SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii JU

Verzia: 4.29.889 z 25.05.2020

 • Dodod: doplnený údaj cigarety c(15).
 • DpFOB strana 5 daňová strata riadok 54 : daňová strata sa už nemusí odpočítavať iba jednou štvrtinou, ale dá sa odpočítať celá. Úprava v súlade so zákonom 96/2020 Z.z. z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
 • nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.

Verzia: 4.29.888 z 17.03.2020

 • Evidencia majetku zaokrúhľovanie od 1.1.2020: oprava mesačných odpisov.

Verzia: 4.29.887 z 12.03.2020

 • Evidencia majetku zaokrúhľovanie od 1.1.2020: v číselníkoch odpisových skupín je pripravený číselník na importovanie klávesami . Klávesy v číselníku skupín aj daňových, aj účtovných. Dotiahnu sa skupiny pre odpisovanie s platnými koeficientami od 1.1.2020. Koeficienty pre skupiny 2,4,42,43,44 sú spresnené na 4 desatinné miesta, lebo odpisované čiastky mali nepresnosti v centoch (odpisované 6 a 12 rokov). Percentá pre výpočet sú skoro rovnaké. Pre skupinu 2 bolo percento 16,667 a od 1.1.2020 je percento 16,6667. Pri starom zaokrúhľovaní stačili 3 miesta v precente, pri novom zaokrúhľovaní už nestačia.

Verzia: 4.29.886 z 26.02.2020

 • Evidencia majetku: od 1.1.2020 sa zmenilo zaokrúhľovanie daňových odpisov. V Parametroch majetku je možné prestaviť zaokrúhľovanie daňových aj účtovných odpisov. Na kartách treba pustiť prepočet odpisových plánov F6/Ctrl+F6.
 • Evidencia majetku: od 1.1.2020 pribudla odpisová skupina 0, ale v programe ju máme označenú 90. Doba odpisovania je 2 roky. Skupinu treba dopísať do číselníkov daňových aj účtovných skupín. Dopísanie je možné ručne F5, alebo importom Ctrl+I v oboch číselníkoch.

Verzia: 4.29.885 z 21.02.2020

 • Súhrnný výkaz od 1.1.2020 : XML s položkami na viac strán.

Verzia: 4.29.884 z 19.02.2020

 • Súhrnný výkaz od 1.1.2020 : XML na eDaneWin, eDaneJava.
 • DPFPBv19: kópia na nový rok prenášala aj počet mesiacov v oddiele IV.uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky. Po oprave ich program nuluje, aby sa neprenášali z minuloročného priznania.

Verzia: 4.29.883 z 18.02.2020

 • Súhrnný výkaz od 1.1.2020 : XML na Finančnú správu.

Verzia: 4.29.882 z 14.02.2020

 • DPFPBv19: oprava daňového bonusu.

Verzia: 4.29.881 z 13.02.2020

 • DpDPHv20 : posielanie na eDanewin s novým parametrom.

Verzia: 4.29.880 z 12.02.2020

 • DPFPBv19: oprava program počítal nesprávne daňové bonusy pre dievčatá narodené v roku 2013 a 2019 (mesiac narodenia+50).

Verzia: 4.29.879 z 10.02.2020

 • DPFPBv19: oprava program počítal nesprávne daňové bonusy pre deti narodené pred rokom 2000.

Verzia: 4.29.878 z 06.02.2020

 • DPFPBv19: daňové bonusy, XML a PDF platné pre rok 2019.

Verzia: 4.29.877 z 05.02.2020

 • DPFPBv19.

Verzia: 4.29.876 z 05.02.2020

 • DPFPBv19.

Verzia: 4.29.875 z 04.02.2020

 • DPFPBv19.

Verzia: 4.29.874 z 27.01.2020

 • DPFPBv19.

Verzia: 4.29.873 z 14.01.2020

 • DPFPBv19: XML a PDF.

Verzia: 4.29.872 z 25.09.2019

 • Kontrolný výkaz C.1 dobropis pre stavebné práce s nulovou dph : do XML už nedávame 0, ale prázdny údaj. Finančná správa načíta XML, ale vypisuje chybu v riadku 5 a požaduje zmazať nulu.

Verzia: 4.29.871 z 05.09.2019

 • Kontrola projektu.

