SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.30.120 z 29.10.2019

 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní viacerých úhrad z jeden objednávky ponúklo do vysporiadania iba jednu úhradu.
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní úhrad už neponúka nulové úhrady.
 • Doplnené OAS: Parametre na zákaz generovania faktúr a dodacích listov pre typy dokladov objednávok došlých.
 • Opravené PAM: Tvorba výkazov do ZP (v prípade, že nie su zamestnanci vo všetkých ZP).

Verzia: 2.30.119 z 28.10.2019

 • Upravené OAS: Funkcia generovania položiek vrátených obalov berie v úvahu aj novšie výdaje (pre Oraving).
 • Opravené OAS: Chyba uloženia kopírovania karty z iných skladov a prepočtu kariet (spôsobené vo verzii 2.30.118).

Verzia: 2.30.118 z 27.10.2019

 • Upravené OAS: Doklad typu 215, 415 nie je možné uložiť so slovenským IČDPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 202 nesmie mať hodnotu vyššiu ako 1000 EUR s DPH.
 • Upravené OAS: Doklad typu 200 nie je možné uložiť s iným ako slovenským IČDPH (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Položky dokladu typu 200, 202 nesmú mať 0% DPH sadzbu (pre Autocar).
 • Upravené OAS: Vytvorenie došlej preddavkovej faktúry s prenosom daňovej povinnosti.
 • Upravené OAS: Vysporiadanie DPH pri čiastočných úhradách došlých faktúr z colnice / s §68d.
 • Upravené OAS: Validátor skladu výroby na komponentári výrobku sa uplatňuje iba pri zapnutom module rozšírenej výroby.
 • Upravené OAS: Spôsob úhrady na objednávke došlej.
 • Opravené OAS: Pri kópii skladovej karty sa nenulovali hodnoty niektorých polí.
 • Upravené PU: Doplnené a upravené prednastavené DPH plnenia.
 • Upravené PU: Pridaný výkaz DPH v4 oslobodené plnenia a trojstranný obchod (riadky 15, 16, 17, 35, 36).
 • Opravené PU: Pri náhľade tlačovej zostavy účtovného predpisu spúšťanej z formulára generovania účtovnej dávky program vykazoval chybu.
 • Doplnené PAM: Mzdová položka "M2200 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa". Odchýlka "2200". Platné od 1.1.2020.
 • Doplnené PAM: Ročný výkaz o úplných nákladoch práce UNP 1 01.
 • Doplnené PAM: Štvrťročný výkaz o prácu Práca 2 04.
 • Opravené PAM: Vytváranie prerušenie do RLFO do SP pri ošetrovnom.
 • Opravené PAM: Náhrada príjmu pri nepracovnom úraze (zrušenie).

Verzia: 2.30.117 z 18.10.2019

 • Upravené OAS: Povolenie zmien na FD po zaúčtovaní (údaje, ktoré nesúvisia s účtovaním).
 • Opravené OAS: Dátum kontrolného výkazu pri DL.
 • Doplnené OAS: Vo formulári dodacích listov doplnený dátum vystavenia.
 • Doplnené OAS: Pri tlači etikiet z príjemiek a FD doplnený parameter pre skladové karty so zmenenou cenou.
 • Doplnené OAS: Importy Iné importy Importy z CSV podľa štruktúry J&J.
 • Doplnené OAS: Súbory pre UPS je možné odosielať cez FTP priamo z EcoSun.
 • Doplnené OAS: Zobrazovanie priebehu hromadnej zmeny cien skladových kariet a cenníkov.
 • Upravené PAM: Vytvorenie výkazu do zdravojnej poisťovne pri nulovej výške preddavkov.
 • Upravené PU: Výber pre tlač účtovného predpisu už neponúka možnosť tlačenia poznámky dokladu namiesto názvu účtu.
 • Doplnené: Prenos súborov cez FTP pripojenie podporuje aplikáciu WinSCP.

Verzia: 2.30.116 z 15.10.2019

 • Doplnené OAS: Do špeciálnych parametrov parameter povinného poľa pre dátum expedície položky ODPFV.
 • Opravené OAS: Validátor dátumu expedície nepovoľoval uložiť položku ODPFV.

