História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.069 z 30.04.2021

 • Faktúry vystavené/prijaté export do XML v štruktúre JRS s.r.o.

Verzia: 4.14.068 z 16.03.2021

 • Rozvozy,linky Dodacie listy vystavené Alt+R opravený posledný riadok číslo dodacieho listu.

Verzia: 4.14.067 z 07.03.2021

 • Obchodní partneri dopisovanie Zadať iba IČDPH a "Overiť". Po overení sa program opýta "Zapísať údaje" a zapíše názov, ID, fyzická/právnická osoba. Do ulice zapíše adresu, do mesta zapíše posledných 50 znakov z adresy. Presné rozčlenenie adresy nie je nateraz urobené.

Verzia: 4.14.066 z 06.03.2021

 • Zákaznícka úprava rozvozy,linky Dodacie listy vystavené Alt+R tlač rozšírená na 30 dodacích listov.
 • Neuhradené faktúry tlač s rozpisom dph : doplnený stĺpec "Ostáva uhradiť" a aj informácia "+/ ", ak je
 • faktúra preuhradená(+) alebo uhradená čiastočne( ).

Verzia: 4.14.065 z 02.03.2021

 • Objednávky generovanie Alt+N: typ generovaného dokladu program zoberie z obchodného partnera, ak je tam vyplnený.
 • Nastavenie var_1.id_op : automatické číslovanie zväčšené na 200.

Verzia: 4.14.064 z 12.02.2021

 • Dodacie listy D pokladničný doklad .

Verzia: 4.14.063 z 20.01.2021

 • Skladové karty Komponenty a aktualizácia cien: doplená priorita KOMPON_CEN. Ak je zafajknutá, tak daná priorita emôže pustiť voľbu. Priorita 0 môže všetko. KOMPON_CEN sa doplní pri konverzii.

Verzia: 4.14.062 z 12.01.2021

 • Intrastat oprava krajiny pôvodu: Na skladovej karte v doplňujúcich údajoch je krajina pôvodu, ktorá sa doťahuje na položku dokladu spolu s inými údajmi (colný sadzobník, jednotková hmotnosť). Ak nie je vyplnená krajina na karte, tak sa prázdne znaky dotiahli na položku dokladu do intrastatu pri opakovanom "I".

Verzia: 4.14.061 z 05.01.2021

 • Vo funkcii prípravy dát pre EcoSun.NET bol zväčšený interval povolených rokov.

Verzia: 4.14.060 z 28.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky useknutie na 2 desatinné miesta tak, ako usekáva report.
 • Voľba Systém Špeciálne funkcie Komis na tovar.

Verzia: 4.14.059 z 08.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky automatom pomocou INI súboru, kde je sklady_list="čč" a import_exter="KOMIS".

Verzia: 4.14.058 z 07.12.2020

 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj rozdelený výpočet pre Orion. XLS súbor do adresára.
 • Úpravy pre azetko_ucet: export komisnej hlásenky automatom pomocou INI súboru, kde je sklady_list="čč" a import_exter="KOMIS".

Verzia: 4.14.057 z 24.11.2020

 • Faktúry F9 neuhradené formát obrazovky po tlačovke export do XLS.

Verzia: 4.14.056 z 20.11.2020

 • Komisná príjemka upravený názov CSV súboru odstránené znaky medzera,bodka,čiarka z prvých 8 znakov v názve, lebo program nevedel vytvoriť názov súboru z názvu firmy.

Verzia: 4.14.055 z 16.11.2020

 • Export do EDI pre Mipek: dátumy od do pre zberné faktúry.
 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj rozdelený výpočet pre Orion. XLS súbor do adresára ..\out.

Verzia: 4.14.054 z 12.11.2020

 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj report doťahuje zahraničnú cenu.

Verzia: 4.14.053 z 11.11.2020

 • Úpravy pre azetko_ebiz: komisné karty F9 predaj tvorba CSV.

