História zmien v aplikácii EcoSunRAS

Verzia: 1.0.88 z 21.12.2021

 • Doplnené: Do triedy Order doplnená property ProfitCentreCode Číslo hospodárskeho strediska (nepovinný údaj).

Verzia: 1.0.87 z 8.12.2021

 • Opravené: Endpoint api/{DataId}/invoices/{InvoiceNumber}/pdf nenašiel dokument, ak bol uložený s medzerou medzi Fa a číslom dokladu.

Verzia: 1.0.86 z 8.12.2021

 • Upravené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} v skladových dokladoch sa ignorujú neskladové položky.

Verzia: 1.0.85 z 23.11.2021

 • Opravené: Spôsob zaokrúhľovania predajných cien.

Verzia: 1.0.84 z 22.11.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.384
 • Doplnené: GET api/{DataId}/modo/document/{DocumentNumber} vráti skladový doklad podľa prefixu a čísla (napr.: VE 2100021) vo formáte pre MoDo.
 • Doplnené: Do triedy ProductImage doplnená property ProductImage Dátum poslednej zmeny obrázka.

Verzia: 1.0.83 z 26.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak bola na predajnej cene na treťom desatinnom mieste 5, API zaokrúhlilo niekedy výslednú cenu na stotiny o 1 cent nižšie.

Verzia: 1.0.82 z 23.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zrušené vyhľadávanie organizácií podľa IČDPH, pretože v prípade skupinovej registrácie DPH majú rôzne firmy rovnaké IČDPH.

Verzia: 1.0.81 z 22.10.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Pri objednávkach typu 415 sa zapísali ceny s DPH v cudzej mene v základnej sadzbe namiesto nulovej.
 • Opravené: Pri objednávkach s určeným typom sa niekedy nerešpektoval spôsob výpočtu DPH nastavený na type.
 • Upravené: Pri zápise objednávok má prednosť doprava z objednávky pred dopravou nastavenou na odberateľovi.
 • Doplnené: Do triedy ProductVariant doplnená property Stock obsahuje stavy na skladoch pre jednotlivé varianty.

Verzia: 1.0.80 z 23.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak nebol v EcoSun načítaný kurz, objednávky v cudzej mene sa zapísali bez cien. Teraz sa nezapíšu len ceny v tuzemskej mene.
 • Opravené: Nesprávne priradenie hlavnej osoby (pre Polystar).

Verzia: 1.0.79 z 16.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Ak nebola zadaná v Consignee adresa, program vrátil chybu.

Verzia: 1.0.78 z 15.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: GET endpoint customers vracal niekedy nekorektnú hodnotu DateChanged.

Verzia: 1.0.77 z 13.9.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products/stock/{ProductEAN} vráti okamžité množstvo podľa EANu a skladu.
 • Upravené: Pri zápise adresy sa skráti ulica, mesto, PSČ ak údaje presahujú povolený počet znakov v databáze.
 • Opravené: PUT api/{DataId}/customer vyhlasoval chybu, ak neboli zadané Branches.

Verzia: 1.0.76 z 27.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Objednávka sa zapíše do dokladov aj keď je rozdiel medzi sumami väčší ako 1 €.
 • Opravené: GET endpoint customers s parametrom ChangedAfterDate do zmeny organizácie sa nebrali zmeny v záznamoch adries a kontaktných čísel.

Verzia: 1.0.75 z 26.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Doplnené: Do triedy Order pridaná property DocumentType typ dokladu (ak je pri POST vyplnený, API priradí objednávke daný typ dokladu; ak je nevyplnený, použije sa typ dokladu definovaný v parametroch webového obchodu v EcoSune).
 • Upravené: Ak nie je zadaná pri vytváraní objednávky v Order BillingAddress, použije sa BillingAddress z Company.
 • Opravené: Pri vytváraní a aktualizácii organizácií sa vyhľadával v číselníku štát, aj keď neboli vyplnené údaje CountryCode a CountryCodeAlfa2.

Verzia: 1.0.74 z 13.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Chyba pri zápise osoby v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).

Verzia: 1.0.73 z 10.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zápis kontaktných čísel v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).

Verzia: 1.0.72 z 6.8.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Zápis osôb a kontaktných čísel v endpointe api/{DataId}/customer (pre Polystar).
 • Opravené: Vyradená služba WebDAV ktorá blokovala PUT požiadavky na API server.
 • Opravené: Odstránené duplicitné pridávanie prevádzky do organizácie.
 • Opravené: Organizácia sa vyhľadáva správne podľa IČO.

Verzia: 1.0.71 z 22.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Upravené: Pri zapisovaní organizácie sa niekedy nepriradili prevádzky.
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property IsCommodity indikátor, že tento produkt je komodita (pri objednávke od platcu DPH zo Slovenska sa musí použiť 0% sadzba DPH).