Verzia: 2.30.115 z 14.10.2019

 • Doplnené OAS: V tlačových zostavách zahraničných vystavených faktúr texty položkových zliav.
 • Doplnené OAS: Možnosť zoradiť položky rekapitulácie výdaj a príjmu po dokladoch podľa DL alebo FA.
 • Doplnené OAS: Vo formulári položky dokladu VE doplnená funkcia na vygenerovanie položiek vrátenia obalov (pre Oraving).
 • Doplnené OAS: V náhľade výrobných príkazov pridaný stĺpec "Dátum expedície výrobku" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: V náhľade výrobných príkazov pridaný stĺpec "Ukončené operácie" (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: V komponentári výrobku doplnený validátor skladu výroby.
 • Doplnené OAS: V položke výrobného procesu doplnený validátor dátumu expedície.
 • Doplnené OAS: Záložka obrázkov v editačnom okne katalógu a kariet.
 • Doplnené OAS: Hromadné generovanie EAN kódov v skladových kartách.
 • Doplnené OAS: V editačnom okne skladovej karty, v základných údajoch duplicitné polia výrobcu, dodávateľa, JKPOV a nákupnej ceny (pre JLR).
 • Opravené OAS: V tlačovej zostave rekapitulácie výdaju a príjmu po dokladoch zlučovalo položky zberných dokladov do jedného riadku.
 • Opravené OAS: Chyba pri vytváraní nového výkazu DPH na databáze MSSQL.
 • Opravené OAS: Chyba pri hromadnom prepočte saldo obalov.
 • Doplnené PAM: Príplatok za profesijny rozvoj "M2_112", základná mzdová položka "M2_012" a odchýlka "2112".
 • Opravené PAM: Výpočet poistného bez právneho dôvodu po skončení PP v minulých obdobiach.
 • Upravené PAM: Rekapitulácia v prípade poistného bez právneho dôvodu ZP.
 • Doplnené: Parameter na vypnutie dvojitého vykresľovania okien. Zapnutý parameter spôsobuje na niektorých PC čierne prebliknutie pred zobrazením okna.
 • Doplnené: Testovacia podpora nového fiškálneho modulu: Elcom EFox eKasa.

Verzia: 2.30.114 z 3.10.2019

 • Doplnené OAS: Import položiek z excelu pri príjmových dokladoch rozkladá sady na komponenty a nastavuje im nákupné ceny (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Na organizácii je možné zakázať predaj na faktúru.
 • Opravené OAS: Pri generovaní výrobných príkazov z objednávky program za určitých okolností vykazoval chybu (pre Slovtos).
 • Upravené: Zmenený spôsob spracovania paralelných databázových dotazov. Mal by odstrániť chyby končiace "prečiarknutím" zoznamu údajov.

Verzia: 2.30.113 z 30.9.2019

 • Doplnené OAS: Texty pre zľavy v cudzích jazykoch HU.
 • Doplnené OAS: Faktúry export do CSV a TXT do názvu exportného súboru je doplnené aj číslo dodacieho listu, aby sa dali exportovať aj DL bez faktúry.
 • Opravené PAM: Zaradenie výkazu do Sociálnej poisťovne zamestnanca "ZECN".

Verzia: 2.30.112 z 26.9.2019

 • Doplnené PAM: Informatívny prepočet hrubej / čistej mzdy.
 • Doplnené PAM: Voľba základných mzdových údajov za všetky pracovné pomery.
 • Doplnené PU: Import úhrad z XLS akceptuje druh dokladu.
 • Doplnené OAS: Texty pre zľavy v cudzích jazykoch CZ, EN, DE, RO.
 • Doplnené OAS: Hromadnú zmenu ceny je možné uplatniť pre vybranú tovarovú skupinu.
 • Doplnené OAS: Import údajov pre NetBiz z VFP OASIS.
 • Doplnené OAS: Záložka pre NetBiz v editačnom formulári katalógu a skladovej karte.
 • Doplnené OAS: Export do MRP doplnená desatinná bodka a dve desatinné miesta.
 • Upravené OAS: Interný príjem ovplyvňujúci priemernú cenu má nastavený počet desatinných miest na cene podľa parametra "Zaokrúhľovanie nákupných cien v tuzemskej mene".
 • Upravené OAS: Generovanie VP z OBJ sa vykonáva podľa poradia riadku položky OBJ.
 • Upravené OAS: Tlačová zostava príjemky zobrazuje zadané ceny pre doklady ovplyvňujúce priemerné ceny.

Verzia: 2.30.111 z 23.9.2019

 • Opravené OAS: Import položiek z excelu vykazoval chybu ak v definícií importu bol zadaný aj stĺpec pre mernú jednotku.

Verzia: 2.30.110 z 22.9.2019

 • Doplnené OAS: Do položiek pridané pole "Marža FA z poslednej nákupnej ceny".
 • Opravené PU: Kontácia pokladničných dokladov neobsahovala manuálne korekcie v tabuľke DPH.
 • Opravené OAS: Text sumáru v nemeckom DL.
 • Upravené SHOP: Pri zadaní množstva cez znaky * a / v poli vyhľadávania je možné zadať aj desatinné číslo.
 • Upravené: Polia osoby Meno, Priezvisko, Meno za slobodna, Rodné priezvisko a Funkcia rozšírené na 100 znakov.