Verzia: 4.14.052 z 10.11.2020

 • Úpravy pre azetko_ebiz: import príjemky typ 20, importovaná cena sa zapisuje na skladovú kartu ako nákupná.
 • Úpravy pre azetko_ebiz: import kariet z CSV po importe sa CSV odkladá do podadresára Web_zaloha, import nekontroluje duplicitu EANov.

Verzia: 4.14.051 z 03.11.2020

 • Načítanie príjemiek z eBiz: oprava bodkových položiek na skladové ak budú všetky opravené , tak v stĺpci dostane W.

Verzia: 4.14.050 z 30.10.2020

 • Načítanie príjemiek z eBiz: oprava bodkových položiek na skladové ak budú všetky opravené , tak COP dostane znak BW.

Verzia: 4.14.049 z 30.10.2020

 • Načítanie príjemiek z eBiz: opravený dátum na položkách; importovaná príjemka dostane znak W, príjemka s bodkovou položkou
 • dostane znak B znaky sú aj v prvom stĺpci, aj v Číslo obch.prípadu; na hlavičku sa doťahuje aj bankový účet, prednostne účet označený hlavný.

Verzia: 4.14.048 z 28.10.2020

 • Karty do katalog_stavy.xml : doplnená podmienka azetko_ebiz=1.
 • Pre eBiz doplnená voľba Systém Nastavenie Prenos internetového obchodu E.Načítanie príjemiek z eBiz. Príjemky majú vždy údaje typ=01, doklad="FD", dph="PTUZ". Pri opakovanom importe sa kontroluje dodávateľské "Číslo DL (vpravo hore)" daného partnera. Nenájdené karty sa neimportujú, na doklade sú bodkové s nulovou dph.

Verzia: 4.14.047 z 07.10.2020

 • Odbyt výdaj (Dodacie listy) tlač V výdajka : v okne je dopracovaná fajka "Utriediť podľa materiálovej skupiny a názvu".

Verzia: 4.14.046 z 30.09.2020

 • Nastavenie var_1.DAT(web_obchod=2) spustí kontrolu položiek a zapíše znaky <> , ak je na karte Neuplatniť zľavy.

Verzia: 4.14.045 z 14.09.2020

 • Export do EDI pre zberné faktúry dátum dodania a číslo dodacieho listu.

Verzia: 4.14.044 z 24.08.2020

 • Skladové karty import nových kariet z XLS: doplnený stĺpec pre import JKPOV pre nové karty.

Verzia: 4.14.043 z 24.08.2020

 • Faktúra vystavená oprava generovanie účtovnej dávky s preúčtovanou zálohou nesprávny účet preúčtovania.

Verzia: 4.14.042 z 21.08.2020

 • Faktúra vystavená oprava generovanie účtovnej dávky s preúčtovanou zálohou nesprávne uviedlo 10% dph na strane MD.

Verzia: 4.14.041 z 20.08.2020

 • Faktúra vystavená L likvidačný list: oprava pre preúčtovanie zálohy v zníženej sadzbe dph, program uviedol iba zálohu, neuviedol preúčtovanú hodnotu pre zníženú dph.

Verzia: 4.14.040 z 20.08.2020

 • Skladové karty import nových kariet z XLS: doplnený stĺpec pre import JKPOV, oprava skladovej pozície.

Verzia: 4.14.039 z 16.07.2020

 • Faktúra vystavená F4 prechod do položiek: nastavenie var_1.DAT(web_obchod=2) spustí kontrolu položiek a zo skladových kariet dotiahne znak =, ak je na skladovej karte zafajknuté "Neuplatniť zľavy".
 • Set154: ak je nastavený do 3, tak sa generujú EANy skladových kariet jednoznačné za všetky sklady a skladové karty.

Verzia: 4.14.038 z 15.07.2020

 • Objednávka došlá má komoditu s nulovou dph. Ak sa z nej urobí hotovostný dodací list typu "10", tak program upozorní, že medzi položkami je prenos daňovej povinnosti a musí zmeniť nulovú dph na nenulovú. Následne vypočíta aj cenu s dph, a tým sa zvýši aj cena dokladu oproti objednávke.

Verzia: 4.14.037 z 15.07.2020

 • Faktúry oprava položky bez väzby na sklad program prepisoval percento sadzby na položke.

