SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii PU

Verzia: 4.93.918 z 18.02.2020

 • Súhrnný výkaz od 1.1.2020 : XML aj PDF.

Verzia: 4.93.917 z 13.02.2020

 • DpDPHv20 : posielanie na eDanewin s novým parametrom.

Verzia: 4.93.916 z 10.02.2020

 • DpPO_19 : XML, PDF.

Verzia: 4.93.915 z 07.02.2020

 • Homebanking TATRAbanky SEPA : opravené chybové hlásenie "Line is too long".
 • DpDPH : nový výkaz a štruktúra XML.

Verzia: 4.93.914 z 06.12.2019

 • Homebanking TATRAbanky: dátum pre zásielkovňu.

Verzia: 4.93.913 z 04.11.2019

 • Kontrolný výkaz pokladničné doklady krátené koeficientom oprava.

Verzia: 4.93.912 z 30.10.2019

 • Homebanking TATRAbanky: opravený import po hláške ".... Zásielkovňa ...."

Verzia: 4.93.911 z 23.10.2019

 • Kontrolný výkaz prijaté plnenie s prenosom daňovej povinnosti, krátené koeficientom: opravený riadok B1 a B2.

Verzia: 4.93.910 z 22.10.2019

 • Rozsah rokov posunutý na 2040.

Verzia: 4.93.909 z 21.10.2019

 • Otvoriť nový rok 2021: rozsah rokov posunutý na 2040.

Verzia: 4.93.908 z 18.10.2019

 • Kontrolný výkaz prijaté plnenie podľa §68 (nárok až po zaplatení) v kombinácii s koeficientom: opravený B.2.

Verzia: 4.93.907 z 03.10.2019

 • Hospodársky výsledok a nedaňové náklady/výnosy: oprava pre HS.

Verzia: 4.93.906 z 25.09.2019

 • Kontrolný výkaz C.1 dobropis pre stavebné práce s nulovou dph : do XML už nedávame 0, ale prázdny údaj. Finančná správa načíta XML, ale vypisuje chybu v riadku 5 a požaduje zmazať nulu.

Verzia: 4.93.905 z 05.09.2019

 • Banka 1100: import výpisov z CSV súboru, ktorý má v stĺpci "A" zapísané "gugenio".

Verzia: 4.93.904 z 22.08.2019

 • Banka 1100: import výpisov z XML súboru, ktorý má tag .

Verzia: 4.93.903 z 30.07.2019

 • Pokladničný doklad tlač F9 krátenie percentom "Pohyb v pokladni": rozpočítaná suma.

Verzia: 4.93.902 z 29.07.2019

 • Pokladničný doklad tlač F9 krátenie percentom: upravené zostavy "Pohyb v pokladni protiúčet preúčtovania",
 • "DPH v pokladni krátenie percentom".

Verzia: 4.93.901 z 25.07.2019

 • Pokladničný doklad tlač T krátenie percentom: preúčtovaná DPH na nedaňový účet.

Verzia: 4.93.900 z 24.07.2019

 • Pokladničný doklad tlač T: rozpis dph pre doklady, ktoré sú krátené percentom. Analytika sa použije z Parametrov DPH. Ak tam nie je zapísaná, tak program doplní analytiku 99.

Verzia: 4.93.899 z 20.05.2019

 • Import bankových výpisov zákaznícka úprava : Dobropisy začínajúce 299 dostanú "VF".

Verzia: 4.93.898 z 16.05.2019

 • Bankové výpisy Ctrl+R opravené znamienko úhrady pre dobropisy a doplnený výber vystavené/prijaté faktúry.

Verzia: 4.93.897 z 15.05.2019

 • Kontrolný výkaz oprava: došlé faktúry s paragrafom 68a(daňový nárok až po zaplatení) v riadku B2 nemali variabilný symbol z faktúry.

Verzia: 4.93.896 z 13.05.2019

 • Pokladňa Ctrl+F5 = kópia dokladu: opravená chyba "pok_kopia.prg not found". Program vytvorí kópiu dokladu s rovnakým druhom dokladu, ale poradové číslo zväčší o 1 a zapíše systémový dátum.

Verzia: 4.93.895 z 10.05.2019

 • KV prehľad : zväčšený formát pre "2/Základ".
 • Import bankových výpisov zákaznícka úprava : Dobropisy začínajúce 299.

Verzia: 4.93.894 z 06.03.2019

 • Poškodené inštalačné súbory.

Verzia: 4.93.893 z 06.03.2019

 • Homebanking UniCreditBank vo formáte GPC a set523=1 : úprava na požiadanie ak špec. symbol začína číslicami "12652", tak program odstráni VF.

Verzia: 4.93.892 z 01.03.2019

 • Homebanking UniCreditBank vo formáte GPC a set523=1 : úprava na požiadanie ak špec. symbol začína číslicami "12652",
 • tak program vyčistí údaj "Číslo faktúry", lebo POS terminál v ňom posiela dátum a párovanie faktúru nenájde. Ak je v položke so špec. symbolom "12652" ešte aj záporná suma, tak program priradí predkontáciu "13" a protiúčet "56810".
 • DPPO údaj 150: oprava údaja podľa tabuľky B na strane 5 riadok 1 mínus riadok 6.

Verzia: 4.93.891 z 22.02.2019

 • KvDPH pre doklady z oasisu, typ 08EX so zmiešanými položkami oprava riadku B.1 : ak na doklade bola položka bez prenosu, tak program nesprávne uviedol na riadku B.1 položku s nulovými hodnotami.