Verzia: 2.30.109 z 19.9.2019

 • Doplnené OAS: Upozornenie pri zmene "Dátum výkazu" na prijatých faktúrach a predfaktúrach.
 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Povoliť tvorbu a úpravu objednávok v zamknutých obdobiach. * Parameter sa nastavuje zvlášť pre každého používateľa.
 • Upravené OAS: Cenové ponuky a dopyty je možné zadávať a upravovať aj v zamknutých obdobiach.
 • Opravené OAS: Výrobný príkaz nevygeneroval výdaj materiálu, ak bola na komponentári zadaná nulová pevná cena.

Verzia: 2.30.108 z 18.9.2019

 • Doplnené: Do príloh je možné pridať aj odkaz na súbor, alebo priečinok.
 • Upravené OAS: Formulár dodatočného napojenia objednávok na faktúry vyšlé.

Verzia: 2.30.107 z 17.9.2019

 • Doplnené OAS: Doplnený číselník "Skupinová karta", vrátane importu z WinOASIS u.
 • Upravené OAS: Zmenený počet znakov v poli "Číslo pôvodnej FA" na 100 znakov.
 • Doplnené PRO: Oprávnenie "V dochádzke zobraziť všetky záznamy/inak len vlastné".
 • Upravené PRO: Prepočty a ďalšie funkcie dochádzky.

Verzia: 2.30.106 z 15.9.2019

 • Doplnené OAS: Emailové notifikácie pri zmene záporného disponibilného množstva na kladné (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Do položiek dokladov nákupu a predaja doplnené polia Príjem MJ na FA, Príjem MJ na sklad, Výdaj MJ z FA, Výdaj MJ zo skladu, Suma z DL bez DPH, Suma z DL.
 • Doplnené OAS: Do XML pre VFP webový obchod pribudla možnosť pridať ceny pre odberateľov z individuálnych cenníkov a prípadných odberateľských zliav.
 • Opravené OAS: Položky so samozdanením na došlých dokladoch s výpočtom "zhora" za určitých okolností neprepočítavali správne cenu bez DPH.
 • Opravené OAS: Formulár katalógu sa pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam niekedy zmenil na formulár zadania EAN.
 • Doplnené SHOP: Do tlačovej zostavy "Sumárny prehľad predaja" doplnený rozsah obdobia, ktorého sa prehľad týka.
 • Upravené PU: Nastavenie správneho obdobia a dátumov na výkaze DPH pre kvartálnych platcov DPH.

Verzia: 2.30.105 z 12.9.2019

 • Opravené OAS: Pri generovaní úkolových/mzdových lístkov z nového výrobného príkazu dávalo duplicitné čísla ak bola v číselnom rade diera.
 • Opravené OAS: Pri generovaní dávky z faktúr niekedy chýbal dátum na položke vyrovnania zaokrúhľovacieho rozdielu.
 • Opravené OAS: Položky so samozdanením spôsobovali na došlých dokladoch s výpočtom "zhora" za určitých okolností chybný výpočet celkovej sumy.
 • Opravené OAS: Pri importe došlých faktúr z VFP boli pri kvartálnych platcoch DPH chybne prenesené určité dátumy výkazu DPH.
 • Upravené PU: Dáta tlačovej zostavy "Pohyby na účtoch" sa teraz zoraďujú pri generovaní.
 • Opravené BI: Na niektorých verziách Windows sa vyskytovala chyba pri zisťovaní verzie Excelu.

Verzia: 2.30.104 z 10.9.2019

 • Doplnené OAS: Do tabuľky výrobného príkazu pridaný stĺpec "Názov výrobku".
 • Doplnené CRM: Do sumáru dochádzky doplnené mesačné údaje (fond, ostáva,...)
 • Upravené: Na roletových výberových prvkoch v editačných formulároch zmenená klávesová skratka pre nový záznam z na . Po optimalizácii dochádzalo ku kolízii so skratkou pre nový záznam v tabuľkách.

Verzia: 2.30.103 z 9.9.2019

 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Importovať položky z Excelu v príjmovej/výdajovej MJ. Ak nie je v excelovom zošite zadaná merná jednotka, položky budú importované v príjmovej/výdajovej MJ (pohyb v hlavnej MJ bude prepočítaný). V opačnom príp ade budú položky importované v hlavnej MJ.
 • Opravené OAS: Chyba pri tlači faktúry s textovými položkami (spôsobené v predošlej verzii).
 • Upravené: V editačných formulároch pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam sa aktuálny záznam uloží, len ak obsahoval zmeny.
 • Upravené: Optimalizované využitie pamäte.