Verzia: 4.14.036 z 14.07.2020

 • Faktúry vystavené: úprava pre polys .dat : užívateľ 9 bude mať vždy typ dokladu 11.
 • Intrastat : pre nastavenie var_1.dat (intra_ex=11) sú z prehľadov vylúčené položky neskladové a poznámkové (Ctrl+T).

Verzia: 4.14.035 z 07.07.2020

 • Skladové karty import nových kariet z XLS: doplnené stĺpce pre import minimálneho stavu a skladovej pozície(skúška).

Verzia: 4.14.034 z 02.07.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená na interné pohyby.

Verzia: 4.14.033 z 02.07.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená na interné pohyby.

Verzia: 4.14.032 z 18.06.2020

 • Faktúry Export do CSV EcoSun.NET : doplnené údaje skladovej karty nazov2,nazov3,dph,katcis,hmot_mj,pocet_mj,pocmj_mat.
 • Objednávky z webu nemajú na položkách informáciu, že sa nesmie uplatniť zľava. Prenos do faktúry cez Ctrl+O dotiahne informáciu zo skladovej karty na položky faktúry.

Verzia: 4.14.031 z 12.06.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená a údaj prior_zakaz_typ môže
 • byť aj zoznam priorít. Napr: "1;4;6" vymenované priority nevidia zakazane typy.

Verzia: 4.14.030 z 11.06.2020

 • Faktúry vystavené Prehľady Import z EcoSun TXT: importované doklady doplnia obchodného partnera (IČO, IČDPH, názov) a položky sú naviazané podľa CMAT iba v sklade 00. Inak sa importujú položky ako bodkové bez viazanosti na sklad. Import je urobený pre potreby účtovania, ak sa doklady vystavujú v EcoSune a účtujú v starých foxových programoch.

Verzia: 4.14.029 z 03.06.2020

 • Kartyden.dbf vytvárané automatom presmerované na firmu s:...001.

Verzia: 4.14.028 z 29.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini: záporné položky.
 • Intrastat kláves I : ak na karte nie je zapísaný colný sadzobník alebo jednotková hmotnosť, tak program vypýta tieto údaje ešte pred vyplnením údajov v okne I. Jednotkovú hmotnosť vynásobí množstvom a zapíše na doklad.

Verzia: 4.14.027 z 25.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini: číslovanie dodacích listov podľa masky rrpmm999,
 • kde p je číslo pokladne. Doplnené tlačítko Kontrola kariet program vypíše zoznam kariet, ktoré nenašiel v sklade podľa PLU.

Verzia: 4.14.026 z 20.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini.

Verzia: 4.14.025 z 19.05.2020

 • Faktúry prijaté: niektorá priorita by nemala vidieť niektoré typy dokladov. Nastaviť treba do var_1.dat dva riadky : prior_zakaz_typy=č , zakazane_typy="11a;01a". Potom užívateľ s prioritou č nevidí v dokladoch typy, uvedené v zozname. Úprava už fungovala pre vystavené doklady, dorobená je aj pre prijaté.

Verzia: 4.14.024 z 13.05.2020

 • Faktúry vystavené F9 Súpis dokladov Súpis po typoch: do položkových reportov je doplnený názov prevádzky, doteraz sa tlačilo iba ID prevádzky. V reportoch sú pripravené aj ďalšie údaje z prevádzky, ale v reporte majú teraz nastavené "Print when = .f.". Pre tlač stačí zmazať .f.

Verzia: 4.14.023 z 12.05.2020

 • Objednávky vystavené Tabuľka Export do XML Hydros: doplnené znaky " a /.

Verzia: 4.14.022 z 11.05.2020

 • Objednávky vystavené Tabuľka Export do XML Hydros: export podľa dohodnutej štruktúry.

Verzia: 4.14.021 z 04.05.2020

 • Export pre cigarety: var_1.dat cigarety_csv=22.

Verzia: 4.14.020 z 04.05.2020

 • Export pre cigarety: zväčšené pole pre zoznam zberných dodacích listov.