Verzia: 4.29.870 z 15.05.2019

 • Kontrolný výkaz oprava: došlé faktúry s paragrafom 68a(daňový nárok až po zaplatení) v riadku B2 nemali variabilný symbol z faktúry.

Verzia: 4.29.869 z 11.04.2019

 • Peňažný denník zrušené tlačítko "Tlač položky" .

Verzia: 4.29.868 z 30.03.2019

 • Peňažný denník nesúlad medzi výpočtami "F9 Základ dane" a "F3 Daňový základ" : nesúlad spôsobuje stĺpec "Zaokruhl.".
 • DO neho sa zapisuje rozdiel, ak vznikne pri výpočte základ daň spolu. Do zostavy Základ dane preto pribudol stĺpec Zaokruhl., aby sa dal ľahšie zistiť nesúlad.

Verzia: 4.29.867 z 20.02.2019

 • DpFOB 2018 oprava pre stratu: ak je vyplnený riadok 44, tak program nesprávne vyplnil riadok 47 asprávne má byť vyplnený riadok 48.
 • EM F9 opravené zostavy Mesačné účtovné odpisy "Za rok po mesiacoch" a "Za rok po mesiacoch a účtoch".

Verzia: 4.29.866 z 31.01.2019

 • DpFOB 2018 potvrdenie v PDF.

Verzia: 4.29.865 z 31.01.2019

 • DpFOB 2018 nápočet údajov z denníka Ctrl+P, export do PDF. Zatiaľ nie sú naprogramované prepočty.

Verzia: 4.29.864 z 12.12.2018

 • DODOD : zväčšený údaj email z C35 na C50.

Verzia: 4.29.863 z 17.09.2018

 • Tatrabanka internetbanking : banka zmenila formát TXT výpisu.
 • DODOD : zväčšený údaj nazov z C40 na C50.
 • DpDPH : Doklady z OASISu s typom 08EY (dobropisy so zmiešanými položkami bez/so samozdanením) oprava daňového priznania. Program ignoroval nárokové položky z dokladu a nedával ich do riadku 28. V kontrolnom výkaze sa oba typy položiek dostanú do riadku C2.

Verzia: 4.29.862 z 26.07.2018

 • KvDPH XML : doplnený "Podklad ku XML" prvý riadok každej sekcie A1 D2 obsahuje aj kontrolný súčet základov a dph.
 • KvDPH XML : ak program nájde mernú jednotku v tvare "m2", tak ju premení na povolenú mernú jednotku "m". Nevyplnenú mernú jednotku doplní "ks".

Verzia: 4.29.861 z 04.05.2018

 • KvDPH XML : opravené súčtovanie podľa colného sadzobníka (prvé 4 znaky) a podľa mernej jednotky.

Verzia: 4.29.860 z 19.04.2018

 • DpDPH : opravená chyba pri nápočte.

Verzia: 4.29.859 z 18.04.2018

 • Pokladňa F9 Pokladničná kniha report : program doťahuje názov firmy na všetky tlačené doklady.

Verzia: 4.29.858 z 23.03.2018

 • KvDPH : tvorba XML program doplní colný sazdobník ku položkám, ktoré boli vygenerované programom ako zľava.

Verzia: 4.29.857 z 09.03.2018

 • KvDPH : tvorba XML merné jednotky "tis.", "tona", "sto", "100m" sa konvertujú na "ks" a "t".
 • DPFOB: tlač PDF opravená chyba "variable t2_15_1" program nepreniesol údaj 15 z tabuľky 3 do PDF.

Verzia: 4.29.856 z 08.03.2018

 • DPFOB: oprava strana5/riadok51 a strana7/riadok16 sa nesprávne prepisovali, odstránené nuly na strane 11 písmeno v XIII.oddieli, nulované údaje zo strany 16/08,09,10.

Verzia: 4.29.855 z 07.03.2018

 • DPFOB: oprava variable B34.

Verzia: 4.29.854 z 05.03.2018

 • DPFOB: údaj 121 ide do XML vždy bez znamienka. Tabuľka č.1 v riadkoch Zásoby/Pohľadávky na začiatku zdaňovacieho obdobia dávali rôzne hodnoty v časti A a v časti B.
 • DpDPH: nové XML aj pre eDaneJava.
 • KV a XML: pôvodná položková zostava v niektorých prípadoch nebola vhodná. Preto sú doplnené dve nové zostavy XML. Riadok A.2 môže byť súčtovaný podľa skladových kariet alebo podľa colného sadzobníka. a/ Doklad môže obsahovať viac rovnakých skladových položiek, ktoré sa na zbernú faktúru dostali generovaním zo zberných dodacích listov a do XML môžu ísť iba jedným súčtovým riadkom. a/ Doklad môže obsahovať aj práce, koré sa týkajú komodít (napr. rezanie železa) a práce majú byť pripočítané ku komoditám podľa rovnakého colného sadzobníka.