Verzia: 2.30.102 z 8.9.2019

 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS tlačí na prehľadovej uzávierke rozpis DPH.
 • Upravené SHOP: Nastavenie povolenia (alebo zakázania) predaja nad okamžitý stav je nezávislé od nastavenia v OASIS e.
 • Doplnené OAS: Názvy pre cudzie jazyky v tabuľkách katalógu a tovarových skupín.
 • Doplnené OAS: Pri hromadnej zmene cien je možné zmeniť aj prirážky na kartách.
 • Doplnené OAS: Filtrovanie podľa EAN na skladovej karte a katalógu.
 • Doplnené OAS: Parameter pri tlači FV a DL "Tlačiť hmotnosť".
 • Upravené OAS: Generovanie mzdových (úkolových) lístkov výrobného príkazu sa vykonáva postupne podľa poradového čísla operácie (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Premenovanie tlačovej zostavy "Výdajka k VP" na "Požiadavka na materiál" a jej premiestnenie do tlače výrobného príkazu (pre Slovtos).
 • Upravené OAS: Zobrazenie zaškrtávacieho poľa "Neuplatňovať zľavu" na položke dokladu.
 • Upravené OAS: Ak pri importe položiek dokladu z Excelu nie je definovaný stĺpec pre mernú jednotku, nastaví sa podľa typu dokladu príjmová, resp. výdajová MJ. Ak nie je zadaná žiadna z nich, použije sa základná MJ.
 • Upravené OAS: Pri inventúrnom doklade sa ponúkne na položke vždy základná MJ.
 • Opravené OAS: Tlač FA v CM úhrada z predfaktúry.
 • Opravené OAS: Chyba pri exporte tovarov do webového obchodu (Generovať prázdne XML tagy).
 • Opravené OAS: Po spustení webového obchodu ostalo na pozadí spustené okno priebehu.
 • Doplnené PU: Ak je v šablóne účtovného denníka nastavený deň na 0, tak sa ponechá dátum zadaný na doklade.
 • Upravené: Vypnutie upozornenia o nastavení okrajov tlačovej zostavy mimo tlačiteľné oblasti.
 • Upravené: Vo výbere organizácie na prípad sa nezobrazujú neplatné organizácie.
 • Upravené: Predĺžené zobrazenie celého textu v bublinke pri umiestnení kurzoru myši na bunku s čiastočne viditeľným textom.
 • Upravené: Zrýchlené načítanie formulárov s viacerými záložkami.
 • Upravené: Zvýšená stabilita aplikácie v editačných formulároch pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam.

Verzia: 2.30.101 z 26.8.2019

 • Doplnené OAS: Nastavenie webového obchodu pre export organizácií do XML vo formáte VFP.
 • Doplnené OAS: Hromadné zaradenie organizácií do webového obchodu.
 • Opravené OAS: Import počiatočných priemerných cien z VFP nerešpektoval zadanie cien za určený počet MJ.
 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS tlačí na dennej a intervalovej uzávierke rozpis DPH.

Verzia: 2.30.100 z 25.8.2019

 • Doplnené OAS: Zadanie predajných cien za určený počet MJ (napr. za 100 ks). Pri nastavení sa týka všetkých predajných cien aj individuálnych cenníkov danej katalógovej karty. Povoľuje sa v špeciálnych parametroch OASIS a nastavuje sa v katalógu na pane li predajných cien.
 • Doplnené OAS: V skladových kartách je možné nastaviť nápočet stavu na kartách k vybranému dátumu. Dátum sa nastaví kliknutím pravým tlačítkom na stĺpec "Stav k ..." vo voľbe "Nastaviť dátum pre stav".
 • Doplnené OAS: Dodatočné napojenie objednávky na faktúru.
 • Doplnené OAS: Funkcia hromadnej zmeny množstva nad položkami dokladu (F6).
 • Doplnené OAS: Komunikácia s ručným terminálom naviac podporuje objednávky a interné pohyby.
 • Doplnené OAS: Odchýlkové mzdové lístky. Na mzdovom lístku je možné vybrať voľnú výkonovú normu (nepriradenú výrobku). Voľné výkonové normy sa zadávajú a upravujú v zozname výkonových noriem na formulári mzdového lístku. Pre Slovtos.
 • Upravené OAS: Pri generovaní vystavených OBJ a stlačení ESC bola pridaná otázka na zrušenie.
 • Opravené OAS: Pri prepočte skladových kariet sa na kartách bez pohybov za určitých okolností nepreniesol počiatočný stav do jednotlivých období.
 • Opravené OAS: Pri vysporiadaní preddavkových faktúr sa niekedy načítali nesprávne sumy z položiek predfaktúry.
 • Upravené PAM: Upravený formulár pri vytváraní výkazu do ZP.
 • Doplnené BI: Parameter "K dátumu" pre BI prehľad Oasis4 Stav skladu. Do prehľadu musí byť vybraný stĺpec "Stav k dátumu" (stĺpec "Stav" obsahuje vždy aktuálny stav).
 • Doplnené OAS: Uzamykanie dokladov vystavených aj došlých (interné pohyby, faktúry, objednávky a predfaktúry) používateľom.
 • Doplnené SHOP: Ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), SHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka (platí pre Kaso TaxIS).
 • Upravené SHOP: Vzhľad dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Doplnené: Kontrola a aktualizácia novej verzie zohľadňuje aj vývojovú verziu.

