SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.14.035 z 07.07.2020

 • Skladové karty import nových kariet z XLS: doplnené stĺpce pre import minimálneho stavu a skladovej pozície(skúška).

Verzia: 4.14.034 z 02.07.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená na interné pohyby.

Verzia: 4.14.033 z 02.07.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená na interné pohyby.

Verzia: 4.14.032 z 18.06.2020

 • Faktúry Export do CSV EcoSun.NET : doplnené údaje skladovej karty nazov2,nazov3,dph,katcis,hmot_mj,pocet_mj,pocmj_mat.
 • Objednávky z webu nemajú na položkách informáciu, že sa nesmie uplatniť zľava. Prenos do faktúry cez Ctrl+O dotiahne informáciu zo skladovej karty na položky faktúry.

Verzia: 4.14.031 z 12.06.2020

 • Var_1.dat prior_zakaz_typ=č , zakazane_typy="11a;01a". Fukcia je rozšírená a údaj prior_zakaz_typ môže
 • byť aj zoznam priorít. Napr: "1;4;6" vymenované priority nevidia zakazane typy.

Verzia: 4.14.030 z 11.06.2020

 • Faktúry vystavené Prehľady Import z EcoSun TXT: importované doklady doplnia obchodného partnera (IČO, IČDPH, názov) a položky sú naviazané podľa CMAT iba v sklade 00. Inak sa importujú položky ako bodkové bez viazanosti na sklad. Import je urobený pre potreby účtovania, ak sa doklady vystavujú v EcoSune a účtujú v starých foxových programoch.

Verzia: 4.14.029 z 03.06.2020

 • Kartyden.dbf vytvárané automatom presmerované na firmu s:...001.

Verzia: 4.14.028 z 29.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini: záporné položky.
 • Intrastat kláves I : ak na karte nie je zapísaný colný sadzobník alebo jednotková hmotnosť, tak program vypýta tieto údaje ešte pred vyplnením údajov v okne I. Jednotkovú hmotnosť vynásobí množstvom a zapíše na doklad.

Verzia: 4.14.027 z 25.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini: číslovanie dodacích listov podľa masky rrpmm999,
 • kde p je číslo pokladne. Doplnené tlačítko Kontrola kariet program vypíše zoznam kariet, ktoré nenašiel v sklade podľa PLU.

Verzia: 4.14.026 z 20.05.2020

 • Faktúry vystavené import z CSV pre Elcom 50 mini.

Verzia: 4.14.025 z 19.05.2020

 • Faktúry prijaté: niektorá priorita by nemala vidieť niektoré typy dokladov. Nastaviť treba do var_1.dat dva riadky : prior_zakaz_typy=č , zakazane_typy="11a;01a". Potom užívateľ s prioritou č nevidí v dokladoch typy, uvedené v zozname. Úprava už fungovala pre vystavené doklady, dorobená je aj pre prijaté.

Verzia: 4.14.024 z 13.05.2020

 • Faktúry vystavené F9 Súpis dokladov Súpis po typoch: do položkových reportov je doplnený názov prevádzky, doteraz sa tlačilo iba ID prevádzky. V reportoch sú pripravené aj ďalšie údaje z prevádzky, ale v reporte majú teraz nastavené "Print when = .f.". Pre tlač stačí zmazať .f.

Verzia: 4.14.023 z 12.05.2020

 • Objednávky vystavené Tabuľka Export do XML Hydros: doplnené znaky " a /.

Verzia: 4.14.022 z 11.05.2020

 • Objednávky vystavené Tabuľka Export do XML Hydros: export podľa dohodnutej štruktúry.

Verzia: 4.14.021 z 04.05.2020

 • Export pre cigarety: var_1.dat cigarety_csv=22.

Verzia: 4.14.020 z 04.05.2020

 • Export pre cigarety: zväčšené pole pre zoznam zberných dodacích listov.

Verzia: 4.14.019 z 24.04.2020

 • Prehľady Obaly, elektroodpad : usporiadanie podľa čísla/názvu skladovej karty. Doklady označené na zrušenie sa nedostanú do prehľadu.