Verzia: 1.0.70 z 18.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.350
 • Opravené: Endpoint products niekedy vracal chybné ceny v sekcii OtherPrices.

Verzia: 1.0.69 z 15.7.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: GET api/{DataId}/products/disposable/{ProductEAN} vráti disponibilné množstvo podľa EANu a skladu.

Verzia: 1.0.68 z 22.6.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Upravené: V triede PriceList nahradená property PriceType za property Type as PriceListType.

Verzia: 1.0.67 z 20.6.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: GET api/{DataId}/pricelists vráti zoznam cenníkov.
 • Doplnené: Do triedy Product pridaná property ApplyNoDiscounts na daný produkt sa neuplatňujú zľavy.
 • Doplnené: Do triedy Person pridané property Mobile, Phone, Email.
 • Doplnené: Do triedy Person pridané property JobFunction funkcia, Category Kategória 1 (používajú sa len pre zápis, GET endpointy tieto údaje nevracajú).
 • Doplnené: Do triedy Customer pridané property IBAN bankový účet organizácie (používa sa len pre zápis, endpointy GET tento údaj nevracajú).
 • Doplnené: Do triedy Customer pridané property Persons zoznam osôb v organizácii (používa sa len pre zápis, endpointy GET tento údaj nevracajú).
 • Doplnené: Do triedy CompanyBranch doplnené Persons zoznam osôb na prevádzke (používa sa len pre zápis, endpointy GET tento údaj nevracajú).
 • Doplnené: Pre Polystar sa pri zápise/aktualizácii zákaznika vyhľadáva podľa IČO.

Verzia: 1.0.66 z 1.6.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: API pri volaní endpointu customers niekedy vyhlasovalo chybu (pri zisťovaní dátumu zmeny organizácie).

Verzia: 1.0.65 z 27.5.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: Pri vytvorení objednávky, ak je vyplnený objekt Person, zapíše sa na doklad príslušná osoba z organizácie, resp. prevádzky.

Verzia: 1.0.64 z 16.5.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná property NotRegistered príznak určujúci, že zákazník nebol registrovaný na eshope a nemá mať v EcoSune nastavený príznak webového obchodu.
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná property DateChanged dátum poslednej zmeny organizácie a súvisiacich údajov (adresy, čísla, osoby, prevádzky). Neuplatňuje sa pri zápise zákazníka do EcoSunu..
 • Doplnené: Do triedy Customer pridaná property OrganizationalUnit organizačná jednotka.

Verzia: 1.0.63 z 6.5.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: Ak mala karta prázdnu tovarovú skupinu, API nevrátilo žiadne odberateľské ceny.
 • Opravené: API vrátilo pre niektorých odberateľov cenu produktu s nesprávnu uplatnenou odberateľskou, alebo TO zľavou.

Verzia: 1.0.62 z 19.4.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: Do zoznamu objednávok s položkami pridaná property Parcels (čísla balíkov).
 • Opravené: Zoznam objednávok s položkami nevracal poznámku (Comment).
 • Opravené: Zoznam objednávok s položkami nevracal správne všetky stavy.

Verzia: 1.0.61 z 8.4.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: Chyba pri vrátení zoznamu objednávok s položkami ak bola na doklade nevyplnená doručovacia adresa.

Verzia: 1.0.60 z 7.4.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: API nevrátilo pre niektorých odberateľov cenu produktu s odberateľskou, alebo TO zľavou.

Verzia: 1.0.59 z 30.3.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Upravené: Zmenené GET api/{DataId}/customers/unpaidinvoices na api/{DataId}/invoices/unpaidinvoices.
 • Doplnené: Do tried InvoiceBase, InvoiceHeader a Invoice doplnená property Responsible používateľ/osoba zodpovedná za faktúru.
 • Doplnené: Do konfiguračného súboru cs.xml pridaný tag "MapovanySietovyDisk" mapovaný sieťový disk, ktorý sa využíva v aplikácii EcoSun (napr. s:\) a tag "UncPreMapovanySietovyDisk" zástupná UNC cesta pre mapovaný sieťový disk, ktorý sa využíva v ap likácii EcoSun (napr. \\server\sunsoft\). Uvedené nastavenie je určené pre úpravu cesty k obrázkom v multikategóriách.

Verzia: 1.0.58 z 21.3.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: Pri zápise objednávky v cudzej mene sa chybne generovala korekčná položka.

Verzia: 1.0.57 z 19.3.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: GET api/{DataId}/orders/full/{OrderId}. Vráti objednávku s položkami podľa OrderId.
 • Opravené: Ak bol vyplnený Consignee Príjemca, niekedy sa na objednávke nesprávne naplnila dodacia adresa.
 • Opravené: Endpoint GET api/{DataId}/productstocksbyids vracal stavy aj pre sklady, ktoré neboli označené pre eshop.

Verzia: 1.0.56 z 1.3.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Opravené: Pri požiadavke na XML výstup sa vracali niektoré triedy (Category, Product) ako JSON.

