Software pre vašu firmu
SunLINE Home
Download
Partneri
Kontakt


Prístupy od 1.9.2006


Software Development Kit pre Visual FoxPro


Stručná charakteristika SunLINE SDK pre VFP
Schéma SunLINE pre VFP
Kľúčové vlastnosti SunLINE SDK
Moduly SunLINE SDK
Príklady použitia
Systémové požiadavky
Licencie a ceny


Stručná charakteristika SunLINE SDK pre VFP

SunLINE - nástroj pre vývoj vlastných VFP klient/server riešení.

Visual FoxPro nám umožňuje vynikajúcu prácu s lokálnymi DBF databázami a dokonca aj so vzdialenými dátami SQL servera. Čo ak však potrebujeme pristupovať k objemným DBF dátam uloženým napríklad na druhom konci republiky?

Možnosti vzdialeného prístupu k DBF dátam:

 • OFF-LINE: Lacné riešenie, ale musíme replikovať dáta (môžeme použiť rôzne spôsoby, ale výsledok je rovnaký – dáta sú v danom okamihu neaktuálne)
 • ON-LINE cez Terminal services: Aplikácie aj dáta na jednom serveri – šikovné riešenie, ale vyžaduje značné investície do terminálového servera a kvalitných internetových liniek
 • SunLINE !

SunSoft SunLINE SDK je sada VFP knižníc určená pre vývojárske firmy, umožňujúca vývoj riešení typu client/server cez protokol TCP/IP bez potreby špeciálnych drahých aplikačných či databázových serverov a klientov.

SunLINE SDK pre VFP poskytuje jednoduchý aplikačný VFP server a klientskú VFP APP komponentu pre začlenenie do vlastného riešenia. Tieto komponenty umožňujú prepojiť cez protokol TCP/IP dva počítače v lokálnej sieti (LAN) alebo na internete (WAN) takým spôsobom, že VFP príkazy ktoré posiela tzv. klientské PC sa vykonávajú na vzdialenom serverovom PC. Tieto príkazy vo forme PRG skriptov tak sprostredkovávajú klientskému počítaču prístup ku všetkým lokálnym DBF dátam a zdrojom vzdialeného PC. Jedna klientská aplikácia môže samozrejme pracovať s viacerými serverovými stanicami.

SunLINE je optimálne používať v spojení so systémom Overbond od firmy FORTE, ktorý poskytuje jednoduché a bezpečné internetové spojenie počítačov.

Podrobný popis SunLINE SDK pre VFP 1.0 nájdete v dokumentácii.

Schéma SunLINE pre VFP

 
Kľúčové vlastnosti SunLINE SDK
 • SunLINE SDK umožňuje vytvoriť jednoduchý aplikačný server na prácu s databázami typu DBF a na prístup k lokálnym zdrojom vzdialeného počítača.
 • Aplikačný server SunLINE je riadený VFP PRG skriptami, ktoré sú písané na strane klientskej aplikácie – aplikačná logika nie je teda uložená na serveri, ale v kóde klientských aplikácií. Týmto spôsobom môže vývojár bez zásahu do serverovej časti rozširovať jeho funkcionalitu.
 • Všetky komponenty SunLINE SDK sú napísané vo vývojovom prostredí Visual FoxPro 9.0. Skripty klienta SunLINE sú postavené na jazyku VFP 9 a umožňujú použiť všetky nevizuálne príkazy VFP 9 (ide v podstate o klasické PRG). Klientská aplikácia tak môže mimoriadne efektívne manipulovať s dátami vo formáte DBF a ďalšími lokálnymi údajmi či funkciami na serverovej strane.
 • Klient a server sú vzájomne zameniteľné systémy – stačí na oba PC nainštalovať klientskú aj serverovú časť SunLINE. Toto umožňuje používať rozšírenú logiku client/server/client, kedy si systémy menia role podľa aktuálnej potreby (viď nižšie uvedený príklad on-line prepojenia centrály a vzdialenej predajne).

Moduly SunLINE SDK

SunLINE Client
VFP APP (COM) knižnica, ktorú je možné integrovať do ľubovoľnej VFP aplikácie. Aplikácia s integrovaným SunLINE klientom beží na klientskom PC. Komponenta obsahuje štyri základné funkcie:

 • PutFile() – prenesie vybraný súbor z klientského PC na serverové PC a tam ho uloží na určené miesto.
 • GetFile() – prenesie vybraný súbor z určeného miesta na serverovom PC na klientské PC.
 • ExecRemoteScript() – vykoná na serverovom PC ľubovoľný nevizuálny príkazový riadok napísaný v jazyku Visual FoxPro 9.0. Klientská aplikácia po vykonaní skriptu môže získať od servera návratovú hodnotu
 • ExecRemoteScriptFile() – vykoná na serverovom PC skript (postupnosť VFP príkazov). Klientská aplikácia po vykonaní skriptu obdrží od serveru návratovú hodnotu typu STRING, ktorá môže obsahovať informácie o správnosti alebo o chybách vykonania skriptu, ale aj reálne dáta, ktoré skript spracoval.