Verzia: 2.30.099 z 15.8.2019

 • Doplnené OAS: Do importu objednávok z XML webového obchodu vo formáte VFP doplnený import prevádzky.
 • Doplnené OAS: Voľba "Neuvažovať rezervácie" pri generovaní vystavených objednávok.
 • Opravené OAS: Pri kontácii úhrad sa niekedy nebralo do úvahy nastavenie účtu pre účtovanie na HS.

Verzia: 2.30.098 z 13.8.2019

 • Upravené OAS: Tlač mzdových lístkov.
 • Upravené OAS: Číslovanie mzdových lístkov.
 • Upravené OAS: Tlač zliav na faktúre a predfaktúre v cudzej mene.

Verzia: 2.30.097 z 12.8.2019

 • Doplnené PAM: Doplnená voľba zobrazenia prílohy výkazu do ZP
 • Doplnené OAS: Doplnený EAN pre organizácie a prevádzky.
 • Doplnené OAS: Faktúry vystavené doplnený export do EDI TXT2. Štruktúra podľa požiadavky Toth.
 • Doplnené OAS: Voľba "Neuvažovať kontrahované (už objednané) množstvá" pri generovaní vystavených objednávok.
 • Doplnené OAS: Do importu objednávok z XML webového obchodu vo formáte VFP pridaný parameter "Ak sa nájde odberateľ podľa názvu ale nezhoduje sa mailová adresa, založiť nového odberateľa".
 • Doplnené OAS: Pridaný špeciálny parameter: Na objednávkach zaokrúhliť pri výpočte vybavenosti 'Potrebné dodať' na stotiny, t.j. pri množstve potrebnom dodať menšom ako 0.005 sa uvažuje položka ako vybavená.
 • Doplnené OAS: Číslovanie mzdových (úkolových) lístkov. Číselný rad sa nastavuje v parametroch výroby.
 • Doplnené OAS: V strome komponentára doplnený prepínač Optimálna dávka (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Označenie zaúčtovania úhrady pri úhrade FA cez RO fiškálny modul (pre Autocar).

Verzia: 2.30.096 z 6.8.2019

 • Doplnené OAS: Doplnený import individuálnych cenníkov z WinOASIS.
 • Doplnené OAS: Doplnený import ďalších EAN kódov z WinOASIS.

Verzia: 2.30.095 z 5.8.2019

 • Doplnené PAM: Doplnená voľba zobrazenia (a prípadnej úpravy) prílohy výkazu do SP
 • Opravené OAS: VFP webový obchod, export kariet pri chybných dátach.

Verzia: 2.30.094 z 31.7.2019

 • Doplnené OAS: VFP webový obchod zapisuje chybné spracovanie objednávok do LOG u.
 • Opravené OAS: Formulár dokladu umožňuje vymazať vybavenú objednávku na ktorej už je úhrada.
 • Upravené OAS: VFP webový obchod premiestňuje zdrojové XML súbory do podadresárov podľa výsledku spracovania objednávky.
 • Upravené SHOP: Kaso TaxIS, číslovanie denných uzávierok.
 • Upravené SHOP: Globálny parameter za akú cenu predávať bol presunutý do parametrov pre počítač.

Verzia: 2.30.093 z 30.7.2019

 • Doplnené OAS: Pri exporte katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP je možné nastaviť, či sa budú vytvárať aj prázdne XML tagy.
 • Opravené OAS: Import skupín s dlhým názvom (nad 100 znakov) z Excelu sa automaticky skráti na požadovanú veľkosť.
 • Doplnené SHOP: Kaso TaxIS, načítanie predajov z CHDÚ za zadaný rozsah dátumov, výpis dokladov za daný dátum.
 • Opravené SHOP: Tlačová zostava sumárneho prehľadu predaja.
 • Opravené SHOP: Výpočet denného výdaja a okamžitého stavu na kartách.
 • Opravené: Zmena veľkosti okna porušených pravidiel.

Verzia: 2.30.092 z 24.7.2019

 • Doplnené OAS: Aktualizácia DPH plnenia na položkách dokladu pri zmene typu dokladu.
 • Doplnené OAS: Výber kariet pre zaradenie do webového obchodu.
 • Doplnené OAS: Výber kariet pre export katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP.
 • Doplnené OAS: Export katalógu a stavov do XML webového obchodu vo formáte VFP je možné rozdeliť po skladoch.
 • Doplnené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku pre optimálnu dávku (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Import doplnkovej položky na skladovej karte "Dopln_No1".
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku pri zadnom počte rezov (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Pri generovaní zbernej faktúry neponúklo možnosť vysporiadať úhrady z PF.
 • Upravené OAS: ZMENA: Vlastný bankový účet sa na novom doklade načíta vždy z prednastaveného BU na vlastnej organizácii, reps. z typu dokladu, alebo z odberateľa.
 • Upravené OAS: Korektné generovanie účtovných dávok úhrad podľa dokladov označených príznakom X.
 • Upravené OAS: Možnosť zadať čiastočnú hotovostnú úhradu faktúry cez SHOP. Predpis k dokladu zostáva pôvodný, generujú sa len úhrady podľa použitých platidiel.
 • Doplnené PAM: Doplnené pole na účet, ktorý bude uvedený vo výkazoch PAM. Tento údaj je v rozšírenom nastavení PAM. Údaj sa automaticky naplní z hlavného účtu pri prvom použití v programe.
 • Doplnené PU: Výkaz DPH v3 s upravenou definíciou a zaradením položky VDC.
 • Upravené PU: Tlačová zostava "Pokladničná kniha"
 • Upravené SHOP: V prehľade predaja a prehľade položiek zapnutý filter na DKP aj pri chybnom nastavení fiškálnej pokladne.
 • Opravené SHOP: Zadanie množstva pri predaji, niekedy nebolo možné zadať inú hodnotu ako 1.
 • Opravené SHOP: Pri oprave položky sa správne sprístupňujú polia množstvo a cena (podľa nastavenia).

