SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.12.808 z 12.09.2019

 • Výber skladu oprava: v zozname skladov nebola zobrazená informácia "N" pre nezávislé sklady.
 • Priemerné skladové ceny pre set35=5 oprava nápočtu : program nepočítal skladové ceny s obstarávacími nákladmi.

Verzia: 4.12.807 z 12.08.2019

 • Objednávky došlé Alt+N= generovanie faktúr : opravené zaokrúhľovanie vygenerovaných faktúr. Ak bola aj zahraničná objednávka, tak sa prestavilo zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta a všetky nasledujúce doklady už neboli zaokrúhlené podľa nastavenia v Globálnych parametroch.

Verzia: 4.12.806 z 12.08.2019

 • Import objednávok z webu nastavenie obnovovat_prev_z_xml : opravena chyba Alias 'PREVADZKY_W_X' is not found.

Verzia: 4.12.805 z 09.08.2019

 • Import objednávok z webu dopisovanie obchodných partnerov: z XML sa preberie aj PSČ prevádzky.

Verzia: 4.12.804 z 08.08.2019

 • Príkaz na úhradu oprava program výberom z parametrov usekol poslenú cifru z IBANu. Zväčšený údaj subor_n(C15).

Verzia: 4.12.803 z 07.08.2019

 • Preddavková faktúra vystavená tlač F : opravená chyba "Alias Predaj not found".
 • Prehľady Analýza nákupu: odstránená chyba pri niektorej kombinácii tovary/materiál/neskladové program zahlásil chybu "command contains unrecognized ..."

Verzia: 4.12.802 z 13.06.2019

 • Faktúry vystavené položka s nulovou dph výber "Prenos §69 ods.12": program ignoroval výber
 • a položke zapísal "§69 ods.12 písmeno F G". Opravené.

Verzia: 4.12.801 z 30.01.2019

 • Mesačné uzávierky Tlač uzávierkových zostáv Tlač marže celkom: odstránená chyba "Invalid path" Chyba neovpyvnila výpočet, kopírovala výpočtovú databázu do neexistujúceho adresára a prejavila sa iba pri výpočte v starom roku. Výpočtová databáza je podklad pri exporte údajov do EcoSun.NET. (prog\dotnetoaspriprava.prg)

Verzia: 4.12.800 z 02.01.2019

 • Distribučná verzia.

Verzia: 4.12.161 z 28.12.2018

 • Vystavené faktúry typ 10 "Zjednodušené daňové doklady" od 1.1.2019 sa týchto dokladov netýka prenos daňovej povinnosti a aj komoditné položky majú nenulovú dph.

Verzia: 4.12.160 z 20.12.2018

 • Doklady výber zo skladových kariet Ctrl+U usporiadanie podľa tovarovej skupiny+číslo/názov: program nedržal zvolené usporiadanie.

Verzia: 4.12.159 z 13.12.2018

 • Faktúry vystavené ctrl+E Export do EDI stará verzia: doplnený údaj HRD42(IBAN) pre nastavenie a*_spot_dan.

Verzia: 4.12.158 z 12.12.2018

 • Faktúry vystavené ctrl+E Export do EDI stará verzia: doplnený údaj HRD42(IBAN).
 • Úprava formátu súboru pre rumunský fiškál.

Verzia: 4.12.157 z 11.12.2018

 • Faktúry vystavené 18T tlač Ctrl+F v zahr. mene s dph do tuzemska položky v zahr.mene : opravený je rozpis dph v tuzemskej mene.

Verzia: 4.12.156 z 07.12.2018

 • Faktúry vystavené Export do CSV pre EcoSunNET.
 • Obchodní partneri Ctrl+Z zľavy na tovarové skupiny dorobené utriedenie podľa tovarových skupín.

Verzia: 4.12.155 z 05.12.2018

 • Faktúry vystavené Ctrl+E : na nastavenie vo var_1.dat je doplnená otázka generovať CSV/TXT.

Verzia: 4.12.154 z 04.12.2018

 • Import CSV súborov z uzávierok iných pokladní 365(01), 367(03) a 368(02).

Verzia: 4.12.153 z 04.12.2018

 • Report Faktx1EAN doplnená je tlač pre 8 znakový čiarový EAN (Alt+K, Alt+I na fakture).

Verzia: 4.12.152 z 29.11.2018

 • Obchodní partneri DODOD.dbf "email" rozšírená štruktúra na 50 znakov.
 • Import CSV súborov z uzávierok iných pokladní (nie SHOPer) do adresára "...oasisw\offline\xls\365"

Verzia: 4.12.151 z 28.11.2018

 • Obchodní partneri DODOD.dbf "email" rozšírená štruktúra na 40 znakov.

Verzia: 4.12.150 z 22.11.2018

 • Obchodní partneri Export do EXCELu dodávatelia/odberatelia/všetci/Nezdaniteľné osoby.