Verzia: 1.0.55 z 28.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.309
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/orders. Vráti zoznam objednávok s položkami daného zákazníka od zadaného dátumu.
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoices. Vráti zoznam faktúr s položkami daného zákazníka od zadaného dátumu.
 • Doplnené: Do triedy Order doplnená property Consignee Príjemca. Vypĺňa sa namiesto ShippingAddress v prípade dodania do inej prevádzky odberateľa, alebo inej firme/osobe. Na dokladoch sa použijú kontaktné údaje z Consignee a nie z Customer.
 • Doplnené: Do triede Order rozšírená property PaymentMethod o hodnoty OnlinePaid Online zaplatené (karta, IB, PayPal) a OnlineBankTransfer Online zvolená forma úhrady bankovým prevodom (pri vytvorení objednávky sa automaticky vytvorí aj predfaktúra) .
 • Doplnené: Do triedy ProductStock doplnená property PossibleToProduce Možné vyrobiť (len pre Liberty).
 • Upravené: Ceny sú napočítané zo všetkých cenníkov (aj s novým príznakom Len pre eshop).
 • Upravené: Premenované GET api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoices na api/{DataId}/customers/{RegistrationNumber}/invoicesinfo.

Verzia: 1.0.54 z 24.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Pokiaľ sa používal formát XML pre zápis objednávky, bolo treba dodržiavať určité poradie XML tagov. Od tejto verzie na poradí nezáleží, ale v tagu nesmie byť odkaz na definíciu schémy.

Verzia: 1.0.53 z 19.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Upravené: Ak sa v endpointe api/{DataId}/invoices/{InvoiceNumber}/pdf nenájde dokument, vráti sa 404 Not Found.

Verzia: 1.0.52 z 17.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Upravené: Pri vyhľadaní zákazníka podľa názvu sa nerozlišuje veľkosť písmen.
 • Opravené: V endpointe api/{DataId}/productids sa niekedy nevrátili katalógové karty, ktoré nemali skladové karty.

Verzia: 1.0.51 z 11.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Ak nebola v JSON zadaná UnitPriceVAT, nevypočítala sa na položke Cena s DPH ani celková suma objednávky.

Verzia: 1.0.50 z 5.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Upravené: Zaokrúhľovanie doplnkových cien so zľavou 15, 20 a 25% (pre Tomirtech).
 • Opravené: Za určitých okolností sa nevygenerovali cena zo zákazníckeho cenníka pre niektorých zákazníkov.

Verzia: 1.0.49 z 4.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Upravené: Zaokrúhľovanie všetkých predajných cien podľa parametra v nastaveniach OASIS.

Verzia: 1.0.48 z 2.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Za určitých okolností sa chybne generovali CustomerPrices spôsobené vo verzii 1.0.47.

Verzia: 1.0.47 z 2.2.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Tovarovo odberateľské zľavy sa uplatňovali na ceny z individuálnych cenníkov aj keď bol v OASIS e vypnutý parameter "Uplatniť dokladové zľavy aj na ceny z individuálneho cenníka".
 • Upravené: Parameter "Pridať ceny vypočítané z odberateľských zliav" v definícii webového obchodu nie je ovplyvňovaný nastavením spôsobu uplatnenia odberateľskej zľavy v parametroch odbytu OASIS u. Ak sú však vypnuté odberateľské zľavy v OASIS e, nie sú uplatňované ani v API.

Verzia: 1.0.46 z 24.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Logovanie chýb zapisuje sa do súboru App_Data\Error.txt.
 • Doplnené: Logovanie dotazov a odpovedí zapisuje sa do súboru App_Data\Log.txt.
 • Doplnené: Zápis informácie o zdroji záznamu do objednávky.

Verzia: 1.0.45 z 17.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Do triedy Customer doplnená property PriceLevel cenová hladina.
 • Doplnené: Do triedy CustomerDiscounts doplnená property PriceLevel cenová hladina.

Verzia: 1.0.44 z 11.1.2021

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: GET api/{DataId}/customers/unpaidinvoices vráti zoznam neuhradených faktúr (pre Polystar).

Verzia: 1.0.43 z 16.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Do triedy OrderStatus doplnený zoznam balíkov Parcels, ktoré obsahujú údaj ParcelNumber.

Verzia: 1.0.42 z 7.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Chyba pri vypočítaní zliav na karte bez tovarovej skupiny.

Verzia: 1.0.41 z 4.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Zápis objednávky vyhlasoval chybu, ak nebola zadaná ShippingAddress.

Verzia: 1.0.40 z 4.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Doplnené: Doplnková cena so zľavou 15% (pre Tomirtech).

Verzia: 1.0.39 z 3.12.2020

 • Minimálna verzia EcoSun: 2.31.272
 • Opravené: Pri objednávke od fyzickej osoby sa niekedy nezapísal názov organizácie.