Verzia: 2.30.091 z 17.7.2019

 • Doplnené OAS: Do príjmu interného doplnená funkcia "Oceniť príjmy z výroby".
 • Doplnené OAS: Klávesová skratka Ctrl+Alt+I na uplatnenie hromadnej položkovej zľavy.
 • Doplnené OAS: Pri zmene skladu na položke dokladu program automaticky vyhľadá zadanú položku na vybranom sklade.
 • Doplnené OAS: Import objednávok z eshopu (štruktúry XML SunSoft).
 • Upravené OAS: Nulovanie čísla pôvodnej FA na položkách keď sa na doklade vypne príznak dobropis.
 • Opravené OAS: Pri tvorbe rozdielového inventúrneho dokladu na MS SQL databáze nebolo možné vybrať číslo dokladu.
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny pri internom príjme z výroby.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznaku zaúčtovania skladu pri dokladoch s prázdnou skladovou predkontáciou.
 • Upravené PU: Import SEPA homebankingu zoberie dátum výpisu z tagu , nie z tagu .
 • Opravené PU: Reset príznakov zaúčtovania úhrad pri výmaze zápočtov z denníka.
 • Opravené PU: Zobrazenie pohybu na účtoch z hlavnej knihy pri vypnutom nastavení "Sledovať HK po HS".

Verzia: 2.30.090 z 4.7.2019

 • Opravené OAS: Výpočet plnenia normy na mzdových lístkoch pri zadaní počtu rezov.
 • Opravené OAS: Pri FA duplicitné zobrazovanie udalostí tlače a mailu.
 • Opravené OAS: Nesprávne načítanie OBJ a jej položiek pri vybavení OBJ cez FA.
 • Opravené CRM: V editačnom formulári dochádzky sa niekedy chybne zobrazoval zoznam príchodov/odchodov.
 • Doplnené SHOP: Tlačová zostava "Sumárny prehľad predaja".
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0). Optimalizácia rýchlosti, úprava spracovania chýb a varovaní.

Verzia: 2.30.089 z 30.6.2019

 • Doplnené OAS: Hromadná individuálna zľava na položky dokladu (pre Monček).
 • Doplnené OAS: Import cenovej ponuky a cenového dopytu.
 • Opravené OAS: Bolo možné manuálne nastaviť príznak zaúčtovania aj pre doklady ktoré boli zaúčtované po importe.
 • Opravené OAS: Nastavenie príznakov OBJ a PF neovplyvňovalo príznaky DL a FA na súvisiacich dokladoch.
 • Opravené OAS: Tlačové zostavy DL a FV nezobrazovali správnu menu ak sa domáca mena líšila od meny na doklade.
 • Opravené OAS: Doklady interného príjmu z výroby nebolo možné opraviť.
 • Opravené OAS: Nesprávny prepočet poslednej nákupnej ceny upravenej položky.
 • Opravené PU: Program umožnil vymazať položku denníka aj keď bol vypnutý parameter "Dovoliť v denníku a v účtovnej dávke opravu záznamov generovaných z iných agend"
 • Upravené PAM: Zmena zadania doplnkového kódu pre štatistické zisťovanie Práca 2 04.
 • Upravené SHOP: Kontrola hodnoty výberu hotovosti zo zásuvky.
 • Opravené VTZ: Pri vytváraní technických parametrov položky elektrického zariadenia program za určitých okolností vyhlásil chybu.
 • Opravené VTZ: Optimalizácia rýchlosti zobrazovania niektorých náhľadov.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.3.1)

Verzia: 2.30.088 z 24.6.2019

 • Opravené PU: Import variabilného symbolu do pokladničných dokladov a bankových výpisov z VFP.
 • Opravené OAS: Zmena IČDPH na doklade pri zmene odberateľa na neplatcu DPH.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP DBPŠ počty dní.
 • Doplnené OAS: Možnosť zadávať individuálnu zľavu priamo na formulári položky (nutné zapnúť v Nastavenia > Oasis > Odbyt).
 • Doplnené SHOP: Zmrazenie zliav na všetkých položkách, príznak zmrazenia, zmrazením sa vymažú už zadané zľavy (pre Wood).
 • Doplnené SHOP: Hromadné individuálne zľavy na označených položkách (pre Monček).