SunLINE Server
VFP EXE súbor bežiaci v skrytom móde na serverovom PC. Predstavuje v podstate univerzálny aplikačný server riadený príkazmi a VFP skriptami z klientského PC. Spúšťa sa podľa potreby viacnásobne, čím zabezpečuje paralelné vykonávanie rôznych úloh na serverovom PC (a obchádza multithreading). S klientskou aplikáciou komunikuje na portoch 9101 – 9199.

SunLINE Listener
VFP EXE súbor bežiaci v skrytom móde na serverovom PC (zobrazuje sa len v SysTray). Zabezpečuje komunikáciu medzi klientskými a serverovými komponentami. Pracuje na porte 9100.


Príklady použitia

On-LINE prepojenie centrály a vzdialenej predajne
Na centrále firmy aj pobočke sú spustené serverové komponenty SunLINE. V ekonomickej aplikácii je integrovaná klientská SunLINE komponenta. Na ilustráciu uvádzame dva príklady vzájomnej spolupráce vzdialených prevádzok.

 • On-line uzávierka – v rámci uzávierky pokladničného systému na pobočke sa prenesú príslušné DBF súbory na centrálu a potom sa spustí serverový skript, ktorý pripojí tieto dáta k centrálnym údajom firmy a vykoná aktualizáciu stavov na sklade.
 • On-line aktualizácia cien – po aktualizácii predajných cien na centrále sa prenesie zmenový DBF súbor na pobočku a tam sa spustí skript, ktorý vykoná aktualizáciu predajných cien na pokladničnom systéme.
   

Automatizovaný zber a konsolidácia dát zo vzdialených pracovísk
V určenom čase sa spustí na centrálnom pracovisku klientská aplikácia, ktorá najprv na jednotlivých vzdialených pracoviskách spustí serverový skript, ktorý vykoná určený SQL príkaz nad DBF, MS Access, alebo aj MSSQL databázou. Získaný výsledok uloží do DBF súboru a prenesie na centrálu. Nakoniec na centrále spojí všetky zozbierané dáta do konsolidovaného reportu a vytvorí pre manažéra výstup v MS Exceli.
 

Riadenie ľubovoľného vzdialeného COM serveru
Skript, ktorý pošle klient na vykonanie serveru môže vyzerať napríklad takto:

  myObject = CreateObject("MyCOMServer.Application")
  sResult = myObject.RunAnyMethod()
  return sResult

V takomto prípade skript vytvorí na vzdialenom počítači inštanciu COM objektu, spustí jeho metódu a vráti lokálnej aplikácii výsledok.
 

Ukážka použitia SunLINE VFP scriptu v klientskej aplikácii

  oSL = NEWOBJECT('Sunline')
  oSL.SunLine.RemoteHost.IP = '192.168.1.1'
  oSL.SunLine.RemoteHost.Port = 9100
  oSL.SunLine.StartClient()
  oSL.SunLine.Connect()

  remoteDatetime = oSL.SunLine.ExecRemoteScript('return Datetime()')
  ?remoteDatetime  
&& obsahuje dátum a čas na vzdialenom počítači

  oSL.SunLine.Disconnect()

V tomto prípade klientská aplikácia vytvorí na SUNLINE serveri vzdialeného počítača globálnu premennú, naplní ju aktuálnym dátumom a časom a vráti túto hodnotu klientskej aplikácii na ďalšie použitie.

 
Systémové požiadavky

Pre klienta a server (s vlastným zabezpečením)

 • Vývojové prostredie klientskej časti: Microsoft VFP 9.0 (8.0 SP1)
 • Windows XP
 • Permanentné pripojenie na internet s verejnými statickými IP adresami a otvorenými portami 9100 – 9199
 • POZOR, v tomto prípade je potrebné prepojené počítače zabezpečiť prostredníctvom systému firewallov, prípadne VPN.

Pre klienta a server so systémom Overbond

 • Vývojové prostredie klientskej časti: Microsoft VFP 9.0 (8.0 SP1)
 • Windows XP
 • Overbond 3.0
 • Pripojenie na internet (od ISDN linky vyššie)
 • Voľné porty 9100 - 9199
 • Overbond zabezpečuje bezpečnosť všetkých zúčastnených počítačov.

Licencie a ceny
Vývojársky balík Cena bez DPH Cena s DPH
SunLINE SDK 1.0 LITE (bez zdrojových kódov)
Aplikačné moduly je v rámci tejto licencie možné inštalovať na neobmedzený počet počítačov. Verzia LITE umožňuje nadviazať len jedno spojenie so serverom, neobsahuje šifrovanie dát a umožňuje v rámci jedného session použiť len určitý počet príkazov a riadkov kódu v skripte.

zdarma
Download

SunLINE SDK 1.0 (bez zdrojových kódov)
Plná verzia. Aplikačné moduly je v rámci tejto licencie možné inštalovať na neobmedzený počet počítačov.
6 000,- Sk
(160 EUR)
(200 USD)
7 140,- Sk
(190 EUR)
(238 USD)

Kontakt
Vyžiadajte si viac informácií mailom na adrese sunline-sdk@sunsoft.sk, alebo telefonicky na čísle +421 43 583 11 00.© SunSoft Plus s.r.o. 2006     Modified: 19.09.2006