Verzia: 4.12.149 z 22.11.2018

 • Príprava na prenos dát do .NET: doplnené výpočty cel_mar za všetky obdobia.

Verzia: 4.12.148 z 21.11.2018

 • Export do Pohody : neplatci nemajú vyplnené IČDPH a v XML súbore je nahradené nulou.

Verzia: 4.12.147 z 16.11.2018

 • Doklady Príjem TAB: do položiek pribudol stĺpec "Účet položky".
 • Export do Pohody tag sa naplní podľa formy úhrady na doklade: PP draft, IP encashment,
 • HOT cash,ZLO postal, DOB delivery, PF advance, SEK cheque, ZAP compensation.
 • Oprava Zápočty v dolnej časti sú viditeľné položky : zápočty skončili chybou, program zavrel doklady. Ak v dolnej časti neboli položky, tak program skončil správne.

Verzia: 4.12.146 z 15.11.2018

 • Príprava na DotNet kontrola duplicity pol.zaznam.

Verzia: 4.12.145 z 14.11.2018

 • Skladové karty var_1.rezervovanie Alt+F7 : chyba "alias karty_por is not found" : ak nenájde, tak vráti nulový stav na karte.
 • Príprava na DotNet : celmar sa vytvára vždy, odstránený je set 172.
 • Export do súboru "partfak_****.TXT" : opravený údaj IČ DPH.

Verzia: 4.12.144 z 05.11.2018

 • Skladové karty Špeciálne funkcie Kontrolné funkcie : nová funkcia pre doplnenie hlavného dodávateľa, podľa UCET sa doplní vnútorný kód Z_R1 z číselníka obchodných partnerov.

Verzia: 4.12.143 z 05.11.2018

 • Pri prevode do WinSHOP sa zobrazí suma dokladu na display fiškálnej tlačiarne ešte pred vytlačením bločku.
 • Tlač faktúry "F" typ 6 : odstránený EAN.

Verzia: 4.12.142 z 31.10.2018

 • Set93=2 + individuálny cenník + obratová zľava na partnerovi : precenenie dokladu cez F3 nerešpektovalo set93=2 a uplatnilo zľavu aj na cenu z indiv. cenníka.

Verzia: 4.12.141 z 18.10.2018

 • Systém Nastavenia Prenos internetového obchodu Načítanie objednávok z eBiz : ak XML s objednávkou obsahuje
 • tagy MENA, DATUM_E, CENA_DPHZAH, tak program tieto objednávky importuje ako zahraničné "s DPH" predpokladáme, že sú od neplatcu dph. Program priradí objednávke kurz z kurzového lístka podľa DATUM_E (dátum expedície) o jeden deň spätne. Kurzový lístok musí byť vyplnený vopred. Zahraničné ceny program prepočíta na tuzemské. Automatické generovanie faktúr k týmto objednávkam prevezme ceny aj kurz do faktúry typu "18T". Faktúra sa zaradí na riadky 03/04 v daňovom priznaní. V Kontrolnom výkaze sa zaradí podľa toho, či má partner nastavené "oBčan"(ide do riadku D1) alebo nemá (ide do riadku A1).

Verzia: 4.12.140 z 17.10.2018

 • Vystavené doklady Tabuľka pribudla voľba "Export do CSV pre AXAPTA: doplnené: program vytvára TicketLines aj Ticket, s príponami CSV aj TXT.

Verzia: 4.12.139 z 17.10.2018

 • Vystavené doklady Tabuľka pribudla voľba "Export do CSV pre AXAPTA: program vytvára CSV súbor z 13 tkových dokladov. Výber dokladov podľa dátumu/označenia X/podľa čísla.

Verzia: 4.12.138 z 15.10.2018

 • Skladové karty Tabuľka pribudla voľba "Export do XLS".

Verzia: 4.12.137 z 12.10.2018

 • Import objednávok z XML program rozlišuje tuzemské a zahraničné objednávky podľa dohodnutej štruktúry. Automatické generovanie faktúr z objednávok pozerá na zahraničnú menu.

Verzia: 4.12.136 z 10.10.2018

 • Príprava Oasis na Net : voľba Systém Nastavenia Príprava na prenos dát do Oasis.net : doplnená kontrola kariet, ktoré majú rovnaké cmat a z_cmat, ale v rôznych skladoch majú rôzne názvy a aj rôzne ceny. Tým sa vypočíta nesprávna priemerná skladová cena. Doplnená kontrola dátumov nižších, než 01.01.1950.
 • Príprava Oasis na Net : voľba Systém Nastavenia Príprava na prenos dát do Oasis.net : doplnené zákazky na zápožičky. Program prechádza interný výdaj a hľadá zákazku. Ak nájde, tak do číselníka zákaziek zapíše z_r1 zo zápožičky VI.
 • Intrastat príjem z EÚ : kumulovaná položka sa rozdeľuje podľa krajiny pôvodu.
 • Export do EDI pre COOP : SUM46 zarovnaný vpravo na pozíciu 450 461.