Verzia: 2.30.087 z 23.6.2019

 • Upravené OAS: Nastavenie príznaku dobropisu na položkách DPH.
 • Opravené OAS: Chyba pri importe došlých faktúr z VFP.
 • Opravené OAS: Chyba pri ukladaní objednávok a CP. Vznikla v predošlej verzii.

Verzia: 2.30.086 z 21.6.2019

 • Opravené OAS, SHOP: Chyba pri ktorej tlačilo zľavy aj keď boli nulové.
 • Opravené PAM: Výkaz do ZP (koniec dohody a začiatok PP a zároveň dohoda bez odmeny).

Verzia: 2.30.085 z 20.6.2019

 • Doplnené OAS: Manuálne zadanie nákladov a výpočet marže na FV (pre Bukna).
 • Opravené OAS: Doplnená validácia duplicity EAN na baleniach.
 • Opravené SHOP: Zmena a použitie platidiel počas predaja pri záporných bločkoch.

Verzia: 2.30.084 z 19.6.2019

 • Doplnené PAM: Hodnota životného minima platná od 1.7.2019
 • Doplnené PAM: Export / Import údajov z jedného dátového prostredia (firmy) do druhého.
 • Opravené OAS: Funkčnosť parametrov tlače pri českých a anglických DL a FA.
 • Opravené OAS: Nápočet ceny HV pri generovaní z výrobného príkazu.
 • Opravené SHOP: Nápočet ceny komponentov so zľavami a prirážkami.
 • Opravené: Výberové formuláre nevracali žiadne vybrané záznamy. Spôsobené optimalizáciou pamäte v predchádzajúcej verzii.

Verzia: 2.30.083 z 18.6.2019

 • Opravené OAS: Prepočet nákupnej ceny pri zmene položky dokladu a jeho výmaze.
 • Opravené OAS: Nápočet ceny HV pri generovaní z výrobného príkazu.
 • Doplnené: Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP.
 • Upravené: Optimalizácia využitia pamäte a grafických objektov GDI.

Verzia: 2.30.082 z 16.6.2019

 • Doplnené OAS: Výber položiek objednávok a ich množstva pre generovanie VP.
 • Opravené OAS: Nebolo možné vymazať doklad PI s typom pohybu 152.
 • Opravené OAS: Prepočet plnenia normy.
 • Doplnené SHOP: Predaj sady s komponentami. Komponenty s nulovou cenou sa odpíšu zo skladu, ale nevytlačia na paragon.
 • Doplnené SHOP: Zmrazenie zliav na označených položkách pri predaji nebudú uplatnené žiadne zľavy (pre Wood).
 • Opravené SHOP: Zmena skladu pri predaji cez priame vyhľadávanie čísla skladu.

Verzia: 2.30.081 z 13.6.2019

 • Opravené OAS: Chyba pri generovaní mzdových lístkov z výrobného príkazu.
 • Opravené OAS: Export pre MRP má v XML súbore vyplnený aj tag . Program do neho ukladá kód colného sadzobníka z katalógu.
 • Opravené SHOP: Editácia bločku z filtračného poľa v zozname predaja.

Verzia: 2.30.080 z 12.6.2019

 • Upravené OAS: Funkcia prepočtu nákupných cien zahŕňa aj položky z PI dokladov typu 151 a 152.
 • Upravené SHOP: Uvolňovanie GDI objektov (fontov) z operačnej pamäte.
 • Opravené CRM: Odstránený problém so spomaleným zobrazovaním v zozname prípadov.
 • Doplnené SHOP: Informácie o komponentoch fiškálnych tlačiarní (verzie, obrat, platnosť AU, ...).

Verzia: 2.30.079 z 11.6.2019

 • Upravené OAS: Zrýchlený import pre Belex.
 • Upravené OAS: Vysporiadanie úhrad z predfaktúr sa uplatňuje aj pri zmene z DL na FA.
 • Opravené OAS: Prepočet celkového času na mzdových lístkoch.
 • Doplnené: Skúšobná podpora Kaso TaxIS RAS.

Verzia: 2.30.078 z 10.6.2019

 • Doplnené OAS: Na organizácii doplnená voľba Záväzky neponúkať v príkazoch na úhradu.
 • Opravené OAS: Uplatnenie cien z individuálneho cenníka pri doklade v cudzej mene.
 • Upravené OAS: Zakázaná voľba výberu zo všetkých objednávok ak doklad obsahuje položky alebo sa jedná o opravu dokladu.
 • Opravené OAS: Pri generovaní mzdových lístkov sa neuvažoval počet výrobkov na výrobnom príkaze.
 • Upravené PAM: Výkaz do ZP pri DPČ a odmene podnikové štipendium.