Verzia: 4.14.018 z 24.04.2020

 • Prehľady Obaly, elektroodpad : ak je na skladovej karte doplnená hmotnosť obalov (papier, plast, kov, drevo), tak
 • program vytvorí CSV súbor s rozčlenením na príjem/výdaj tuzemsko/zahraničie.

Verzia: 4.14.017 z 20.04.2020

 • Export pre cigarety: zberné faktúry 11Z.

Verzia: 4.14.016 z 15.04.2020

 • Skladové karty F9 1.Inventúra 1.Inventúrna zostava: doplnená variable.
 • Faktúry vystavené F10 Prehľady Import z TXT: txt má štruktúru "Orders objednávka" podľa zošita Inhouse_CoopSk_20151020.xls s hlavičou HDR a položkami LIN.

Verzia: 4.14.015 z 09.04.2020

 • Export pre cigarety: z výberu dokladov je vylúčený typ 13, hotovostné doklady dostanú číslo DL.
 • Objednávky z webového obchodu kláves INS na zmazanie: mazanie bez otázky, rýchlejšie vyhľadávanie v kartách.

Verzia: 4.14.014 z 07.04.2020

 • Objednávky z webového obchodu : dopracovaná opravná funkcia (Tabuľka webový obchod) pre zrovnanie z_cmat položiek a skladových kariet podľa cmat. Webový obchod pri zápise objednaných položiek nesprávne zapisuje špeciálne znaky a položky potom nie sú naviazané na skladové karty. Oprava dotiahne správne z_cmat zo skladovej karty podľa čísla karty.
 • Faktúry vystavené: úprava pre polys .dat : užívateľ 9 bude mať vždy bankový účet 1 a nevyplnené HS.

Verzia: 4.14.013 z 06.04.2020

 • Objednávky z webového obchodu kláves INS na zmazanie: program označí na zmazanie.
 • Faktúry Tabuľka Export do CVS pre cigarety: údaje pre typ 13, keď nie je vyplnený obchodný partner.

Verzia: 4.14.012 z 01.04.2020

 • Faktúry Tabuľka Export do CVS pre cigarety: fakturovaná suma bez dph do invoice.

Verzia: 4.14.011 z 31.03.2020

 • Faktúry Tabuľka Export do CVS pre cigarety: upresnená štruktúra.

Verzia: 4.14.010 z 23.03.2020

 • Nová komunikácia s ERP eKasa od spoločnosti Elcom.

Verzia: 4.14.009 z 21.03.2020

 • Dodod: doplnený údaj cigarety(c15). Potrebná konverzia.
 • Faktúry Tabuľka Export do CVS: program urobí 3 CSV súbory.
 • vyberie faktúry od dátumu po dátum a ak na nich nájde aspoň jednu položku s tovarovou skupinou, tak faktúru zahrnie do invoice.CSV a do order.csv.
 • vyberie úhrady od dátumu po dátum, nájde k nim doklady a na dokladoch hľadá položky s tovarovou skupinou. Údaje s úhrad a dokladov zahrnie do payment.csv.

Verzia: 4.14.008 z 16.03.2020

 • Faktúry : posledná voľba v Tabuľke Export do CSV pre cigarety. Program vyberie doklad vo zvolenom rozsahu. Z nich vyberie tie, ktoré obsahujú položku so zvolenou tovarovou skupinou. Vytvorí CSV pre doklady a pre ich úhrady.

Verzia: 4.14.007 z 11.03.2020

 • Úprava pre nastavenie id_op=1. (pripočítame 100)

Verzia: 4.14.006 z 09.03.2020

 • Skladové karty F9 1.tlač inventúrnej zostavy 9.Cenník obchodného partnera: tlač iba platných kariet.

Verzia: 4.14.005 z 05.03.2020

 • Faktúry export do DBF : zväčšné pole pre počet položiek.
 • Skladové karty F9 1.tlač inventúrnej zostavy 9.Cenník obchodného partnera: opravená chyba variable uzivnaz.

Verzia: 4.14.004 z 20.02.2020

 • Skladové karty F9 1. 9.Cenník obchodného partnera: doplnený výber skladov a doťahovanie cien z užívateľských cenníkov.
 • Prijaté faktúry F9 Odsúhlasenie zostatkov : odstránená chyba spôsobená úpravou vystavených zostatkov.