Verzia: 4.12.135 z 26.09.2018

 • Faktúry F9 tlač zostáv DPH položkovito: pribudlo zafajkávatko "usporiadať podľa dátumu daňovej povinnosti".
 • INI export skladových kariet na web pomocou wtm.exe.

Verzia: 4.12.134 z 25.09.2018

 • Sťahovanie objednávok cez INI potrebný parameter "import_exter='01'". Pre obskočenie sťahovacieho programu wtm je treba do var_1.dat zapísať "not_xml_wtm='hocičo'". Program zastaví aj výstraha nerovnakých merných jednotiek. Výstraha sa nezobrazí, ak je vo var_1.dat zapísaný riadok "not_xml_mj_vystr='hocičo'".

Verzia: 4.12.133 z 24.09.2018

 • Export do EDI pre Kaufland : do LIN34 doplnený názov skladovej karty.

Verzia: 4.12.132 z 20.09.2018

 • Export do EDI pre Kaufland : oprava prepísané GLN z nesprávneho '4049729000 003' na správne '4049729000003'.

Verzia: 4.12.131 z 19.09.2018

 • Dobropisy vystavené príkazy na úhradu : program doplní KS=0008 na doklady, kde KS chýba. Na vystavených dobropisoch nie sú uvedené účty a IBANy, kam posielať peniaze. Tieto treba na každý doklad potiahnuť klávesami Ctrl+B a vybrať z ponúkaných.
 • Ak na doklade je uvedený bankový účet, tak HB súbor si podľa neho dohľadá IBAN v číselníku partnerov. Ak partner nemá, tak SEPA DO banky neprejde pre chýbajúci IBAN.

Verzia: 4.12.130 z 18.09.2018

 • Export do EDI pre Kaufland : doplnené materiálové číslo do LIN36=Číslo zboží podle kupujíciho. Zo skladovej karty sa sem doplní JKPOV.

Verzia: 4.12.129 z 18.09.2018

 • Zákaznícka úprava posielanie na druhý web. Úprava sa pustí, iba ak existuje subor\katalogBAZ.dat. Do var_1.dat je potrebné doplniť do druhých parametrov prístupové údaje na FTP : ku ftp_profil_kar_bo doplniť ftp_profil_kar_baz ku ftp_profil_kar_oks doplniť ftp_profil_kar_okB

Verzia: 4.12.128 z 13.09.2018

 • Kontrola kandidátnych indexov voľbou Systém Špeciálne funkcie Kontrola kandidátnych indexov. Na konci kontroly
 • program zobrazí protokol o zistených indexoch. Kontrola sa spúšťa aj pri automatickom indexovaní cez INI súbory (parameter IX1).
 • Príprava Oasis na Net : voľba Systém Nastavenia Príprava na prenos dát do Oasis.net : doplnené tlačítko "Uzávierky celmar", ktoré vytvorí pomocnú databázu "....\oasisw\ExportEcosunNet\NET_celmar.dbf". Popis je vo wordovom dokumente.

Verzia: 4.12.127 z 06.09.2018

 • XML do SDS: doplnený výpočet hmotnosti za celý doklad do tagov .
 • Systém nastavenia Príprava na DotNET: doplnené tlačítko pre kontrolu typov dokladov. Program pozrie všetky typy dokladov a neexistujúce doplní do číselníka typov dokladov.

Verzia: 4.12.126 z 03.09.2018

 • Nočný export do iBiz: opravený XML, kde sa do posielala cena bez dph. Doplnené je generovanie katalog01.xml a katalog06.xml, ak program nájde "subor\katalog0106.dat".

Verzia: 4.12.125 z 30.08.2018

 • Obchodní partneri Špeciálne funkcie: pribudla voľba Export do XLS pre partnerov s pohybmi. Program vyberie partnerov aj z vystavených, aj z prijatých faktúr, ktoré majú dátum účtovného plnenia vyšší, než zvolený. K partnerom dotiahne
 • niektoré ďalšie údaje z číselníka a vytvorí 3 XLS súbory v dohodnutej štruktúre.

Verzia: 4.12.124 z 06.08.2018

 • Zápožičky generovanie faktúr cez Ctrl+F: ak je vybratý typ faktúry 18E alebo 18ES, tak program vygeneruje faktúru v zahraničnej mene EUR bez dph. faktúry sa dostanú do riadkov 15 a 16 v DpDPH a aj do súhrnného výkazu.

Verzia: 4.12.123 z 02.08.2018

 • Faktúry vystavené export pre SDS: upravený výber dokladov program zoberie aj doklady, kde sú iba neskladové položky.

Verzia: 4.12.122 z 01.08.2018

 • Interný príjem tlač s predajnými cenami hmotnosti súčtované zo všetkých položiek na konci reportu.

Verzia: 4.12.121 z 30.07.2018

 • Export do TXT pre EDI COOP: v sumárnom riadku sa základy zarovnávajú zľava pre položky s prenosom daňovej povinnosti.