Verzia: 4.29.853 z 21.02.2018

 • Oprava KV riadok A.2 : v niektorých prípadoch program nedoplnil colný sazdobník, množstvo a mernú jednotku.

Verzia: 4.29.852 z 21.02.2018

 • KV: Do XML sa posielajú merné jednotky prekonvertované na malé písmená.

Verzia: 4.29.851 z 20.02.2018

 • DpDPH posielanie na eDane: opravené posielanie na formulár platný od 1.1.2018. Program posielal na starý formulár.
 • KV: odstránené pomocné okno pre výpočet riadku A.2.

Verzia: 4.29.850 z 16.02.2018

 • DpFOB 17.

Verzia: 4.29.849 z 09.02.2018

 • XML a PDF pre DpFOB 17.

Verzia: 4.29.848 z 08.02.2018

 • Daňové priznanie DPH: nové PDF pre rok 2018 (daňový zástupca podľa § 69aa zákona).
 • DMV: vozidlá F9. tlač : Vozidlá N3 nezaradené v súprave bez nároku na zníženú sadzbu dane.
 • DPH: zdvojené dobropisy v riadku 28 pre odloženú daňovú povinnosť.
 • DPH: opravené XML súbor podľa platného formátu pre rok 2018 (platiteľ dane podľa §69aa).
 • KV dodatočný : opravený kód opravy pre B31 a B32. Finančná správa odmietla načítať XML s chybným kódom.
 • Homebanking Prima Banka 5600: upravený import SEPA formátu, lebo banka ho zmenila.

Verzia: 4.29.847 z 15.10.2017

 • Dodod.edi_fakt(C15) pre potreby oasisu.
 • Znak_dph.

Verzia: 4.29.846 z 06.10.2017

 • Kniha záväzkov dopisovanie prepisu: doplnený údaj "Poh" pokazil potvrdzovanie enterom. Opravené.

Verzia: 4.29.845 z 22.09.2017

 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Nadobudnutie tovaru prvým odberateľom" dáva do riadku 35.
 • Dobropisy pre trojstranný obchod typ 08E4, druh dph je "P3O" a súčasne "Tovary pri ktorých druhý odberateľ platí daň"
 • dáva do riadkov 26,27,28. (oasis zápis do prehladov dph)

Verzia: 4.29.844 z 06.09.2017

 • Dodod.fa_hot.
 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": kontrolný výkaz pre vyššie preddavky než je vyúčtovacia faktúra dáva nadbytočný preddavok do riadku C.1.

Verzia: 4.29.843 z 24.07.2017

 • KvDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12 písm.J" dávalo do A.2 dvakrát.

Verzia: 4.29.842 z 20.06.2017

 • DpDPH : vystavené doklady z OASISu s položkou v nulovej sadzbe "Paragraf 69 ods. 12" dávalo do technického riadku 000.
 • DpFOB : zmenený výpočet dane na riadku 81: ak je základ dane vyšší, než 35.022,31€, tak vypočítané dane 19% a 25% sa najprv zaokrúhlia nadol na eurocenty a až potom sa sčítajú do riadku 81. Doteraz boli obe dane vypočítané na 4 desatinné miesta, sčítané a až súčet zaokrúhlený nadol. Zmenu si vyžiadalo porovnanie s Finančnou správou, kde nastával centový rozdiel.

Verzia: 4.29.841 z 26.05.2017

 • Vystavené preddavkové doklady s nulovou DPH podľa "príjemca platí daň §69 ods.12 písm.J": v DpDPH budú v riadku 908 a
 • v KvDPH budú v riadku A.2 oprava riadku R77.

Verzia: 4.29.840 z 24.04.2017

 • DpDPH úhrady v nulovej dph sa dostali do daňového priznania na riadky 904,905,906,907,908. Potom sa dostali nesprávne Kontrolného výkazu. Správne nemajú byť úhrady ani v DP ani v KV.