Verzia: 4.14.003 z 18.02.2020

 • Vystavené faktúry tlač F : ak neprebehne konverzia, tlač zahlási "Variable p_d_katcis not found". Opravené, aby chyba nevyžadovala konverziu.

Verzia: 4.14.002 z 14.02.2020

 • Vystavené faktúry F9 Odsúhlasenie zostatkov : prispôsobený algoritmus importu z iných systémov, ak názov firmy na faktúrach je zhodný, ale firmy majú rozdielne ID a tým aj IČO a adresy.

Verzia: 4.14.001 z 11.02.2020

 • Prechod verzií vývojová distribučná.

Verzia: 4.13.086 z 04.02.2020

 • Komisné karty Hromadná zmena predajných cien fungovala iba cez klávesovú skratku Ctrl+C, nefungovala z menu. Opravené.
 • Export do GFK: pre nastavenie var1dat.gfk_stary=22 bude program generovať exportné dbf v starej štruktúre pred zákazníckou úpravou.

Verzia: 4.13.085 z 23.01.2020

 • Objednávky došlé + cenové ponuky: program nezmenil dph na nulu pre položky s prenosom daňovej povinnosti. Urobil tak iba pre predfaktúry s dátumom väčším, než 1.1.2014. Teraz program akceptuje aj dátum objednávky/ponuky a znuluje dph.

Verzia: 4.13.084 z 08.01.2020

 • Skladové karty doplňujúce údaje Platnosť karty "Neobjednávať": oprava pri nahrávaní inventúrnych stavov program nedovolil vybrať kartu na doklad. Nastavenia "Neplatná karta" a "Neplatná po vypredaní" ostávajú pôvodné.

Verzia: 4.13.083 z 07.01.2020

 • Zákaznícka úprava.

Verzia: 4.13.082 z 19.12.2019

 • Unitech : prijaté faktúry položky F7 Import položiek z MSU: ak je doklad typu 08E, tak program prepočíta ceny kurzom z hlavičky dokladu a uloží ku každej položke ako cenu zahraničnú.

Verzia: 4.13.081 z 06.12.2019

 • export omega_fakt.prg.
 • Prehľady obchodné prehľady Prehľad ... po položkách: stĺpec "Hmot.MJ" je zváčšený na 4 desatinné miesta.
 • Vystavené faktúry export do BarIS : ošetrené vstupné okno číslo dokladu bez desatinnej bodky(ve_baris.prg)

Verzia: 4.13.080 z 28.11.2019

 • Dobropisované zberné dodacie listy typu 11ZD a komodity s nulovou dph : vygenerovaný zberný dobropis
 • nezmenil komoditám nulovú dph opravené.

Verzia: 4.13.079 z 21.11.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Elcom EFox eKasa.

Verzia: 4.13.078 z 19.11.2019

 • Zákaznícka úprava pre škola_dotacie: výška dotácie sa prenesie na položku dokladu zo skladovej karty.

Verzia: 4.13.077 z 14.11.2019

 • Zákaznícka úprava : prevod zo skladového do fakturačného oasisu doplnený kódom SPL a v číselnom rade je 5.

Verzia: 4.13.076 z 05.11.2019

 • Vystavené faktúry export do Pohody: pribudlo zafajkávatko pre iný export položiek. Export bude obsahovať iba súčtové položky pre každú hladinu dph.

Verzia: 4.13.075 z 30.10.2019

 • Skladové karty Aktualizácia e obchodu: pribudla voľba "9. Zapni príznak Umiestniť do e obchodu podľa CSV stĺpec A=cmat": program načíta stĺpec A z CSV a podľa neho vyhľadáva v skladových kartách zhodu s číslom CMAT. Ak nájde, tak na karte
 • zafajkne "Umiestniť do e obchodu".

Verzia: 4.13.074 z 29.10.2019

 • Skladové karty Aktualizácia cien podľa XLS: doplnené pole pre prepisovanie pocstav.

Verzia: 4.13.073 z 25.10.2019

 • Prijaté faktúry F9. Vytvorenie XML pre webovú stránku: odstránené nepovolené znaky.

Verzia: 4.13.072 z 23.10.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11IT: dph pre 11IT program berie z číselníka pohybov.