor).

Verzia: 2.31.434 z 15.3.2022

 • Doplnené OAS: Import úhrad CZ faktúr (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Poradové číslo záznamu (pre Kovohuty).
 • Upravené OAS: Na doklade VE, PE je možné zadať manuálne hmotnosť/objem v prípade, že je súčet hmotnosti/objemu na položkách nulový.
 • Opravené OAS: Kontrola nulovej prirážky pri DL (pre Monka).
 • Opravené OAS: Automatický systém preceňovania CZ cien podľa SK cien (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Chyba v zostave Preceňovací protokol.
 • Doplnené PU: Vizuálna zmena pokladničného dokladu.
 • Upravené PU: Import bankových výpisov do položiek výpisov je doplnený špecifický symbol a importuje sa z výpisu.
 • Upravené PU: Import denníka z Excelu definícia je rozšírená o ďalší spôsob importu pre jednoduché zápisy. Jeden záznam v Exceli obsahuje čiastku, účetMD a účetDL. Spôsoby sa nesmú kombinovať.
 • Opravené PRO: Pri zápise pošty bolo možné vybrať aj neplatnú organizáciu.

Verzia: 2.31.433 z 14.3.2022

 • Opravené OAS: Ukladanie dokladov.

Verzia: 2.31.432 z 13.3.2022

 • Doplnené OAS: Do položiek pridaný stĺpec na porovnanie nákupnej ceny z cenníka a zadanej ceny.
 • Upravené OAS: Predaj pod minimálnu prirážku (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Limit objednávok výber organizácii zohľadňuje aj adresu doručenia (keď má organizácia viacero pobočiek vo výbere sa zobrazia všetky pobočky pre danú organizáciu a objednávky sa vybavia len pre jednu vybratú) (pre Trebor).
 • Upravené OAS: Pri kópií skladovej karty sa nastaví ako dátum zavedenia aktuálny dátum.
 • Opravené OAS: Pri importe skladových kariet z VFP sa neimportoval dátum zavedenia.
 • Opravené OAS: Pri hromadnom priradení obrázkov na karty sa neaktualizoval dátum zmeny záznamu.
 • Opravené OAS: Typy dokladov padal kód pri vytváraní nového záznamu.
 • Opravené OAS: Nulovanie došlých faktúr/príjemiek bolo nefunkčné.
 • Upravené OAS, PU: Zakázaná oprava nulovej sadzby DPH.
 • Upravené OAS, PU: V saldokonte sú stĺpce "Omeškanie" a "Hranica omeškania" u uhradených faktúr vztiahnuté k dátumu poslednej úhrady.
 • Doplnené OAS, PU: V saldokonte doplnené stĺpce "Omeškanie k dátumu" a "Hranica omeškania k dátumu".
 • Upravené PAM: Dátum narodenia pri potvrdení o zaplatení dane.

Verzia: 2.31.431 z 10.3.2022

 • Doplnené OAS: Tlačová zostava: Predfaktúry vystavené Vysporiadanie úhrad predfaktúry.
 • Doplnené OAS: Automatický systém preceňovania CZ cien podľa SK cien (pre Trebor).
 • Doplnené OAS: Faktúry na koncového CZ zákazníka (virtuálne FA) (pre Trebor).
 • Opravené OAS: Import Ve.txt a Pol.txt pre RealK zakladanie skladových kariet.
 • Opravené OAS: Komponentár suma v návrhovej cene sa nepočíta z ceny pevnej.
 • Opravené OAS: Názov príjemcu pre službu DPD Shipper môže mať maximálne 35 znakov.
 • Upravené PU: Tlačová zostava: Odpisovaný majetok – Daňové odpisy po skupinách, zoskupenie podľa daňovej odpisovej skupiny.

Verzia: 2.31.430 z 9.3.2022

 • Doplnené OAS: Export XML pre Shoptet (pre Style 4U).
 • Doplnené OAS: Export organizácií cez API Sybrisoft (pre Autocar).
 • Opravené OAS: Pri importe skladových kariet z Excelu sa pri zmene ceny dátum platnosti nastavil na aktuálny dátum namiesto dátumu v xls súbore.
 • Opravené OAS: Vymazanie katalógovej karty ak bola použitá len v cenníku.
 • Opravené OAS: Minimálna prirážka (pre Trebor).
 • Doplnené PU: Nápočet z hlavnej knihy pre DPPO na paneli Daňového priznania.
 • Doplnené PU: Po vygenerovaní XML program ponúkne otvoriť stránku Finančnej správy.
 • Upravené PU: Pri aktualizácii údajov v novom roku sú prednastavené voľby "Generovať uzatváraciu a otváraciu dávku" a "Po dokončení vykonať prepočet hlavnej knihy".
 • Opravené PU: Za určitých okolností mali nové záznamy záväzkov v salde chybne napočítaný údaj Poslané.
 • Upravené PAM: Parameter: Vykonanie RZD sa označí po spustení prepočtu RZD.
 • Doplnené PAM: Parameter pri RZD: Žiadosť o poukázaní daní do výšky 2% alebo 3%.

Verzia: 2.31.429 z 2.3.2022

 • Opravené: Chyba pri konverzii niektorých databáz.