Verzia: 4.93.890 z 19.02.2019

 • DPPOv18 prenos údajov 29, 30, 31, 9 zo strany 11 na stranu 4 do riadkov 1060, 1061, 1062, 1070.

Verzia: 4.93.889 z 15.02.2019

 • DPPOv18 daňová licencia:
 • Ak "Započítanie daňovej licencie podľa §46b ods.5 a §52 zk" tak Riadok810 = 480
 • Ak "Započítanie..." a "Platiteľ dane z pridanej hodnoty k posledn.dňu" tak Riadok810 = 960
 • Ak "Započítanie..." a "Platiteľ..." a "Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500000eur" tak Riadok810 = 2880.
 • Ak "Neuplatnenie daňovej licencie podľa §46b ods. 7" tak Riadok810 = 0, nuluje sa aj riadok 910, 920 a 1000.

Verzia: 4.93.888 z 14.02.2019

 • EM F9 opravené zostavy Mesačné účtovné odpisy "Za rok po mesiacoch" a "Za rok po mesiacoch a účtoch".
 • DPPOv18: otestovaný export XML na finančnú správu.

Verzia: 4.93.887 z 12.02.2019

 • Saldokonto Prehľad doplnená voľba Alt+F3 pre export do XLS.

Verzia: 4.93.886 z 04.02.2019

 • DPPOv18: pripravená tlač do PDF pre priznanie, príloha č.1, príloha č.2 a potvrdenie o podaní. Pripravený je aj export do XML. Výpočty zatiaľ nie sú kompletné.

Verzia: 4.93.885 z 29.11.2018

 • DODOD : zväčšený údaj email z C35 na C50.

Verzia: 4.93.884 z 29.11.2018

 • Dodatočný KvDPH: vystavené faktúry so zmiešanými položkami do A1 a A2.

Verzia: 4.93.883 z 28.11.2018

 • DODOD : zväčšený údaj email z C35 na C40.

Verzia: 4.93.882 z 27.11.2018

 • KvDPH: vystavené faktúry, ktoré majú zmiešané položky, program niekedy zaradí iba do A.2 a nezaradí do A.1 oprava.

Verzia: 4.93.881 z 27.11.2018

 • KvDPH: vystavené faktúry, ktoré majú zmiešané položky, program niekedy zaradí iba do A.2 a nezaradí do A.1 oprava.

Verzia: 4.93.880 z 17.09.2018

 • DODOD : zväčšený údaj nazov z C40 na C50.
 • DpDPH : Doklady z OASISu s typom 08EY (dobropisy so zmiešanými položkami bez/so samozdanením) oprava daňového priznania. Program ignoroval nárokové položky z dokladu a nedával ich do riadku 28. V kontrolnom výkaze sa oba typy položiek dostanú do riadku C2.

Verzia: 4.93.879 z 27.08.2018

 • Tatrabanka internetbanking : banka zmenila formát TXT výpisu.

Verzia: 4.93.878 z 26.07.2018

 • KvDPH XML : doplnený "Podklad ku XML" prvý riadok každej sekcie A1 D2 obsahuje aj kontrolný súčet základov a dph.
 • KvDPH XML : ak program nájde mernú jednotku v tvare "m2", tak ju premení na povolenú mernú jednotku "m". Nevyplnenú mernú jednotku doplní "ks".

Verzia: 4.93.877 z 28.06.2018

 • UzPOD F9 Tlač do XML : opravené návestie v časti .

Verzia: 4.93.876 z 22.06.2018

 • KvDPH XML : za "Podklad ku XML" je doplnená tlačová zostava, ktorá má usporiadané stĺpce podľa vzorového výkazu z prílohy k opatreniu MF. Taktiež sú doplnené súčty. Samotné "XML na poslanie" je až tretia tlačovka.

Verzia: 4.93.875 z 18.05.2018

 • KvDPH XML súčtovaný usporiadanie podľa číselného radu dokladov a upravený podklad do stĺpcov.

Verzia: 4.93.874 z 04.05.2018

 • KvDPH XML : opravené súčtovanie podľa colného sadzobníka (prvé 4 znaky) a podľa mernej jednotky.

Verzia: 4.93.873 z 19.04.2018

 • Tatrabanka internetbanking TXT : banka zmenila formát výpisu.

Verzia: 4.93.872 z 19.04.2018

 • Posunutý účtovný rok banka F9 : opravená chyba "Variable Erok_eur not found".
 • DpDPH F9 Súhrnný výkaz : pod obdobie je doplnený dátumový rozsah od do.

Verzia: 4.93.871 z 17.04.2018

 • Iné doklady 6.Iné pohľadávky/záväzky : pri generovaní účtovnej dávky do denníka program pridelí číslovanie dokladov podľa denníka. Opravená je chyba, keď program hľadal maximálne číslo aj v saldokontných údajoch z predošlých rokov. Oprava čísla dokladu už neprepisuje zaúčtovaný doklad.

Verzia: 4.93.870 z 17.04.2018

 • KvDPH: odstránená chyba pri vytváraní XML súboru....variable "kv_coll" not found.

Verzia: 4.93.869 z 28.03.2018

 • DPPO: fajka na prvej strane "Neuplatnenie daňovej licencie podľa §46b ods.7" vynuluje údaj 810 na strane 3.