Verzia: 2.30.077 z 7.6.2019

 • Upravené OAS: Prepočet stavov kariet prepočítava aj denné výdaje.
 • Upravené OAS: Aktualizácia poslednej nákupnej ceny pri PI dokladoch typu 151 a 152.
 • Opravené OAS: Program vykazoval chybu pri pridávaní nedaňovej položky na doklad.
 • Opravené PAM: Elektronické zasielanie výplatných pások.
 • Opravené BI: Chyba pri spustení existujúceho prehľadu DashBoard.

Verzia: 2.30.076 z 5.6.2019

 • Doplnené OAS: Funkcie zobrazenia karty a prehľadov karty v tabuľke generovania objednávky vystavenej.
 • Doplnené OAS: V generátore objednávky vystavenej doplnená voľba "Objednať aj tovar u ktorého sa stav na sklade rovná spodnému limitu".
 • Doplnené OAS: Pri generovaní dodacieho listu a faktúry z objednávky možnosť aktualizovať ceny na položkách podľa skladových kariet (pre RE EX).
 • Opravené OAS: Po importe z Excelu ostala za určitých okolností nastavená znaková sada en US.
 • Opravené PAM: Oprava výkazu do ZP pri výplate odmeny trinásty plat.
 • Upravené PAM: Potvrdenie pre ročné zúčtovanie dane pri výplate trinásteho platu.

Verzia: 2.30.075 z 3.6.2019

 • Doplnené OAS: Import priradenia multikategórií na katalógovú kartu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Pole VP+operácia v mzdových lístkoch.
 • Upravené OAS: Pri oprave položky sa nastaví ako aktívny prvok zadanie množstva.
 • Opravené OAS: Za určitých okolností bol kontrolovaný záporný stav aj pri príjmových dokladoch.
 • Opravené OAS: Príkaz na úhradu program ponúkal aj došlé dobropisy.

Verzia: 2.30.074 z 30.5.2019

 • Doplnené: Podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.
 • Doplnené OAS: Rozpis sady pri importe položiek dokladu z Excelu (pre Monka).
 • Doplnené OAS: Parameter účtu pre platby kartou cez rumunský fiškálny modul (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Nastavenie účtov kurzových rozdielov pre rumunské typy dokladov (pre Autocar).
 • Doplnené OAS: Prehľad materiálovej potreby vo výrobných príkazoch (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Import položiek z prehľadu materiálovej potreby do objednávky vystavenej (pre Slovtos).
 • Doplnené OAS: Tlačové zostavy a XML pre hlásenie "Spotrebiteľské balenie liehu" na colnú správu.
 • Opravené OAS: Pri importe položiek z Excelu prepočítava cenu prepočtovým koeficientom vedľajšej MJ.
 • Upravené OAS: Pri vybavovaní vystavenej objednávky je možné na DF použiť aj typ 102.
 • Doplnené PAM: Import odmeny trinásty a štrnásty plat z excelovej tabuľky.
 • Upravené SHOP: Zaokrúhlenie sa neuplatňuje pri výpočte položkových zliav.
 • Opravené PU: Tlačová zostava pohybov na účtoch.
 • Upravené PU: Pri zmene DPH z účtovného dokladu sa na položke DPH automaticky neprepisujú žiadne údaje.

Verzia: 2.30.073 z 27.5.2019

 • Doplnené OAS: Generovanie výrobných príkazov z objednávok (pre Slovtos).
 • Opravené OAS: Generovaný SEPA príkaz na úhradu do Tatrabanky dáva do BIC hodnotu NOTPROVIDED, ak BÚ nemá vyplnený SWIFT.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu z Excelu doplní ceny ak v definícii ostali stĺpce "CenaBez" a "CenaSDPH" prázdne.

Verzia: 2.30.072 z 26.5.2019

 • Doplnené OAS: Import položiek inventúrneho dokladu z Excelu.
 • Doplnené OAS: Tlačová zostava pre cenový dopyt.
 • Doplnené OAS: Parameter pri tlači DL, OD a PFV "Netlačiť komponenty pri sadách"
 • Opravené OAS: Zaokrúhlenie základu DPH pre výkaz pri krátení.
 • Upravené OAS: Import položiek dokladu z Excelu vyhľadáva kartu aj podľa vedľajších EANov.
 • Opravené PU: Prečíslovanie pokladničného dokladu ktorý bol vytvorený z dokladov typu 102, 202, 204 prečísluje aj ostatné úhrady (iné platidlá).

Verzia: 2.30.071 z 22.5.2019

 • Opravené OAS: Export do XML Pohoda (opravená duplicita tagov classificationVAT a classificationKVDPH).
 • Opravené OAS: Výpočet kalkulačnej ceny výrobku (uvažuje sa dávka).